Mã Alt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trong các máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows của Microsoft hay MS-DOS, những ký tự đặc biệt thích hợp với cách trình bày bàn phím kiểu QWERTY hiện nay có thể được gõ bằng cách kết hợp phím Alt và các phím số. Kỹ thuật này được gọi là mã Alt. Ví dụ:

* à = ALT + 133
* é = ALT + 130
* í = ALT + 161
* ó = ALT + 162
* á = ALT + 160
* ú = ALT + 163
* ü = ALT + 129
* ¡ = ALT + 173
* ¿ = ALT + 168
* ñ = ALT + 164
* Ñ = ALT + 165
* Á = ALT + 0193
* É = ALT + 0201
* Í = ALT + 0205
* Ó = ALT + 0211
* Ú = ALT + 0218
* Ü = ALT + 0220
* © = ALT + 0169
* ® = ALT + 0174
* ™ = ALT + 0153
v.v…

Các liên kết giữa phím số và phím chữ dựa vào các mã mặc định trước. Ở hệ điều hành Windows, việc thêm số 0 đứng đầu các số thường sử dụng mã ANSI hơn là mã OEM. Ở các hệ thống sử dụng trong Hoa Kỳ, bảng mã ANSI là mã Windows-1252 và bảng mã OEM là bảng mã 437. Hầu hết các hệ thống ở Tây Âu thì bảng mã OEM được dùng là bảng mã 850.

Nếu phím Num Lock không được kích hoạt, việc sử dụng mã Alt có thể gây nên các kết quả không mong muốn ở một số ứng dụng (ví dụ như Alt + 4 có tác dụng như Alt + [mũi tên trái] làm trình duyệt Web quay về trang vừa mới xem). Vì vậy, việc kích hoạt phím Num Lock là cần thiết cho việc sử dụng mã Alt.

Trên các mẫu laptop màn hình nhỏ gọn hiện nay, phím Num Lock bị lược bỏ đi, hầu như chỉ tìm được phím này trên số ít các mẫu laptop màn hình lớn với bàn phím Full-size. Một số người tìm cách gõ kí tự bằng phím Alt bằng bàn phím ảo trên máy tính Windows, nhưng số ký tự gõ được còn hạn chế nhiều.

Danh sách mã[sửa | sửa mã nguồn]

Trong bảng dưới đây, có một số ký tự không hiển thị được. Chúng được đánh dấu bằng mã HTML thay cho ký tự gốc.[1]

Cách sử dụng các mã ALT + Số: Bấm đồng thời phím Alt và số tương ứng để tạo ra kí tự.

Trong các phần mềm như Microsoft Word, WordPad, Outlook... Ngoài mã Alt + Số, còn có cách chèn kí tự bằng mã Unicode. Gõ mã Unicode vào, sau đó gõ đồng thời Alt + X để cho ra kết quả.

Ký tự Mã ALT (không có số 0) Mã Unicode tương ứng Ký tự Mã ALT (có số 0) Mã Unicode tương ứng
ALT 0 U+0000 ALT 0 U+0000
ALT 1 U+263A ALT 01 U+0001
ALT 2 U+263B ALT 02 U+0002
ALT 3 U+2665 ALT 03 U+0003
ALT 4 U+2666 ALT 04 U+0004
ALT 5 U+2663 ALT 05 U+0005
ALT 6 U+2660 ALT 06 U+0006
ALT 7 U+2022 ALT 07 U+0007
ALT 8 U+25D8 ALT 08 U+0008
ALT 9 U+25CB ALT 09 U+0009
ALT 10 U+25D9 ALT 010 U+000A
ALT 11 U+2642 ALT 011 U+000B
ALT 12 U+2640 ALT 012 U+000C
ALT 13 U+266A ALT 013 U+000D
ALT 14 U+266B ALT 014 U+000E
ALT 15 U+263C ALT 015 U+000F
ALT 16 U+25BA ALT 016 U+0010
ALT 17 U+25C4 ALT 017 U+0011
ALT 18 U+2195 ALT 018 U+0012
ALT 19 U+203C ALT 019 U+0013
ALT 20 U+00B6 ALT 020 U+0014
§ ALT 21 U+00A7 ALT 021 U+0015
ALT 22 U+25AC ALT 022 U+0016
ALT 23 U+21A8 ALT 023 U+0017
ALT 24 U+2191 ALT 024 U+0018
ALT 25 U+2193 ALT 025 U+0019
ALT 26 U+2192 ALT 026 U+001A
ALT 27 U+2190 ALT 027 U+001B
ALT 28 U+221F ALT 028 U+001C
ALT 29 U+2194 ALT 029 U+001D
ALT 30 U+25B2 ALT 030 U+001E
ALT 31 U+25BC ALT 031 U+001F
ALT 32 U+0020 ALT 032 U+0020
! ALT 33 U+0021 ! ALT 033 U+0021
" ALT 34 U+0022 " ALT 034 U+0022
# ALT 35 U+0023 # ALT 035 U+0023
$ ALT 36 U+0024 $ ALT 036 U+0024
% ALT 37 U+0025 % ALT 037 U+0025
& ALT 38 U+0026 & ALT 038 U+0026
' ALT 39 U+0027 ' ALT 039 U+0027
( ALT 40 U+0028 ( ALT 040 U+0028
) ALT 41 U+0029 ) ALT 041 U+0029
* ALT 42 U+002A * ALT 042 U+002A
+ ALT 43 U+002B + ALT 043 U+002B
, ALT 44 U+002C , ALT 044 U+002C
- ALT 45 U+002D - ALT 045 U+002D
. ALT 46 U+002E . ALT 046 U+002E
/ ALT 47 U+002F / ALT 047 U+002F
0 ALT 48 U+0030 0 ALT 048 U+0030
1 ALT 49 U+0031 1 ALT 049 U+0031
2 ALT 50 U+0032 2 ALT 050 U+0032
3 ALT 51 U+0033 3 ALT 051 U+0033
4 ALT 52 U+0034 4 ALT 052 U+0034
5 ALT 53 U+0035 5 ALT 053 U+0035
6 ALT 54 U+0036 6 ALT 054 U+0036
7 ALT 55 U+0037 7 ALT 055 U+0037
8 ALT 56 U+0038 8 ALT 056 U+0038
9 ALT 57 U+0039 9 ALT 057 U+0039
: ALT 58 U+003A : ALT 058 U+003A
; ALT 59 U+003B ; ALT 059 U+003B
< ALT 60 U+003C < ALT 060 U+003C
= ALT 61 U+003D = ALT 061 U+003D
> ALT 62 U+003E > ALT 062 U+003E
? ALT 63 U+003F ? ALT 063 U+003F
@ ALT 64 U+0040 @ ALT 064 U+0040
A ALT 65 U+0041 A ALT 065 U+0041
B ALT 66 U+0042 B ALT 066 U+0042
C ALT 67 U+0043 C ALT 067 U+0043
D ALT 68 U+0044 D ALT 068 U+0044
E ALT 69 U+0045 E ALT 069 U+0045
F ALT 70 U+0046 F ALT 070 U+0046
G ALT 71 U+0047 G ALT 071 U+0047
H ALT 72 U+0048 H ALT 072 U+0048
I ALT 73 U+0049 I ALT 073 U+0049
J ALT 74 U+004A J ALT 074 U+004A
K ALT 75 U+004B K ALT 075 U+004B
L ALT 76 U+004C L ALT 076 U+004C
M ALT 77 U+004D M ALT 077 U+004D
N ALT 78 U+004E N ALT 078 U+004E
O ALT 79 U+004F O ALT 079 U+004F
P ALT 80 U+0050 P ALT 080 U+0050
Q ALT 81 U+0051 Q ALT 081 U+0051
R ALT 82 U+0052 R ALT 082 U+0052
S ALT 83 U+0053 S ALT 083 U+0053
T ALT 84 U+0054 T ALT 084 U+0054
U ALT 85 U+0055 U ALT 085 U+0055
V ALT 86 U+0056 V ALT 086 U+0056
W ALT 87 U+0057 W ALT 087 U+0057
X ALT 88 U+0058 X ALT 088 U+0058
Y ALT 89 U+0059 Y ALT 089 U+0059
Z ALT 90 U+005A Z ALT 090 U+005A
[ ALT 91 U+005B [ ALT 091 U+005B
\ ALT 92 U+005C \ ALT 092 U+005C
] ALT 93 U+005D ] ALT 093 U+005D
^ ALT 94 U+005E ^ ALT 094 U+005E
_ ALT 95 U+005F _ ALT 095 U+005F
` ALT 96 U+0060 ` ALT 096 U+0060
a ALT 97 U+0061 a ALT 097 U+0061
b ALT 98 U+0062 b ALT 098 U+0062
c ALT 99 U+0063 c ALT 099 U+0063
d ALT 100 U+0064 d ALT 0100 U+0064
e ALT 101 U+0065 e ALT 0101 U+0065
f ALT 102 U+0066 f ALT 0102 U+0066
g ALT 103 U+0067 g ALT 0103 U+0067
h ALT 104 U+0068 h ALT 0104 U+0068
i ALT 105 U+0069 i ALT 0105 U+0069
j ALT 106 U+006A j ALT 0106 U+006A
k ALT 107 U+006B k ALT 0107 U+006B
l ALT 108 U+006C l ALT 0108 U+006C
m ALT 109 U+006D m ALT 0109 U+006D
n ALT 110 U+006E n ALT 0110 U+006E
o ALT 111 U+006F o ALT 0111 U+006F
p ALT 112 U+0070 p ALT 0112 U+0070
q ALT 113 U+0071 q ALT 0113 U+0071
r ALT 114 U+0072 r ALT 0114 U+0072
s ALT 115 U+0073 s ALT 0115 U+0073
t ALT 116 U+0074 t ALT 0116 U+0074
u ALT 117 U+0075 u ALT 0117 U+0075
v ALT 118 U+0076 v ALT 0118 U+0076
w ALT 119 U+0077 w ALT 0119 U+0077
x ALT 120 U+0078 x ALT 0120 U+0078
y ALT 121 U+0079 y ALT 0121 U+0079
z ALT 122 U+007A z ALT 0122 U+007A
{ ALT 123 U+007B { ALT 0123 U+007B
| ALT 124 U+007C | ALT 0124 U+007C
} ALT 125 U+007D } ALT 0125 U+007D
~ ALT 126 U+007E ~ ALT 0126 U+007E
ALT 127 U+2302 ALT 0127 U+007F
Ç ALT 128 U+00C7 ALT 0128 U+20AC
ü ALT 129 U+00FC () ALT 0129 U+0081
é ALT 130 U+00E9 ALT 0130 U+201A
â ALT 131 U+00E2 ƒ ALT 0131 U+0192
ä ALT 132 U+00E4 ALT 0132 U+201E
à ALT 133 U+00E0 ALT 0133 U+2026
å ALT 134 U+00E5 ALT 0134 U+2020
ç ALT 135 U+00E7 ALT 0135 U+2021
ê ALT 136 U+00EA ˆ ALT 0136 U+02C6
ë ALT 137 U+00EB ALT 0137 U+2030
è ALT 138 U+00E8 Š ALT 0138 U+0160
ï ALT 139 U+00EF ALT 0139 U+2039
î ALT 140 U+00EE Œ ALT 0140 U+0152
ì ALT 141 U+00EC () ALT 0141 U+008D
Ä ALT 142 U+00C4 Ž ALT 0142 U+017D
Å ALT 143 U+00C5 () ALT 0143 U+008F
É ALT 144 U+00C9 () ALT 0144 U+0090
æ ALT 145 U+00E6 ALT 0145 U+2018
Æ ALT 146 U+00C6 ALT 0146 U+2019
ô ALT 147 U+00F4 " ALT 0147 U+201C
ö ALT 148 U+00F6 " ALT 0148 U+201D
ò ALT 149 U+00F2 ALT 0149 U+2022
û ALT 150 U+00FB ALT 0150 U+2013
ù ALT 151 U+00F9 ALT 0151 U+2014
ÿ ALT 152 U+00FF ˜ ALT 0152 U+02DC
Ö ALT 153 U+00D6 ALT 0153 U+2122
Ü ALT 154 U+00DC š ALT 0154 U+0161
¢ ALT 155 U+00A2 ALT 0155 U+203A
£ ALT 156 U+00A3 œ ALT 0156 U+0153
¥ ALT 157 U+00A5 (&#157;) ALT 0157 U+009D
ALT 158 U+20A7 ž ALT 0158 U+017E
ƒ ALT 159 U+0192 Ÿ ALT 0159 U+0178
á ALT 160 U+00E1   ALT 0160 U+00A0
í ALT 161 U+00ED ¡ ALT 0161 U+00A1
ó ALT 162 U+00F3 ¢ ALT 0162 U+00A2
ú ALT 163 U+00FA £ ALT 0163 U+00A3
ñ ALT 164 U+00F1 ¤ ALT 0164 U+00A4
Ñ ALT 165 U+00D1 ¥ ALT 0165 U+00A5
ª ALT 166 U+00AA ¦ ALT 0166 U+00A6
º ALT 167 U+00BA § ALT 0167 U+00A7
¿ ALT 168 U+00BF ¨ ALT 0168 U+00A8
ALT 169 U+2310 © ALT 0169 U+00A9
¬ ALT 170 U+00AC ª ALT 0170 U+00AA
½ ALT 171 U+00BD « ALT 0171 U+00AB
¼ ALT 172 U+00BC ¬ ALT 0172 U+00AC
¡ ALT 173 U+00A1 ­(không hiển thị được) ALT 0173 U+00AD
« ALT 174 U+00AB ® ALT 0174 U+00AE
» ALT 175 U+00BB ¯ ALT 0175 U+00AF
ALT 176 U+2591 ° ALT 0176 U+00B0
ALT 177 U+2592 ± ALT 0177 U+00B1
ALT 178 U+2593 ² ALT 0178 U+00B2
ALT 179 U+2502 ³ ALT 0179 U+00B3
ALT 180 U+2524 ´ ALT 0180 U+00B4
ALT 181 U+2561 µ ALT 0181 U+00B5
ALT 182 U+2562 ALT 0182 U+00B6
ALT 183 U+2556 · ALT 0183 U+00B7
ALT 184 U+2555 ¸ ALT 0184 U+00B8
ALT 185 U+2563 ¹ ALT 0185 U+00B9
ALT 186 U+2551 º ALT 0186 U+00BA
ALT 187 U+2557 » ALT 0187 U+00BB
ALT 188 U+255D ¼ ALT 0188 U+00BC
ALT 189 U+255C ½ ALT 0189 U+00BD
ALT 190 U+255B ¾ ALT 0190 U+00BE
ALT 191 U+2510 ¿ ALT 0191 U+00BF
ALT 192 U+2514 À ALT 0192 U+00C0
ALT 193 U+2534 Á ALT 0193 U+00C1
ALT 194 U+252C Â ALT 0194 U+00C2
ALT 195 U+251C Ã ALT 0195 U+00C3
ALT 196 U+2500 Ä ALT 0196 U+00C4
ALT 197 U+253C Å ALT 0197 U+00C5
ALT 198 U+255E Æ ALT 0198 U+00C6
ALT 199 U+255F Ç ALT 0199 U+00C7
ALT 200 U+255A È ALT 0200 U+00C8
ALT 201 U+2554 É ALT 0201 U+00C9
ALT 202 U+2569 Ê ALT 0202 U+00CA
ALT 203 U+2566 Ë ALT 0203 U+00CB
ALT 204 U+2560 Ì ALT 0204 U+00CC
ALT 205 U+2550 Í ALT 0205 U+00CD
ALT 206 U+256C Î ALT 0206 U+00CE
ALT 207 U+2567 Ï ALT 0207 U+00CF
ALT 208 U+2568 Đ ALT 0208 U+00D0
ALT 209 U+2564 Ñ ALT 0209 U+00D1
ALT 210 U+2565 Ò ALT 0210 U+00D2
ALT 211 U+2559 Ó ALT 0211 U+00D3
ALT 212 U+2558 Ô ALT 0212 U+00D4
ALT 213 U+2552 Õ ALT 0213 U+00D5
ALT 214 U+2553 Ö ALT 0214 U+00D6
ALT 215 U+256B × ALT 0215 U+00D7
ALT 216 U+256A Ø ALT 0216 U+00D8
ALT 217 U+2518 Ù ALT 0217 U+00D9
ALT 218 U+250C Ú ALT 0218 U+00DA
ALT 219 U+2588 Û ALT 0219 U+00DB
ALT 220 U+2584 Ü ALT 0220 U+00DC
ALT 221 U+258C Ý ALT 0221 U+00DD
ALT 222 U+2590 Þ ALT 0222 U+00DE
ALT 223 U+2580 ß ALT 0223 U+00DF
α ALT 224 U+03B1 à ALT 0224 U+00E0
ß ALT 225 U+00DF á ALT 0225 U+00E1
Γ ALT 226 U+0393 â ALT 0226 U+00E2
π ALT 227 U+03C0 ã ALT 0227 U+00E3
Σ ALT 228 U+03A3 ä ALT 0228 U+00E4
σ ALT 229 U+03C3 å ALT 0229 U+00E5
µ ALT 230 U+00B5 æ ALT 0230 U+00E6
τ ALT 231 U+03A4 ç ALT 0231 U+00E7
Φ ALT 232 U+03A6 è ALT 0232 U+00E8
Θ ALT 233 U+0398 é ALT 0233 U+00E9
Ω ALT 234 U+03A9 ê ALT 0234 U+00EA
δ ALT 235 U+03B4 ë ALT 0235 U+00EB
ALT 236 U+221E ì ALT 0236 U+00EC
φ ALT 237 U+03C6 í ALT 0237 U+00ED
ε ALT 238 U+03B5 î ALT 0238 U+00EE
ALT 239 U+2229 ï ALT 0239 U+00EF
ALT 240 U+2261 ð ALT 0240 U+00F0
± ALT 241 U+00B1 ñ ALT 0241 U+00F1
ALT 242 U+2265 ò ALT 0242 U+00F2
ALT 243 U+2264 ó ALT 0243 U+00F3
ALT 244 U+2320 ô ALT 0244 U+00F4
ALT 245 U+2321 õ ALT 0245 U+00F5
÷ ALT 246 U+00F7 ö ALT 0246 U+00F6
ALT 247 U+2248 ÷ ALT 0247 U+00F7
° ALT 248 U+00B0 ø ALT 0248 U+00F8
ALT 249 U+2219 ù ALT 0249 U+00F9
· ALT 250 U+00B7 ú ALT 0250 U+00FA
ALT 251 U+221A û ALT 0251 U+00FB
ALT 252 U+207F ü ALT 0252 U+00FC
² ALT 253 U+00B2 ý ALT 0253 U+00FD
ALT 254 U+25A0 þ ALT 0254 U+00FE
  ALT 255 U+00A0 ÿ ALT 0255 U+00FF

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

2. Bietmaytinh alt code