Bước tới nội dung

Bản mẫu:EP

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu
  • {{subst:Ep}}
  • {{subst:EP}}

Usage

Result Ep Code Normalized
Xong {{thế:Ep|d}} done
Y Xong một phần: {{thế:Ep|pd}} partly done
 Đã thực hiện trước đó {{thế:Ep|a}} already
Đang thực hiện: Một biên tập viên đang thực hiện yêu cầu sửa đổi được yêu cầu. {{thế:Ep|prog}} progress
 Ghi chú: {{thế:Ep|note}} note
 Câu hỏi: {{thế:Ep|q}} question
 Không thực hiện: {{thế:Ep|n}} not
 Không thực hiện lúc này: {{thế:Ep|nfn}} now
 Không thực hiện: không rõ bạn muốn thực hiện những thay đổi nào. Hãy đề cập đến những thay đổi cụ thể, chẳng hạn như xin thay đổi "X" thành "Y" và cung cấp nguồn đáng tin cậy phù hợp. {{thế:Ep|xy}} specific
 Không thực hiện: xin vui lòng cung cấp một hoặc nhiều nguồn đáng tin cậy cho thay đổi mà bạn muốn thực hiện. {{thế:Ep|rs}} rs
 Không thực hiện lúc này: xin vui lòng chỉ ra đồng thuận cho sự thay đổi này trước khi sử dụng bản mẫu {{Sửa trang khóa}}. {{thế:Ep|c}} consensus
 Không thực hiện: xin hãy thực hiện yêu cầu thay đổi tại chỗ thử của bản mẫu. {{thế:Ep|sb}} sandbox
 Không thực hiện: đây là trang thảo luận để thảo luận cải thiện của bản mẫu {{EP}}. Vui lòng đưa ra yêu cầu của bạn tại trang thảo luận cho bài viết liên quan. {{thế:Ep|mis}} misplaced
 Không thực hiện: đây là trang thảo luận để thảo luận cải thiện của bản mẫu {{EP}}. Nếu có thể, xin hãy đưa ra yêu cầu của bạn tại trang thảo luận cho bài viết liên quan. Nếu bạn không thể sửa đổi trang thảo luận của bài viết, xin hãy yêu cầu sửa đổi tại Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên hoặc Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang. {{thế:Ep|tp}} talk protected
 Không thực hiện: Theo mức khóa hiện tại thì bạn hoàn toàn có thể tự sửa đổi trang này. Nếu bạn không thể tự sửa đổi, vui lòng mở lại yêu cầu với các chi tiết khác. {{thế:Ep|hr}} have rights
 Không thực hiện: kể từ khi yêu cầu sửa trang này được đặt thì mức khóa đã thay đổi, vì vậy bạn hoàn toàn có thể tự sửa đổi trang này. Nếu bạn không thể tự sửa đổi, vui lòng mở lại yêu cầu với các chi tiết khác. {{thế:Ep|nlp}} no longer protected
 Không thực hiện: {{Sửa trang khóa}} thường không được sử dụng để yêu cầu sửa đổi tài liệu bản mẫu. Xin hãy nhấn vào 'Sửa đổi' của hộp "Tài liệu bản mẫu" để sửa đổi trang con tài liệu. {{thế:Ep|doc}} doc
 Không thực hiện: Yêu cầu nâng mức khóa nên được thực hiện tại Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang. {{thế:Ep|rfpp}} rfpp
 Không thực hiện: Yêu cầu hạ mức khóa nên được thực hiện tại Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang nếu như yêu cầu bị từ chối hoặc người khóa trang không có mặt. {{thế:Ep|rfpu}} rfpu
 Không thực hiện: Để yêu cầu phục hồi bài viết, hãy đi tới Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang. {{thế:Ep|drv}} drv
 Không thực hiện: Xin hãy thực hiện yêu cầu di chuyển trang tại Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang. {{thế:Ep|m}} move
 Không thực hiện: Vui lòng nhờ người khác tải hình ảnh lên tại Bàn giúp đỡ. Khi tập tin đã được tải lên, bạn có thể mở lại yêu cầu này để nhờ thêm hình ảnh mới đó vào bài viết. {{thế:Ep|ffu}} file
 Không thực hiện: đây không phải trang yêu cầu cấp quyền thành viên. Bạn có thể mở lại yêu cầu này với những thay đổi cụ thể và ai đó có thể thực hiện chúng cho bạn. {{thế:Ep|p}} permission
 Đã lùi sửa: Sửa đổi bạn yêu cầu đã được lùi sửa. {{thế:Ep|ud}} undone
 Đã lùi sửa một phần: Sửa đổi bạn yêu cầu đã được lùi sửa một phần. {{thế:Ep|pud}} partially undone

See also

  • {{ECOI}}, for responding to conflict of interest (COI) edit requests
  • {{AIV}}
  • {{RFPP}}
  • {{UAA}}