Bản mẫu:Location map CanadaGeo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản đồ này, Tiêu bản:Location_map_CanadaGeo, có mục đích để thêm các nhãn, mốc giới lên trên các bản đồ tương tự của Canada, sử dụng các tọa độ trong khoảng 40,6 tới 92,5 bắc cho vĩ độ và 55,1-125,1 tây cho kinh độ.

Một số bản đồ liên quan là:

Bản đồ các khu vực địa chính trị của Canada
Các tham số bản đồ
top 91.1 vĩ độ tại đỉnh bản đồ
bottom 41.3 vĩ độ tại đáy bản đồ
left -125.1 kinh độ rìa trái bản đồ
right -55.1 kinh độ rìa phải bản đồ
skew 0.00005 xiên tại các kinh độ hẹp
lat_skew 1.275 xiên tại các vĩ độ cung ở rìa

Mọi tiêu bản bản đồ đều sử dụng các tham biến tương tự (xem Ví dụ):

 • CanadaGeo - tham biến đầu tiên luôn là tên của bản đồ
 • AlternativeMap - tên của hình (bỏ qua "Image:")
 • caption = văn bản - văn bản tiêu đề dọc theo đáy hình
 • width=250 - cho độ rộng hình (bỏ qua "px")
 • label - nhãn có thể dịch chuyển (có thể được đệm " XX YY ")
 • label_size - phần trăm từ 0-200 (mặc định: 95)
 • background - màu của nhãn (chẳng hạn: darkorange hay #4499DD)
 • position=right - (hay left, top, bottom), vị trí của nhãn hay mốc giới
 • lat = 26.25 - cho vĩ độ 40.6-92.5 (cao hơn về phía trên)
 • long= -75.3 - cho các kinh độ 55.1-125.1 W (cao hơn về phía phải)
 • mark     - tên của hình cho biểu tượng đánh dấu (bỏ qua "Image:")
 • marksize - kích thước của hình dùng làm biểu tượng đánh dấu (mặc định: 8px, 1px=none)
 • lon_shift=-1 - dịch chuyển theo kinh độ của kinh tuyến trung tâm trên bản đồ
 • float=right (hay left, center) - vị trí của bản đồ được định dạng trên trang

Một số màu nền phổ biến cho nhãn là:

 • #CCCC55 cho vàng mờ,
 • #44EE44 cho xanh lục vỏ chanh, #BBBBBB cho xám,
 • #44CCDD cho xanh biển nhạt, #DDDDDD cho xám nhạt (gần như trắng),
 • PaleGreen cho xanh lục nhạt, PaleTurquoise cho xanh Thổ nhạt, DarkOrange cho cam sẫm v.v.
 • Theo mặc định, nhãn là viết đè kiểu trong suốt trên hình.

Đối với chữ nhỏ, dùng label_size=80, cho cỡ chữ nhỏ li ti dùng label_size=55. Lưu ý rằng các chữ trong nhãn sẽ được bao bọc lại, trừ khi dùng "nbsp": DO NOT WRAP.

Khi liệt kê hình "width=270" cần phải chắc chắn BỎ QUA "px" (nó làm hình bị giãn ra phủ kín ề rộng của màn hình) do "px" vẫn chưa thể được nhận ra bởi ngôn ngữ MediaWiki (mới) trong việc ử lý các tiêu bản bản đồ này.

Ví dụ[edit source]

Cú pháp đơn giản
Churchill (Canada)
Churchill
Churchill
{{Location map polarx|CanadaGeo|lat= |long=- |caption={{subst:PAGENAME}} tại [[Canada]]}}


Nhiều nhãn
Vancouver (Canada)
Vancouver
Vancouver
Quebec City
Quebec City
Edmonton
Edmonton
Winnipeg
Winnipeg
Vancouver, Quebec, Edmonton & Winnipeg
{{Location map polarx
| CanadaGeo
| caption = Vancouver, Quebec,
   Edmonton & Winnipeg
| lon_shift = 4.1
| bottom = 41.3 | top = 91.1
| label=Vancouver
 | label-size=70
 | background = <!--aqua-->#44CCDD
 | position=top<! left/right/bottom >
 | lat = 49.25 <!--40.6 to 92.5 -->
 | long= -123.1 <!--55.1 to 125.1W-->
 | mark=Green_pog.svg
 | marksize=10 <! default 8, 1=none >
| label2=Quebec City | label2_size=70
 | bg2 = DarkOrange
 | pos2= bottom <!or right/left/top >
 | lat2= 46.80 | long2 = -71.38
 | mark2=Blue_pog.svg
 | mark2size=10<! marker size (8) >
| label3=Alert | label3_size=70
 | bg3 = PaleGreen | lat3_skew=1.3
 | pos3=right | skew3 = 0.0005
 | lat3= 82.46 | long3= -62.50
 | mark3=Blue_pog.svg
 | mark3size=8
| label3=Edmonton
 | lat3 = 53.57 | long3 = -113.42
| label4=Winnipeg | label4_size=70
 | bg4 = SkyBlue | lat4_skew=1.3
 | pos4 =left | skew4 = 0.0005
 | lat4 = 49.88 | long4 = -97.13
 | mark4=Blue_pog.svg
 | mark4size=6
| label5=Churchill,_MB
 | lat5 = 58.76 | long5 = -94.12
 | bg5 = #77EE77 | lat5_skew=1.3
 | pos5 = top  | skew5 = 0.0005
 | mark5=Blue_pog.svg | mark5size=6
| width=430 <!--map width-->
| float=right <!--left/center--></nowiki>
}}
Quebec City (Canada)
Quebec City
Quebec City
Yellowknife -->
Yellowknife
Churchill,_MB -->
Churchill,_MB
Alert -->
Alert
ArcticCircle -->
ArcticCircle
Winnipeg -->
Winnipeg
Quebec east, Yellowknife in northwest, Churchill (center), Alert (top)
{{Location map polarx
| CanadaGeo
| width=320 <!--omit "px"-->
| lon_shift = 4.1
| bottom= 41.3 | top= 91.1
| label=Quebec City
 | label_size=70 |pos=right
 | bg = DarkOrange
 | lat_skew=1.3
 | lat=46.48 | long= -71.38
 | mark=Blue_pog.svg
 | marksize=10
 | markhigh=10
| label2=Yellowknife
 | label2_size=70
 | bg2=#DDDD44 | pos2=left
 | lat2_skew=1.3
 | lat2=62.45|long2=-114.40
 | mark2=Blue_pog.svg
 | mark2size=10<!default:8>
| label3=Churchill,_MB
 | label3_size=70
 | bg3=#77EE77
 | lat3_skew=1.3
 | pos3=right |skew3=0.00005
 | lat3=58.76 |long3= -94.12
 | mark3=Blue_pog.svg
 | mark3size=8
| label4=Alert
 | bg4=PaleGreen | pos4=right | label4_size=70
 | skew4=0.00005 | lat4_skew=1.3
 | lat4=82.46 | long4= -62.50
 | mark4=Blue_pog.svg | mark4size=8
| label5=ArcticCircle
 | bg5=#99CCFF  | pos5=top | label5_size=70
 | skew5=0.00005 | lat5_skew=1.3
 | lat5= 66.5 | long5= -90
 | mark5=Blue_pog.svg | mark5size=8
| float=right <!--left/center-->
| caption = Quebec east, Yellowknife in northwest,
      Churchill (center), Alert (top)
}}

Tùy chọn khác[edit source]

Có thể đặt mốc giới/nhãn ngoài các rìa bản đồ, bằng cách liệt kê vĩ độ ngoài khoảng 38,4-95,5 hay vĩ độ ngoài khoảng 55,1-125,1 kinh tây:

 • Over longitude= -55.1 có thể đẩy nhãn ra khỏi bản đồ về bên phải;
 • Under longitude= -125.1 có thể đẩy nhãn ra khỏi bản đồ về bên phải;
 • Over latitude= 95.5 có thể đẩy nhãn ra khỏi bản đồ về phía trên.

Đối với các tiêu bản giới hạn các tọa độ, mở rộng trường minutes: ví dụ, lat_deg=89.0 nhưng lat_min=120 sẽ sinh ra độ tổ hợp là 91 độ (60 phút = 1 độ).

Xem thêm[edit source]