Die Stem van Suid-Afrika

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Die Stem van Suid-Afrika(Tiếng Anh:The Call of South Africa.Tạm dịch:tiếng gọi Nam Phi),là bài quốc ca của Nam Phi từ năm 1954 cho đến khi chế độ apartheid sụp đổ vào năm 1994.Sau đó,bài hát này,kết hợp với Nkosi Sikelel' iAfrika(Bài hát chống chế độ phân biệt chủng tộc của người da đen ở Nam Phi) trở thành quốc ca chính thức của Nam Phi vào năm 1997

Lời[sửa | sửa mã nguồn]

"Die Stem van Suid-Afrika"

(Tiếng Afrikaans)

"The Call of South Africa"

(Tiếng Anh)

Literal translation from Afrikaans
First verse
Uit die blou van onse hemel, Ringing out from our blue heavens, From the blue of our heaven
Uit die diepte van ons see, From our deep seas breaking round, From the depths of our sea,
Oor ons ewige gebergtes Over everlasting mountains, Over our eternal mountain ranges
Waar die kranse antwoord gee. Where the echoing crags resound, Where the cliffs give answer
Deur ons vêr verlate vlaktes From our plains where creaking wagons, Through our far-deserted plains
Met die kreun van ossewa. Cut their trails into the earth, With the groan of ox-wagon
Ruis die stem van ons geliefde, Calls the spirit of our country, Rustles the voice of our beloved,
Van ons land Suid-Afrika. Of the land that gave us birth. Of our country South Africa
Ons sal antwoord op jou roepstem, At thy call we shall not falter, We will answer to your calling,
Ons sal offer wat jy vra: Firm and steadfast we shall stand, We will offer what you ask
Ons sal lewe, ons sal sterwe, At thy will to live or perish, We will live, we will die
Ons vir jou, Suid-Afrika. O South Africa, dear land We for Thee, South Africa

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]