Danh mục loài cực kì nguy cấp theo sách đỏ IUCN (thực vật)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mục lục

Vào ngày 29 tháng 1 năm 2010, Sách đỏ IUCN đã công bố danh mục loài thực vật cực kì nguy cấp gồm 1701 loài, phân loài, giống gốc, tiểu quần thể cực kỳ nguy cấp.

Bryophyta[sửa | sửa mã nguồn]

Bryopsida[sửa | sửa mã nguồn]

Bryales[sửa | sửa mã nguồn]

Daltoniaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Fabroniaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Fissidentaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Hookeriaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Hypnobartlettiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Neckeraceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Pterobryaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Pottiales[sửa | sửa mã nguồn]

Pottiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Marchantiopsida[sửa | sửa mã nguồn]

Jungermanniales[sửa | sửa mã nguồn]

Lejeuneaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Lepidoziaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Phycolepidoziaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Plagiochilaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Schistochilaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Metzgeriales[sửa | sửa mã nguồn]

Vandiemeniaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Lycopodiophyta[sửa | sửa mã nguồn]

Isoetopsida[sửa | sửa mã nguồn]

Isoetales[sửa | sửa mã nguồn]

Isoetaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Lycopodiopsida[sửa | sửa mã nguồn]

Lycopodiales[sửa | sửa mã nguồn]

Lycopodiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Polypodiophyta[sửa | sửa mã nguồn]

Polypodiopsida[sửa | sửa mã nguồn]

Blechnales[sửa | sửa mã nguồn]

Dryopteridaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Lomariopsidaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Thelypteridaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Woodsiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Hymenophyllales[sửa | sửa mã nguồn]

Hymenophyllaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Polypodiales[sửa | sửa mã nguồn]

Polypodiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Pteridales[sửa | sửa mã nguồn]

Pteridaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Rhodophyta[sửa | sửa mã nguồn]

Florideophyceae[sửa | sửa mã nguồn]

Ceramiales[sửa | sửa mã nguồn]

Delesseriaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Rhodomelaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Gracilariales[sửa | sửa mã nguồn]

Gracilariaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Nemaliales[sửa | sửa mã nguồn]

Galaxauraceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Nemastomatales[sửa | sửa mã nguồn]

Schizymeniaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Tracheophyta[sửa | sửa mã nguồn]

Coniferopsida[sửa | sửa mã nguồn]

Coniferales[sửa | sửa mã nguồn]

Araucariaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Cupressaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Pinaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Podocarpaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Taxaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Cycadopsida[sửa | sửa mã nguồn]

Cycadales[sửa | sửa mã nguồn]

Cycadaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Zamiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Liliopsida[sửa | sửa mã nguồn]

Arales[sửa | sửa mã nguồn]

Araceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Arecales[sửa | sửa mã nguồn]

Palmae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Bromeliales[sửa | sửa mã nguồn]

Bromeliaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Commelinales[sửa | sửa mã nguồn]

Xyridaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Cyclanthales[sửa | sửa mã nguồn]

Cyclanthaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Cyperales[sửa | sửa mã nguồn]

Cyperaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Gramineae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Liliales[sửa | sửa mã nguồn]

Alliaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Aloaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Alstroemeriaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Amaryllidaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Anthericaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Asteliaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Hyacinthaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Orchidales[sửa | sửa mã nguồn]

Burmanniaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Orchidaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Pandanales[sửa | sửa mã nguồn]

Pandanaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Triuridales[sửa | sửa mã nguồn]

Triuridaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Zingerberales[sửa | sửa mã nguồn]

Marantaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Magnoliopsida[sửa | sửa mã nguồn]

Apiales[sửa | sửa mã nguồn]

Araliaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Umbelliferae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Aristolochiales[sửa | sửa mã nguồn]

Aristolochiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Asterales[sửa | sửa mã nguồn]

Compositae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Campanulales[sửa | sửa mã nguồn]

Campanulaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Capparales[sửa | sửa mã nguồn]

Capparaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Cruciferae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Caryophyllales[sửa | sửa mã nguồn]

Aizoaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Amaranthaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Cactaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Caryophyllaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Chenopodiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Nyctaginaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Celastrales[sửa | sửa mã nguồn]

Aquifoliaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Celastraceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Icacinaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Cornales[sửa | sửa mã nguồn]

Cornaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Melanophyllaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Dilleniales[sửa | sửa mã nguồn]

Dilleniaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Dipsacales[sửa | sửa mã nguồn]

Caprifoliaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Valerianaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Ebenales[sửa | sửa mã nguồn]

Ebenaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Sapotaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Styracaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Symplocaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Ericales[sửa | sửa mã nguồn]

Clethraceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Ericaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Euphorbiales[sửa | sửa mã nguồn]

Buxaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Euphorbiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Fabales[sửa | sửa mã nguồn]

Leguminosae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Fagales[sửa | sửa mã nguồn]

Betulaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Corylaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Fagaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Gentianales[sửa | sửa mã nguồn]

Apocynaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Asclepiadaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Gentianaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Loganiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Geraniales[sửa | sửa mã nguồn]

Geraniaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Oxalidaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Tropaeolaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Hamamelidales[sửa | sửa mã nguồn]

Hamamelidaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Lamiales[sửa | sửa mã nguồn]

Boraginaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Labiatae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Verbenaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Laurales[sửa | sửa mã nguồn]

Hernandiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Lauraceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Monimiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Lecythidales[sửa | sửa mã nguồn]

Lecythidaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Linales[sửa | sửa mã nguồn]

Linaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Magnoliales[sửa | sửa mã nguồn]

Annonaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Canellaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Magnoliaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Myristicaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Malvales[sửa | sửa mã nguồn]

Bombacaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Elaeocarpaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Malvaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Sarcolaenaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Sterculiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Tiliaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Myricales[sửa | sửa mã nguồn]

Myricaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Myrtales[sửa | sửa mã nguồn]

Combretaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Lythraceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Melastomataceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Myrtaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Thymelaeaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Nepenthales[sửa | sửa mã nguồn]

Nepenthaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Sarraceniaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Piperales[sửa | sửa mã nguồn]

Piperaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Plumbaginales[sửa | sửa mã nguồn]

Plumbaginaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Podostemales[sửa | sửa mã nguồn]

Podostemaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Polygalales[sửa | sửa mã nguồn]

Malpighiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Polygalaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Vochysiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Polygonales[sửa | sửa mã nguồn]

Polygonaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Primulales[sửa | sửa mã nguồn]

Myrsinaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Theophrastaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Proteales[sửa | sửa mã nguồn]

Elaeagnaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Proteaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Rafflesiales[sửa | sửa mã nguồn]

Rafflesiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Ranunculales[sửa | sửa mã nguồn]

Berberidaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Menispermaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Ranunculaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Rhamnales[sửa | sửa mã nguồn]

Rhamnaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Rhizophorales[sửa | sửa mã nguồn]

Rhizophoraceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Rosales[sửa | sửa mã nguồn]

Byblidaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Chrysobalanaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Connaraceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Cunoniaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Grossulariaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Pittosporaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Rosaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Rubiales[sửa | sửa mã nguồn]

Rubiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Salicales[sửa | sửa mã nguồn]

Salicaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Santalales[sửa | sửa mã nguồn]

Olacaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Santalaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Viscaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Sapindales[sửa | sửa mã nguồn]

Aceraceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Anacardiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Burseraceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Meliaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Rutaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Sapindaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Zygophyllaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Scrophulariales[sửa | sửa mã nguồn]

Acanthaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Bignoniaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Buddlejaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Gesneriaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Myoporaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Oleaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Scrophulariaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Solanales[sửa | sửa mã nguồn]

Convolvulaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Solanaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Theales[sửa | sửa mã nguồn]

Actinidiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Asteropeiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Dipterocarpaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Guttiferae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Medusagynaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Ochnaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Theaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Urticales[sửa | sửa mã nguồn]

Moraceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Ulmaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Urticaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Violales[sửa | sửa mã nguồn]

Begoniaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Cistaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Flacourtiaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Hoplestigmataceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Loasaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic
Violaceae[sửa | sửa mã nguồn]
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
4;font-style:italic

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]