Danh sách các tàu chiến của Hải quân Đế chế Đức

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Danh sách các tàu chiến của Hải quân Đế chế Đức bao gồm tất cả các con tàu được đưa vào phục vụ trong Hải quân Đế chế Đức (Kaiserliche Marine) của Đức, bao gồm giai đoạn từ năm 1871, thành lập ra đế chế Đức, đến cuối Thế chiến thứ nhất (1919).

Tàu chiến bọc thép[sửa | sửa mã nguồn]

Panzerfregatten; sau đó phân loại lại là "Tàu bọc thép" Panzerschiffe

Tàu phòng vệ ven biển[sửa | sửa mã nguồn]

Tàu bảo vệ bờ biển bọc thép/ Küstenpanzerschiffe

Thiết giáp hạm[sửa | sửa mã nguồn]

Thiết giáp hạm

Tàu chiến tuần dương[sửa | sửa mã nguồn]

German Große Kreuzer "Large cruiser" (Schlachtkreuzer "Battlecruiser" didn't come into use until later)

Tàu tuần dương bảo vệ[sửa | sửa mã nguồn]

Tàu tuần dương hạng nặng[sửa | sửa mã nguồn]

Tiếng Đức Grosse Kreuzer

Tàu tuần dương hạng nhẹ[sửa | sửa mã nguồn]

Kleine Kreuzer

Tàu tuần dương thả ngư lôi[sửa | sửa mã nguồn]

Minenlegekreuzer

Tàu tuần dương Frigate[sửa | sửa mã nguồn]

Kreuzerfregatte

Thuyền-Ngư lôi[sửa | sửa mã nguồn]

Torpedoboot

  • Lớp G 132
   • SMS G 132
   • SMS G 133
   • SMS G 134
   • SMS G 135
   • SMS G 136
  • G 137 Class
   • SMS G 137
  • S 138 Class
   • SMS G 138
   • SMS G 139
   • SMS G 140
   • SMS G 141
   • SMS G 142
   • SMS G 143
   • SMS G 144
   • SMS G 145
   • SMS G 146
   • SMS G 147
   • SMS G 148
   • SMS G 149
  • V 150 Class
   • SMS V 150
   • SMS V 151
   • SMS V 152
   • SMS V 153
   • SMS V 154
   • SMS V 155
   • SMS V 156
   • SMS V 157
   • SMS V 158
   • SMS V 159
   • SMS V 160
  • V 161 Class
   • SMS V 161
  • V 162 Class
   • SMS V 162
   • SMS V 163
   • SMS V 164
  • S 165 Class
   • SMS S 165
   • SMS S 166
   • SMS S 167
   • SMS S 168
  • G 169 Class
   • SMS G 169
   • SMS G 170
   • SMS G 171
   • SMS G 172
   • SMS G 173
   • SMS G 174
   • SMS G 175
  • S 176 Class
   • SMS S 176
   • SMS S 177
   • SMS S 178
   • SMS S 179
  • V 180 Class
   • SMS V 180
   • SMS V 181
   • SMS V 182
   • SMS V 183
   • SMS V 184
   • SMS V 185
   • SMS V 186
   • SMS V 187
   • SMS V 188
   • SMS V 189
   • SMS V 190
   • SMS V 191
  • G 192 Class
   • SMS G 192
   • SMS G 193
   • SMS G 194
   • SMS G 195
   • SMS G 196
   • SMS G 197
  • V 1 Class
   • SMS V 1
   • SMS V 2
   • SMS V 3
   • SMS V 4
   • SMS V 5
   • SMS V 6
  • G 7 Class
   • SMS G 7
   • SMS G 8
   • SMS G 9
   • SMS G 10
   • SMS G 11
   • SMS G 12
  • S 13 Class
   • SMS S 13
   • SMS S 14
   • SMS S 15
   • SMS S 16
   • SMS S 17
   • SMS S 18
   • SMS S 19
   • SMS S 20
   • SMS S 21
   • SMS S 22
   • SMS S 23
   • SMS S 24
  • V 25 Class
   • SMS V 25
   • SMS V 26
   • SMS V 27
   • SMS V 28
   • SMS V 29
   • SMS V 30
  • S 31 Class
   • SMS S 31
   • SMS S 32
   • SMS S 33
   • SMS S 34
   • SMS S 35
   • SMS S 36
  • G 37 Class
  • V 43 Class
  • S 49 Class
   • SMS S 49
   • SMS S 50
   • SMS S 51
   • SMS S 52
   • SMS S 53
   • SMS S 54
   • SMS S 55
   • SMS S 56
   • SMS S 57
   • SMS S 58
   • SMS S 59
   • SMS S 60
   • SMS S 61
   • SMS S 62
   • SMS S 63
   • SMS S 64
   • SMS S 65
   • SMS S 66
  • V 67 Class
   • SMS V 67
   • SMS V 68
   • SMS V 69
   • SMS V 70
   • SMS V 71
   • SMS V 72
   • SMS V 73
   • SMS V 74
   • SMS V 75
   • SMS V 76
   • SMS V 77
   • SMS V 78
   • SMS V 79
   • SMS V 80
   • SMS V 81
   • SMS V 82
   • SMS V 83
   • SMS V 84
  • G 85 Class
   • SMS G 85
   • SMS G 86
   • SMS G 87
   • SMS G 88
   • SMS G 89
   • SMS G 90
   • SMS G 91
   • SMS G 92
   • SMS G 93
   • SMS G 94
   • SMS G 95
  • G 96 Class
   • SMS G 96
  • B 97 Class
   • SMS B 97
   • SMS B 98
   • SMS V 99
   • SMS V 100
   • SMS B 109
   • SMS B 110
   • SMS B 111
   • SMS B 112
  • G 101 Class
   • SMS G 101
   • SMS G 102
   • SMS G 103
   • SMS G 104
  • V 105 Class
  • S 113 Class
  • V 116 Class
   • SMS V 116
   • SMS V 117
   • SMS V 118
   • SMS V 119
   • SMS V 120
   • SMS V 121
  • B 122 Class
   • SMS B 122
   • SMS B 123
   • SMS B 124
  • V 125 Class
   • SMS V 125
   • SMS V 126
   • SMS V 127
   • SMS V 128
   • SMS V 129
   • SMS V 130
   • SMS V 140
   • SMS V 141
   • SMS V 142
   • SMS V 143
   • SMS V 144
  • S 131 Class
   • SMS S 131
   • SMS S 132
   • SMS S 133
   • SMS S 134
   • SMS S 135
   • SMS S 136
   • SMS S 137
   • SMS S 138
   • SMS S 139
  • H 145 Class
   • SMS H 145
   • SMS H 146
   • SMS H 147
  • G 148 Class
   • SMS G 148
   • SMS G 149
   • SMS G 150
  • S 152 Class
   • SMS S 152
   • SMS S 153
   • SMS S 154
   • SMS S 155
   • SMS S 156
   • SMS S 157
  • V 158 Class
   • SMS V 158
   • SMS V 159
   • SMS V 160
   • SMS V 161
   • SMS V 162
   • SMS V 163
   • SMS V 164
   • SMS V 165
  • H 166 Class
   • SMS H 166
   • SMS H 167
   • SMS H 168
   • SMS H 169
  • V 170 Class
   • SMS V 170
   • SMS V 171
   • SMS V 172
   • SMS V 173
   • SMS V 174
   • SMS V 175
   • SMS V 176
   • SMS V 177
   • SMS V 203
   • SMS V 204
   • SMS V 205
   • SMS V 206
   • SMS V 207
   • SMS V 208
   • SMS V 209
   • SMS V 210
  • S 178 Class
   • SMS S 178
   • SMS S 179
   • SMS S 180
   • SMS S 181
   • SMS S 182
   • SMS S 183
   • SMS S 184
   • SMS S 185
   • SMS S 211
   • SMS S 212
   • SMS S 213
   • SMS S 214
   • SMS S 215
   • SMS S 216
   • SMS S 217
   • SMS S 218
   • SMS S 219
   • SMS S 220
   • SMS S 221
   • SMS S 222
   • SMS S 223
  • H 186 Class
   • SMS H 186
   • SMS H 187
   • SMS H 188
   • SMS H 189
   • SMS H 190
   • SMS H 191
   • SMS H 192
   • SMS H 193
   • SMS H 194
   • SMS H 195
   • SMS H 196
   • SMS H 197
   • SMS H 198
   • SMS H 199
   • SMS H 200
   • SMS H 201
   • SMS H 202

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Breyer, Siegfried: Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905–1970. J.F. Lehmanns Verlagsgesellschaft mbH, München 1970. ISBN 3-88199-474-2
 • Gröner, Erich/Dieter Jung/Martin Maass: Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. 6 Bände. Bernard & Graefe Verlag, München 1982. ISBN 3-7637-4800-8
 • Hildebrand, Hans/Albert Röhr/Hans-Otto Steinmetz: Die deutschen Kriegsschiffe. Biographien – ein Spiegel der Marinegeschichte von 1815 bis zur Gegenwart. 10 Bände. Mundus Verlag, Ratingen o.J.
 • Koop, Gerhard/Klaus-Peter Schmolke: Schiffsklassen und Schiffstypen der deutschen Marine. Bernhard & Graefe Verlag, Bonn.
 • Schmalenbach, Paul: Die deutschen Hilfskreuzer 1895–1945. Verlag Gerhard Stalling AG, Oldenburg/Hamburg 1977. ISBN 3-7979-1877-1