Danh sách các phân tử trong không gian liên sao

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Dưới đây là danh sách các phân tử đã được phát hiện trong môi trường liên sao, được nhóm lại theo số lượng nguyên tử thành phần. Công thức hoá học được liệt kê cho mỗi hợp chất được phát hiện, cùng với bất kỳ hình thức ion hoá mà đã được quan sát thấy.

Phân tử[sửa | sửa mã nguồn]

Bảng dưới đây liệt kê các phân tử được phát hiện trong môi trường liên sao, được nhóm lại theo số lượng nguyên tử thành phần. Nếu không có nội dung trong cột Phân tử, nghĩa là chỉ có kiểu ion hoá được phát hiện. Đối với các phân tử không được đặt tên trong các tài liệu khoa học, khung đó được để trống. Khối lượng được đặt theo đơn vị khối lượng nguyên tử.

Cacbon mônôxít thường được dùng để theo dõi sự phân bố khối lượng trong các đám mây phân tử.[1]

Hai nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tử Tên Khối lượng Ion
AlCl Aluminium monoclorua[2][3] 62.5
AlF Aluminium monoflorua[2][4] 46
AlO Aluminium monoxit[5] 43
C2 Carbon dimer[6] 24
Fluoromethylidynium 31 CF+[7]
CH Methylidyne radical[8] 13 CH+[9]
CN Cyanogen radical[2][2][8][10] 26 CN+[11]
CO Carbon monoxit[2] 28 CO+[12]
CP Carbon monophosphide[10] 43
CS Carbon monosulfide[2] 44
FeO Sắt(II) oxit[13] 82
H2 Molecular hydrogen[14] 2
HCl Hydrogen clorua[15] 36.5
HF Hydrogen florua[16] 20
HO Hydroxyl radical[2] 17 OH+[17]
KCl Kali clorua[2][3] 75.5
NH Nitrogen monohydride[18] 15
N2 Molecular nitrogen[19][20] 28
NO Nitric oxit[21] 30 NO+[11]
NS Nitrogen sulfide[2] 46
NaCl Natri clorua[2][3] 58.5
Magnesium monohydride cation 25.3 MgH+[11]
NaI Natri iodua[22] 150
O2 Molecular oxygen[23] 32
PN Phosphorus nitride[24] 45
PO Phosphorus monoxit[25] 47
SH Sulfur hydride[26] 33 SH+
SO Sulfur monoxit[2] 48 SO+[9]
SiC Carborundum[2][27] 40
SiN Silicon mononitride[2] 42
SiO Silicon monoxit[2] 44
SiS Silicon monosulfide[2] 60
Cation H3+ là một trong những ion phong phú nhất trong vũ trụ. Phát hiện đầu tiên vào năm 1993.[28][29]

Ba nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tử Tên Khối lượng Ion
AlNC Aluminum isocyanide[2] 53
AlOH Aluminum hydroxit[30] 44
C3 Tricarbon[6] 36
C2H Ethynyl radical[2] 25
C2O Dicarbon monoxit[31] 40
C2S Thioxoethenylidene[32] 56
C2P 55
CO2 Carbon dioxit[33] 44 CO2+[cần dẫn nguồn]
Protonated molecular hydrogen 3 H3+[28][29]
H2C Methylene 14
H2O Water[34] 18 H2O+[35]
H2S Hydrogen sulfide[2] 34 H2S+[cần dẫn nguồn]
HCN Hydrogen cyanide[2][36] 27
HNC Hydrogen isocyanide[37] 27
HCO Formyl radical[38] 29 HCO+[9][38][39]
HCP Phosphaethyne[40] 44
Thioformyl 45 HCS+[9][39]
HNC Hydrogen isocyanide[41] 27
Diazenylium 29 HN2+[39]
HNO Nitroxyl[42] 31
Isoformyl 29 HOC+
KCN Potassium cyanide[2] 65
MgCN Magie cyanide[2] 50
MgNC Magie isocyanide[2] 50
NH2 Amino radical[43] 16
29 N2H+[9][44]
N2O Nitrous oxit[45] 44
NaCN Natri cyanide[2] 49
NaOH Sodium hydroxit[46] 40
OCS Carbonyl sulfide[47] 60
O3 Ozone[48] 48
SO2 Sulfur dioxit[2][49] 64
c-SiC2 c-Silicon dicarbide[2][27] 52
SiCN Silicon carbonitride[50] 54
SiNC Silicon naphthalocyanine[51] 54
Formaldehyde là phân tử hữu cơ phân bố rộng khắp trong môi trường liên sao.[52]

Bốn nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tử Tên Khối lượng Ion
CH3 Methyl[53] 15
l-C3H Propynylidyne[2][54] 37
c-C3H Cyclopropynylidyne[55] 37
C3N Cyanoethynyl 50 C3N
C3O Tricarbon monoxit[54] 52
C3S Tricarbonsulfide[2][32] 68
Hydronium 19 H3O+[56]
C2H2 Acetylene[57] 26
H2CN Methylene amidogen[58] 28 H2CN+[9]
H2CO Formaldehyde 30
H2CS Thioformaldehyde[59] 46
HCCN [60] 39
Protonated hydrogen cyanide 28 HCNH+[39]
Protonated carbon dioxit 45 HOCO+
HCNO Fulminic acid[61] 43
HNCO Isocyanic acid[49] 43
HNCS Isothiocyanic acid 59
NH3 Ammonia[2][62] 17
HSCN Thiocyanic acid[63] 59
SiC3 Silicon tricarbide[2] 64
Methane, thành phần chính của khí thiên nhiên, cũng được phát hiện trong sao chổi và khí quyển của nhiều hành tinh trong Hệ Mặt Trời.[64]

Năm nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tử Tên Khối lượng Ion
C5 [6] 60
CH4 Methane[57] 16
c-C3H2 Cyclopropenylidene[65] 38
l-H2C3 Propadienylidene 38
H2CCN Cyanomethyl 40
H2C2O Ketene[49] 42
H2CNH Methylenimine[66] 29
Protonated formaldehyde 31 H2COH+[67]
C4H Butadiynyl[2] 49 C4H[68]
HC3N Cyanoacetylene[2][39][69] 51
HCC-NC Isocyanoacetylene[70] 51
HCOOH Formic acid 46
NH2CN Cyanamide[71] 42
HC(O)CN Cyanoformaldehyde[72] 55
SiC4 Silicon-carbide cluster[27] 92
SiH4 Silane[73] 32
Trong ISM, acid formamide (trên) có thê kết hợp với methylene để hình thành nên acetamide.

Sáu nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tử Tên Khối lượng Ion
c-H2C3O Cyclopropenone 54
C2H4 Ethylene[57] 28
CH3CN Acetonitrile[49][74] 40
CH3NC Methyl isocyanide[74] 40
CH3OH Methanol[49] 32
CH3SH Methanethiol 48
l-H2C4 Diacetylene[2][75] 50
Protonated cyanoacetylene 52 HC3NH+[39]
HCONH2 Formamide 44
C5H Pentynylidyne[2][32] 61
C5N Cyanobutadiynyl[76] 74
HC2CHO Propynal[77] 54
HC4N [2] 63
CH2CNH Ketenimine[65] 40
Acetaldehyde (trên) và các đồng phân của nó, vinyl alcoholethylene oxit tất cả đều đã được phát hiện trong không gian liên sao.[78]

Bảy nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tử Tên Khối lượng Ion
c-C2H4O Ethylene oxit[79] 44
CH3C2H Methylacetylene 40
H3CNH2 Methylamine[80] 31
CH2CHCN Acrylonitrile[49][74] 53
H2CHCOH Vinyl alcohol[78] 44
C6H Hexatriynyl[2][32] 73 C6H[81]
HC4CN Cyanodiacetylene[49][69][74] 75
CH3CHO Acetaldehyde[2][79] 44
Tính hiệu radio của acetic acid, một hợp chất tìm thấy trong dấm, được xác nhận vào năm 1997.[82]

Tám nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tử Tên Mass
H3CC2CN Methylcyanoacetylene[83] 65
H2COHCHO Glycolaldehyde[84] 60
HCOOCH3 Methyl formate[49][84] 60
CH3COOH Acetic acid[82] 60
H2C6 Hexapentaenylidene[2][75] 74
CH2CHCHO Propenal[65] 56
CH2CCHCN Cyanoallene[65][83] 65
C7H Heptatrienyl radical[85] 85
NH2CH2CN Amino acetonitrile[86] 56

Chín nguyên tử[sửa | sửa mã nguồn]

Phân tử Tên Khối lượng Ion
CH3C4H Methyldiacetylene[87] 64
CH3OCH3 Dimethyl Ether[88] 46
CH3CH2CN Propionitrile[2][49][74] 55
CH3CONH2 Acetamide[65] 59
CH3CH2OH Trans-Ethyl Alcohol[89] 46
C8H Octatetraynyl[90] 97 C8H
HC7N Cyanohexatriyne or Cyanotriacetylene[2][62][91][92] 99
CH3CHCH2 Propylene (propene)[93] 42
Diacetylene, HCCCCH
Methyldiacetylene, HCCCCCH3
Cyanotetraacetylene, HCCCCCCCCCN
Một số hoá chất bắt nguồn từ polyyne nằm trong số các phân tử nặng nhất được tìm thấy trong môi trường liên sao.

Mười hoặc hơn[sửa | sửa mã nguồn]

Nguyên tử Phân tử Tên Khối lượng Ion
10 (CH3)2CO Acetone[49][94] 58
10 (CH2OH)2 Ethylene glycol[95][96] 62
10 CH3CH2CHO Propanal[65] 58
10 CH3C5N Methyl-cyano-diacetylene[65] 89
11 HC8CN Cyanotetra-acetylene[2][91] 123
11 C2H5OCHO Ethyl formate[97] 74
11 CH3C6H Methyltriacetylene[65][87] 88
11 H3COC2H5 trans-Ethyl methyl ether 60
12 C6H6 Benzene[75] 78
12 C3H7CN n-propyl cyanide[97] 69
13 HC10CN Cyanodecapentayne[91] 147
13 HC11N [91] 159
24 C14H10 Anthracene[98] 178
60 C60 Fullerene[99] 720
70 C70 Fullerene[99] 840

Phân tử Đơtêri[sửa | sửa mã nguồn]

Các phân tử dưới đây chứa một hoặc nhiều nguyên tử đơtêri, một đồng vị nặng của hydro.

Nguyên tử Phân tử Tên
2 HD Deuterated molecular hydrogen[100][101]
3 H2D+, HD2+ Trihydrogen cation[100][101]
3 HDO, D2O Heavy water[102][103]
3 DCN Hydrogen cyanide[104]
3 DCO Formyl radical[104]
3 DNC Hydrogen isocyanide[104]
3 N2D+ [104]
4 NH2D, NHD2, ND3 Ammonia[101][105][106]
4 HDCO, D2CO Formaldehyde[101][107]
7 CH2DCCH, CH3CCD Methylacetylene[108][109]

Chứa xác nhận[sửa | sửa mã nguồn]

Bằng chứng về sự tồn tại của các phân tử sau được báo cáo trong các tài liệu khoa học, những chúng vẫn chưa được xác nhận.

Phân tử Tên
HOCN Cyanic acid
H2NH2CCOOH Glycine[110]
CO(CH2OH)2 1,3-dihydroxypropanone[111]
C2H5OCH3 Ethyl methyl ether[112]
C10H8+ Naphthalene cation[113]
SiH Silylidine[37]
PH3 Phosphine[114]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ The Structure of Molecular Cloud Cores, Centre for Astrophysics and Planetary Science, University of Kent, truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2007  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “caps_ukent” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “caps_ukent” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 2. ^ a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y aa ab ac ad ae ag ah Ziurys, Lucy M. (2006), “The chemistry in circumstellar envelopes of evolved stars: Following the origin of the elements to the origin of life”, Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (33): 12274–12279, Bibcode:2006PNAS..10312274Z, PMC 1567870, PMID 16894164, doi:10.1073/pnas.0602277103  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Ziurys06” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Ziurys06” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 3. ^ a ă â Cernicharo, J.; Guelin, M. (1987), “Metals in IRC+10216 - Detection of NaCl, AlCl, and KCl, and tentative detection of AlF”, Astronomy and Astrophysics 183 (1): L10–L12, Bibcode:1987A&A...183L..10C  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aa183” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aa183” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 4. ^ Ziurys, L. M.; Apponi, A. J.; Phillips, T. G. (1994), “Exotic fluoride molecules in IRC +10216: Confirmation of AlF and searches for MgF and CaF”, Astrophysical Journal 433 (2): 729–732, Bibcode:1994ApJ...433..729Z, doi:10.1086/174682  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj433” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj433” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 5. ^ Tenenbaum, E. D.; Ziurys, L. M. (2009), “Millimeter Detection of AlO (X2Σ+): Metal Oxide Chemistry in the Envelope of VY Canis Majoris”, Astrophysical Journal 694: L59–L63, Bibcode:2009ApJ...694L..59T, doi:10.1088/0004-637X/694/1/L59  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj694” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj694” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 6. ^ a ă â Galazutdinov, G. A.; Musaev, F. A.; Krelowski, J. (2001), “On the detection of the linear C5 molecule in the interstellar medium”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 325 (4): 1332–1334, Bibcode:2001MNRAS.325.1332G, doi:10.1046/j.1365-8711.2001.04388.x  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “mnotrs325” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “mnotrs325” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 7. ^ Neufeld, D. A. và đồng nghiệp (2006), “Discovery of interstellar CF+”, Astronomy and Astrophysics 454 (2): L37–L40, Bibcode:2006A&A...454L..37N, arXiv:astro-ph/0603201, doi:10.1051/0004-6361:200600015  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa454” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa454” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 8. ^ a ă Adams, Walter S. (1941), “Some Results with the COUDÉ Spectrograph of the Mount Wilson Observatory”, Astrophysical Journal 93: 11–23, Bibcode:1941ApJ....93...11A, doi:10.1086/144237  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj93” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj93” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 9. ^ a ă â b c d Smith, D. (1988), “Formation and Destruction of Molecular Ions in Interstellar Clouds”, Philosophical Transactions of the Royal Society of London 324 (1578): 257–273, Bibcode:1988RSPTA.324..257S, doi:10.1098/rsta.1988.0016  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “ptotrsol324” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “ptotrsol324” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 10. ^ a ă Guelin, M.; Cernicharo, J.; Paubert, G.; Turner, B. E. (1990), “Free CP in IRC + 10216”, Astronomy and Astrophysics 230: L9–L11, Bibcode:1990A&A...230L...9G  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa230” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa230” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 11. ^ a ă â Dopita, Michael A.; Sutherland, Ralph S. (2003), Astrophysics of the diffuse universe, Springer-Verlag, ISBN 3-540-43362-7  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “dop03” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “dop03” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 12. ^ Latter, W. B.; Walker, C. K.; Maloney, P. R. (1993), “Detection of the Carbon Monoxide Ion (CO+) in the Interstellar Medium and a Planetary Nebula”, Astrophysical Journal Letters 419: L97, Bibcode:1993ApJ...419L..97L, doi:10.1086/187146  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apjl419” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apjl419” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 13. ^ Furuya, R. S. và đồng nghiệp (2003), “Interferometric observations of FeO towards Sagittarius B2”, Astronomy and Astrophysics 409 (2): L21–L24, Bibcode:2003A&A...409L..21F, doi:10.1051/0004-6361:20031304  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa409” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa409” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 14. ^ Adams, Walter S. (1970), “Rocket Observation of Interstellar Molecular Hydrogen”, Astrophysical Journal 161: L81–L85, Bibcode:1970ApJ...161L..81C, doi:10.1086/180575  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj161” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj161” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 15. ^ Blake, G. A.; Keene, J.; Phillips, T. G. (1985), “Chlorine in dense interstellar clouds - The abundance of HCl in OMC-1”, Astrophysical Journal, Part 1 295: 501–506, Bibcode:1985ApJ...295..501B, doi:10.1086/163394  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj295” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj295” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 16. ^ Neufeld, David A. và đồng nghiệp (1997), “Discovery of Interstellar Hydrogen Fluoride”, Astrophysical Journal Letters 488 (2): L141–L144, Bibcode:1997ApJ...488L.141N, arXiv:astro-ph/9708013, doi:10.1086/310942  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apjl488” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apjl488” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 17. ^ Wyrowski, F. và đồng nghiệp (2009), “First interstellar detection of OH+”, Astronomy & Astrophysics 518: A26, Bibcode:2010A&A...518A..26W, arXiv:1004.2627, doi:10.1051/0004-6361/201014364  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “WyrowskiEtAl2009” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “WyrowskiEtAl2009” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 18. ^ Wagenblast, R. và đồng nghiệp (tháng 1 năm 1993), “On the origin of NH in diffuse interstellar clouds”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 260 (2): 420–424, Bibcode:1993MNRAS.260..420W, doi:10.1093/mnras/260.2.420  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “mnras260_2” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “mnras260_2” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 19. ^ <Please add first missing authors to populate metadata.> (ngày 9 tháng 6 năm 2004), Astronomers Detect Molecular Nitrogen Outside Solar System, Space Daily, truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2010  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “spacedaily20040609” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “spacedaily20040609” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 20. ^ Knauth, D. C và đồng nghiệp (2004), “The interstellar N2 abundance towards HD 124314 from far-ultraviolet observations”, Nature 429 (6992): 636–638, Bibcode:2004Natur.429..636K, PMID 15190346, doi:10.1038/nature02614, truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2010  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Nat429” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Nat429” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 21. ^ McGonagle, D. và đồng nghiệp (1990), “Detection of nitric oxide in the dark cloud L134N”, Astrophysical Journal, Part 1 359: 121–124, Bibcode:1990ApJ...359..121M, doi:10.1086/169040  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj359” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj359” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 22. ^ Whiteoak, J. B.; Gardner, F. F. (1985), “Interstellar NaI absorption towards the stellar association ARA OB1”, Astronomical Society of Australia, Proceedings (Sydney) 6 (2): 164–171, Bibcode:1985PASAu...6..164W  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “WhiteoakGardner1985” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “WhiteoakGardner1985” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 23. ^ Staff writers (ngày 27 tháng 3 năm 2007), Elusive oxygen molecule finally discovered in interstellar space, Physorg.com, truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2007  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “omol” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “omol” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 24. ^ Ziurys, L. M. (1987), “Detection of interstellar PN - The first phosphorus-bearing species observed in molecular clouds”, Astrophysical Journal, Part 2 - Letters to the Editor 321: L81–L85, Bibcode:1987ApJ...321L..81Z, doi:10.1086/185010  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj321” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj321” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 25. ^ Tenenbaum, E. D.; Woolf, N. J.; Ziurys, L. M. (2007), “Identification of phosphorus monoxide (X 2 Pi r) in VY Canis Majoris: Detection of the first PO bond in space”, Astrophysical Journal, Part 2 - Letters to the Editor 666: L29–L32, Bibcode:2007ApJ...666L..29T, doi:10.1086/521361  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj666” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj666” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 26. ^ Yamamura, S. T.; Kawaguchi, K.; Ridgway, S. T. (2000), “Identification of SH v=1 Ro-vibrational Lines in R Andromedae”, The Astrophysical Journal 528 (1): L33–L36, Bibcode:2000ApJ...528L..33Y, PMID 10587489, arXiv:astro-ph/9911080, doi:10.1086/312420  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj528” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj528” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 27. ^ a ă â Pascoli, G.; Comeau, M. (1995), “Silicon Carbide in Circumstellar Environment”, Astrophysics and Space Science 226: 149–163, Bibcode:1995Ap&SS.226..149P, doi:10.1007/BF00626907  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aass226” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aass226” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 28. ^ a ă Dalgarno, A. (2006), “Interstellar Chemistry Special Feature: The galactic cosmic ray ionization rate”, Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (33): 12269–12273, Bibcode:2006PNAS..10312269D, PMC 1567869, PMID 16894166, doi:10.1073/pnas.0602117103  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “pnas103” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “pnas103” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “pnas103” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “pnas103” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “pnas103” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “pnas103” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 29. ^ a ă Geballe, T. R.; Oka, T. (1996), “Detection of H3+ in Interstellar Space”, Nature 384 (6607): 334–335, Bibcode:1996Natur.384..334G, PMID 8934516, doi:10.1038/384334a0  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “nature384” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “nature384” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “nature384” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 30. ^ Tenenbaum, E. D.; Ziurys, L. M. (2010), “Exotic Metal Molecules in Oxygen-rich Envelopes: Detection of AlOH (X1Σ+) in VY Canis Majoris”, Astrophysical Journal 712: L93–L97, Bibcode:2010ApJ...712L..93T, doi:10.1088/2041-8205/712/1/L93  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj712” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj712” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 31. ^ Ohishi, Masatoshi, Masatoshi và đồng nghiệp (1991), “Detection of a new carbon-chain molecule, CCO”, Astrophysical Journal, Part 2 - Letters 380: L39–L42, Bibcode:1991ApJ...380L..39O, doi:10.1086/186168  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apjl380” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apjl380” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 32. ^ a ă â b Irvine, William M. và đồng nghiệp (1988), “Newly detected molecules in dense interstellar clouds”, Astrophysical Letters and Communications 26: 167–180, Bibcode:1988ApL&C..26..167I, PMID 11538461  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “alac26” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “alac26” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 33. ^ Whittet, D. C. B.; Walker, H. J. (1991), “On the occurrence of carbon dioxide in interstellar grain mantles and ion-molecule chemistry”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 252: 63–67, Bibcode:1991MNRAS.252...63W, doi:10.1093/mnras/252.1.63  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “mnras252” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “mnras252” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 34. ^ Europe's space telescope ISO finds water in distant places, ESO, Ngày 29 tháng 4 năm 1997, Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 12 năm 2006, truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2007  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “es0970429” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “es0970429” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 35. ^ Ossenkopf, V. và đồng nghiệp (2010), “Detection of interstellar oxidaniumyl: Abundant H2O+ towards the star-forming regions DR21, Sgr B2, and NGC6334”, Astronomy & Astrophysics 518: L111, Bibcode:2010A&A...518L.111O, arXiv:1005.2521, doi:10.1051/0004-6361/201014577.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “OssenkopfEtAl” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “OssenkopfEtAl” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 36. ^ Snyder, L. E.; Buhl, D. (1971), “Observations of Radio Emission from Interstellar Hydrogen Cyanide”, Astrophysical Journal 163: L47–L52, Bibcode:1971ApJ...163L..47S, doi:10.1086/180664  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj163” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj163” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 37. ^ a ă Schilke, P.; Benford, D. J.; Hunter, T. R.; Lis, D. C., Phillips, T. G.; Phillips, T. G. (2001), “A Line Survey of Orion-KL from 607 to 725 GHz”, Astrophysical Journal Supplement Series 132 (2): 281–364, Bibcode:2001ApJS..132..281S, doi:10.1086/318951  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “schilke01” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “schilke01” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 38. ^ a ă Schenewerk, M. S.; Snyder, L. E.; Hjalmarson, A. (1986), “Interstellar HCO - Detection of the missing 3 millimeter quartet”, Astrophysical Journal Letters 303: L71–L74, Bibcode:1986ApJ...303L..71S, doi:10.1086/184655  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj303” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj303” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 39. ^ a ă â b c d Kawaguchi, Kentarou và đồng nghiệp (1994), “Detection of a new molecular ion HC3NH(+) in TMC-1”, Astrophysical Journal 420: L95, Bibcode:1994ApJ...420L..95K, doi:10.1086/187171  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj420” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj420” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 40. ^ Agúndez, M.; Cernicharo, J.; Guélin, M. (2007), “Discovery of Phosphaethyne (HCP) in Space: Phosphorus Chemistry in Circumstellar Envelopes”, The Astrophysical Journal 662 (2): L91, Bibcode:2007ApJ...662L..91A, doi:10.1086/519561, truy cập ngày 2 tháng 6 năm 2007  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj662” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj662” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 41. ^ Schilke, P.; Comito, C.; Thorwirth, S. (2003), “First Detection of Vibrationally Excited HNC in Space”, The Astrophysical Journal 582 (2): L101–L104, Bibcode:2003ApJ...582L.101S, doi:10.1086/367628, truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2008  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj582” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj582” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 42. ^ Hollis, J. M. và đồng nghiệp (1991), “Interstellar HNO: Confirming the Identification - Atoms, ions and molecules: New results in spectral line astrophysics”, Atoms (San Francisco: ASP) 16: 407–412, Bibcode:1991ASPC...16..407H  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “hollis91” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “hollis91” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 43. ^ van Dishoeck, Ewine F. và đồng nghiệp (1993), “Detection of the Interstellar NH 2 Radical”, Astrophysical Journal Letters 416: L83–L86, Bibcode:1993ApJ...416L..83V, doi:10.1086/187076  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj416” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj416” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 44. ^ Womack, M.; Ziurys, L. M.; Wyckoff, S. (1992), “A survey of N2H(+) in dense clouds - Implications for interstellar nitrogen and ion-molecule chemistry”, Astrophysical Journal, Part 1 387: 417–429, Bibcode:1992ApJ...387..417W, doi:10.1086/171094  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj387” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj387” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 45. ^ Ziurys, L. M. và đồng nghiệp (1994), “Detection of interstellar N2O: A new molecule containing an N-O bond”, Astrophysical Journal Letters 436: L181–L184, Bibcode:1994ApJ...436L.181Z, doi:10.1086/187662  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj436” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj436” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 46. ^ Hollis, J. M.; Rhodes, P. J. (ngày 1 tháng 11 năm 1982), “Detection of interstellar sodium hydroxide in self-absorption toward the galactic center”, Astrophysical Journal Letters 262: L1–L5, Bibcode:1982ApJ...262L...1H, doi:10.1086/183900  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apjle262” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apjle262” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 47. ^ Goldsmith, P. F.; Linke, R. A. (1981), “A study of interstellar carbonyl sulfide”, Astrophysical Journal, Part 1 245: 482–494, Bibcode:1981ApJ...245..482G, doi:10.1086/158824  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj245” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj245” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 48. ^ Phillips, T. G.; Knapp, G. R. (1980), “Interstellar Ozone”, American Astronomical Society Bulletin 12: 440, Bibcode:1980BAAS...12..440P  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “PhillipsKnapp1980” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “PhillipsKnapp1980” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 49. ^ a ă â b c d đ e ê g Johansson, L. E. B. và đồng nghiệp (1984), “Spectral scan of Orion A and IRC+10216 from 72 to 91 GHz”, Astronomy and Astrophysics 130 (2): 227–256, Bibcode:1984A&A...130..227J  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aa130” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aa130” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 50. ^ Guélin, M. và đồng nghiệp (2004), “Astronomical detection of the free radical SiCN”, Astronomy and Astrophysics 363: L9–L12, Bibcode:2000A&A...363L...9G  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa363” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa363” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 51. ^ Guélin, M. và đồng nghiệp (2004), “Detection of the SiNC radical in IRC+10216”, Astronomy and Astrophysics 426 (2): L49–L52, Bibcode:2004A&A...426L..49G, doi:10.1051/0004-6361:200400074  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa426” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa426” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 52. ^ Snyder, Lewis E. và đồng nghiệp (1999), “Microwave Detection of Interstellar Formaldehyde”, Physical Review Letters 61 (2): 77–115, Bibcode:1969PhRvL..22..679S, doi:10.1103/PhysRevLett.22.679  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “prl61” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “prl61” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 53. ^ Feuchtgruber, H. và đồng nghiệp (tháng 6 năm 2000), “Detection of Interstellar CH3”, The Astrophysical Journal 535 (2): L111–L114, Bibcode:2000ApJ...535L.111F, PMID 10835311, arXiv:astro-ph/0005273, doi:10.1086/312711  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj535_2” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj535_2” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 54. ^ a ă Irvine, W. M. và đồng nghiệp (1984), “Confirmation of the Existence of Two New Interstellar Molecules: C3H and C3O”, Bulletin of the American Astronomical Society 16: 877, Bibcode:1984BAAS...16..877I  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “mnotrs16” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “mnotrs16” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 55. ^ Mangum, J. G.; Wootten, A. (1990), “Observations of the cyclic C3H radical in the interstellar medium”, Astronomy and Astrophysics 239: 319–325, Bibcode:1990A&A...239..319M  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa239” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa239” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 56. ^ Wootten, Alwyn và đồng nghiệp (1991), “Detection of interstellar H3O(+) - A confirming line”, Astrophysical Journal Letters 380: L79–L83, Bibcode:1991ApJ...380L..79W, doi:10.1086/186178  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj380” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj380” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 57. ^ a ă â Betz, A. L. (1981), “Ethylene in IRC +10216”, Astrophysical Journal Letters 244: –L105, Bibcode:1981ApJ...244L.103B, doi:10.1086/183490  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj244” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj244” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 58. ^ Ohishi, Masatoshi và đồng nghiệp (1994), “Detection of a new interstellar molecule, H2CN”, Astrophysical Journal Letters 427: L51–L54, Bibcode:1994ApJ...427L..51O, doi:10.1086/187362  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj427” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj427” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 59. ^ Minh, Y. C.; Irvine, W. M.; Brewer, M. K. (1991), “H2CS abundances and ortho-to-para ratios in interstellar clouds”, Astronomy and Astrophysics 244: 181–189, Bibcode:1991A&A...244..181M, PMID 11538284  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa244a” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa244a” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 60. ^ Guelin, M.; Cernicharo, J. (1991), “Astronomical detection of the HCCN radical - Toward a new family of carbon-chain molecules?”, Astronomy and Astrophysics 244: L21–L24, Bibcode:1991A&A...244L..21G  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa244b” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa244b” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 61. ^ Marcelino, Núria và đồng nghiệp (2009), “Discovery of fulminic acid, HCNO, in dark clouds”, Astrophysical Journal 690: L27–L30, Bibcode:2009ApJ...690L..27M, arXiv:0811.2679, doi:10.1088/0004-637X/690/1/L27  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj690” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj690” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 62. ^ a ă Nguyen-Q-Rieu; Graham, D.; Bujarrabal, V. (1984), “Ammonia and cyanotriacetylene in the envelopes of CRL 2688 and IRC + 10216”, Astronomy and Astrophysics 138 (1): L5–L8, Bibcode:1984A&A...138L...5N  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aa138” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aa138” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 63. ^ Halfen, D. T. và đồng nghiệp (tháng 9 năm 2009), “Detection of a New Interstellar Molecule: Thiocyanic Acid HSCN”, The Astrophysical Journal Letters 702 (2): L124–L127, Bibcode:2009ApJ...702L.124H, doi:10.1088/0004-637X/702/2/L124  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apjl702” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apjl702” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 64. ^ Butterworth, Anna L. và đồng nghiệp (2004), “Combined element (H and C) stable isotope ratios of methane in carbonaceous chondrites”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 347 (3): 807–812, Bibcode:2004MNRAS.347..807B, doi:10.1111/j.1365-2966.2004.07251.x  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “mnras347” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “mnras347” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 65. ^ a ă â b c d đ e Finley, Dave (ngày 7 tháng 8 năm 2006), “Researchers Use NRAO Telescope to Study Formation Of Chemical Precursors to Life”, NRAO Press Release (National Radio Astronomy Observatory), Bibcode:2006nrao.pres....9., truy cập ngày 10 tháng 8 năm 2006  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “precursors” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “precursors” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 66. ^ Dickens, J. E. và đồng nghiệp (1997), “Hydrogenation of Interstellar Molecules: A Survey for Methylenimine (CH2NH)”, Astrophysical Journal 479 (1 Pt 1): 307–12, Bibcode:1997ApJ...479..307D, PMID 11541227, doi:10.1086/303884  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj479” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj479” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 67. ^ Ohishi, Masatoshi và đồng nghiệp (1996), “Detection of a New Interstellar Molecular Ion, H2COH+ (Protonated Formaldehyde)”, Astrophysical Journal 471 (1): L61–4, Bibcode:1996ApJ...471L..61O, PMID 11541244, doi:10.1086/310325  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj471” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj471” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 68. ^ Cernicharo, J. và đồng nghiệp (2007), “Astronomical detection of C4H, the second interstellar anion”, Astronomy and Astrophysics 61 (2): L37–L40, Bibcode:2007A&A...467L..37C, doi:10.1051/0004-6361:20077415  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa61” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa61” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 69. ^ a ă Walmsley, C. M.; Winnewisser, G.; Toelle, F. (1990), “Cyanoacetylene and cyanodiacetylene in interstellar clouds”, Astronomy and Astrophysics 81 (1–2): 245–250, Bibcode:1980A&A....81..245W  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa81” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa81” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 70. ^ Kawaguchi, Kentarou và đồng nghiệp (1992), “Detection of isocyanoacetylene HCCNC in TMC-1”, Astrophysical Journal 386 (2): L51–L53, Bibcode:1992ApJ...386L..51K, doi:10.1086/186290  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj386” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj386” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 71. ^ Turner, B. E. và đồng nghiệp (1975), “Microwave detection of interstellar cyanamide”, Astrophysical Journal 201: L149–L152, Bibcode:1975ApJ...201L.149T, doi:10.1086/181963  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj201” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj201” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 72. ^ Remijan, Anthony J. và đồng nghiệp (2008), “Detection of interstellar cyanoformaldehyde (CNCHO)”, Astrophysical Journal 675 (2): L85–L88, Bibcode:2008ApJ...675L..85R, doi:10.1086/533529  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj675” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj675” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 73. ^ Goldhaber, D. M.; Betz, A. L. (1984), “Silane in IRC +10216”, Astrophysical Journal Letters 279: –L55–L58, Bibcode:1984ApJ...279L..55G, doi:10.1086/184255  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj279” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj279” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 74. ^ a ă â b c Remijan, Anthony J. và đồng nghiệp (2005), “Interstellar Isomers: The Importance of Bonding Energy Differences”, Astrophysical Journal 632 (1): 333–339, Bibcode:2005ApJ...632..333R, arXiv:astro-ph/0506502, doi:10.1086/432908  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj632” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj632” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 75. ^ a ă â Cernicharo, José và đồng nghiệp (1997), “Infrared Space Observatory's Discovery of C4H2, C6H2, and Benzene in CRL 618”, Astrophysical Journal Letters 546 (2): L123–L126, Bibcode:2001ApJ...546L.123C, doi:10.1086/318871  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Cernicharo_546” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Cernicharo_546” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 76. ^ Guelin, M.; Neininger, N.; Cernicharo, J. (1998), “Astronomical detection of the cyanobutadiynyl radical C_5N”, Astronomy and Astrophysics 335: L1–L4, Bibcode:1998A&A...335L...1G, arXiv:astro-ph/9805105  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “GuelinEtAl98” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “GuelinEtAl98” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 77. ^ Irvine, W. M. và đồng nghiệp (1988), “A new interstellar polyatomic molecule - Detection of propynal in the cold cloud TMC-1”, Astrophysical Journal Letters 335: L89–L93, Bibcode:1988ApJ...335L..89I, doi:10.1086/185346  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj335” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj335” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 78. ^ a ă “Scientists Toast the Discovery of Vinyl Alcohol in Interstellar Space”, NRAO Press Release (National Radio Astronomy Observatory), Ngày 1 tháng 10 năm 2001, Bibcode:2001nrao.pres...16., truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2006  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “rnao011001” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “rnao011001” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 79. ^ a ă Dickens, J. E. và đồng nghiệp (1997), “Detection of Interstellar Ethylene Oxide (c-C2H4O)”, The Astrophysical Journal 489 (2): 753–757, Bibcode:1997ApJ...489..753D, PMID 11541726, doi:10.1086/304821  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “boaas29” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “boaas29” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 80. ^ Kaifu, N.; Takagi, K.; Kojima, T. (1975), “Excitation of interstellar methylamine”, Astrophysical Journal 198: L85–L88, Bibcode:1975ApJ...198L..85K, doi:10.1086/181818  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj198” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj198” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 81. ^ McCarthy, M. C. và đồng nghiệp (2006), “Laboratory and Astronomical Identification of the Negative Molecular Ion C6H”, Astrophysical Journal 652 (2): L141–L144, Bibcode:2006ApJ...652L.141M, doi:10.1086/510238  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj652” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj652” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 82. ^ a ă Mehringer, David M. và đồng nghiệp (1997), “Detection and Confirmation of Interstellar Acetic Acid”, Astrophysical Journal Letters 480: L71, Bibcode:1997ApJ...480L..71M, doi:10.1086/310612  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “acetic_acid” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “acetic_acid” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 83. ^ a ă Lovas, F. J. và đồng nghiệp (2006), “Hyperfine Structure Identification of Interstellar Cyanoallene toward TMC-1”, Astrophysical Journal Letters 637 (1): L37–L40, Bibcode:2006ApJ...637L..37L, doi:10.1086/500431  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aj637” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aj637” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 84. ^ a ă Sincell, Mark (ngày 27 tháng 6 năm 2006), “The Sweet Signal of Sugar in Space”, Science (American Association for the Advancement of Science), truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2016  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “glycolaldehyde” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “glycolaldehyde” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 85. ^ Guelin, M. và đồng nghiệp (1997), “Detection of a new linear carbon chain radical: C7H”, Astronomy and Astrophysics 317: L37–L40, Bibcode:1997A&A...317L...1G  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa317” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa317” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 86. ^ Belloche, A. và đồng nghiệp (2008), “Detection of amino acetonitrile in Sgr B2(N)”, Astronomy & Astrophysics 482: 179–196, Bibcode:2008A&A...482..179B, arXiv:0801.3219, doi:10.1051/0004-6361:20079203  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa482” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa482” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 87. ^ a ă Remijan, Anthony J. và đồng nghiệp (2006), “Methyltriacetylene (CH3C6H) toward TMC-1: The Largest Detected Symmetric Top”, Astrophysical Journal 643 (1): L37–L40, Bibcode:2006ApJ...643L..37R, doi:10.1086/504918  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aj643” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aj643” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 88. ^ Snyder, L. E. và đồng nghiệp (1974), “Radio Detection of Interstellar Dimethyl Ether”, Astrophysical Journal 191: L79–L82, Bibcode:1974ApJ...191L..79S, doi:10.1086/181554  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj191” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj191” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 89. ^ Zuckerman, B. và đồng nghiệp (1975), “Detection of interstellar trans-ethyl alcohol”, Astrophysical Journal 196 (2): L99–L102, Bibcode:1975ApJ...196L..99Z, doi:10.1086/181753  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj196” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj196” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 90. ^ Cernicharo, J.; Guelin, M. (1996), “Discovery of the C8H radical”, Astronomy and Astrophysics 309: L26–L30, Bibcode:1996A&A...309L..27C  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa309” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa309” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 91. ^ a ă â b Bell, M. B. và đồng nghiệp (1997), “Detection of HC11N in the Cold Dust Cloud TMC-1”, Astrophysical Journal Letters 483 (1): L61–L64, Bibcode:1997ApJ...483L..61B, arXiv:astro-ph/9704233, doi:10.1086/310732  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “bell_483” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “bell_483” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 92. ^ Kroto, H. W. và đồng nghiệp (1978), “The detection of cyanohexatriyne, H (C≡ C)3CN, in Heiles's cloud 2”, The Astrophysical Journal 219: L133–L137, Bibcode:1978ApJ...219L.133K, doi:10.1086/182623  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj219” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj219” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 93. ^ Marcelino, N. và đồng nghiệp (2007), “Discovery of Interstellar Propylene (CH2CHCH3): Missing Links in Interstellar Gas-Phase Chemistry”, Astrophysical Journal 665 (2): L127–L130, Bibcode:2007ApJ...665L.127M, arXiv:0707.1308, doi:10.1086/521398  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj665” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj665” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 94. ^ Snyder, Lewis E. và đồng nghiệp (2002), “Confirmation of Interstellar Acetone”, The Astrophysical Journal 578 (1): 245–255, Bibcode:2002ApJ...578..245S, doi:10.1086/342273  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj578” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj578” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 95. ^ Hollis, J. M. và đồng nghiệp (2002), “Interstellar Antifreeze: Ethylene Glycol”, Astrophysical Journal 571 (1): L59–L62, Bibcode:2002ApJ...571L..59H, doi:10.1086/341148, truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2010  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “HollisEtAl2002” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “HollisEtAl2002” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 96. ^ Hollis, J. M. (2005), “Complex Molecules and the GBT: Is Isomerism the Key?” (PDF), Complex Molecules and the GBT: Is Isomerism the Key?, Proceedings of the IAU Symposium 231, Astrochemistry throughout the Universe, Asilomar, CA, tr. 119–127  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Hollis” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Hollis” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 97. ^ a ă Belloche, A. và đồng nghiệp (tháng 5 năm 2009), “Increased complexity in interstellar chemistry: Detection and chemical modeling of ethyl formate and n-propyl cyanide in Sgr B2(N)”, Astronomy and Astrophysics 499 (1): 215–232, Bibcode:2009A&A...499..215B, arXiv:0902.4694, doi:10.1051/0004-6361/200811550  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “arxiv4694” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “arxiv4694” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 98. ^ Iglesias-Groth, S. và đồng nghiệp (tháng 5 năm 2010), “A search for interstellar anthracene toward the Perseus anomalous microwave emission region”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 407 (4): 2157–2165, Bibcode:2010MNRAS.407.2157I, arXiv:1005.4388, doi:10.1111/j.1365-2966.2010.17075.x  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “arxiv1005.4388” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “arxiv1005.4388” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 99. ^ a ă Cami, Jan và đồng nghiệp (ngày 22 tháng 7 năm 2010), “Detection of C60 and C70 in a Young Planetary Nebula”, Science 329 (5996): 1180–2, Bibcode:2010Sci...329.1180C, PMID 20651118, doi:10.1126/science.1192035  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “science20100722” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “science20100722” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 100. ^ a ă Lacour, S. và đồng nghiệp (2005), “Deuterated molecular hydrogen in the Galactic ISM. New observations along seven translucent sightlines”, Astronomy and Astrophysics 430 (3): 967–977, Bibcode:2005A&A...430..967L, arXiv:astro-ph/0410033, doi:10.1051/0004-6361:20041589  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa430” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa430” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 101. ^ a ă â b Ceccarelli, Cecilia (2002), “Millimeter and infrared observations of deuterated molecules”, Planetary and Space Science 50 (12–13): 1267–1273, Bibcode:2002P&SS...50.1267C, doi:10.1016/S0032-0633(02)00093-4  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “pass50” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “pass50” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 102. ^ Green, Sheldon (1989), “Collisional excitation of interstellar molecules - Deuterated water, HDO”, Astrophysical Journal Supplement Series 70: 813–831, Bibcode:1989ApJS...70..813G, doi:10.1086/191358  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “ajss70” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “ajss70” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 103. ^ Butner, H. M. và đồng nghiệp (2007), “Discovery of interstellar heavy water”, Astrophysical Journal 659 (2): L137–L140, Bibcode:2007ApJ...659L.137B, doi:10.1086/517883  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj659” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj659” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 104. ^ a ă â b Turner, B. E.; Zuckerman, B. (1978), “Observations of strongly deuterated molecules - Implications for interstellar chemistry”, Astrophysical Journal Letters 225: L75–L79, Bibcode:1978ApJ...225L..75T, doi:10.1086/182797  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj225” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj225” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 105. ^ Lis, D. C. và đồng nghiệp (2002), “Detection of Triply Deuterated Ammonia in the Barnard 1 Cloud”, Astrophysical Journal 571 (1): L55–L58, Bibcode:2002ApJ...571L..55L, doi:10.1086/341132.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj571” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj571” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 106. ^ Hatchell, J. (2003), “High NH2D/NH3 ratios in protostellar cores”, Astronomy and Astrophysics 403 (2): L25–L28, Bibcode:2003A&A...403L..25H, arXiv:astro-ph/0302564, doi:10.1051/0004-6361:20030297.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa403” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa403” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 107. ^ Turner, B. E. (1990), “Detection of doubly deuterated interstellar formaldehyde (D2CO) - an indicator of active grain surface chemistry”, Astrophysical Journal Letters 362: L29–L33, Bibcode:1990ApJ...362L..29T, doi:10.1086/185840.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj362” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj362” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 108. ^ Gerin, M. và đồng nghiệp (1992), “Interstellar detection of deuterated methyl acetylene”, Astronomy and Astrophysics 253 (2): L29–L32, Bibcode:1992A&A...253L..29G.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa253” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “aaa253” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 109. ^ Markwick, A. J.; Charnley, S. B.; Butner, H. M.; Millar, T. J. (2005), “Interstellar CH3CCD”, The Astrophysical Journal 627 (2): L117–L120, Bibcode:2005ApJ...627L.117M, doi:10.1086/432415.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj627” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj627” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 110. ^ Kuan, Y. J. và đồng nghiệp (2003), “Interstellar Glycine”, Astrophysical Journal 593 (2): 848–867, Bibcode:2003ApJ...593..848K, doi:10.1086/375637.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj593” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apj593” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 111. ^ Widicus Weaver, S. L.; Blake, G. A. (2005), “1,3-Dihydroxyacetone in Sagittarius B2(N-LMH): The First Interstellar Ketose”, Astrophysical Journal Letters 624 (1): L33–L36, Bibcode:2005ApJ...624L..33W, doi:10.1086/430407  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apjl624” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apjl624” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 112. ^ Fuchs, G. W. và đồng nghiệp (2005), “Trans-Ethyl Methyl Ether in Space: A new Look at a Complex Molecule in Selected Hot Core Regions”, Astronomy & Astrophysics 444 (2): 521–530, Bibcode:2005A&A...444..521F, arXiv:astro-ph/0508395, doi:10.1051/0004-6361:20053599, truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2010  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “FuchsEtAl2005” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “FuchsEtAl2005” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 113. ^ Iglesias-Groth, S. và đồng nghiệp (ngày 20 tháng 9 năm 2008), “Evidence for the Naphthalene Cation in a Region of the Interstellar Medium with Anomalous Microwave Emission”, The Astrophysical Journal Letters 685: L55–L58, Bibcode:2008ApJ...685L..55I, arXiv:0809.0778, doi:10.1086/592349  - This spectral assignment has not been independently confirmed, and is described by the authors as "tentative" (page L58). Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apjl685” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “apjl685” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 114. ^ Agúndez, M.; J. Cernicharo, J. R. Pardo, M. Guélin, T. G. Phillips (ngày 4 tháng 6 năm 2008). “Tentative detection of phosphine in IRC +10216”. Astronomy & Astrophysics 485 (3). doi:110.1051/0004-6361:200810193 Kiểm tra giá trị |doi= (trợ giúp). Truy cập ngày 17 tháng 7 năm 2007. 

Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj438” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj619” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj376” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “mnras221” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj677” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj438” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj438” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj677” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “aass80” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj334” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj234” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj376” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj552” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj334” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj552” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj643” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj643” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj234” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj664” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj664” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “aaa444b” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj697” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.

Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “apj619” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]