Bước tới nội dung

Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelitokatakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoiosiraiobaphetraganopterygon

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Lopado­­temacho­­selacho­­galeo­­kranio­­leipsano­­drim­­hypo­­trimmato­­silphio­­parao­­melito­­katakechy­­meno­­kichl­­epi­­kossypho­­phatto­­perister­­alektryon­­opte­­kephallio­­kigklo­­peleio­­lagoio­­siraio­­baphe­­tragano­­pterygon (tiếng Hy Lạp cổ - bảng chữ cái 1169-74: λοπαδο­τεμαχο­σελαχο­γαλεο­κρανιο­λειψανο­δριμ­υπο­τριμματο­σιλφιο­καραβο­μελιτο­κατακεχυ­μενο­κιχλ­επι­κοσσυφο­φαττο­περιστερ­αλεκτρυον­οπτο­κεφαλλιο­κιγκλο­πελειο­λαγῳο­σιραιο­βαφη­τραγανο­πτερύγων) là tên một món ăn giả tưởng được Aristophanes nhắc tới trong vở hài kịch Ecclesiazusae.[1] Từ điển A Greek–English Lexicon của Liddell và Scott dịch từ này thành "tên một món ăn bao gồm tất cả các thức ăn ngon, cá, thịt, gà, và nước xốt ("name of a dish compounded of all kinds of dainties, fish, flesh, fowl, and sauces").[2] Với 171 chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp cổ, đây là từ dài nhất từng xuất hiện trong văn học.[3]

Món ăn này là một món hầm với ít nhất 16 loại gia vị và thực phẩm khác nhau.[3] Nó được sử dụng trong bối cảnh là đoạn hát xướng cuối cùng của vở kịch, khi Blepyrus (và khán giả) được mời tới bữa tiệc đầu tiên của chế độ mới.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “Aristophanes, Ecclesiazusae (ed. Eugene O'Neill, Jr.), line 1163”. Perseus.tufts.edu. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2011.
  2. ^ “Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, λοπα^δο-τεμα^χο-σελα^χο-γα^λεο-κρα_νιο-λειψα^νο-δρι_μ-υ^ποτριμ-μα^το -σιλφι^ο-κα_ρα^βο-μελι^το-κα^τα^κεχυ^μενο-κιχλ-επι^κοσσυ^φο-φαττο-περιστερ-α^λεκτρυ^ον-οπτο-κεφαλλιο-κιγκλο-πελειο-λα^γῳο -σι^ραιο-βα^φη-τρα^γα^νο-πτερύγων”. Perseus.tufts.edu. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2011.
  3. ^ a b Guinness Book of World Records, 1990 ed, pg. 129 ISBN 0-8069-5790-5