Bước tới nội dung

Bản mẫu:Lt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

[[Bản mẫu:{{{1}}}]] ([{{fullurl:Bản mẫu:{{{1}}}|action=edit}} sửa] | [[Thảo luận Bản mẫu:{{{1}}}|thảo luận]] | [{{fullurl:Bản mẫu:{{{1}}}|action=history}} lịch sử] | [{{fullurl:Đặc_biệt:Liên_kết_đến_đây/Bản mẫu:{{{1}}}|limit=1000}} liên kết] | [{{fullurl:Bản mẫu:{{{1}}}|action=watch}} theo dõi] | nhật trình)

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu:Trang con Biểu tình Tây Nguyên 2004 (sửa

Bản mẫu này và bản mẫu có liên quan khác được liệt kê dưới đây cho ra một loạt các liên kết cho một trang cụ thể đó là nói chung, mặc dù không phải luôn luôn, có dạng:

Trang (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)

Sáu liên kết là:

sửasửa đổi trang;
thảo luận – xem trang thảo luận tương ứng với trang đó;
lịch sử – xem lịch sử trang;
liên kết – xem công cụ Các liên kết đến đây;
theo dõi – thêm trang vào danh sách theo dõi của bạn;
nhật trình – xem nhật trình của trang.

Sự khác biệt lớn giữa các bản mẫu là không gian tên của trang mà nó được áp dụng.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Không gian tên Liên kết đến trang nội dung Liên kết đến trang thảo luận
Tất cả {{pagelinks|TÊN TRANG ĐẦY ĐỦ}}
Tương tự cho trang nội dung
{{ln|KHÔNG GIAN TÊN|TÊN TRANG}} {{lnt|KHÔNG GIAN TÊN|TÊN TRANG}}
Chính {{la|BÀI VIẾT}} {{lat|BÀI VIẾT}}
Nháp {{ld|NHÁP}} {{ldt|NHÁP}}
Bản mẫu {{lt|BẢN MẪU}} {{ltt|BẢN MẪU}}
Wikipedia {{lw|TRANG}} {{lwt|TRANG}}
Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/ {{lafd|TRANG}}
Thành viên {{lu|TRANG}} {{lut|TRANG}}
Thể loại {{lc|TRANG}} {{lct|TRANG}}
Tập tin {{lf|TẬP TIN}} {{lft|TẬP TIN}}
Chủ đề {{lp|CHỦ ĐỀ}} {{lpt|CHỦ ĐỀ}}
MediaWiki {{lm|THÔNG ĐIỆP}} {{lmt|THÔNG ĐIỆP}}
Trợ giúp {{lh|TRANG}} {{lht|TRANG}}
Sách {{lb|SÁCH}} {{lbt|SÁCH}}
Mô đun {{lmd|MÔ ĐUN}} {{lmdt|MÔ ĐUN}}
Đề tài {{ltp|ĐỀ TÀI}}

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

Kết quả
{{pagelinks|Thể loại:Sơ khai}} Thể loại:Sơ khai (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{pagelinks|Thảo luận Thể loại:Sơ khai}} Thảo luận Thể loại:Sơ khai (sửa | trang chính | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{ln|Thể loại|Sơ khai}} Thể loại:Sơ khai (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lnt|Thể loại|Sơ khai}} Thảo luận Thể loại:Sơ khai (sửa | thể loại | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{la|Bài viết}} Bài viết (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
{{lat|Bài viết}} Thảo luận:Bài viết (sửa | bài viết | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{ld|Nháp}} Nháp:Nháp (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{ldt|Nháp}} Thảo luận Nháp:Nháp (sửa | nháp | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lt|Tdeprecated}} Bản mẫu:Tdeprecated (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{ltt|Tdeprecated}} Thảo luận Bản mẫu:Tdeprecated (sửa | bản mẫu | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lu|Ví dụ}} Thành viên:Ví dụ (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lut|Ví dụ}} Thảo luận Thành viên:Ví dụ (sửa | thành viên | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lw|Giới thiệu}} Wikipedia:Giới thiệu (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lwt|Giới thiệu}} Thảo luận Wikipedia:Giới thiệu (sửa | trang dự án | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lc|Sơ khai}} Thể loại:Sơ khai (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lct|Sơ khai}} Thảo luận Thể loại:Sơ khai (sửa | thể loại | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lf|1944 NormandyLST.jpg}} Tập tin:1944 NormandyLST.jpg (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lft|1944 NormandyLST.jpg}} Thảo luận Tập tin:1944 NormandyLST.jpg (sửa | tập tin | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lp|Âm nhạc}} Cổng thông tin:Âm nhạc (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lpt|Âm nhạc}} Thảo luận Cổng thông tin:Âm nhạc (sửa | chủ đề | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lm|Common.css}} MediaWiki:Common.css (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lmt|Common.css}} Thảo luận MediaWiki:Common.css (sửa | thông điệp | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lb|Business}} Sách:Business (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
{{lbt|Business}} Thảo luận Sách:Business (sửa | sách | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)

{{thế:ln|Thể loại|Sơ khai}} kết quả (hoặc đã kết quả) trong mã này:

{{lx|1=:{{ucfirst:Thể loại}}:|2={{ucfirst:Sơ khai}}|3=:Thảo luận Thể loại|4=thảo luận}}

Lưu ý dấu hai chấm quan trọng trong 1=:, không cần thiết (?) cho không gian tên Lx khác.
Thay thế cả hai Lx và Ucfirst cuối cùng đã đến lúc (ngắt dòng thêm vào bằng tay):

 <span class="plainlinksneverexpand">[[Thể loại:Sơ khai]] <tt>(</tt>
 [//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C6%A1_khai&action=edit sửa]<tt>|</tt>
 [[Thảo luận Thể loại:Sơ khai|thảo luận]]<tt>|</tt>
 [//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_%C4%91%E1%BA%BFn_%C4%91%C3%A2y/:Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C6%A1_khai&limit=999 liên kết]<tt>|</tt>
 [//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C6%A1_khai&action=history lịch sử]<tt>|</tt>
 [//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C6%A1_khai&action=watch theo dõi]<tt>)</tt></span>

Xem thêm[sửa mã nguồn]