Bản mẫu:Nts/doc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Nts/doc nghĩa là Number Table Sorting (sắp xếp bảng số) và thường được dùng để hiển thị số có dấu phân cách hàng ngàn trong bảng sắp xếp được và giúp chúng được xếp thứ tự theo số trong chế độ sắp xếp chữ cái. Nó đường dùng cho tất cả các số trong một cột, trong trường hợp chế độ sắp xếp số không hoạt động hoặc không cần thiết.

Mục đích[sửa mã nguồn]

Nếu các ô của bảng nào đó trong một hàng có chứa văn bản phía sau con số, hoặc nếu con số đó đứng sau một đoạn văn bản cố định (không phải ký hiệu tiền tệ), cần phải sử dụng chế độ sắp xếp ký tự.

Tương tự, trước đây, để sắp xếp bảng hoạt động đúng, những con số phải được điền vào không có dấu phân cách hàng nghìn. Để tránh nó, ta sẽ áp dụng sắp xếp ký tự, và con số sẽ được ghi vào thêm một phần ẩn để cho sắp xếp ký tự hoạt động được với sắp xếp số. Vì một sự pha trộn trong một hàng số được định dạng để sắp xếp ký tự lẫn với các con số thông thường sẽ khiến cho việc sắp xếp trở nên sai, thêm một số vào một bảng có sẵn có thể cần phải viết theo định dạng đã được dùng tại cột đó.

Phương pháp[sửa mã nguồn]

Tiêu bản này tự động tại ra mã ẩn có dạng <span style="display:none">&0000000123456789.001230</span> phía trước con số được hiển thị thật sự. Dấu "và" đằng trước sẽ ép hàm sắp xếp phải dùng sắp xếp ký tự. Hàm đó sẽ sắp xếp toàn bộ văn bản mà không có thẻ, tương ứng với việc sắp xếp số do có số zero đứng đầu.

Hạn chế[sửa mã nguồn]

  • Số âm không sắp xếp đúng với tiêu bản này.
  • Tối đa là 16 chữ số phía trước, và 6 chữ số phía sau dấu phân cách thập phân.
  • Trong trường hợp văn bản phía trước con số thay đổi, việc sắp xếp chỉ dựa vào văn bản, con số sẽ là từ khóa sắp xếp phụ mà thôi.

Thông số[sửa mã nguồn]

Tiêu bản chỉ có một thông số: số thực không có dấu phân cách hàng nghìn.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

{{Nts|123456789.00123}}

trở thành

 <span style="display:none">&0000000123456789.001230</span> 123,456,789.00123 

sẽ hiển thị là &0000000123456789.001230123.456.789,00123

Tùy chọn gỡ rối[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Xpdop3pec

Xem thêm[sửa mã nguồn]

  • Template:Ntsh - giống như Nts, nhưng không hiển thị số
  • Template:Ntsc - dành cho đơn vị chuyển đổi, sắp xếp theo số đầu tiên
  • Template:Lsc11 - dùng dấu cách không phá vỡ thay cho số 0 theo cách tương tự
  • Template:Dts - dùng để sắp xếp ngày