Bản mẫu:Infobox U.S. state

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Infobox U.S. state
Quốc giaHoa Kỳ
Trước khi trở thành tiểu bangTerritory (country subdivision)
Ngày gia nhập{{{AdmittanceDate}}} ({{{AdmittanceOrder}}})
Thành phố lớn nhất{{{LargestCity}}}
Vùngđô thị lớn nhất{{{LargestMetro}}}
Chính quyền
 • Thống đốc{{{Governor}}}
Lập pháp{{{Legislature}}}
 • Thượng viện{{{Upperhouse}}}
 • Hạ viện{{{Lowerhouse}}}
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ{{{Senators}}}
Phái đoàn Hạ viện Hoa Kỳ{{{Representative}}} (danh sách)
Dân số
 • Tổng cộng{{{2.010Pop}}}
 • Thu nhập của hộ gia đình trung bình
{{{MedianHouseholdIncome}}}
 • Thứ hạng thu nhập
{{{IncomeRank}}}
Ngôn ngữ
 • Ngôn ngữ chính thức{{{OfficialLang}}}
 • Ngôn ngữ sử dụng{{{Languages}}}
Viết tắt truyền thống{{{TradAbbreviation}}}
Vĩ độ{{{Latitude}}}
Kinh độ{{{Longitude}}}

Usage[sửa mã nguồn]

{{Infobox U.S. state
|Fullname    = 
|Name      = 
|Flag      = 
|FlagAlt     = 
|Seal      = 
|SealAlt     = 
|Nickname    = 
|Motto      = 
|StateAnthem   = 
|Map       = 
|MapAlt     = 
|OfficialLang  = 
|Languages    = 
|Demonym     = 
|Capital     = 
|LargestCity   = <!-- Set this to "capital" if the capital and the largest city are the same. --> 
|LargestMetro  = 
|AreaRank    = 
|TotalAreaUS   = 
|TotalArea    = 
|WidthUS     = 
|Width      = 
|LengthUS    = 
|Length     = 
|PCWater     = 
|Latitude    = 
|Longitude    = 
|PopRank     =
|2010Pop     = 
|2010DensityUS  = 
|2010Density   = 
|DensityRank   = 
|MedianHouseholdIncome = 
|IncomeRank   =
|HighestPoint  = 
|HighestElevUS  = 
|HighestElev   = 
|MeanElevUS   = 
|MeanElev    = 
|LowestPoint   =
|LowestElevUS  = 
|LowestElev   = 
|Former     =
|AdmittanceDate = 
|AdmittanceOrder = 
|Governor    = 
|Lieutenant Governor =
|Lieutenant Governor_alt = <!-- OPTIONAL. For states w/o Lieutenant Governor, the title of the next in line of succession -->
|Legislature   = 
|Upperhouse   = 
|Lowerhouse   = 
|Senators    = 
|Representative = 
|TimeZone    = 
|TZDesc     = 
|TZ1Where    = 
|TimeZone2    = 
|TZ2Where    = 
|PostalAbbreviation =
|TradAbbreviation =
|ISOCode     =
|Website     = <!-- OPTIONAL. Do NOT include http:// or trailing / Ex: www.anysite.com NOT http://www.anysite.com/ -->
|Footnotes    = 
}}

Parameters[sửa mã nguồn]

The parameters below are required unless marked as optional.

Name[sửa mã nguồn]

 • Name: the common name of the state
 • Fullname: the full name of the state (such as "State of California" or "Commonwealth of Pennsylvania")
 • Nickname: one or more nicknames for the state, usually separated by semicolons

Flag[sửa mã nguồn]

 • Flag: file name of the state flag image; example: |Flag=Flag of California.svg
  • A small border is drawn around the flag except in the case of |Name=Ohio, which is the only state with a non-rectangular flag.
 • FlagAlt: (optional) alt-text for the flag image; if unspecified, the alt-text defaults to "Flag of Name"
 • Flaglink: (optional) a link to an article about the state's flag; if unspecified, the link defaults to "[[Flag of Name|Flag]]"

Seal[sửa mã nguồn]

 • Seal: file name of the state seal image; example: |Seal=Seal of California.svg
 • SealAlt: (optional) alt-text for the seal image; if unspecified, the alt-text defaults to "State seal of Name"
 • Seallink: (optional) a link to an article about the state's seal; if unspecified, the link defaults to "[[Seal of Name|Seal]]"

Motto[sửa mã nguồn]

 • Motto: (optional) state motto

Song[sửa mã nguồn]

 • StateAnthem: (optional) state song or anthem

Map[sửa mã nguồn]

 • Map: file name of a map highlighting the state; example: |Map=California in United States.svg
 • MapAlt: (optional) alt-text for the map image; if unspecified, the alt-text defaults to "Map of the United States with Name highlighted"

Languages[sửa mã nguồn]

 • OfficialLang: (optional) the state's official language(s)
 • Languages: (optional) language(s) with a significant number of speakers in the state; often listed with a percentage, such as "English 94.6%, Spanish 5.9%"

Demonym[sửa mã nguồn]

Cities[sửa mã nguồn]

 • Capital: the state's capital city
 • LargestCity: the largest city (by population) in the state
  • Specify |LargestCity=capital if the capital is also the largest city
 • LargestMetro: (optional) the largest metropolitan area (by population) in the state

Area[sửa mã nguồn]

 • AreaRank: where the state ranks on List of U.S. states and territories by area; example: |AreaRank=5th
 • TotalAreaUS: land + water area in square miles (usually rounded to a whole number)
 • TotalArea: land + water area in square kilometers (usually rounded to a whole number)
 • WidthUS: width of the state in miles (usually rounded to a whole number or approximated to the tens place, such as "360")
 • Width: width of the state in kilometers (usually rounded to a whole number or approximated to the tens place, such as "580")
 • LengthUS: length of the state in miles (usually rounded to a whole number or approximated to the tens place, such as "360")
 • Length: length of the state in kilometers (usually rounded to a whole number or approximated to the tens place, such as "580")
 • PCWater: percent of total area that is water; example: |PCWater=3.2
 • Latitude: range of latitudes in the state, usually given in degrees and minutes from the southernmost to the northernmost parallel
example: |Latitude=25° 50′ N to 36° 30′ N
 • Longitude: range of longitudes in the state, usually given in degrees and minutes from the easternmost to the westernmost meridian
example: |Longitude=93° 31′ W to 106° 39′ W

Population[sửa mã nguồn]

Elevations[sửa mã nguồn]

 • HighestPoint: text naming the location of the highest point in the state; usually it's the name of a mountain or hill
 • HighestElevUS: elevation of the highest point in feet
 • HighestElev: elevation of the highest point in meters
 • MeanElevUS: mean elevation of the state in feet
 • MeanElev: mean elevation of the state in meters
 • LowestPoint: (optional) text naming the location of the lowest point in the state; usually it's the name of a body of water
 • LowestElevUS: elevation of the lowest point in feet
 • LowestElev: elevation of the lowest point in meters

History[sửa mã nguồn]

Government[sửa mã nguồn]

 • Governor: the name and party of the current governor
 • Lieutenant Governor: the name and party of the current Lt. Governor/next-in-succession
 • Lieutenant Governor_alt: (optional, defaults to "Lieutenant Governor") the name of the title that succeeds the Governor; several states have no Lt. Gov. and instead their Secretary of State or President of the Senate is next in succession
 • Legislature: a link to the article about the state's legislature; example: |Legislature=[[New Mexico Legislature]]
 • Upperhouse: a link to the article about the state's lower legislative house; example: |Lowerhouse=[[Wisconsin State Senate|Senate]]
 • Lowerhouse: a link to the article about the state's lower legislative house; example: |Lowerhouse=[[Wisconsin State Assembly|State Assembly]]
 • Senators: the two U.S. Senators from the state, listed by name and party; the two are separated by a linebreak <br />
 • Representative: (optional) text that appears before the link to the list of Congressional delegations
Most states tally the number of Representatives per party (example: |Representative=6 Democrats, 6 Republicans). States with only a few Representatives usually list the people by name.

Time zones[sửa mã nguồn]

If TimeZone2 is specified, the time zone section will consist of three rows:

Time zones TZDesc
-TZ1Where TimeZone
-TZ2Where TimeZone2

Otherwise, only TimeZone should be specified (the other related parameters are ignored) and one row is rendered:

Time zones TimeZone

Other information[sửa mã nguồn]

 • PostalAbbreviation: (optional) the state's current standard postal abbreviation
 • TradAbbreviation: (optional) common traditional abbreviations for the state
 • ISOCode: (optional) the ISO 3166-2:US code for the state
 • Website: (optional) an official URL for the state
 • Footnotes: (optional) where footnotes can be placed
As of 2013, only Rhode Island uses this parameter.

Microformat[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này tạo ra đánh dấu HTML bao gồm một microformat hCard, làm cho máy tính có thể phân tích được tên địa điểm và vị trí, qua đó tự động phân loại bài viết trên Wikipedia, hoặc thông qua một công cụ trình duyệt được một ai đó điều hành để (chẳng hạn) thêm chủ thể vào sổ địa chỉ. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng microformat trên Wikipedia, vui lòng xem dự án microformat.

hCard sử dụng các lớp HTML sau:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "vcard"

Vui lòng không đổi tên hoặc xóa các lớp này.