Bước tới nội dung

Bản mẫu:Template link code

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Bản mẫu:Tld)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này, thường được viết tắt là {{}}, được sử dụng để cung cấp các liên kết cách điệu đến các mẫu mà không cần mở rộng mẫu đó.

Các tham số[sửa mã nguồn]

Ngoại trừ alttext, các tham số được đặt tên là các nút chuyển đổi bị bỏ qua (mặc định trong hầu hết các trường hợp) hoặc được kích hoạt (bằng cách được gán một giá trị chẳng hạn như "bật", "có", "true", " bao gồm", v.v.). Chúng có thể được bao gồm theo bất kỳ thứ tự nào (xem ví dụ bên dưới). Một số mẫu nhất định có tham số "bật" theo mặc định; xem bảng chính để biết tất cả các tùy chọn thay thế.

Tham số Tác vụ Kích hoạt mặc định
brace Bao gồm các dấu ngoặc nhọn như một phần của liên kết mẫu {{tlw}}/{{tn}}
braceinside Bao gồm các dấu ngoặc nhọn trong cùng như một phần của liên kết mẫu
bold Hiển thị liên kết/tên mẫu ở dạng in đậm {{tlb}}, {{tlxb}}
code Hiển thị kết quả đầu ra bằng cách sử dụng thẻ HTML <code>...</code> (Phông chữ monospace) {{tlc}}, {{Liên kết bản mẫu chung}}, v.v.
italic Hiển thị bất kỳ thông số nào đi kèm với liên kết/tên mẫu ở dạng in nghiêng {{tlxi}}
kbd Hiển thị đầu ra bằng cách sử dụng thẻ HTML <kbd>...</kbd> (phông chữ đơn cách)
nolink Không hiển thị tên mẫu dưới dạng liên kết {{tlf}}, {{tlc}}, {{tnull}}
nowrap Ngăn chặn việc chèn dấu ngắt dòng vào đầu ra
nowrapname Ngăn chặn việc ngắt từ trong đầu ra của tên/liên kết mẫu (các tham số sẽ ngắt dòng nếu cần)
plaincode Sử dụng <code style="border:none; nền:transparent;">...</code> {{tltss}}
subst Bao gồm tiền tố thế trước liên kết/tên bản mẫu {{tls}}, {{tlxs}}, v.v.
|alttext=[văn bản] Sử dụng [văn bản] làm nhãn cho liên kết mẫu {{tla}}

Chưa đặt tên (Vị trí)[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này có tối đa mười tham số không tên làm tham số đi kèm với liên kết (hoặc tên) bản mẫu; xem ví dụ dưới đây.

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

Đầu ra Nhận xét
{{tlc|Termometro}} {{Termometro}} Termometro template does not exist. Be aware with linking to non-existing templates, although desired.
{{tlc|ok}} {{ok}} ok template does exist
{{tlc|convert|<nowiki>14|m|ftin|abbr=out|sp=us</nowiki>}} {{convert|14|m|ftin|abbr=out|sp=us}} Unlimited parameters as one <nowiki>...</nowiki> string
{{tlc|Abc}} {{Abc}}
{{tlc|abC}} {{abC}} template names are case-sensitive
{{tlc|abc}} {{abc}} first letter is case-insensitive though
{{tlc|abc|{{spaces}}tlc{{spaces}}}} {{abc| tlc }} Using {{spaces}} before and after {{{1}}} parameter.
{{tlc|x0}} {{x0}}
{{tlc|x0|code=on}} {{x0}} <code> style
{{tlc|x0|plaincode=on}} {{x0}} plaincode style
{{tlc|x0|kbd=on}} {{x0}} <kbd> style
{{tlc|x0|bold=on}} {{x0}} bold link/name
{{tlc|x1|one|italic=on}} {{x1|one}} parameter/s in italics
{{tlc|x0|nolink=on}} {{x0}}
{{tlc|x0|subst=on}} {{x0}}
{{tlc|x0|brace=on}} x0 all braces in link
{{tlc|x0|braceinside=on}} x0 inside braces in link
{{tlc|x0|alttext=x0 link}} {{x0}}
{{tlc|x0|bold=on|code=on|brace=on}} x0 No reason you can't combine multiple parameter settings
{{tlc|x1|one}} {{x1|one}}
{{tlc|x2|one|two}} {{x2|one|two}}
{{tlc|x2|bold=on|code=on|one|two}} {{x2|one|two}} Can combine named and anonymous parameters …
{{tlc|x2|one|two|bold=on|code=on}} {{x2|one|two}} … in any order …
{{tlc|x2|one|code=on|two|bold=on|three}} {{x2|one|two|three}} … even intermixed …
{{tlc|x2|one|code=on|two|bold=on|three|italic=on}} {{x2|one|two|three}} … with many different configurations.
{{tlc|x3|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}} {{x3|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10}}
{{tlg|x4|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}} {{x4|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}} up to 10 parameters, then …
{{tlg|x5|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10&#124;11}} {{x5|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}}
&#124; for more
{{tlc}} tlc with no arguments, the current page name is substituted
{{tlc|x1|x=u}} {{x1}} = won't work
{{tlc|x1|x&#61;u}} {{x1|x=u}}
&#61; is okay
{{tlc|x1|x{{=}}u}} {{x1|x=u}}
{{=}} is okay (see template equal sign)
{{tlc|x1|x<nowiki>=</nowiki>u}} {{x1|x=u}}
sticky nowiki is okay
{{tlc|x2||two}} {{x2||two}} empty parameters work too, even at the end
{{tlc|x2|3=two|2=one}} {{x2|one|two}}
right to left okay
Gói tên dài (mặc định)
Đầu ra
{{tlc|long template name that would wrap to new line|this is a long value for the 1st parameter that would wrap}} {{long template name that would wrap to new line|this is a long value for the 1st parameter that would wrap}}
Gói tên dài (nowrap=on)
Đầu ra
{{tlc|nowrap=on|tên bản mẫu dài sẽ bao bọc thành dòng mới|giá trị dài cho tham số đầu tiên sẽ bao bọc}} {{tên bản mẫu dài sẽ bao bọc thành dòng mới|giá trị dài cho tham số đầu tiên sẽ bao bọc}}
Gói tên dài (nowrapname=on)
Đầu ra
{{tlc|nowrapname=on|tên bản mẫu dài sẽ bao bọc thành dòng mới|giá trị dài cho tham số đầu tiên sẽ bao bọc}} {{tên bản mẫu dài sẽ bao bọc thành dòng mới|giá trị dài cho tham số đầu tiên sẽ bao bọc}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Định dạng mục đích chung[sửa mã nguồn]

  • 1 {{tlg}} là tổng quát nhất, cho phép bất kỳ sự kết hợp của kiểu chữ và/hoặc tùy chọn kiểu liên kết.
  • 2 Ngăn chữ xuống dòng bằng cách đặt nó bên trong thẻ <span class="nowrap">...</span>.
  • 3 Cho phép liên kết đến các bản mẫu trong bất kỳ không gian tên.
  • 4|plaincode=yes sử dụng <code style="border:none; background-color:transparent;">...</code>.
  • 5 Sử dụng phông chữ đơn cách nhưng không dùng <code>...</code>.

Bản mẫu định dạng khác[sửa mã nguồn]

Mã ví dụ Hiệu ứng Ghi chú
{{tl2|Hatnote|lang=fr}} {{hatnote}} Hỗ trợ kết nối với các dự án chị em (ví dụ, fr:Hatnote)
{{tlu|Thành viên:Ví dụ/Trang con mẫu}} {{Thành viên:Ví dụ/Trang con mẫu}} Hỗ trợ kết nối với bất kỳ không gian tên
{{demo|<nowiki>{{Hatnote|lang=fr|Vài chữ}}</nowiki>}}
{{hatnote|lang=fr|Vài chữ}}

Hiển thị mã và ví dụ
{{xpd|Hatnote|Vài chữ hatnote}} "{{hatnote|Vài chữ hatnote}}" cho ra "" [1] Hiển thị mã, ví dụ và một liên kết để mở rộng bản mẫu mã
{{para|tiêu đề|<var>tiêu đề sách</var>}} |tiêu đề=tiêu đề sách Các tham số bản mẫu định dạng cho màn hình, có hoặc không có giá trị

Với các liên kết tiện ích[sửa mã nguồn]

Mã ví dụ Hiệu ứng
{{lts|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote(sửa thảo luận liên kết lịch sử)
{{t links|Hatnote}} Hatnote (sửa thảo luận lịch sử liên kết # /trang con /doc /doc sửa /sbox /sbox diff /kiểm thử)
{{tfd links|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (sửa · thảo luận · lịch sử · liên kết · nhật trình · trang con · xóa)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:hatnote (liên kết nền sửa)
{{tltt|Hatnote}} {{Hatnote}}
{{tetl|Hatnote}} {{ Hatnote }}
links talk view
{{tsetl|Hatnote}} {{thế:Hatnote}}
 liên kết thảo luận sửa
{{ti|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (thảo luận · liên kết · sửa)
{{tic|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (thảo luận liên kết sửa)
{{tiw|Hatnote}} Bản mẫu:Hatnote (liên kết nền sửa)
{{tlt|Hatnote}} {{Hatnote}} (thảo luận)
{{ttl|Hatnote}} {{Hatnote}} (t/l)