Bản mẫu:Mô tả sử dụng hợp lý biểu trưng

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Mô tả tập tin phương tiện không tự do và việc sử dụng một cách hợp lý- biểu trưng không tự do - CHÚ Ý: {{{Bài}}} KHÔNG TỒN TẠI
Hãy kiểm tra viết hoa và chỉ gõ vào tựa đề chính xác của một bài viết, không thêm Mã wiki hay bất kì kí tự định dạng khác vào. Cũng có thể bài này đã bị xóa.
Mô tả

Đây là biểu trưng để đại diện cho {{{Bài}}}.

Nguồn

Nguồn không xác định đối với cơ sở hợp lý này, nhưng được tin rằng biểu trưng có thể lấy được từ {{{Bài}}}.

Bài viết

[[{{{Bài}}}]]

Phần được sử dụng

Toàn bộ biểu trưng được dùng để chuyển tải ý nghĩa mà nó hàm chứa và tránh làm lu mờ hoặc xuyên tạc hình ảnh đại diện.

Độ phân giải thấp?

Biểu trưng có kích thước và độ phân giải vừa đủ để giữ được chất lượng mà công ty hay tổ chức mà nó đại diện mong muốn, chứ không quá lớn một cách không cần thiết.

Mục đích sử dụng

Chọn "Dùng cho=" Hộp thông tin / Tổ chức / Nhãn hiệu / Sản phẩm / Công ích / Khác

Khả năng thay thế?

Vì nó là biểu trưng, gần như chắc chắn không thể có hình tự do tương đương. Bất kỳ bản thay thế nào không phải là tác phẩm dẫn xuất sẽ không chuyển tải được ý nghĩa bao hàm, có thể làm lu mờ hoặc xuyên tạc hình ảnh của nó, hoặc không đáp ứng được mục đích nhận dạng hoặc bình luận.

Thông tin khác

Việc sử dụng biểu trưng trong bài viết phù hợp với Quy định về nội dung không tự do Wikipedia, hướng dẫn về biểu trưng, và sử dụng hợp lý theo Luật bản quyền Hoa Kỳ như đã mô tả ở trên.

Sử dụng hợp lýSử dụng hợp lý tác phẩm có bản quyền trong [[{{{Article}}}]]//vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:M%C3%B4_t%E1%BA%A3_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_h%E1%BB%A3p_l%C3%BD_bi%E1%BB%83u_tr%C6%B0ng
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này giúp người dùng viết mô tả sử dụng hợp lý cho các biểu trưng không tự như theo yêu cầu của WP:KTD, WP:LOGO, và WP:HDMTHL. Đưa nó vào trang miêu tả hình ảnh sau bản mẫu {{KTD-biểu trưng}}, một bản mẫu cho mỗi lần bạn dùng hình biểu trưng đó tại một bài viết.


Xin hãy dùng nội dung đã giữ bản quyền một cách có trách nhiệm và theo đúng quy định của Wikipedia. Chỉ có bản mẫu không thôi không thể làm cho một biểu trưng trở nên hợp lý để sử dụng. Nó chỉ giúp bạn nói ra những gì bạn nghĩ rằng hợp lý.

Bản mẫu này được tối ưu hóa cho biểu trưng dành cho nhãn hiệu/tổ chức dùng trong bài viết nói về nhãn hiệu/tổ chức đó. Những cách dùng khác có thể đúng, cũng có thể không. Trước khi lưu trang, xin hãy "Xem thử" để xem lại đoạn văn bản do bản mẫu này tạo ra. Hãy chắc chắn rằng ngôn ngữ của bạn là chân thật và hoàn chỉnh. Nếu không, hãy xem xét việc dùng lại các tham số gốc hoặc tự ghi lời tuyên bố không dùng bản mẫu.

Cú pháp

(chép đoạn mã này vào trang hình của bạn)

{{Mô tả sử dụng hợp lý biểu trưng
| Bài      = 
| Dùng cho    = <!--Chọn: Hộp thông tin / Tổ chức / Nhãn hiệu / Sản phẩm / Công ích-->
<!-- THÔNG TIN BỔ SUNG -->
| Đại diện cho  = 
| Sở hữu     = 
| Trang web   = 
| Lịch sử    = 
| Chú thích   =
<!-- TRƯỜNG GỐC, ĐỂ GHI ĐÈ NẾU CẦN -->
| Miêu tả    = 
| Nguồn     = 
| Phần sử dụng  = 
| Phân giải thấp = 
| Mục đích    = <!--Phải ghi rõ nếu trường "Dùng cho" không phải là Hộp thông tin / Tổ chức / Nhãn hiệu / Sản phẩm/ Công ích-->
| Thay thế    = 
| Thông tin khác = 
}}

Các trường:

 • Bài - Tên bài viết, không có ngoặc
 • Dùng cho - Hình này dùng như thế nào ở bài viết? Chọn một
Hộp thông tin - trong một hộp thông tin về công ty đối với biểu trưng đại diện cho công ty
Tổ chức - biểu trưng nhận dạng một tổ chức trong bài viết hoặc đoạn trong bài nói về tổ chức đó
Nhãn hiệu - biểu trưng nhận dạng một nhãn hiệu trong bài viết hoặc đoạn trong bài nói về nhãn hiệu đó
Sản phẩm - biểu trưng nhận dạng một sản phẩm hoặc dịch vụ trong một bài viết hoặc đoạn trong bài nói về sản phẩm hoặc dịch vụ đó
Công ích - biểu trưng dùng để nhận dạng một con đường, sân bay, nhà ga, tuyến đường, thành phố, khu vực, dịch vụ công cộng, v.v.
Khác - cách dùng khác. Mô tả trong "Mục đích"

 • Đại diện cho - Tên của thứ mà biểu trưng đó nhận dạng, nếu khác với tên bài
 • Sở hữu - Người sở hữu biểu trưng, nếu khác với tên bài. Tên pháp lý đầy đủ là tốt nhất.
 • Trang web - Nếu lấy từ trang web, đó là trang nào?
 • Chú thích - Ghi lại bất kỳ chú thích nào trong bài về chính biểu trưng đó
 • Lịch sử - Nếu biểu trưng không còn tồn tại hoặc đã được thay đổi, nó đã được dùng khi nào và dùng ra sao

 • Mô tả - Thông tin thêm về biểu trưng
 • Nguồn - Nếu không phải từ trang web, hãy xác định cụ thể bạn đã lấy nó ở đâu và bằng cách nào?
 • Phần sử dụng - Nếu bạn không dùng toàn bộ biểu trưng, bạn dùng phần nào và tại sao?
 • Phân giải thấp - Nếu hình lớn hoặc nhỏ một cách bất bình thường, tại sao?
 • Mục đích - Nếu việc sử dụng không phải là một trong các loại trên, hãy giải thích bạn dùng nó như thế nào và tại sao.
 • Thay thế - Giải thích tại sao hình này không thể thay bằng hình tự do, nếu lời giải thích mặc định không chính xác
 • Thông tin khác - Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn nghĩ nó sẽ giúp cho trường hợp sử dụng hợp lý của ảnh