Trang mô đun bị khóa vĩnh viễn

Mô đun:Convert/data

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Trang này định rõ dữ liệu chuyển đổi được sử dụng bởi Mô đun:Convert. Tài liệu đầy đủ có sẵn tại trang đó (từ Mô đun:Convert/tài liệu).

Đừng thêm các đơn vị vào trang này thủ công. Trước tiên hãy thêm các định nghĩa đơn vị vào Mô đun:Convert/documentation/conversion data/tài liệu, rồi cập nhật trang này bằng cách sao chép nội dung Thảo luận Mô đun:Convert/makeunits (do Mô đun:Convert/makeunits tạo ra).

Có thể thêm đơn vị mới tạm thời tại Mô đun:Convert/extra trước khi đưa nó vào bảng chính này.

-- Conversion data used by [[Module:Convert]] which uses mw.loadData() for
-- read-only access to this module so that it is loaded only once per page.
-- See [[:en:Template:Convert/Transwiki guide]] if copying to another wiki.
--
-- These data tables follow:
--  all_units      all properties for a unit, including default output
--  default_exceptions exceptions for default output ('kg' and 'g' have different defaults)
--  link_exceptions   exceptions for links ('kg' and 'g' have different links)
--
-- These tables are generated by a script which reads the wikitext of a page that
-- documents the required properties of each unit; see [[:en:Module:Convert/doc]].

---------------------------------------------------------------------------
-- Do not change the data in this table because it is created by running --
-- a script that reads the wikitext from a wiki page (see note above).  --
---------------------------------------------------------------------------
local all_units = {
  ["Gy"] = {
	_name1  = "gray",
	_symbol = "Gy",
	utype  = "absorbed radiation dose",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "rad",
	link   = "Gray (đơn vị)",
  },
  ["rad"] = {
	_name1  = "rad",
	_symbol = "rad",
	utype  = "absorbed radiation dose",
	scale  = 0.01,
	prefixes = 1,
	default = "Gy",
	link   = "Rad (đơn vị)",
  },
  ["cm/s2"] = {
	name1  = "xentimét trên giây vuông",
	symbol  = "cm/s<sup>2</sup>",
	utype  = "acceleration",
	scale  = 0.01,
	default = "ft/s2",
	link   = "Gal (đơn vị)",
  },
  ["ft/s2"] = {
	name1  = "foot trên giây vuông",
	symbol  = "ft/s<sup>2</sup>",
	utype  = "acceleration",
	scale  = 0.3048,
	default = "m/s2",
	link   = "Foot trên giây vuông",
  },
  ["g0"] = {
	name1  = "trọng lực tiêu chuẩn",
	symbol  = "''g<sub>0</sub>''",
	utype  = "acceleration",
	scale  = 9.80665,
	default = "m/s2",
  },
  ["km/hs"] = {
	name1  = "kilômét trên giờ trên giây",
	symbol  = "km/(h·s)",
	utype  = "acceleration",
	scale  = 0.27777777777777779,
	default = "mph/s",
	link   = "Gia tốc",
  },
  ["km/s2"] = {
	name1  = "kilômét trên giây vuông",
	symbol  = "km/s<sup>2</sup>",
	utype  = "acceleration",
	scale  = 1000,
	default = "mph/s",
	link   = "Gia tốc",
  },
  ["m/s2"] = {
	name1  = "mét trên giây vuông",
	symbol  = "m/s<sup>2</sup>",
	utype  = "acceleration",
	scale  = 1,
	default = "ft/s2",
	link   = "Mét trên giây vuông",
  },
  ["mph/s"] = {
	name1  = "dặm trên giờ trên giây",
	symbol  = "mph/s",
	utype  = "acceleration",
	scale  = 0.44704,
	default = "km/hs",
	link   = "Gia tốc",
  },
  ["km/h/s"] = {
	target  = "km/hs",
  },
  ["standard gravity"] = {
	target  = "g0",
  },
  ["1000sqft"] = {
	name1  = "ngàn foot vuông",
	symbol  = "1000&nbsp;sq&nbsp;ft",
	utype  = "area",
	scale  = 92.90304,
	default = "m2",
	link   = "Foot vuông",
  },
  ["a"] = {
	_name1  = "a",
	_symbol = "a",
	utype  = "area",
	scale  = 100,
	prefixes = 1,
	default = "sqft",
	link   = "A (diện tích)",
  },
  ["acre"] = {
	name1  = "mẫu Anh",
	symbol  = "mẫu",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 4046.8564224,
	default = "ha",
  },
  ["acre-sing"] = {
	target  = "acre",
  },
  ["arpent"] = {
	symbol  = "arpent",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 3418.89,
	default = "ha",
  },
  ["cda"] = {
	name1  = "cuerda",
	symbol  = "cda",
	utype  = "area",
	scale  = 3930.395625,
	default = "acre ha",
  },
  ["Cypriot donum"] = {
	symbol  = "donum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1337.803776,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["Cypriot dunam"] = {
	symbol  = "dunam",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1337.803776,
	default = "km2 sqmi",
  },
  ["Cypriot dunum"] = {
	symbol  = "dunum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1337.803776,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["Cypriot dönüm"] = {
	symbol  = "dönüm",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1337.803776,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["daa"] = {
	name1  = "đềca-a",
	symbol  = "daa",
	utype  = "area",
	scale  = 1000,
	default = "km2 sqmi",
  },
  ["donum"] = {
	symbol  = "donum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1000,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["dunam"] = {
	symbol  = "dunam",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1000,
	default = "km2 sqmi",
  },
  ["dunum"] = {
	symbol  = "dunum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1000,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["dönüm"] = {
	symbol  = "dönüm",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1000,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["ha"] = {
	name1  = "hécta",
	symbol  = "ha",
	utype  = "area",
	scale  = 10000,
	default = "acre",
	link   = "Hecta",
  },
  ["hectare"] = {
	name1  = "hécta",
	symbol  = "ha",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 10000,
	default = "acre",
	link   = "Hecta",
  },
  ["Iraqi donum"] = {
	symbol  = "donum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 2500,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["Iraqi dunam"] = {
	symbol  = "dunam",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 2500,
	default = "km2 sqmi",
  },
  ["Iraqi dunum"] = {
	symbol  = "dunum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 2500,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["Iraqi dönüm"] = {
	symbol  = "dönüm",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 2500,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["Irish acre"] = {
	name1  = "mẫu Ireland",
	symbol  = "mẫu&nbsp;Ireland",
	utype  = "area",
	scale  = 6555.2385024,
	default = "ha",
  },
  ["m2"] = {
	_name1  = "mét vuông",
	_symbol = "m<sup>2</sup>",
	utype  = "area",
	scale  = 1,
	prefixes = 2,
	default = "sqft",
	link   = "Mét vuông",
  },
  ["old donum"] = {
	symbol  = "donum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 919.3,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["old dunam"] = {
	symbol  = "dunam",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 919.3,
	default = "km2 sqmi",
  },
  ["old dunum"] = {
	symbol  = "dunum",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 919.3,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["old dönüm"] = {
	symbol  = "dönüm",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 919.3,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Dunam",
  },
  ["pondemaat"] = {
	name1  = "pondemaat",
	symbol  = "pond",
	utype  = "area",
	scale  = 3674.363358816,
	default = "m2",
	link   = ":nl:pondemaat",
  },
  ["pyeong"] = {
	name1  = "bình",
	symbol  = "pyeong",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 3.3057851239669422,
	default = "m2",
  },
  ["rood"] = {
	symbol  = "rood",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1011.7141056,
	default = "sqft sqm",
	subdivs = { ["sqperch"] = { 40, default = "m2" } },
	link   = "Rood (đơn vị)",
  },
  ["sqfoot"] = {
	name1  = "foot vuông",
	symbol  = "sq&nbsp;ft",
	utype  = "area",
	scale  = 0.09290304,
	default = "m2",
  },
  ["sqft"] = {
	name1  = "foot vuông",
	symbol  = "sq&nbsp;ft",
	utype  = "area",
	scale  = 0.09290304,
	default = "m2",
  },
  ["sqin"] = {
	name1  = "inch vuông",
	symbol  = "sq&nbsp;in",
	utype  = "area",
	scale  = 0.00064516,
	default = "cm2",
  },
  ["sqmi"] = {
	name1  = "dặm vuông Anh",
	symbol  = "dặm vuông Anh",
	utype  = "area",
	scale  = 2589988.110336,
	default = "km2",
  },
  ["sqnmi"] = {
	name1  = "hải lý vuông",
	symbol  = "sq&nbsp;nmi",
	utype  = "area",
	scale  = 3429904,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Hải lý",
  },
  ["sqperch"] = {
	symbol  = "perch",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 25.29285264,
	default = "sqm",
	link   = "Rod (đơn vị)",
  },
  ["sqverst"] = {
	name1  = "verst vuông",
	symbol  = "verst&nbsp;vuông",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 1138062.24,
	default = "km2 sqmi",
	link   = "Verst",
  },
  ["sqyd"] = {
	name1  = "thước Anh vuông",
	symbol  = "sq&nbsp;yd",
	utype  = "area",
	scale  = 0.83612736,
	default = "m2",
	link   = "Yard vuông",
  },
  ["tsubo"] = {
	symbol  = "tsubo",
	usename = 1,
	utype  = "area",
	scale  = 3.3057851239669422,
	default = "m2",
	link   = "Hệ đo lường Nhật#Diện tích",
  },
  ["acres"] = {
	target  = "acre",
  },
  ["are"] = {
	target  = "a",
  },
  ["Cypriot donum diaeresis"] = {
	target  = "Cypriot dönüm",
  },
  ["Cypriot donum dots"] = {
	target  = "Cypriot dönüm",
  },
  ["decare"] = {
	target  = "daa",
  },
  ["donum diaeresis"] = {
	target  = "dönüm",
  },
  ["donum dots"] = {
	target  = "dönüm",
  },
  ["foot2"] = {
	target  = "sqfoot",
  },
  ["ft2"] = {
	target  = "sqft",
  },
  ["in2"] = {
	target  = "sqin",
  },
  ["Iraqi donum diaeresis"] = {
	target  = "Iraqi dönüm",
  },
  ["Iraqi donum dots"] = {
	target  = "Iraqi dönüm",
  },
  ["km²"] = {
	target  = "km2",
  },
  ["metric donum"] = {
	target  = "donum",
  },
  ["metric donum diaeresis"] = {
	target  = "dönüm",
  },
  ["metric donum dots"] = {
	target  = "dönüm",
  },
  ["metric dunam"] = {
	target  = "dunam",
  },
  ["metric dönüm"] = {
	target  = "dönüm",
  },
  ["mi2"] = {
	target  = "sqmi",
  },
  ["million acre"] = {
	target  = "e6acre",
  },
  ["million acres"] = {
	target  = "e6acre",
  },
  ["million hectares"] = {
	target  = "e6ha",
  },
  ["m²"] = {
	target  = "m2",
  },
  ["nmi2"] = {
	target  = "sqnmi",
  },
  ["old donum diaeresis"] = {
	target  = "old dönüm",
  },
  ["old donum dots"] = {
	target  = "old dönüm",
  },
  ["pond"] = {
	target  = "pondemaat",
  },
  ["sq arp"] = {
	target  = "arpent",
  },
  ["sqkm"] = {
	target  = "km2",
  },
  ["sqm"] = {
	target  = "m2",
  },
  ["square verst"] = {
	target  = "sqverst",
  },
  ["verst2"] = {
	target  = "sqverst",
  },
  ["yd2"] = {
	target  = "sqyd",
  },
  ["m2/ha"] = {
	name1  = "mét vuông trên hécta",
	symbol  = "m<sup>2</sup>/ha",
	utype  = "area per unit area",
	scale  = 0.0001,
	default = "sqft/acre",
	link   = "Diện tích gốc",
  },
  ["sqft/acre"] = {
	name1  = "foot vuông trên mẫu Anh",
	symbol  = "sq&nbsp;ft/acre",
	utype  = "area per unit area",
	scale  = 2.295684113865932e-5,
	default = "m2/ha",
	link   = "Foot vuông trên mẫu Anh",
  },
  ["A.h"] = {
	name1  = "ampe giờ",
	symbol  = "A·h",
	utype  = "charge",
	scale  = 3600,
	default = "coulomb",
  },
  ["coulomb"] = {
	_name1  = "culông",
	_symbol = "C",
	utype  = "charge",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "e",
	link   = "Coulomb (đơn vị)",
  },
  ["e"] = {
	name1  = "điện tích cơ bản",
	symbol  = "''e''",
	utype  = "charge",
	scale  = 1.602176487e-19,
	default = "coulomb",
  },
  ["A·h"] = {
	target  = "A.h",
  },
  ["g-mol"] = {
	name1  = "gam mol",
	symbol  = "g-mol",
	utype  = "chemical amount",
	scale  = 1,
	default = "lbmol",
	link   = "Mol",
  },
  ["gmol"] = {
	name1  = "gam mol",
	symbol  = "gmol",
	utype  = "chemical amount",
	scale  = 1,
	default = "lbmol",
	link   = "Mol",
  },
  ["kmol"] = {
	name1  = "kilômol",
	symbol  = "kmol",
	utype  = "chemical amount",
	scale  = 1000,
	default = "lbmol",
	link   = "Mol",
  },
  ["lb-mol"] = {
	name1  = "pound mol",
	symbol  = "lb-mol",
	utype  = "chemical amount",
	scale  = 453.59237,
	default = "mol",
	link   = "Mol",
  },
  ["lbmol"] = {
	name1  = "pound mol",
	symbol  = "lbmol",
	utype  = "chemical amount",
	scale  = 453.59237,
	default = "mol",
	link   = "Mol",
  },
  ["mol"] = {
	symbol  = "mol",
	utype  = "chemical amount",
	scale  = 1,
	default = "lbmol",
  },
  ["kgCO2/L"] = {
	name1  = "kilôgam trên lít",
	symbol  = "kg(CO<sub>2</sub>)/L",
	utype  = "co2 per unit volume",
	scale  = 1000,
	default = "lbCO2/USgal",
	link   = "Khói bốc",
  },
  ["lbCO2/USgal"] = {
	name1  = "pound trên galông Mỹ",
	symbol  = "lbCO2/gal&nbsp;Mỹ",
	utype  = "co2 per unit volume",
	scale  = 119.82642731689663,
	default = "kgCO2/L",
	link   = "Khói bốc",
  },
  ["oz/lb"] = {
	per   = { "oz", "lb" },
	utype  = "concentration",
	default = "mg/kg",
  },
  ["mg/kg"] = {
	per   = { "mg", "kg" },
	utype  = "concentration",
	default = "oz/lb",
  },
  ["$/acre"] = {
	per   = { "$", "acre" },
	utype  = "cost $ per unit area",
	default = "$/ha",
  },
  ["$/ha"] = {
	per   = { "$", "ha" },
	utype  = "cost $ per unit area",
	default = "$/acre",
  },
  ["$/m2"] = {
	per   = { "$", "m2" },
	utype  = "cost $ per unit area",
	default = "$/sqft",
  },
  ["$/sqft"] = {
	per   = { "$", "sqft" },
	utype  = "cost $ per unit area",
	default = "$/m2",
  },
  ["$/km"] = {
	per   = { "$", "km" },
	utype  = "cost $ per unit length",
	default = "$/mi",
  },
  ["$/mi"] = {
	per   = { "$", "mi" },
	utype  = "cost $ per unit length",
	default = "$/km",
  },
  ["$/kg"] = {
	per   = { "$", "kg" },
	utype  = "cost $ per unit mass",
	default = "$/lb",
  },
  ["$/g"] = {
	per   = { "$", "g" },
	utype  = "cost $ per unit mass",
	default = "$/lb",
  },
  ["$/lb"] = {
	per   = { "$", "lb" },
	utype  = "cost $ per unit mass",
	default = "$/kg",
  },
  ["$/oz"] = {
	per   = { "$", "oz" },
	utype  = "cost $ per unit mass",
	default = "$/g",
  },
  ["$/ozt"] = {
	per   = { "$", "ozt" },
	utype  = "cost $ per unit mass",
	default = "$/kg",
  },
  ["$/m3"] = {
	per   = { "$", "m3" },
	utype  = "cost $ per unit volume",
	default = "$/oilbbl",
  },
  ["$/oilbbl"] = {
	per   = { "$", "oilbbl" },
	utype  = "cost $ per unit volume",
	default = "$/m3",
  },
  ["£/acre"] = {
	per   = { "£", "acre" },
	utype  = "cost £ per unit area",
	default = "£/ha",
  },
  ["£/ha"] = {
	per   = { "£", "ha" },
	utype  = "cost £ per unit area",
	default = "£/acre",
  },
  ["₫/ha"] = {
	per   = { "₫", "ha" },
	utype  = "cost ₫ per unit area",
	default = "₫/m2",
  },
  ["₫/m2"] = {
	per   = { "₫", "m2" },
	utype  = "cost ₫ per unit area",
	default = "₫/ha",
  },
  ["VND/ha"] = {
	target  = "₫/ha",
  },
  ["VND/m2"] = {
	target  = "₫/m2",
  },
  ["g/dm3"] = {
	name1  = "gam trên đêximét khối",
	symbol  = "g/dm<sup>3</sup>",
	utype  = "density",
	scale  = 1,
	default = "kg/m3",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["g/L"] = {
	name1  = "gam trên lít",
	symbol  = "g/L",
	utype  = "density",
	scale  = 1,
	default = "lb/cuin",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["g/mL"] = {
	name1  = "gam trên mililít",
	symbol  = "g/mL",
	utype  = "density",
	scale  = 1000,
	default = "lb/cuin",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["g/ml"] = {
	name1  = "gam trên mililít",
	symbol  = "g/ml",
	utype  = "density",
	scale  = 1000,
	default = "lb/cuin",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["kg/dm3"] = {
	name1  = "kilôgam trên đêximét khối",
	symbol  = "kg/dm<sup>3</sup>",
	utype  = "density",
	scale  = 1000,
	default = "lb/cuft",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["kg/L"] = {
	name1  = "kilôgam trên lít",
	symbol  = "kg/L",
	utype  = "density",
	scale  = 1000,
	default = "lb/USgal",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["kg/l"] = {
	name1  = "kilôgam trên lít",
	symbol  = "kg/l",
	utype  = "density",
	scale  = 1000,
	default = "lb/USgal",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["kg/m3"] = {
	name1  = "kilôgam trên mét khối",
	symbol  = "kg/m<sup>3</sup>",
	utype  = "density",
	scale  = 1,
	default = "lb/cuyd",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["lb/cuft"] = {
	name1  = "pound trên foot khối",
	symbol  = "lb/cu&nbsp;ft",
	utype  = "density",
	scale  = 16.018463373960142,
	default = "g/cm3",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["lb/cuin"] = {
	name1  = "pound trên inch khối",
	symbol  = "lb/cu&nbsp;in",
	utype  = "density",
	scale  = 27679.904710203122,
	default = "g/cm3",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["lb/cuyd"] = {
	name1  = "pound trên thước Anh khối",
	symbol  = "lb/cu&nbsp;yd",
	utype  = "density",
	scale  = 0.5932764212577829,
	default = "kg/m3",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["lb/impgal"] = {
	name1  = "pound trên galông Anh",
	symbol  = "lb/gal&nbsp;Anh",
	utype  = "density",
	scale  = 99.776372663101697,
	default = "kg/L",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["lb/in3"] = {
	name1  = "pound trên inch khối",
	symbol  = "lb/cu&thinsp;in",
	utype  = "density",
	scale  = 27679.904710203122,
	default = "g/cm3",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["lb/U.S.gal"] = {
	name1  = "pound trên galông Mỹ",
	symbol  = "lb/gal&nbsp;Mỹ",
	utype  = "density",
	scale  = 119.82642731689663,
	default = "kg/L",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["lb/USbu"] = {
	name1  = "pound trên giạ Mỹ",
	symbol  = "lb/bu&nbsp;Mỹ",
	utype  = "density",
	scale  = 12.871859780974471,
	default = "kg/m3",
	link   = "Giạ",
  },
  ["lb/USgal"] = {
	name1  = "pound trên galông Mỹ",
	symbol  = "lb/gal&nbsp;Mỹ",
	utype  = "density",
	scale  = 119.82642731689663,
	default = "kg/L",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["lbm/cuin"] = {
	name1  = "pound khối lượng trên inch khối",
	symbol  = "lbm/cu&thinsp;in",
	utype  = "density",
	scale  = 27679.904710203122,
	default = "g/cm3",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["mg/L"] = {
	name1  = "miligam trên lít",
	symbol  = "mg/L",
	utype  = "density",
	scale  = 0.001,
	default = "lb/cuin",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["oz/cuin"] = {
	name1  = "ounce trên inch khối",
	symbol  = "oz/cu&nbsp;in",
	utype  = "density",
	scale  = 1729.9940443876951,
	default = "g/cm3",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["g/cm3"] = {
	per   = { "g", "cm3" },
	utype  = "density",
	default = "lb/cuin",
  },
  ["g/m3"] = {
	per   = { "g", "m3" },
	utype  = "density",
	default = "lb/cuyd",
	link   = "Mật độ khối lượng",
  },
  ["Mg/m3"] = {
	per   = { "Mg", "m3" },
	utype  = "density",
	default = "lb/cuft",
  },
  ["mg/l"] = {
	per   = { "mg", "l" },
	utype  = "density",
	default = "oz/cuin",
  },
  ["µg/dL"] = {
	per   = { "µg", "dL" },
	utype  = "density",
	default = "lb/cuin",
  },
  ["µg/l"] = {
	per   = { "µg", "l" },
	utype  = "density",
	default = "oz/cuin",
  },
  ["lb/ft3"] = {
	target  = "lb/cuft",
  },
  ["lb/yd3"] = {
	target  = "lb/cuyd",
  },
  ["lbm/in3"] = {
	target  = "lbm/cuin",
  },
  ["mcg/dL"] = {
	target  = "µg/dL",
  },
  ["oz/in3"] = {
	target  = "oz/cuin",
  },
  ["ug/dL"] = {
	target  = "µg/dL",
  },
  ["μg/dL"] = {
	target  = "µg/dL",
  },
  ["ug/l"] = {
	target  = "µg/l",
  },
  ["B.O.T.U."] = {
	name1  = "đơn vị Ủy ban Thương mại",
	symbol  = "B.O.T.U.",
	utype  = "energy",
	scale  = 3600000,
	default = "MJ",
	link   = "Watt giờ",
  },
  ["bboe"] = {
	name1  = "tương đương thùng dầu",
	symbol  = "bboe",
	utype  = "energy",
	scale  = 6117863200,
	default = "GJ",
  },
  ["BOE"] = {
	name1  = "tương đương thùng dầu",
	symbol  = "BOE",
	utype  = "energy",
	scale  = 6117863200,
	default = "GJ",
  },
  ["BTU"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh",
	symbol  = "BTU",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055.05585262,
	default = "kJ",
  },
  ["Btu"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh",
	symbol  = "Btu",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055.05585262,
	default = "kJ",
  },
  ["BTU-39F"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh (39°F)",
	symbol  = "BTU<sub>39°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1059.67,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["Btu-39F"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh (39°F)",
	symbol  = "Btu<sub>39°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1059.67,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["BTU-59F"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh (59°F)",
	symbol  = "BTU<sub>59°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.804,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["Btu-59F"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh (59°F)",
	symbol  = "Btu<sub>59°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.804,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["BTU-60F"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh (60°F)",
	symbol  = "BTU<sub>60°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.68,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["Btu-60F"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh (60°F)",
	symbol  = "Btu<sub>60°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.68,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["BTU-63F"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh (63°F)",
	symbol  = "BTU<sub>63°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.6,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["Btu-63F"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh (63°F)",
	symbol  = "Btu<sub>63°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.6,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["BTU-ISO"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh (ISO)",
	symbol  = "BTU<sub>ISO</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055.056,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["Btu-ISO"] = {
	target  = "BTU-ISO",
  },
  ["BTU-IT"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh (IT)",
	symbol  = "BTU<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055.05585262,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["Btu-IT"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh (IT)",
	symbol  = "Btu<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055.05585262,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["BTU-mean"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh (trung bình)",
	symbol  = "BTU<sub>mean</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055.87,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["Btu-mean"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh (trung bình)",
	symbol  = "Btu<sub>mean</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055.87,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["BTU-th"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh (hóa nhiệt)",
	symbol  = "BTU<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.35026444,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["Btu-th"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh (hóa nhiệt)",
	symbol  = "Btu<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054.35026444,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["Cal"] = {
	name1  = "ca-lo",
	symbol  = "Cal",
	utype  = "energy",
	scale  = 4184,
	default = "kJ",
  },
  ["cal"] = {
	name1  = "ca-lo",
	symbol  = "cal",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184,
	default = "J",
  },
  ["Cal-15"] = {
	name1  = "ca-lo (15°C)",
	symbol  = "Cal<sub>15</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4185.8,
	default = "kJ",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["cal-15"] = {
	name1  = "ca-lo (15°C)",
	symbol  = "cal<sub>15</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.1858,
	default = "J",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["Cal-IT"] = {
	name1  = "ca-lo (Bảng hơi nước quốc tế)",
	symbol  = "Cal<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4186.8,
	default = "kJ",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["cal-IT"] = {
	name1  = "ca-lo (Bảng hơi nước quốc tế)",
	symbol  = "cal<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.1868,
	default = "J",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["Cal-th"] = {
	name1  = "ca-lo (hóa nhiệt)",
	symbol  = "Cal<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4184,
	default = "kJ",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["cal-th"] = {
	name1  = "ca-lo (hóa nhiệt)",
	symbol  = "cal<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184,
	default = "J",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["ccatm"] = {
	name1  = "xentimét khối atmôtphe",
	symbol  = "cc·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.101325,
	default = "mJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["CHU-IT"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Celsius (Bảng quốc tế)",
	symbol  = "CHU<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1899.100534716,
	default = "kJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Celsius",
  },
  ["cm3atm"] = {
	name1  = "xentimét khối atmôtphe",
	symbol  = "cm<sup>3</sup>·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.101325,
	default = "mJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["cufootatm"] = {
	name1  = "foot khối atmôtphe",
	symbol  = "cu&nbsp;ft&nbsp;atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 2869.2044809344,
	default = "kJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["cufootnaturalgas"] = {
	name1  = "foot khối khí thiên niên",
	symbol  = "cuftnaturalgas",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055.85262,
	default = "MJ",
	link   = "khí thiên niên",
  },
  ["cuftatm"] = {
	name1  = "foot khối atmôtphe",
	symbol  = "cu&nbsp;ft&nbsp;atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 2869.2044809344,
	default = "kJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["cuftnaturalgas"] = {
	name1  = "foot khối khí thiên niên",
	symbol  = "cuftnaturalgas",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055.85262,
	default = "MJ",
	link   = "khí thiên niên",
  },
  ["cuydatm"] = {
	name1  = "yard khối atmôtphe",
	symbol  = "cu&nbsp;yd&nbsp;atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 77468.5209852288,
	default = "kJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["Eh"] = {
	name1  = "Hartree",
	symbol  = "''E''<sub>h</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.35974417e-18,
	default = "eV",
	link   = "năng lượng Hartree",
  },
  ["erg"] = {
	symbol  = "erg",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0000001,
	default = "µJ",
  },
  ["eV"] = {
	name1  = "electronvôn",
	symbol  = "eV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-19,
	default = "aJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["feV"] = {
	name1  = "femtô electronvôn",
	symbol  = "feV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-34,
	default = "yJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["foe"] = {
	symbol  = "foe",
	utype  = "energy",
	scale  = 1e44,
	default = "YJ",
	link   = "Foe (đơn vị)",
  },
  ["ftlb"] = {
	name1  = "foot pound",
	symbol  = "ft·lb",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 1.3558179483314004,
	default = "J",
	link   = "Foot pound (năng lượng)",
  },
  ["ftlb-f"] = {
	name1  = "foot pound (năng lượng)",
	symbol  = "ft·lb<sub>f</sub>",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 1.3558179483314004,
	default = "J",
  },
  ["ftlbf"] = {
	name1  = "foot pound (năng lượng)",
	symbol  = "ft·lbf",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 1.3558179483314004,
	default = "J",
  },
  ["ftpdl"] = {
	name1  = "foot poundal",
	symbol  = "ft·pdl",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0421401100938048,
	default = "J",
  },
  ["GeV"] = {
	name1  = "giga electronvôn",
	symbol  = "GeV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-10,
	default = "nJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["GLatm"] = {
	name1  = "gigalít atmôtphe",
	symbol  = "GL·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101325000000,
	default = "GJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["Glatm"] = {
	name1  = "gigalít-atmôtphe",
	symbol  = "Gl·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101325000000,
	default = "GJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["gTNT"] = {
	name1  = "gam TNT",
	symbol  = "gram of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184,
	default = "kJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["Gtoe"] = {
	name1  = "đương lượng giga tấn dầu mỏ",
	symbol  = "Gtoe",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.1868e19,
	default = "EJ",
	link   = "Đương lượng tấn dầu mỏ",
  },
  ["GtonTNT"] = {
	name1  = "giga tấn TNT",
	symbol  = "gigaton of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e18,
	default = "EJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["GtTNT"] = {
	name1  = "giga tấn TNT",
	symbol  = "gigatonne of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e18,
	default = "EJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["GW.h"] = {
	name1  = "gigawatt giờ",
	symbol  = "GW·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 3.6e12,
	default = "TJ",
	link   = "Watt giờ",
  },
  ["GWh"] = {
	name1  = "gigawatt giờ",
	symbol  = "GWh",
	utype  = "energy",
	scale  = 3.6e12,
	default = "TJ",
	link   = "Watt giờ",
  },
  ["hph"] = {
	name1  = "mã lực giờ",
	symbol  = "hp·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 2684519.537696172792,
	default = "kWh",
	link   = "mã lực",
  },
  ["impgalatm"] = {
	name1  = "galông Anh atmôtphe",
	symbol  = "atm·gal&nbsp;Anh",
	utype  = "energy",
	scale  = 460.63256925,
	default = "J",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["inlb"] = {
	name1  = "inch pound",
	symbol  = "in·lb",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 0.1129848290276167,
	default = "mJ",
	link   = "Foot pound (năng lượng)",
  },
  ["inlb-f"] = {
	name1  = "inch pound lực",
	symbol  = "in·lb<sub>f</sub>",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 0.1129848290276167,
	default = "mJ",
	link   = "Foot pound (năng lượng)",
  },
  ["inlbf"] = {
	name1  = "inch pound lực",
	symbol  = "in·lbf",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 0.1129848290276167,
	default = "mJ",
	link   = "Foot pound (năng lượng)",
  },
  ["inoz-f"] = {
	name1  = "inch ounce lực",
	symbol  = "in·oz<sub>f</sub>",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 0.00706155181422604375,
	default = "mJ",
	link   = "Foot pound (năng lượng)",
  },
  ["inozf"] = {
	name1  = "inch ounce lực",
	symbol  = "in·ozf",
	utype  = "energy",
	alttype = "torque",
	scale  = 0.00706155181422604375,
	default = "mJ",
	link   = "Foot pound (năng lượng)",
  },
  ["J"] = {
	_name1  = "jun",
	_symbol = "J",
	utype  = "energy",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "cal",
	link   = "Joule",
  },
  ["kBOE"] = {
	name1  = "kilô đương lượng thùng dầu mỏ",
	symbol  = "kBOE",
	utype  = "energy",
	scale  = 6.1178632e12,
	default = "TJ",
	link   = "Đương lượng thùng dầu mỏ",
  },
  ["kcal"] = {
	name1  = "kilô ca-lo",
	symbol  = "kcal",
	utype  = "energy",
	scale  = 4184,
	default = "kJ",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["kcal-15"] = {
	name1  = "ki-lô ca-lo (15°C)",
	symbol  = "kcal<sub>15</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4185.8,
	default = "kJ",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["kcal-IT"] = {
	name1  = "ki-lô ca-lo (Bảng hơi nước quốc tế)",
	symbol  = "kcal<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4186.8,
	default = "kJ",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["kcal-th"] = {
	name1  = "ki-lô ca-lo (hóa nhiệt)",
	symbol  = "kcal<sub>th</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4184,
	default = "kJ",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["kerg"] = {
	name1  = "kilô erg",
	symbol  = "kerg",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0001,
	default = "mJ",
	link   = "Erg",
  },
  ["keV"] = {
	name1  = "kilô electronvôn",
	symbol  = "keV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-16,
	default = "fJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["kgTNT"] = {
	name1  = "kilôgam TNT",
	symbol  = "kilogram of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000,
	default = "MJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["kLatm"] = {
	name1  = "kilôlít atmôtphe",
	symbol  = "kL·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101325,
	default = "kJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["klatm"] = {
	name1  = "kilôlít atmôtphe",
	symbol  = "kl·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101325,
	default = "kJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["kt(TNT)"] = {
	name1  = "kilô tấn",
	symbol  = "kt",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e12,
	default = "TJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["ktoe"] = {
	name1  = "đương lượng kilô tấn dầu mỏ",
	symbol  = "ktoe",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.1868e13,
	default = "TJ",
	link   = "Đương lượng tấn dầu mỏ",
  },
  ["ktonTNT"] = {
	name1  = "kilô tấn TNT",
	symbol  = "kt",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e12,
	default = "TJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["ktTNT"] = {
	name1  = "kilô tấn TNT",
	symbol  = "kilotonne of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e12,
	default = "TJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["kW.h"] = {
	name1  = "kilôwatt giờ",
	symbol  = "kW·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 3600000,
	default = "MJ",
	link   = "Watt giờ",
  },
  ["kWh"] = {
	name1  = "kilôwatt giờ",
	symbol  = "kWh",
	utype  = "energy",
	scale  = 3600000,
	default = "MJ",
	link   = "Watt giờ",
  },
  ["Latm"] = {
	name1  = "lít atmôtphe",
	symbol  = "L·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101.325,
	default = "J",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["latm"] = {
	name1  = "lít atmôtphe",
	symbol  = "l·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101.325,
	default = "J",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["m3atm"] = {
	name1  = "mét khối atmôtphe",
	symbol  = "m<sup>3</sup>·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101325,
	default = "kJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["MBtu"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh",
	symbol  = "MBtu",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055.85262,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBTU-39F"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (39°F)",
	symbol  = "MBTU<sub>39°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1059670,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBtu-39F"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (39°F)",
	symbol  = "MBtu<sub>39°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1059670,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBTU-59F"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (59°F)",
	symbol  = "MBTU<sub>59°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054804,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBtu-59F"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (59°F)",
	symbol  = "MBtu<sub>59°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054804,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBTU-60F"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (60°F)",
	symbol  = "MBTU<sub>60°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054680,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBtu-60F"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (60°F)",
	symbol  = "MBtu<sub>60°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054680,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBTU-63F"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (63°F)",
	symbol  = "MBTU<sub>63°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054600,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBtu-63F"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (63°F)",
	symbol  = "MBtu<sub>63°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054600,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBTU-ISO"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (ISO)",
	symbol  = "MBTU<sub>ISO</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055056,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBtu-ISO"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (ISO)",
	symbol  = "MBtu<sub>ISO</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055056,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBTU-IT"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (IT)",
	symbol  = "MBTU<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055.85262,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBtu-IT"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (IT)",
	symbol  = "MBtu<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055.85262,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBTU-mean"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (trung bình)",
	symbol  = "MBTU<sub>TB</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055870,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBtu-mean"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (trung bình)",
	symbol  = "MBtu<sub>TB</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055870,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBTU-th"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (hóa nhiệt)",
	symbol  = "MBTU<sub>HN</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054350.26444,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MBtu-th"] = {
	name1  = "ngàn đơn vị nhiệt Anh (hóa nhiệt)",
	symbol  = "MBtu<sub>HN</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054350.26444,
	default = "MJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["Mcal"] = {
	name1  = "mê-ga ca-lo",
	symbol  = "Mcal",
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000,
	default = "MJ",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["mcal"] = {
	name1  = "mi-li ca-lo",
	symbol  = "mcal",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.004184,
	default = "mJ",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["Mcal-15"] = {
	name1  = "mê-ga ca-lo (15°C)",
	symbol  = "Mcal<sub>15</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4185800,
	default = "MJ",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["mcal-15"] = {
	name1  = "mi-li ca-lo (15°C)",
	symbol  = "mcal<sub>15</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0041858,
	default = "mJ",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["Mcal-IT"] = {
	name1  = "mê-ga ca-lo (Bảng hơi nước quốc tế)",
	symbol  = "Mcal<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4186800,
	default = "MJ",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["mcal-IT"] = {
	name1  = "mi-li ca-lo (Bảng hơi nước quốc tế)",
	symbol  = "mcal<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0041868,
	default = "mJ",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["Mcal-th"] = {
	name1  = "mê-ga ca-lo (hóa nhiệt)",
	symbol  = "Mcal<sub>HN</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000,
	default = "MJ",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["mcal-th"] = {
	name1  = "mi-li ca-lo (hóa nhiệt)",
	symbol  = "mcal<sub>HN</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.004184,
	default = "mJ",
	link   = "ca-lo",
  },
  ["Merg"] = {
	name1  = "mêga erg",
	symbol  = "Merg",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.1,
	default = "J",
	link   = "Erg",
  },
  ["merg"] = {
	name1  = "mili erg",
	symbol  = "merg",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0000000001,
	default = "µJ",
	link   = "Erg",
  },
  ["MeV"] = {
	name1  = "mêga electronvôn",
	symbol  = "MeV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-13,
	default = "pJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["meV"] = {
	name1  = "mili electronvôn",
	symbol  = "meV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-22,
	default = "zJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["MLatm"] = {
	name1  = "mêgalít atmôtphe",
	symbol  = "ML·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101325000,
	default = "MJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["Mlatm"] = {
	name1  = "mêgalít atmôtphe",
	symbol  = "Ml·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 101325000,
	default = "MJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["mLatm"] = {
	name1  = "mililít atmôtphe",
	symbol  = "L·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.101325,
	default = "mJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["mlatm"] = {
	name1  = "mililít atmôtphe",
	symbol  = "l·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.101325,
	default = "mJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["MMBtu"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh",
	symbol  = "MMBtu",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055852.62,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBTU-39F"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (39°F)",
	symbol  = "MMBTU<sub>39°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1059670000,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBtu-39F"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (39°F)",
	symbol  = "MMBtu<sub>39°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1059670000,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBTU-59F"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (59°F)",
	symbol  = "MMBTU<sub>59°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054804000,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBtu-59F"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (59°F)",
	symbol  = "MMBtu<sub>59°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054804000,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBTU-60F"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (60°F)",
	symbol  = "MMBTU<sub>60°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054680000,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBtu-60F"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (60°F)",
	symbol  = "MMBtu<sub>60°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054680000,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBTU-63F"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (63°F)",
	symbol  = "MMBTU<sub>63°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054600000,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBtu-63F"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (63°F)",
	symbol  = "MMBtu<sub>63°F</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054600000,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBTU-ISO"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (ISO)",
	symbol  = "MMBTU<sub>ISO</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055056000,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBtu-ISO"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (ISO)",
	symbol  = "MMBtu<sub>ISO</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055056000,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBTU-IT"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (IT)",
	symbol  = "MMBTU<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055852.62,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBtu-IT"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (IT)",
	symbol  = "MMBtu<sub>IT</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055055852.62,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBTU-mean"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (trung bình)",
	symbol  = "MMBTU<sub>TB</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055870000,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBtu-mean"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (mean)",
	symbol  = "MMBtu<sub>TB</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1055870000,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBTU-th"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (hóa nhiệt)",
	symbol  = "MMBTU<sub>HN</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054350264.44,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["MMBtu-th"] = {
	name1  = "triệu đơn vị nhiệt Anh (hóa nhiệt)",
	symbol  = "MMBtu<sub>HN</sub>",
	utype  = "energy",
	scale  = 1054350264.44,
	default = "GJ",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["Mt(TNT)"] = {
	name1  = "mêga tấn",
	symbol  = "Mt",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e15,
	default = "PJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["Mtoe"] = {
	name1  = "đương lượng mêga tấn dầu mỏ",
	symbol  = "Mtoe",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.1868e16,
	default = "PJ",
	link   = "Đương lượng tấn dầu mỏ",
  },
  ["MtonTNT"] = {
	name1  = "mêga tấn TNT",
	symbol  = "Mt",
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e15,
	default = "PJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["mtonTNT"] = {
	name1  = "mili tấn TNT",
	symbol  = "milliton of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000,
	default = "MJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["MtTNT"] = {
	name1  = "mêga tấn TNT",
	symbol  = "megatonne of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e15,
	default = "PJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["mtTNT"] = {
	name1  = "mili tấn TNT",
	symbol  = "millitonne of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000,
	default = "MJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["MW.h"] = {
	name1  = "mêgawatt giờ",
	symbol  = "MW·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 3600000000,
	default = "GJ",
	link   = "Watt giờ",
  },
  ["mW.h"] = {
	name1  = "miliwatt giờ",
	symbol  = "mW·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 3.6,
	default = "J",
	link   = "Watt giờ",
  },
  ["MWh"] = {
	name1  = "mêgawatt giờ",
	symbol  = "MWh",
	utype  = "energy",
	scale  = 3600000000,
	default = "GJ",
	link   = "Watt giờ",
  },
  ["mWh"] = {
	name1  = "miliwatt giờ",
	symbol  = "mWh",
	utype  = "energy",
	scale  = 3.6,
	default = "J",
	link   = "Watt giờ",
  },
  ["neV"] = {
	name1  = "nanô electronvôn",
	symbol  = "neV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-28,
	default = "yJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["PeV"] = {
	name1  = "pêta electronvôn",
	symbol  = "PeV",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0001602176487,
	default = "mJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["peV"] = {
	name1  = "picô electronvôn",
	symbol  = "peV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-31,
	default = "yJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["quad"] = {
	name1  = "triệu tỷ đơn vị nhiệt Anh",
	symbol  = "quad",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.054804e18,
	default = "EJ",
	link   = "Quad (đơn vị)",
  },
  ["Ry"] = {
	name1  = "rydberg",
	symbol  = "Ry",
	utype  = "energy",
	scale  = 2.1798741e-18,
	default = "eV",
	link   = "Hằng số Rydberg",
  },
  ["scc"] = {
	name1  = "xentimét khối chuẩn",
	symbol  = "scc",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.101325,
	default = "mJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["scf"] = {
	name1  = "foot khối chuẩn",
	symbol  = "scf",
	utype  = "energy",
	scale  = 2869.2044809344,
	default = "kJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["scfoot"] = {
	name1  = "foot khối chuẩn",
	symbol  = "scf",
	utype  = "energy",
	scale  = 2869.2044809344,
	default = "kJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["scy"] = {
	name1  = "yard khối chuẩn",
	symbol  = "scy",
	utype  = "energy",
	scale  = 77468.5209852288,
	default = "kJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["sl"] = {
	name1  = "lít chuẩn",
	symbol  = "sl",
	utype  = "energy",
	scale  = 101.325,
	default = "J",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["t(TNT)"] = {
	name1  = "tấn",
	symbol  = "t",
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000000,
	default = "GJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["TeV"] = {
	name1  = "têra electronvôn",
	symbol  = "TeV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-7,
	default = "µJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["th"] = {
	name1  = "thermie",
	symbol  = "th",
	utype  = "energy",
	scale  = 4186800,
	default = "MJ",
  },
  ["thm-EC"] = {
	name1  = "therm (UBCA)",
	symbol  = "thm (UBCA)",
	utype  = "energy",
	scale  = 105506000,
	default = "MJ",
	link   = "Therm",
  },
  ["thm-UK"] = {
	name1  = "therm (Anh)",
	symbol  = "thm (Anh)",
	utype  = "energy",
	scale  = 105505585.257348,
	default = "MJ",
	link   = "Therm",
  },
  ["thm-US"] = {
	name1  = "therm (Mỹ)",
	symbol  = "thm (Mỹ)",
	utype  = "energy",
	scale  = 105480400,
	default = "MJ",
	link   = "Therm",
  },
  ["toe"] = {
	name1  = "đương lượng tấn dầu mỏ",
	symbol  = "toe",
	utype  = "energy",
	scale  = 41868000000,
	default = "GJ",
  },
  ["tonTNT"] = {
	name1  = "tấn TNT",
	symbol  = "ton of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000000,
	default = "GJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["tTNT"] = {
	name1  = "tấn TNT",
	symbol  = "tonne of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184000000,
	default = "GJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["TtonTNT"] = {
	name1  = "têra tấn TNT",
	symbol  = "teraton of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e21,
	default = "ZJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["TtTNT"] = {
	name1  = "têra tấn TNT",
	symbol  = "teratonne of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4.184e21,
	default = "ZJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["TW.h"] = {
	name1  = "têrawatt giờ",
	symbol  = "TW·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 3.6e15,
	default = "PJ",
	link   = "Watt giờ",
  },
  ["TWh"] = {
	name1  = "têrawatt giờ",
	symbol  = "TWh",
	utype  = "energy",
	scale  = 3.6e15,
	default = "PJ",
	link   = "Watt giờ",
  },
  ["USgalatm"] = {
	name1  = "galông Mỹ atmôtphe",
	symbol  = "atm·gal&nbsp;Mỹ",
	utype  = "energy",
	scale  = 383.5568490138,
	default = "J",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["W.h"] = {
	name1  = "watt giờ",
	symbol  = "W·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 3600,
	default = "kJ",
  },
  ["Wh"] = {
	name1  = "watt giờ",
	symbol  = "Wh",
	utype  = "energy",
	scale  = 3600,
	default = "kJ",
  },
  ["µerg"] = {
	name1  = "micrô erg",
	symbol  = "µerg",
	utype  = "energy",
	scale  = 1e-13,
	default = "nJ",
	link   = "Erg",
  },
  ["µeV"] = {
	name1  = "micrô electronvôn",
	symbol  = "µeV",
	utype  = "energy",
	scale  = 1.602176487e-25,
	default = "yJ",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["µLatm"] = {
	name1  = "micrôlít atmôtphe",
	symbol  = "µL·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.000101325,
	default = "µJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["µlatm"] = {
	name1  = "micrôlít atmôtphe",
	symbol  = "µl·atm",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.000101325,
	default = "µJ",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["µtonTNT"] = {
	name1  = "micrô tấn TNT",
	symbol  = "microton of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184,
	default = "kJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["µtTNT"] = {
	name1  = "micrô tấn TNT",
	symbol  = "microtonne of TNT",
	usename = 1,
	utype  = "energy",
	scale  = 4184,
	default = "kJ",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["µW.h"] = {
	name1  = "micrôwatt giờ",
	symbol  = "µW·h",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0036,
	default = "mJ",
	link   = "Watt giờ",
  },
  ["µWh"] = {
	name1  = "micrôwatt giờ",
	symbol  = "µWh",
	utype  = "energy",
	scale  = 0.0036,
	default = "mJ",
	link   = "Watt giờ",
  },
  ["-kW.h"] = {
	target  = "kW.h",
	link   = "Kilôwatt giờ",
  },
  ["btu"] = {
	target  = "BTU",
  },
  ["Calorie"] = {
	target  = "Cal",
  },
  ["ft.lbf"] = {
	target  = "ftlbf",
  },
  ["ft·lb-f"] = {
	target  = "ftlb-f",
  },
  ["ft·lbf"] = {
	target  = "ftlbf",
  },
  ["g-cal-15"] = {
	target  = "cal-15",
  },
  ["g-cal-IT"] = {
	target  = "cal-IT",
  },
  ["g-cal-th"] = {
	target  = "cal-th",
  },
  ["g-kcal-15"] = {
	target  = "kcal-15",
  },
  ["g-kcal-IT"] = {
	target  = "kcal-IT",
  },
  ["g-kcal-th"] = {
	target  = "kcal-th",
  },
  ["g-Mcal-15"] = {
	target  = "Mcal-15",
  },
  ["g-mcal-15"] = {
	target  = "mcal-15",
  },
  ["g-Mcal-IT"] = {
	target  = "Mcal-IT",
  },
  ["g-mcal-IT"] = {
	target  = "mcal-IT",
  },
  ["g-Mcal-th"] = {
	target  = "Mcal-th",
  },
  ["g-mcal-th"] = {
	target  = "mcal-th",
  },
  ["GW-h"] = {
	target  = "GW.h",
  },
  ["GW·h"] = {
	target  = "GW.h",
  },
  ["Hartree"] = {
	target  = "Eh",
  },
  ["hp.h"] = {
	target  = "hph",
  },
  ["hp·h"] = {
	target  = "hph",
  },
  ["in.lb-f"] = {
	target  = "inlb-f",
  },
  ["in.lbf"] = {
	target  = "inlbf",
  },
  ["in.oz-f"] = {
	target  = "inoz-f",
  },
  ["in.ozf"] = {
	target  = "inozf",
  },
  ["in·lb-f"] = {
	target  = "inlb-f",
  },
  ["in·lbf"] = {
	target  = "inlbf",
  },
  ["in·oz-f"] = {
	target  = "inoz-f",
  },
  ["in·ozf"] = {
	target  = "inozf",
  },
  ["kbboe"] = {
	target  = "kBOE",
	symbol  = "kbboe",
  },
  ["kg-cal-15"] = {
	target  = "Cal-15",
  },
  ["kg-cal-IT"] = {
	target  = "Cal-IT",
  },
  ["kg-cal-th"] = {
	target  = "Cal-th",
  },
  ["kW-h"] = {
	target  = "kW.h",
  },
  ["kW·h"] = {
	target  = "kW.h",
  },
  ["MW-h"] = {
	target  = "MW.h",
  },
  ["mW-h"] = {
	target  = "mW.h",
  },
  ["MW·h"] = {
	target  = "MW.h",
  },
  ["mW·h"] = {
	target  = "mW.h",
  },
  ["TW-h"] = {
	target  = "TW.h",
  },
  ["TW·h"] = {
	target  = "TW.h",
  },
  ["U.S.galatm"] = {
	target  = "USgalatm",
	sp_us  = true,
  },
  ["uerg"] = {
	target  = "µerg",
  },
  ["ueV"] = {
	target  = "µeV",
  },
  ["uLatm"] = {
	target  = "µLatm",
  },
  ["ulatm"] = {
	target  = "µlatm",
  },
  ["usgalatm"] = {
	target  = "USgalatm",
  },
  ["utonTNT"] = {
	target  = "µtonTNT",
  },
  ["utTNT"] = {
	target  = "µtTNT",
  },
  ["uW-h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["uW.h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["uWh"] = {
	target  = "µWh",
  },
  ["uW·h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["W-h"] = {
	target  = "W.h",
  },
  ["W·h"] = {
	target  = "W.h",
  },
  ["µW-h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["µW·h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["μerg"] = {
	target  = "µerg",
  },
  ["μeV"] = {
	target  = "µeV",
  },
  ["μLatm"] = {
	target  = "µLatm",
  },
  ["μlatm"] = {
	target  = "µlatm",
  },
  ["μtonTNT"] = {
	target  = "µtonTNT",
  },
  ["μtTNT"] = {
	target  = "µtTNT",
  },
  ["μW-h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["μW.h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["μWh"] = {
	target  = "µWh",
  },
  ["μW·h"] = {
	target  = "µW.h",
  },
  ["kcal/mol"] = {
	per   = { "kcal", "mol" },
	utype  = "energy per chemical amount",
	default = "kJ/mol",
	link   = "Kilô ca-lo trên mol",
  },
  ["kJ/mol"] = {
	per   = { "kJ", "mol" },
	utype  = "energy per chemical amount",
	default = "kcal/mol",
	link   = "Joule trên mol",
  },
  ["kWh/100 km"] = {
	name1  = "kilôwatt giờ mỗi 100 kilômét",
	symbol  = "kW·h/100 km",
	utype  = "energy per unit length",
	scale  = 36,
	default = "MJ/km kWh/mi",
	link   = "Watt giờ",
  },
  ["MJ/100 km"] = {
	name1  = "mêgajun mỗi 100 kilômét",
	symbol  = "MJ/100 km",
	utype  = "energy per unit length",
	scale  = 10,
	default = "BTU/mi",
	link   = "Đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["BTU/mi"] = {
	per   = { "BTU", "mi" },
	utype  = "energy per unit length",
	default = "v > 1525 ! M ! k ! J/km",
  },
  ["kJ/km"] = {
	per   = { "kJ", "km" },
	utype  = "energy per unit length",
	default = "BTU/mi",
  },
  ["kWh/km"] = {
	per   = { "-kW.h", "km" },
	utype  = "energy per unit length",
	default = "MJ/km kWh/mi",
  },
  ["kWh/mi"] = {
	per   = { "-kW.h", "mi" },
	utype  = "energy per unit length",
	default = "kWh/km MJ/km",
  },
  ["MJ/km"] = {
	per   = { "MJ", "km" },
	utype  = "energy per unit length",
	default = "BTU/mi",
  },
  ["BTU/lb"] = {
	name1  = "đơn vị nhiệt Anh trên pound",
	symbol  = "BTU/lb",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 429.92261414790346,
	default = "kJ/kg",
	link   = "đơn vị nhiệt Anh",
  },
  ["cal/g"] = {
	name1  = "ca-lo trên gam",
	symbol  = "cal/g",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 4184,
	default = "J/g",
	link   = "ca-lo trên gam",
  },
  ["GJ/kg"] = {
	name1  = "gigajun trên kilôgam",
	symbol  = "GJ/kg",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 1e9,
	default = "ktTNT/t",
	link   = "Joule",
  },
  ["J/g"] = {
	name1  = "jun trên gam",
	symbol  = "J/g",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 1000,
	default = "kcal/g",
	link   = "Joule",
  },
  ["kcal/g"] = {
	name1  = "ki-lô ca-lo trên gam",
	symbol  = "kcal/g",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 4184000,
	default = "kJ/g",
	link   = "ki-lô ca-lo trên gam",
  },
  ["kJ/g"] = {
	name1  = "kilôjun trên gam",
	symbol  = "kJ/g",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 1000000,
	default = "kcal/g",
	link   = "Joule",
  },
  ["kJ/kg"] = {
	name1  = "kilôjun trên kilôgam",
	symbol  = "kJ/kg",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 1000,
	default = "BTU/lb",
	link   = "kilôjun trên kilôgam",
  },
  ["ktonTNT/MT"] = {
	name1  = "kilô tấn TNT trên tấn",
	symbol  = "kiloton of TNT per metric ton",
	usename = 1,
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 4184000000,
	default = "GJ/kg",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["ktTNT/t"] = {
	name1  = "kilô tấn TNT trên tấn",
	symbol  = "kilotonne of TNT per tonne",
	usename = 1,
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 4184000000,
	default = "GJ/kg",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["MtonTNT/MT"] = {
	name1  = "mêga tấn TNT trên tấn",
	symbol  = "megaton of TNT per metric ton",
	usename = 1,
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 4.184e12,
	default = "TJ/kg",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["MtTNT/MT"] = {
	name1  = "mêga tấn TNT trên tấn",
	symbol  = "megatonne of TNT per tonne",
	usename = 1,
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 4.184e12,
	default = "TJ/kg",
	link   = "Đương lượng nổ",
  },
  ["TJ/kg"] = {
	name1  = "têrajun trên kilôgam",
	symbol  = "TJ/kg",
	utype  = "energy per unit mass",
	scale  = 1e12,
	default = "MtTNT/MT",
	link   = "Joule",
  },
  ["Cal/g"] = {
	per   = { "Cal", "g" },
	utype  = "energy per unit mass",
	default = "kJ/g",
  },
  ["BTU/cuft"] = {
	per   = { "BTU", "cuft" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "kJ/L",
  },
  ["Cal/12USoz(mL)serve"] = {
	per   = { "Cal", "-12USoz(mL)serve" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "kJ/L",
  },
  ["Cal/12USoz(ml)serve"] = {
	per   = { "Cal", "-12USoz(ml)serve" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "kJ/l",
  },
  ["Cal/12USozserve"] = {
	per   = { "Cal", "-12USozserve" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "kJ/L",
  },
  ["Cal/USoz"] = {
	per   = { "Cal", "USoz" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "kJ/ml",
  },
  ["kJ/L"] = {
	per   = { "kJ", "L" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "BTU/cuft",
  },
  ["kJ/l"] = {
	per   = { "kJ", "l" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "BTU/cuft",
  },
  ["kJ/ml"] = {
	per   = { "kJ", "ml" },
	utype  = "energy per unit volume",
	default = "Cal/USoz",
  },
  ["Sv"] = {
	_name1  = "sievert",
	_symbol = "Sv",
	utype  = "equivalent radiation dose",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "rem",
	link   = "Sievert",
  },
  ["rem"] = {
	_name1  = "rem",
	_symbol = "rem",
	utype  = "equivalent radiation dose",
	scale  = 0.01,
	prefixes = 1,
	default = "Sv",
	link   = "Đương lượng Roentgen trên con người",
  },
  ["g/km"] = {
	name1  = "gam trên kilômét",
	symbol  = "g/km",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 1e-6,
	default = "oz/mi",
	link   = "Khí thải",
  },
  ["g/mi"] = {
	name1  = "gam trên dặm Anh",
	symbol  = "g/mi",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 6.2137119223733397e-7,
	default = "g/km",
	link   = "Khí thải",
  },
  ["gCO2/km"] = {
	name1  = "gam CO<sub>2</sub> trên kilômét",
	symbol  = "g(CO<sub>2</sub>)/km",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 1e-6,
	default = "ozCO2/mi",
	link   = "Khí thải",
  },
  ["gCO2/mi"] = {
	name1  = "gam CO<sub>2</sub> trên dặm Anh",
	symbol  = "g(CO<sub>2</sub>)/mi",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 6.2137119223733397e-7,
	default = "gCO2/km",
	link   = "Khí thải",
  },
  ["kg/km"] = {
	name1  = "kilôgam trên kilômét",
	symbol  = "kg/km",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 0.001,
	default = "lb/mi",
	link   = "Khí thải",
  },
  ["kgCO2/km"] = {
	name1  = "kilôgam CO<sub>2</sub> trên kilômét",
	symbol  = "kg(CO<sub>2</sub>)/km",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 0.001,
	default = "lbCO2/mi",
	link   = "Khí thải",
  },
  ["lb/mi"] = {
	name1  = "pound trên dặm Anh",
	symbol  = "lb/mi",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 0.00028184923173665794,
	default = "kg/km",
	link   = "Khí thải",
  },
  ["lbCO2/mi"] = {
	name1  = "pound CO<sub>2</sub> trên dặm Anh",
	symbol  = "lb(CO<sub>2</sub>)/mi",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 0.00028184923173665794,
	default = "kgCO2/km",
	link   = "Khí thải",
  },
  ["oz/mi"] = {
	name1  = "ounce trên dặm Anh",
	symbol  = "oz/mi",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 1.7615576983541121e-5,
	default = "g/km",
	link   = "Khí thải",
  },
  ["ozCO2/mi"] = {
	name1  = "ounce CO<sub>2</sub> trên dặm Anh",
	symbol  = "oz(CO<sub>2</sub>)/mi",
	utype  = "exhaust emission",
	scale  = 1.7615576983541121e-5,
	default = "gCO2/km",
	link   = "Khí thải",
  },
  ["cuft/a"] = {
	name1  = "foot khối trên năm",
	symbol  = "cu&nbsp;ft/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 8.9730672142368242e-10,
	default = "m3/a",
	link   = "Foot khối trên giây",
  },
  ["cuft/d"] = {
	name1  = "foot khối trên ngày",
	symbol  = "cu&nbsp;ft/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 3.2774128000000003e-7,
	default = "m3/d",
	link   = "Foot khối trên giây",
  },
  ["cuft/h"] = {
	name1  = "foot khối trên giờ",
	symbol  = "cu&nbsp;ft/h",
	utype  = "flow",
	scale  = 7.8657907200000004e-6,
	default = "m3/h",
	link   = "Foot khối trên giây",
  },
  ["cuft/min"] = {
	name1  = "foot khối trên phút",
	symbol  = "cu&nbsp;ft/min",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.00047194744319999999,
	default = "m3/min",
	link   = "Foot khối trên giây",
  },
  ["cuft/s"] = {
	name1  = "foot khối trên giây",
	symbol  = "cu&nbsp;ft/s",
	utype  = "flow",
	scale  = 28316846592e-12,
	default = "m3/s",
	link   = "Foot khối trên giây",
  },
  ["cumi/a"] = {
	name1  = "dặm khối Anh trên năm",
	symbol  = "cu&nbsp;mi/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 132.08171170940057,
	default = "km3/a",
	link   = "Foot khối trên giây",
  },
  ["cuyd/h"] = {
	name1  = "yard khối trên giờ",
	symbol  = "cuyd/h",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.00021237634944000001,
	default = "m3/h",
	link   = "Foot khối trên phút",
  },
  ["cuyd/s"] = {
	name1  = "yard khối trên giây",
	symbol  = "cu&nbsp;yd/s",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.76455485798400002,
	default = "m3/s",
	link   = "Yard khối trên giây",
  },
  ["Goilbbl/a"] = {
	name1  = "tỷ thùng trên năm",
	symbol  = "Gbbl/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 5.0380033629933836,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e6 ! e9 ! m3/a",
	link   = "Barrel trên ngày",
  },
  ["impgal/h"] = {
	name1  = "galông Anh trên giờ",
	symbol  = "gal&nbsp;Anh/h",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.2628027777777779e-6,
	default = "m3/h",
	link   = "Gallon",
  },
  ["impgal/min"] = {
	name1  = "galông Anh trên phút",
	symbol  = "gal&nbsp;Anh/min",
	utype  = "flow",
	scale  = 7.5768166666666671e-5,
	default = "m3/s",
	link   = "Gallon",
  },
  ["impgal/s"] = {
	name1  = "galông Anh trên giây",
	symbol  = "gal&nbsp;Anh/s",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.00454609,
	default = "m3/s",
	link   = "Gallon Anh trên giây",
  },
  ["km3/a"] = {
	name1  = "kilômét khối trên năm",
	symbol  = "km<sup>3</sup>/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 31.68808781402895,
	default = "cumi/a",
	link   = "Mét khối trên giây",
  },
  ["km3/d"] = {
	name1  = "kilômét khối trên ngày",
	symbol  = "km<sup>3</sup>/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 11574.074074074075,
	default = "cuft/d",
	link   = "Mét khối trên giây",
  },
  ["koilbbl/a"] = {
	name1  = "ngàn thùng trên năm",
	symbol  = "kbbl/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 5.0380033629933841e-6,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! ! e3 ! m3/a",
	link   = "Barrel trên ngày",
  },
  ["koilbbl/d"] = {
	name1  = "ngàn thùng trên ngày",
	symbol  = "kbbl/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.0018401307283333335,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! ! e3 ! m3/d",
	link   = "Barrel trên ngày",
  },
  ["L/h"] = {
	name1  = "lít trên giờ",
	symbol  = "L/h",
	utype  = "flow",
	scale  = 2.7777777777777776e-7,
	default = "impgal/h USgal/h",
	link   = "Mét khối trên giây",
  },
  ["L/min"] = {
	name1  = "lít trên phút",
	symbol  = "L/min",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.6666666666666667e-5,
	default = "impgal/min USgal/min",
	link   = "Mét khối trên giây",
  },
  ["L/s"] = {
	name1  = "lít trên giây",
	symbol  = "L/s",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.001,
	default = "cuft/s",
	link   = "Mét khối trên giây",
  },
  ["m3/a"] = {
	name1  = "mét khối trên năm",
	symbol  = "m<sup>3</sup>/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 3.1688087814028947e-8,
	default = "cuft/a",
	link   = "Mét khối trên giây",
  },
  ["m3/d"] = {
	name1  = "mét khối trên ngày",
	symbol  = "m<sup>3</sup>/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.1574074074074073e-5,
	default = "cuft/d",
	link   = "Mét khối trên giây",
  },
  ["m3/h"] = {
	name1  = "mét khối trên giờ",
	symbol  = "m<sup>3</sup>/h",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.00027777777777777778,
	default = "cuft/h",
	link   = "Mét khối trên giây",
  },
  ["m3/min"] = {
	name1  = "mét khối trên phút",
	symbol  = "m<sup>3</sup>/min",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.016666666666666666,
	default = "cuft/min",
	link   = "Mét khối trên giây",
  },
  ["m3/s"] = {
	name1  = "mét khối trên giây",
	symbol  = "m<sup>3</sup>/s",
	utype  = "flow",
	scale  = 1,
	default = "cuft/s",
	link   = "Mét khối trên giây",
  },
  ["Moilbbl/a"] = {
	name1  = "triệu thùng trên năm",
	symbol  = "Mbbl/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.0050380033629933837,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3/a",
	link   = "Barrel trên ngày",
  },
  ["Moilbbl/d"] = {
	name1  = "triệu thùng trên ngày",
	symbol  = "Mbbl/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.8401307283333335,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3/d",
	link   = "Barrel trên ngày",
  },
  ["oilbbl/a"] = {
	name1  = "thùng trên năm",
	symbol  = "bbl/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 5.0380033629933841e-9,
	default = "m3/a",
	link   = "Barrel trên ngày",
  },
  ["oilbbl/d"] = {
	name1  = "thùng trên ngày",
	symbol  = "bbl/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.8401307283333336e-6,
	default = "m3/d",
	link   = "Barrel trên ngày",
  },
  ["Toilbbl/a"] = {
	name1  = "ngày tỷ thùng trên năm",
	symbol  = "Tbbl/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 5038.0033629933832,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e9 ! e12 ! m3/a",
	link   = "Barrel trên ngày",
  },
  ["U.S.gal/d"] = {
	name1  = "galông Mỹ trên ngày",
	symbol  = "gal&nbsp;Mỹ/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 4.3812636388888893e-8,
	default = "m3/s",
	link   = "Gallon trên ngày",
	customary= 1,
  },
  ["U.S.gal/h"] = {
	name1  = "galông trên giờ",
	symbol  = "gal/h",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.0515032733333334e-6,
	default = "m3/h",
	link   = "Gallon",
	customary= 2,
  },
  ["U.S.gal/min"] = {
	name1  = "galông Mỹ trên phút",
	symbol  = "gal&nbsp;Mỹ/min",
	utype  = "flow",
	scale  = 6.3090196400000003e-5,
	default = "m3/s",
	link   = "Gallon",
  },
  ["USgal/a"] = {
	name1  = "galông Mỹ trên năm",
	symbol  = "gal&nbsp;Mỹ/a",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.1995246102365199e-10,
	default = "m3/s",
	link   = "Gallon trên ngày",
  },
  ["USgal/d"] = {
	name1  = "galông Mỹ trên ngày",
	symbol  = "gal&nbsp;Mỹ/d",
	utype  = "flow",
	scale  = 4.3812636388888893e-8,
	default = "m3/s",
	link   = "Gallon trên ngày",
  },
  ["USgal/h"] = {
	name1  = "galông trên giờ",
	symbol  = "gal/h",
	utype  = "flow",
	scale  = 1.0515032733333334e-6,
	default = "m3/h",
	link   = "Gallon",
	customary= 1,
  },
  ["USgal/min"] = {
	name1  = "galông Mỹ trên phút",
	symbol  = "gal&nbsp;Mỹ/min",
	utype  = "flow",
	scale  = 6.3090196400000003e-5,
	default = "m3/s",
	link   = "Gallon",
  },
  ["USgal/s"] = {
	name1  = "galông Mỹ trên giây",
	symbol  = "gal&nbsp;Mỹ/s",
	utype  = "flow",
	scale  = 0.003785411784,
	default = "m3/s",
	link   = "Gallon trên giây",
  },
  ["ft3/a"] = {
	target  = "cuft/a",
  },
  ["ft3/d"] = {
	target  = "cuft/d",
  },
  ["ft3/h"] = {
	target  = "cuft/h",
  },
  ["ft3/s"] = {
	target  = "cuft/s",
  },
  ["Gcuft/a"] = {
	target  = "e9cuft/a",
  },
  ["Gcuft/d"] = {
	target  = "e9cuft/d",
  },
  ["kcuft/a"] = {
	target  = "e3cuft/a",
  },
  ["kcuft/d"] = {
	target  = "e3cuft/d",
  },
  ["kcuft/s"] = {
	target  = "e3cuft/s",
  },
  ["Mcuft/a"] = {
	target  = "e6cuft/a",
  },
  ["Mcuft/d"] = {
	target  = "e6cuft/d",
  },
  ["Mcuft/s"] = {
	target  = "e6cuft/s",
  },
  ["m³/s"] = {
	target  = "m3/s",
  },
  ["Tcuft/a"] = {
	target  = "e12cuft/a",
  },
  ["Tcuft/d"] = {
	target  = "e12cuft/d",
  },
  ["u.s.gal/min"] = {
	target  = "U.S.gal/min",
  },
  ["usgal/min"] = {
	target  = "USgal/min",
  },
  ["-LTf"] = {
	name1  = "tấn lực Anh",
	symbol  = "LTf",
	utype  = "force",
	scale  = 9964.01641818352,
	default = "kN",
	link   = "Tấn lực (Anh)",
  },
  ["-STf"] = {
	name1  = "tấn lực Mỹ",
	symbol  = "STf",
	utype  = "force",
	scale  = 8896.443230521,
	default = "kN",
	link   = "Tấn lực (Mỹ)",
  },
  ["dyn"] = {
	name1  = "đyn",
	symbol  = "dyn",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00001,
	default = "gr-f",
  },
  ["g-f"] = {
	name1  = "gam lực",
	symbol  = "g<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00980665,
	default = "mN oz-f",
	link   = "Kilôgam lực",
  },
  ["gf"] = {
	name1  = "gam lực",
	symbol  = "gf",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00980665,
	default = "mN ozf",
	link   = "Kilôgam lực",
  },
  ["gr-f"] = {
	name1  = "grain lực",
	symbol  = "gr<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 0.0006354602307515,
	default = "µN",
	link   = "Pound lực",
  },
  ["grf"] = {
	name1  = "grain lực",
	symbol  = "grf",
	utype  = "force",
	scale  = 0.0006354602307515,
	default = "µN",
	link   = "Pound lực",
  },
  ["kdyn"] = {
	name1  = "kilôđyn",
	symbol  = "kdyn",
	utype  = "force",
	scale  = 0.01,
	default = "oz-f",
	link   = "Đyn",
  },
  ["kg-f"] = {
	name1  = "kilôgam lực",
	symbol  = "kg<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 9.80665,
	default = "N lb-f",
  },
  ["kgf"] = {
	name1  = "kilôgam lực",
	symbol  = "kgf",
	utype  = "force",
	scale  = 9.80665,
	default = "N lbf",
  },
  ["kp"] = {
	name1  = "kilôpond",
	symbol  = "kp",
	utype  = "force",
	scale  = 9.80665,
	default = "N lb-f",
	link   = "Kilôgam lực",
  },
  ["L/T-f"] = {
	name1  = "tấn lực Anh",
	symbol  = "L/T<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 9964.01641818352,
	default = "kN",
	link   = "Tấn lực (Anh)",
  },
  ["L/Tf"] = {
	name1  = "tấn lực Anh",
	symbol  = "L/Tf",
	utype  = "force",
	scale  = 9964.01641818352,
	default = "kN",
	link   = "Tấn lực (Anh)",
  },
  ["lb-f"] = {
	name1  = "pound lực",
	symbol  = "lb<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 4.4482216152605,
	default = "N",
  },
  ["lbf"] = {
	name1  = "pound lực",
	symbol  = "lbf",
	utype  = "force",
	scale  = 4.4482216152605,
	default = "N",
  },
  ["lb(f)"] = {
	name1  = "pound",
	symbol  = "lb",
	utype  = "force",
	scale  = 4.4482216152605,
	default = "N",
	link   = "Pound lực",
  },
  ["LT-f"] = {
	name1  = "tấn lực Anh",
	symbol  = "LT<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 9964.01641818352,
	default = "kN",
  },
  ["LTf"] = {
	name1  = "tấn lực Anh",
	symbol  = "LTf",
	usename = 1,
	utype  = "force",
	scale  = 9964.01641818352,
	default = "kN",
  },
  ["Mdyn"] = {
	name1  = "mêga đyn",
	symbol  = "Mdyn",
	utype  = "force",
	scale  = 10,
	default = "lb-f",
	link   = "Đyn",
  },
  ["mdyn"] = {
	name1  = "mili đyn",
	symbol  = "mdyn",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00000001,
	default = "gr-f",
	link   = "Đyn",
  },
  ["mg-f"] = {
	name1  = "miligam lực",
	symbol  = "mg<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00000980665,
	default = "µN gr-f",
	link   = "Kilôgam lực",
  },
  ["mgf"] = {
	name1  = "miligam lực",
	symbol  = "mgf",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00000980665,
	default = "µN grf",
	link   = "Kilôgam lực",
  },
  ["Mp"] = {
	name1  = "mêgapond",
	symbol  = "Mp",
	utype  = "force",
	scale  = 9806.65,
	default = "kN LT-f ST-f",
	link   = "Kilôgam lực",
  },
  ["mp"] = {
	name1  = "milipond",
	symbol  = "mp",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00000980665,
	default = "µN gr-f",
	link   = "Kilôgam lực",
  },
  ["N"] = {
	_name1  = "newtơn",
	_symbol = "N",
	utype  = "force",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "lb-f",
	link   = "Newton",
  },
  ["oz-f"] = {
	name1  = "ounce lực",
	symbol  = "oz<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 0.2780138203095378125,
	default = "mN",
	link   = "Pound lực",
  },
  ["ozf"] = {
	name1  = "ounce lực",
	symbol  = "ozf",
	utype  = "force",
	scale  = 0.2780138203095378125,
	default = "mN",
	link   = "Pound lực",
  },
  ["p"] = {
	name1  = "pond",
	symbol  = "p",
	utype  = "force",
	scale  = 0.00980665,
	default = "mN oz-f",
	link   = "Kilôgam lực",
  },
  ["pdl"] = {
	name1  = "poundal",
	symbol  = "pdl",
	utype  = "force",
	scale  = 0.138254954376,
	default = "N",
  },
  ["S/T-f"] = {
	name1  = "tấn lực Mỹ",
	symbol  = "S/T<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 8896.443230521,
	default = "kN",
	link   = "Tấn lực (Mỹ)",
  },
  ["S/Tf"] = {
	name1  = "tấn lực Mỹ",
	symbol  = "S/Tf",
	utype  = "force",
	scale  = 8896.443230521,
	default = "kN",
	link   = "Tấn lực (Mỹ)",
  },
  ["ST-f"] = {
	name1  = "tấn lực Mỹ",
	symbol  = "ST<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 8896.443230521,
	default = "kN",
	link   = "Tấn lực (Mỹ)",
  },
  ["STf"] = {
	name1  = "tấn lực Mỹ",
	symbol  = "STf",
	usename = 1,
	utype  = "force",
	scale  = 8896.443230521,
	default = "kN",
	link   = "Tấn lực (Mỹ)",
  },
  ["t-f"] = {
	name1  = "tấn lực",
	symbol  = "t<sub>f</sub>",
	utype  = "force",
	scale  = 9806.65,
	default = "kN LT-f ST-f",
  },
  ["tf"] = {
	name1  = "tấn lực",
	symbol  = "tf",
	utype  = "force",
	scale  = 9806.65,
	default = "kN LTf STf",
  },
  ["dyne"] = {
	target  = "dyn",
  },
  ["newtons"] = {
	target  = "N",
  },
  ["poundal"] = {
	target  = "pdl",
  },
  ["tonne-force"] = {
	target  = "tf",
  },
  ["impgal/mi"] = {
	per   = { "@impgal", "mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = 1,
	iscomplex= true,
	default = "l/km USgal/mi",
  },
  ["km/L"] = {
	per   = { "km", "L" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "mpgimp mpgus",
  },
  ["km/l"] = {
	per   = { "km", "l" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "mpgimp mpgus",
  },
  ["L/100 km"] = {
	per   = { "L", "100km" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = 1,
	iscomplex= true,
	default = "mpgimp mpgus",
	symlink = "[[Hiệu quả nhiên liệu xe hơi#Đơn vị đo lường|L/100 km]]",
  },
  ["l/100 km"] = {
	per   = { "l", "100km" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = 1,
	iscomplex= true,
	default = "mpgimp mpgus",
	symlink = "[[Hiệu quả nhiên liệu xe hơi#Đơn vị đo lường|l/100 km]]",
  },
  ["L/km"] = {
	per   = { "L", "km" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = 1,
	iscomplex= true,
	default = "mpgimp mpgus",
  },
  ["l/km"] = {
	per   = { "l", "km" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = 1,
	iscomplex= true,
	default = "mpgimp mpgus",
  },
  ["mi/impqt"] = {
	per   = { "mi", "impqt" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "km/L",
  },
  ["mi/U.S.qt"] = {
	per   = { "mi", "U.S.qt" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "km/L",
  },
  ["mi/USqt"] = {
	per   = { "mi", "USqt" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "km/L",
  },
  ["mi/usqt"] = {
	per   = { "mi", "usqt" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "km/L",
  },
  ["mpgimp"] = {
	per   = { "mi", "@impgal" },
	symbol  = "mpg<sub><small>-Anh</small></sub>",
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "L/100 km mpgus",
	symlink = "[[Hiệu quả nhiên liệu xe hơi#Đơn vị đo lường|mpg]]<sub><small>-[[Hệ đo lường Anh|Anh]]</small></sub>",
  },
  ["mpgus"] = {
	per   = { "mi", "+USgal" },
	symbol  = "mpg<sub><small>-Mỹ</small></sub>",
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "L/100 km mpgimp",
	symlink = "[[Hiệu quả nhiên liệu xe hơi#Đơn vị đo lường|mpg]]<sub><small>-[[Hệ đo lường Mỹ|Mỹ]]</small></sub>",
  },
  ["U.S.gal/mi"] = {
	per   = { "*U.S.gal", "mi" },
	sp_us  = true,
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = 1,
	iscomplex= true,
	default = "l/km impgal/mi",
  },
  ["usgal/mi"] = {
	per   = { "+USgal", "mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
	invert  = 1,
	iscomplex= true,
	default = "l/km impgal/mi",
  },
  ["L/100km"] = {
	target  = "L/100 km",
  },
  ["l/100km"] = {
	target  = "l/100 km",
  },
  ["mpg"] = {
	shouldbe = "Sử dụng %{mpgus%} cho dặm trên galông Mỹ hoặc %{mpgimp%} cho dặm trên galông Anh thay vì %{mpg%}",
  },
  ["mpgU.S."] = {
	target  = "mpgus",
	sp_us  = true,
	symlink = "[[Hiệu quả nhiên liệu xe hơi#Đơn vị đo lường|mpg]]<sub><small>-[[Hệ đo lường Mỹ|Mỹ]]</small></sub>",
  },
  ["mpgu.s."] = {
	target  = "mpgus",
	sp_us  = true,
	symlink = "[[Hiệu quả nhiên liệu xe hơi#Đơn vị đo lường|mpg]]<sub><small>-[[Hệ đo lường Mỹ|Mỹ]]</small></sub>",
  },
  ["mpgUS"] = {
	target  = "mpgus",
  },
  ["USgal/mi"] = {
	target  = "usgal/mi",
  },
  ["kPa/m"] = {
	per   = { "kPa", "-m-frac" },
	utype  = "fracture gradient",
	default = "psi/ft",
  },
  ["psi/ft"] = {
	per   = { "psi", "-ft-frac" },
	utype  = "fracture gradient",
	default = "kPa/m",
  },
  ["cm/km"] = {
	name1  = "xentimét trên kilômét",
	symbol  = "cm/km",
	utype  = "gradient",
	scale  = 0.00001,
	default = "ft/mi",
	link   = "Độ dốc",
  },
  ["ft/mi"] = {
	name1  = "foot trên dặm",
	symbol  = "ft/mi",
	utype  = "gradient",
	scale  = 0.00018939393939393939,
	default = "v < 5.28 ! c ! ! m/km",
	link   = "Độ dốc",
  },
  ["ft/nmi"] = {
	name1  = "foot trên hải lý",
	symbol  = "ft/nmi",
	utype  = "gradient",
	scale  = 0.00016457883369330455,
	default = "v < 6.076 ! c ! ! m/km",
	link   = "Độ dốc",
  },
  ["in/ft"] = {
	name1  = "inch trên foot",
	symbol  = "in/ft",
	utype  = "gradient",
	scale  = 0.083333333333333329,
	default = "mm/m",
	link   = "Độ dốc",
  },
  ["in/mi"] = {
	name1  = "inch trên dặm",
	symbol  = "in/mi",
	utype  = "gradient",
	scale  = 1.5782828282828283e-5,
	default = "v < 0.6336 ! m ! c ! m/km",
	link   = "Độ dốc",
  },
  ["m/km"] = {
	name1  = "mét trên kilômét",
	symbol  = "m/km",
	utype  = "gradient",
	scale  = 0.001,
	default = "ft/mi",
	link   = "Độ dốc",
  },
  ["mm/km"] = {
	name1  = "milimét trên kilômét",
	symbol  = "mm/km",
	utype  = "gradient",
	scale  = 0.000001,
	default = "in/mi",
	link   = "Độ dốc",
  },
  ["mm/m"] = {
	name1  = "milimét trên mét",
	symbol  = "mm/m",
	utype  = "gradient",
	scale  = 0.001,
	default = "in/ft",
	link   = "Độ dốc",
  },
  ["admi"] = {
	name1  = "dặm hải quân",
	symbol  = "nmi&nbsp;(hải quân)",
	utype  = "length",
	scale  = 1853.184,
	default = "km mi",
	link   = "Hải lý",
  },
  ["AU"] = {
	name1  = "đơn vị thiên văn",
	symbol  = "AU",
	utype  = "length",
	scale  = 149597870700,
	default = "km mi",
  },
  ["Brnmi"] = {
	name1  = "hải lý Anh",
	symbol  = "nmi&nbsp;(Anh)",
	utype  = "length",
	scale  = 1853.184,
	default = "km mi",
	link   = "Hải lý",
  },
  ["bu"] = {
	symbol  = "bu",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 0.0030303030303030303,
	default = "mm",
	link   = "Hệ đo lường Nhật#Độ dài",
  },
  ["ch"] = {
	name1  = "chain",
	symbol  = "ch",
	utype  = "length",
	scale  = 20.1168,
	default = "ft m",
	subdivs = { ["ft"] = { 66, default = "m" }, ["yd"] = { 22, default = "m" } },
  },
  ["chain"] = {
	symbol  = "chain",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 20.1168,
	default = "ft m",
	subdivs = { ["ft"] = { 66, default = "m" }, ["yd"] = { 22, default = "m" } },
  },
  ["dpcm"] = {
	name1  = "điểm ảnh trên xentimét",
	symbol  = "điểm/cm",
	utype  = "length",
	scale  = 100,
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "dpi",
	link   = "Điểm ảnh trên inch#Đơn vị hệ mét được đề nghị",
  },
  ["dpi"] = {
	name1  = "điểm ảnh trên inch",
	symbol  = "DPI",
	utype  = "length",
	scale  = 39.370078740157481,
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "pitch",
	link   = "Điểm ảnh trên inch",
  },
  ["fathom"] = {
	name1  = "sải",
	symbol  = "fathom",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 1.8288,
	default = "ft m",
	link   = "Sải (đơn vị)",
  },
  ["foot"] = {
	name1  = "foot",
	symbol  = "ft",
	utype  = "length",
	scale  = 0.3048,
	default = "m",
	subdivs = { ["in"] = { 12, default = "m" } },
  },
  ["ft"] = {
	name1  = "foot",
	symbol  = "ft",
	utype  = "length",
	scale  = 0.3048,
	exception= "integer_more_precision",
	default = "m",
	subdivs = { ["in"] = { 12, default = "m" } },
  },
  ["furlong"] = {
	symbol  = "furlong",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 201.168,
	default = "ft m",
  },
  ["Gly"] = {
	name1  = "tỷ năm ánh sáng",
	symbol  = "Gly",
	utype  = "length",
	scale  = 9.4607304725808e24,
	default = "Mpc",
	link   = "Năm ánh sáng",
  },
  ["Gpc"] = {
	name1  = "gigaparsec",
	symbol  = "Gpc",
	utype  = "length",
	scale  = 3.0856775814671916e25,
	default = "Gly",
	link   = "Parsec",
  },
  ["hand"] = {
	name1  = "hand",
	symbol  = "h",
	utype  = "length",
	builtin = "hand",
	scale  = 0.1016,
	iscomplex= true,
	default = "in cm",
  },
  ["in"] = {
	name1  = "inch",
	symbol  = "in",
	utype  = "length",
	scale  = 0.0254,
	exception= "subunit_more_precision",
	default = "mm",
  },
  ["inabbreviated"] = {
	symbol  = "in",
	utype  = "length",
	scale  = 0.0254,
	default = "mm",
	link   = "Inch",
  },
  ["kly"] = {
	name1  = "ngàn năm ánh sáng",
	symbol  = "kly",
	utype  = "length",
	scale  = 9.4607304725808e18,
	default = "pc",
	link   = "Năm ánh sáng",
  },
  ["kpc"] = {
	name1  = "kilôparsec",
	symbol  = "kpc",
	utype  = "length",
	scale  = 3.0856775814671916e19,
	default = "kly",
	link   = "Parsec",
  },
  ["LD"] = {
	name1  = "khoảng cách tới mặt trăng",
	symbol  = "LD",
	utype  = "length",
	scale  = 384403000,
	default = "km mi",
	link   = "Khoảng cách tới mặt trăng (thiên văn học)",
  },
  ["league"] = {
	symbol  = "lý",
	utype  = "length",
	scale  = 4828.032,
	default = "km",
	link   = "Lý (đơn vị)",
  },
  ["ly"] = {
	name1  = "năm ánh sáng",
	symbol  = "ly",
	utype  = "length",
	scale  = 9.4607304725808e15,
	default = "AU",
  },
  ["m"] = {
	_name1  = "mét",
	_symbol = "m",
	utype  = "length",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "v > 0 and v < 3 ! ftin ! ft",
	link   = "Mét",
  },
  ["mi"] = {
	name1  = "dặm",
	symbol  = "dặm",
	utype  = "length",
	scale  = 1609.344,
	default = "km",
	subdivs = { ["ch"] = { 80, default = "km" }, ["chain"] = { 80, default = "km" }, ["ft"] = { 5280, default = "km" }, ["yd"] = { 1760, default = "km" } },
	link   = "Dặm Anh",
  },
  ["mil"] = {
	symbol  = "mil",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 0.0000254,
	default = "mm",
	link   = "Phần ngàn inch",
  },
  ["Mly"] = {
	name1  = "triệu năm ánh sáng",
	symbol  = "Mly",
	utype  = "length",
	scale  = 9.4607304725808e21,
	default = "kpc",
	link   = "Năm ánh sáng",
  },
  ["Mpc"] = {
	name1  = "mêgaparsec",
	symbol  = "Mpc",
	utype  = "length",
	scale  = 3.0856775814671916e22,
	default = "Mly",
	link   = "Parsec",
  },
  ["NM"] = {
	name1  = "hải lý",
	symbol  = "NM",
	utype  = "length",
	scale  = 1852,
	default = "km mi",
  },
  ["nmi"] = {
	name1  = "hải lý",
	symbol  = "nmi",
	utype  = "length",
	scale  = 1852,
	default = "km mi",
  },
  ["oldUKnmi"] = {
	name1  = "hải lý",
	symbol  = "nmi",
	utype  = "length",
	scale  = 1853.184,
	default = "km mi",
  },
  ["oldUSnmi"] = {
	name1  = "hải lý",
	symbol  = "nmi",
	utype  = "length",
	scale  = 1853.24496,
	default = "km mi",
	link   = "Hải lý",
  },
  ["pc"] = {
	name1  = "parsec",
	symbol  = "pc",
	utype  = "length",
	scale  = 3.0856775814671916e16,
	default = "ly",
  },
  ["perch"] = {
	symbol  = "perch",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 5.0292,
	default = "ft m",
	link   = "Rod (đơn vị)",
  },
  ["pitch"] = {
	name1  = "micrômét trên điểm ảnh",
	symbol  = "µm",
	utype  = "length",
	scale  = 1e-6,
	default = "dpi",
	defkey  = "pitch",
	linkey  = "pitch",
	link   = "Điểm ảnh trên inch#Đơn vị hệ mét được đề nghị",
  },
  ["pole"] = {
	symbol  = "pole",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 5.0292,
	default = "ft m",
	link   = "Rod (đơn vị)",
  },
  ["pre1954U.S.nmi"] = {
	symbol  = "nmi (Mỹ&nbsp;trước&nbsp;1954)",
	utype  = "length",
	scale  = 1853.24496,
	default = "km mi",
	link   = "Hải lý",
  },
  ["pre1954USnmi"] = {
	name1  = "hải lý (Mỹ&nbsp;trước&nbsp;1954)",
	symbol  = "nmi (Mỹ&nbsp;trước&nbsp;1954)",
	utype  = "length",
	scale  = 1853.24496,
	default = "km mi",
	link   = "Hải lý",
  },
  ["rd"] = {
	name1  = "rod",
	symbol  = "rd",
	utype  = "length",
	scale  = 5.0292,
	default = "ft m",
	link   = "Rod (đơn vị)",
  },
  ["royal cubit"] = {
	name1  = "cubit hoàng gia",
	symbol  = "cu",
	utype  = "length",
	scale  = 0.524,
	default = "mm",
	link   = "Cubit",
  },
  ["rtkm"] = {
	name1  = "kilômét theo đường",
	symbol  = "km",
	utype  = "length",
	scale  = 1000,
	default = "mi",
	link   = "Kilômét",
  },
  ["rtmi"] = {
	name1  = "dặm theo đường",
	symbol  = "mi",
	utype  = "length",
	scale  = 1609.344,
	default = "km",
	link   = "Dặm Anh",
  },
  ["shaku"] = {
	symbol  = "shaku",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 0.30303030303030304,
	default = "m",
	link   = "Hệ đo lường Nhật#Độ dài",
  },
  ["sm"] = {
	name1  = "smoot",
	symbol  = "sm",
	utype  = "length",
	scale  = 1.70180,
	default = "m",
  },
  ["smi"] = {
	name1  = "dặm pháp định",
	symbol  = "mi",
	utype  = "length",
	scale  = 1609.344,
	default = "km",
	subdivs = { ["chain"] = { 80, default = "km" } },
  },
  ["sun"] = {
	symbol  = "sun",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 0.030303030303030304,
	default = "mm",
	link   = "Hệ đo lường Nhật#Độ dài",
  },
  ["thou"] = {
	symbol  = "thou",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 0.0000254,
	default = "mm",
	link   = "Phần ngàn inch",
  },
  ["verst"] = {
	symbol  = "verst",
	usename = 1,
	utype  = "length",
	scale  = 1066.8,
	default = "km mi",
  },
  ["yd"] = {
	name1  = "thước Anh",
	symbol  = "yd",
	utype  = "length",
	scale  = 0.9144,
	default = "m",
	subdivs = { ["ft"] = { 3, default = "m" } },
	link   = "Yard",
  },
  ["µin"] = {
	name1  = "micrôinch",
	symbol  = "µin",
	utype  = "length",
	scale  = 0.0000000254,
	default = "nm",
	link   = "Tiền tố SI",
  },
  ["Å"] = {
	name1  = "ångström",
	symbol  = "Å",
	utype  = "length",
	scale  = 0.0000000001,
	default = "in",
  },
  ["-ft-frac"] = {
	target  = "ft",
	link   = "Fracture gradient",
  },
  ["-in-stiff"] = {
	target  = "in",
	link   = "Stiffness",
  },
  ["-m-frac"] = {
	target  = "m",
	link   = "Fracture gradient",
  },
  ["-m-stiff"] = {
	target  = "m",
	link   = "Stiffness",
  },
  ["100km"] = {
	target  = "km",
	multiplier= 100,
  },
  ["admiralty nmi"] = {
	target  = "oldUKnmi",
  },
  ["angstrom"] = {
	target  = "Å",
  },
  ["feet"] = {
	target  = "ft",
  },
  ["hands"] = {
	target  = "hand",
  },
  ["inch"] = {
	target  = "in",
  },
  ["light-year"] = {
	target  = "ly",
  },
  ["meter"] = {
	target  = "m",
	sp_us  = true,
  },
  ["meters"] = {
	target  = "m",
	sp_us  = true,
  },
  ["metre"] = {
	target  = "m",
  },
  ["metres"] = {
	target  = "m",
  },
  ["micrometre"] = {
	target  = "µm",
  },
  ["mile"] = {
	target  = "mi",
  },
  ["miles"] = {
	target  = "mi",
  },
  ["parsec"] = {
	target  = "pc",
  },
  ["rod"] = {
	target  = "rd",
  },
  ["smoot"] = {
	target  = "sm",
  },
  ["uin"] = {
	target  = "µin",
  },
  ["yard"] = {
	target  = "yd",
  },
  ["yards"] = {
	target  = "yd",
  },
  ["yds"] = {
	target  = "yd",
  },
  ["μin"] = {
	target  = "µin",
  },
  ["dtex"] = {
	name1  = "đêxitex",
	symbol  = "dtex",
	utype  = "linear density",
	scale  = 1e-7,
	default = "lb/yd",
	link   = "Danh sách đơn vị trong ngành dệt#Tex",
  },
  ["kg/cm"] = {
	name1  = "kilôgam trên xentimét",
	symbol  = "kg/cm",
	utype  = "linear density",
	scale  = 100,
	default = "lb/yd",
	link   = "Mật độ tuyến tính",
  },
  ["kg/m"] = {
	name1  = "kilôgam trên mét",
	symbol  = "kg/m",
	utype  = "linear density",
	scale  = 1,
	default = "lb/yd",
	link   = "Mật độ tuyến tính",
  },
  ["lb/ft"] = {
	name1  = "pound trên foot",
	symbol  = "lb/ft",
	utype  = "linear density",
	scale  = 1.4881639435695539,
	default = "kg/m",
	link   = "Mật độ tuyến tính",
  },
  ["lb/yd"] = {
	name1  = "pound trên thước Anh",
	symbol  = "lb/yd",
	utype  = "linear density",
	scale  = 0.49605464785651798,
	default = "kg/m",
	link   = "Mật độ tuyến tính",
  },
  ["G"] = {
	name1  = "gauß",
	symbol  = "G",
	utype  = "magnetic field strength",
	scale  = 0.0001,
	default = "T",
	link   = "Gauß (đơn vị)",
  },
  ["T"] = {
	_name1  = "tesla",
	_symbol = "T",
	utype  = "magnetic field strength",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "G",
	link   = "Tesla",
  },
  ["A/m"] = {
	name1  = "ampe trên mét",
	symbol  = "A/m",
	utype  = "magnetizing field",
	scale  = 1,
	default = "Oe",
	link   = "Từ trường#Đơn vị",
  },
  ["kA/m"] = {
	name1  = "kilôampe trên mét",
	symbol  = "kA/m",
	utype  = "magnetizing field",
	scale  = 1000,
	default = "kOe",
	link   = "Từ trường#Đơn vị",
  },
  ["MA/m"] = {
	name1  = "mêgaampe trên mét",
	symbol  = "MA/m",
	utype  = "magnetizing field",
	scale  = 1e6,
	default = "kOe",
	link   = "Từ trường#Đơn vị",
  },
  ["Oe"] = {
	_name1  = "oersted",
	_symbol = "Oe",
	utype  = "magnetizing field",
	scale  = 79.5774715,
	prefixes = 1,
	default = "kA/m",
	link   = "Oersted",
  },
  ["--Lcwt"] = {
	name1  = "tạ Anh",
	symbol  = "Lcwt",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 50.80234544,
	default = "lb",
	link   = "Tạ (Anh)",
  },
  ["--Scwt"] = {
	name1  = "tạ Mỹ",
	symbol  = "Scwt",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 45.359237,
	default = "lb",
	link   = "Tạ (Mỹ)",
  },
  ["-Scwt"] = {
	name1  = "tạ Mỹ",
	symbol  = "Scwt",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 45.359237,
	default = "lb",
	link   = "Tạ (Mỹ)",
  },
  ["-ST"] = {
	name1  = "tấn Mỹ",
	symbol  = "ST",
	utype  = "mass",
	scale  = 907.18474,
	default = "t",
	link   = "Tấn (Mỹ)",
  },
  ["carat"] = {
	name1  = "cara",
	symbol  = "carat",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 0.0002,
	default = "g",
  },
  ["drachm"] = {
	name1_us = "dram",
	symbol  = "drachm",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 0.001771845195,
	default = "g",
	link   = "Dram (đơn vị)",
  },
  ["dram"] = {
	target  = "drachm",
  },
  ["dwt"] = {
	name1  = "pennyweight",
	symbol  = "dwt",
	utype  = "mass",
	scale  = 0.00155517384,
	default = "oz g",
  },
  ["DWton"] = {
	name1  = "tải trọng tổng cộng",
	symbol  = "deadweight ton",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 1016.0469088,
	default = "DWtonne",
	link   = "DWT",
  },
  ["DWtonne"] = {
	name1  = "tải trọng tổng cộng",
	symbol  = "deadweight tonne",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 1000,
	default = "DWton",
	link   = "DWT",
  },
  ["g"] = {
	_name1  = "gam",
	_symbol = "g",
	utype  = "mass",
	scale  = 0.001,
	prefixes = 1,
	default = "oz",
	link   = "Gam",
  },
  ["gr"] = {
	name1  = "grain",
	symbol  = "gr",
	utype  = "mass",
	scale  = 0.00006479891,
	default = "g",
  },
  ["Gt"] = {
	name1  = "giga tấn",
	symbol  = "Gt",
	utype  = "mass",
	scale  = 1000000000000,
	default = "LT ST",
	link   = "Tấn",
  },
  ["impgalh2o"] = {
	name1  = "galông Anh",
	symbol  = "gal&nbsp;Anh H<sub>2</sub>O",
	utype  = "mass",
	scale  = 4.5359236999999499,
	default = "lb kg",
	link   = "Gallon",
  },
  ["kt"] = {
	name1  = "kilô tấn",
	symbol  = "kt",
	utype  = "mass",
	scale  = 1000000,
	default = "LT ST",
	link   = "Tấn",
  },
  ["lb"] = {
	name1  = "pound",
	symbol  = "lb",
	utype  = "mass",
	scale  = 0.45359237,
	exception= "integer_more_precision",
	default = "kg",
	subdivs = { ["oz"] = { 16, default = "kg" } },
	link   = "Pound (khối lượng)",
  },
  ["Lcwt"] = {
	name1  = "tạ Anh",
	symbol  = "Lcwt",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 50.80234544,
	default = "lb",
	subdivs = { ["qtr"] = { 4, default = "kg", name = "qtr" }, ["st"] = { 8, default = "kg" } },
	link   = "Tạ (Anh)",
  },
  ["long cwt"] = {
	name1  = "tạ Anh",
	symbol  = "cwt&nbsp;Anh",
	utype  = "mass",
	scale  = 50.80234544,
	default = "lb kg",
	link   = "Tạ (Anh)",
  },
  ["long qtr"] = {
	name1  = "góc Anh",
	symbol  = "qtr&nbsp;Anh",
	utype  = "mass",
	scale  = 12.70058636,
	default = "lb kg",
	link   = "Avoirdupois",
  },
  ["LT"] = {
	name1  = "tấn Anh",
	symbol  = "long ton",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 1016.0469088,
	default = "t",
	subdivs = { ["Lcwt"] = { 20, default = "t", unit = "--Lcwt", name = "cwt" } },
	link   = "Tấn (Anh)",
  },
  ["lt"] = {
	name1  = "tấn Anh",
	symbol  = "LT",
	utype  = "mass",
	scale  = 1016.0469088,
	default = "t",
	link   = "Tấn (Anh)",
  },
  ["metric ton"] = {
	name1  = "tấn",
	symbol  = "metric ton",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 1000,
	default = "long ton",
  },
  ["MT"] = {
	name1  = "tấn",
	symbol  = "t",
	utype  = "mass",
	scale  = 1000,
	default = "LT ST",
  },
  ["Mt"] = {
	name1  = "mêga tấn",
	symbol  = "Mt",
	utype  = "mass",
	scale  = 1000000000,
	default = "LT ST",
	link   = "Tấn",
  },
  ["oz"] = {
	name1  = "ounce",
	symbol  = "oz",
	utype  = "mass",
	scale  = 0.028349523125,
	default = "g",
  },
  ["ozt"] = {
	name1  = "ounce troy",
	symbol  = "ozt",
	utype  = "mass",
	scale  = 0.0311034768,
	default = "oz g",
  },
  ["pdr"] = {
	name1  = "pounder",
	symbol  = "pdr",
	utype  = "mass",
	scale  = 0.45359237,
	default = "kg",
	link   = "Pound (khối lượng)",
  },
  ["qtr"] = {
	name1  = "góc",
	symbol  = "qtr",
	utype  = "mass",
	scale  = 12.70058636,
	default = "lb kg",
	subdivs = { ["lb"] = { 28, default = "kg" } },
	link   = "Avoirdupois",
  },
  ["Scwt"] = {
	name1  = "tạ Mỹ",
	symbol  = "Scwt",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 45.359237,
	default = "lb",
	link   = "Tạ (Mỹ)",
  },
  ["short cwt"] = {
	name1  = "tạ Mỹ",
	symbol  = "cwt&nbsp;Mỹ",
	utype  = "mass",
	scale  = 45.359237,
	default = "lb kg",
	link   = "Tạ (Mỹ)",
  },
  ["short qtr"] = {
	name1  = "góc Mỹ",
	symbol  = "qtr&nbsp;Mỹ",
	utype  = "mass",
	scale  = 11.33980925,
	default = "lb kg",
	link   = "Avoirdupois",
  },
  ["ST"] = {
	symbol  = "tấn thiếu",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 907.18474,
	default = "t",
	subdivs = { ["Scwt"] = { 20, default = "t", unit = "--Scwt" } },
	link   = "Tấn (Mỹ)",
  },
  ["shtn"] = {
	name1  = "tấn Mỹ",
	symbol  = "tn&nbsp;Mỹ",
	utype  = "mass",
	scale  = 907.18474,
	default = "t",
	link   = "Tấn (Mỹ)",
  },
  ["shton"] = {
	name1  = "tấn",
	symbol  = "ton",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 907.18474,
	default = "t",
  },
  ["solar mass"] = {
	name1  = "khối lượng Mặt Trời",
	symbol  = "M<sub>☉</sub>",
	utype  = "mass",
	scale  = 1.98855e30,
	default = "kg",
  },
  ["st"] = {
	name1  = "stone",
	symbol  = "st",
	utype  = "mass",
	scale  = 6.35029318,
	default = "lb kg",
	subdivs = { ["lb"] = { 14, default = "kg lb" } },
  },
  ["t"] = {
	name1  = "tấn",
	symbol  = "t",
	utype  = "mass",
	scale  = 1000,
	default = "LT ST",
  },
  ["tonne"] = {
	name1  = "tấn",
	symbol  = "t",
	utype  = "mass",
	scale  = 1000,
	default = "shton",
  },
  ["troy pound"] = {
	name1  = "pound troy",
	symbol  = "troy pound",
	usename = 1,
	utype  = "mass",
	scale  = 0.3732417216,
	default = "lb kg",
	link   = "Trọng lượng troy",
  },
  ["usgalh2o"] = {
	name1  = "galông Mỹ",
	symbol  = "gal&nbsp;Mỹ H<sub>2</sub>O",
	utype  = "mass",
	scale  = 3.7776215836051126,
	default = "lb kg",
	link   = "Hệ đo lường Mỹ#Thể tích chất lỏng",
  },
  ["viss"] = {
	symbol  = "viss",
	utype  = "mass",
	scale  = 1.632932532,
	default = "kg",
	link   = "Hệ đo lường Myanma#Khối lượng",
  },
  ["billion tonne"] = {
	target  = "e9t",
  },
  ["kilogram"] = {
	target  = "kg",
  },
  ["kilotonne"] = {
	target  = "kt",
  },
  ["lbs"] = {
	target  = "lb",
  },
  ["lbt"] = {
	target  = "troy pound",
  },
  ["lcwt"] = {
	target  = "Lcwt",
  },
  ["long ton"] = {
	target  = "LT",
  },
  ["mcg"] = {
	target  = "µg",
  },
  ["million tonne"] = {
	target  = "e6t",
  },
  ["scwt"] = {
	target  = "Scwt",
  },
  ["short ton"] = {
	target  = "ST",
  },
  ["stone"] = {
	target  = "st",
  },
  ["thousand tonne"] = {
	target  = "e3t",
  },
  ["tonnes"] = {
	target  = "t",
  },
  ["kg/kW"] = {
	name1  = "kilôgam trên kilôwatt",
	symbol  = "kg/kW",
	utype  = "mass per unit power",
	scale  = 0.001,
	default = "lb/hp",
	link   = "Kilôwatt",
  },
  ["lb/hp"] = {
	name1  = "pound trên mã lực",
	symbol  = "lb/hp",
	utype  = "mass per unit power",
	scale  = 0.00060827738784176115,
	default = "kg/kW",
	link   = "Mã lực",
  },
  ["kg/h"] = {
	per   = { "kg", "h" },
	utype  = "mass per unit time",
	default = "lb/h",
  },
  ["lb/h"] = {
	per   = { "lb", "h" },
	utype  = "mass per unit time",
	default = "kg/h",
  },
  ["g-mol/d"] = {
	name1  = "gam mol trên ngày",
	symbol  = "g-mol/d",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 1.1574074074074073e-5,
	default = "µmol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["g-mol/h"] = {
	name1  = "gam mol trên giờ",
	symbol  = "g-mol/h",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.00027777777777777778,
	default = "mmol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["g-mol/min"] = {
	name1  = "gam mol trên phút",
	symbol  = "g-mol/min",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.016666666666666666,
	default = "g-mol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["g-mol/s"] = {
	name1  = "gam mol trên giây",
	symbol  = "g-mol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 1,
	default = "lb-mol/min",
	link   = "Mol",
  },
  ["gmol/d"] = {
	name1  = "gam mol trên ngày",
	symbol  = "gmol/d",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 1.1574074074074073e-5,
	default = "µmol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["gmol/h"] = {
	name1  = "gam mol trên giờ",
	symbol  = "gmol/h",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.00027777777777777778,
	default = "mmol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["gmol/min"] = {
	name1  = "gam mol trên phút",
	symbol  = "gmol/min",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.016666666666666666,
	default = "gmol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["gmol/s"] = {
	name1  = "gam mol trên giây",
	symbol  = "gmol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 1,
	default = "lbmol/min",
	link   = "Mol",
  },
  ["kmol/d"] = {
	name1  = "kilômol trên ngày",
	symbol  = "kmol/d",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.011574074074074073,
	default = "mmol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["kmol/h"] = {
	name1  = "kilômol trên giờ",
	symbol  = "kmol/h",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.27777777777777779,
	default = "mol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["kmol/min"] = {
	name1  = "kilômol trên phút",
	symbol  = "kmol/min",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 16.666666666666668,
	default = "mol/s",
	link   = "Kilômol",
  },
  ["kmol/s"] = {
	name1  = "kilômol trên giây",
	symbol  = "kmol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 1000,
	default = "lb-mol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["lb-mol/d"] = {
	name1  = "pound mol trên ngày",
	symbol  = "lb-mol/d",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.0052499116898148141,
	default = "mmol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["lb-mol/h"] = {
	name1  = "pound mol trên giờ",
	symbol  = "lb-mol/h",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.12599788055555555,
	default = "mol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["lb-mol/min"] = {
	name1  = "pound mol trên phút",
	symbol  = "lb-mol/min",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 7.5598728333333334,
	default = "mol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["lb-mol/s"] = {
	name1  = "pound mol trên giây",
	symbol  = "lb-mol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 453.59237,
	default = "kmol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["lbmol/d"] = {
	name1  = "pound mol trên ngày",
	symbol  = "lbmol/d",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.0052499116898148141,
	default = "mmol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["lbmol/h"] = {
	name1  = "pound mol trên giờ",
	symbol  = "lbmol/h",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.12599788055555555,
	default = "mol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["lbmol/min"] = {
	name1  = "pound mol trên phút",
	symbol  = "lbmol/min",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 7.5598728333333334,
	default = "mol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["lbmol/s"] = {
	name1  = "pound mol trên giây",
	symbol  = "lbmol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 453.59237,
	default = "kmol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["mmol/s"] = {
	name1  = "milimol trên giây",
	symbol  = "mmol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.001,
	default = "lb-mol/d",
	link   = "Mol",
  },
  ["mol/d"] = {
	name1  = "mol trên ngày",
	symbol  = "mol/d",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 1.1574074074074073e-5,
	default = "µmol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["mol/h"] = {
	name1  = "mol trên giờ",
	symbol  = "mol/h",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.00027777777777777778,
	default = "mmol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["mol/min"] = {
	name1  = "mol trên phút",
	symbol  = "mol/min",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.016666666666666666,
	default = "mol/s",
	link   = "Mol",
  },
  ["mol/s"] = {
	name1  = "mol trên giây",
	symbol  = "mol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 1,
	default = "lb-mol/min",
	link   = "Mol",
  },
  ["µmol/s"] = {
	name1  = "micrômol trên giây",
	symbol  = "µmol/s",
	utype  = "molar rate",
	scale  = 0.000001,
	default = "lb-mol/d",
	link   = "Mol",
  },
  ["umol/s"] = {
	target  = "µmol/s",
  },
  ["μmol/s"] = {
	target  = "µmol/s",
  },
  ["/acre"] = {
	name1  = "trên mẫu Anh",
	symbol  = "/acre",
	usename = 1,
	utype  = "per unit area",
	scale  = 247.10538146716533,
	default = "/ha",
	link   = "Mẫu Anh",
  },
  ["/ha"] = {
	name1  = "trên hécta",
	symbol  = "/ha",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 100,
	default = "/acre",
	link   = "Hecta",
  },
  ["/sqcm"] = {
	name1  = "trên xentimét vuông",
	symbol  = "/cm<sup>2</sup>",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 1e10,
	default = "/sqin",
	link   = "Xentimét vuông",
  },
  ["/sqin"] = {
	name1  = "trên inch vuông",
	symbol  = "/in<sup>2</sup>",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 1550003100.0062001,
	default = "/sqcm",
	link   = "Inch vuông",
  },
  ["/sqkm"] = {
	name1  = "trên kilômét vuông",
	symbol  = "/km<sup>2</sup>",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 1,
	default = "/sqmi",
	link   = "Kilômét vuông",
  },
  ["/sqmi"] = {
	name1  = "trên dặm vuông",
	symbol  = "/sq&nbsp;mi",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 0.38610215854244584,
	default = "/sqkm",
	link   = "Dặm vuông",
  },
  ["PD/acre"] = {
	name1  = "người trên mẫu Anh",
	symbol  = "/acre",
	usename = 1,
	utype  = "per unit area",
	scale  = 247.10538146716533,
	default = "PD/ha",
	link   = "Mẫu Anh",
  },
  ["PD/ha"] = {
	name1  = "người trên hécta",
	symbol  = "/ha",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 100,
	default = "PD/acre",
	link   = "Hecta",
  },
  ["PD/sqkm"] = {
	name1  = "người trên kilômét vuông",
	symbol  = "/km<sup>2</sup>",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 1,
	default = "PD/sqmi",
	link   = "Kilômét vuông",
  },
  ["PD/sqmi"] = {
	name1  = "người trên dặm vuông",
	symbol  = "/sq&nbsp;mi",
	utype  = "per unit area",
	scale  = 0.38610215854244584,
	default = "PD/sqkm",
	link   = "Dặm vuông",
  },
  ["/cm2"] = {
	target  = "/sqcm",
  },
  ["/in2"] = {
	target  = "/sqin",
  },
  ["/km2"] = {
	target  = "/sqkm",
  },
  ["pd/acre"] = {
	target  = "PD/acre",
  },
  ["pd/ha"] = {
	target  = "PD/ha",
  },
  ["PD/km2"] = {
	target  = "PD/sqkm",
  },
  ["pd/km2"] = {
	target  = "PD/sqkm",
  },
  ["PD/km²"] = {
	target  = "PD/sqkm",
  },
  ["pd/sqkm"] = {
	target  = "PD/sqkm",
  },
  ["pd/sqmi"] = {
	target  = "PD/sqmi",
  },
  ["/l"] = {
	name1  = "một lít",
	symbol  = "/l",
	utype  = "per unit volume",
	scale  = 1000,
	default = "/usgal",
	link   = "Lít",
  },
  ["/USgal"] = {
	name1  = "một galông",
	symbol  = "/gal",
	utype  = "per unit volume",
	scale  = 264.172052,
	default = "/l",
	link   = "Gallon",
	customary= 2,
  },
  ["/usgal"] = {
	target  = "/USgal",
  },
  ["bhp"] = {
	name1  = "mã lực phanh",
	symbol  = "bhp",
	utype  = "power",
	scale  = 745.69987158227022,
	default = "kW",
	link   = "Mã lực#Mã lực phanh",
  },
  ["Cal/d"] = {
	name1  = "ki-lô ca-lo trên ngày",
	symbol  = "Cal/d",
	utype  = "power",
	scale  = 0.048425925925925928,
	default = "kJ/d",
	link   = "Ca-lo",
  },
  ["Cal/h"] = {
	name1  = "ca-lo trên giờ",
	symbol  = "Cal/h",
	utype  = "power",
	scale  = 1.1622222222222223,
	default = "kJ/h",
	link   = "Ca-lo",
  },
  ["cal/h"] = {
	name1  = "ca-lo trên giờ",
	symbol  = "cal/h",
	utype  = "power",
	scale  = 0.0011622222222222223,
	default = "W",
	link   = "Ca-lo",
  },
  ["CV"] = {
	name1  = "mã lực mét",
	symbol  = "CV",
	utype  = "power",
	scale  = 735.49875,
	default = "kW",
  },
  ["hk"] = {
	name1  = "mã lực mét",
	symbol  = "hk",
	utype  = "power",
	scale  = 735.49875,
	default = "kW",
  },
  ["hp"] = {
	name1  = "mã lực",
	symbol  = "hp",
	utype  = "power",
	scale  = 745.69987158227022,
	default = "kW",
  },
  ["hp-electric"] = {
	name1  = "mã lực điện",
	symbol  = "hp",
	utype  = "power",
	scale  = 746,
	default = "kW",
  },
  ["hp-electrical"] = {
	name1  = "mã lực điện",
	symbol  = "hp",
	utype  = "power",
	scale  = 746,
	default = "kW",
  },
  ["hp-metric"] = {
	name1  = "mã lực mét",
	symbol  = "hp",
	utype  = "power",
	scale  = 735.49875,
	default = "kW",
  },
  ["ihp"] = {
	name1  = "mã lực chỉ",
	symbol  = "ihp",
	utype  = "power",
	scale  = 745.69987158227022,
	default = "kW",
	link   = "Mã lực#Mã lực chỉ",
  },
  ["kcal/h"] = {
	name1  = "ki-lô ca-lo trên giờ",
	symbol  = "kcal/h",
	utype  = "power",
	scale  = 1.1622222222222223,
	default = "kW",
	link   = "Ca-lo",
  },
  ["kJ/d"] = {
	name1  = "kilôjun trên ngày",
	symbol  = "kJ/d",
	utype  = "power",
	scale  = 0.011574074074074073,
	default = "Cal/d",
	link   = "Kilôjun",
  },
  ["kJ/h"] = {
	name1  = "kilôjun trên giờ",
	symbol  = "kJ/h",
	utype  = "power",
	scale  = 0.27777777777777779,
	default = "W",
	link   = "Kilôjun",
  },
  ["PS"] = {
	name1  = "mã lực mét",
	symbol  = "PS",
	utype  = "power",
	scale  = 735.49875,
	default = "kW",
  },
  ["shp"] = {
	name1  = "mã lực càng",
	symbol  = "shp",
	utype  = "power",
	scale  = 745.69987158227022,
	default = "kW",
	link   = "Mã lực#Mã lực càng",
  },
  ["W"] = {
	_name1  = "watt",
	_symbol = "W",
	utype  = "power",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "hp",
	link   = "Watt",
  },
  ["BTU/h"] = {
	per   = { "BTU", "h" },
	utype  = "power",
	default = "W",
  },
  ["Btu/h"] = {
	per   = { "Btu", "h" },
	utype  = "power",
	default = "W",
  },
  ["BHP"] = {
	target  = "bhp",
  },
  ["btu/h"] = {
	target  = "BTU/h",
  },
  ["HP"] = {
	target  = "hp",
  },
  ["Hp"] = {
	target  = "hp",
  },
  ["hp-mechanical"] = {
	target  = "hp",
  },
  ["IHP"] = {
	target  = "ihp",
  },
  ["SHP"] = {
	target  = "shp",
  },
  ["whp"] = {
	target  = "hp",
  },
  ["hp/LT"] = {
	name1  = "mã lực trên tấn Anh",
	symbol  = "hp/LT",
	utype  = "power per unit mass",
	scale  = 0.73392268125000004,
	default = "kW/t",
	link   = "Tỷ lệ năng lực-trọng lực",
  },
  ["hp/ST"] = {
	name1  = "mã lực trên tấn Mỹ",
	symbol  = "hp/ST",
	utype  = "power per unit mass",
	scale  = 0.821993403,
	default = "kW/t",
	link   = "Tỷ lệ năng lực-trọng lực",
  },
  ["hp/t"] = {
	name1  = "mã lực trên tấn",
	symbol  = "hp/t",
	utype  = "power per unit mass",
	scale  = 0.74569987158227022,
	default = "kW/t",
	link   = "Tỷ lệ năng lực-trọng lực",
  },
  ["kW/t"] = {
	name1  = "kilôwatt trên tấn",
	symbol  = "kW/t",
	utype  = "power per unit mass",
	scale  = 1,
	default = "PS/t",
	link   = "Tỷ lệ năng lực-trọng lực",
  },
  ["PS/t"] = {
	name1  = "mã lực mét trên tấn",
	symbol  = "PS/t",
	utype  = "power per unit mass",
	scale  = 0.73549875,
	default = "kW/t",
	link   = "Tỷ lệ năng lực-trọng lực",
  },
  ["hp/tonne"] = {
	target  = "hp/t",
	symbol  = "hp/tonne",
	default = "kW/tonne",
  },
  ["kW/tonne"] = {
	target  = "kW/t",
	symbol  = "kW/tonne",
  },
  ["-lb/in2"] = {
	name1  = "pound trên inch vuông",
	symbol  = "lb/in<sup>2</sup>",
	utype  = "pressure",
	scale  = 6894.7572931683608,
	default = "kPa kgf/cm2",
	link   = "Pound trên inch vuông",
  },
  ["atm"] = {
	name1  = "atmôtphe chuẩn",
	symbol  = "atm",
	utype  = "pressure",
	scale  = 101325,
	default = "kPa",
	link   = "atmôtphe",
  },
  ["Ba"] = {
	name1  = "barye",
	symbol  = "Ba",
	utype  = "pressure",
	scale  = 0.1,
	default = "Pa",
  },
  ["bar"] = {
	name1  = "ba",
	symbol  = "bar",
	utype  = "pressure",
	scale  = 100000,
	default = "kPa",
	link   = "Ba (đơn vị)",
  },
  ["dbar"] = {
	name1  = "đêxiba",
	symbol  = "dbar",
	utype  = "pressure",
	scale  = 10000,
	default = "kPa",
	link   = "Ba (đơn vị)",
  },
  ["inHg"] = {
	name1  = "inch thủy ngân",
	symbol  = "inHg",
	utype  = "pressure",
	scale  = 3386.388640341,
	default = "kPa",
  },
  ["kBa"] = {
	name1  = "kilôbarye",
	symbol  = "kBa",
	utype  = "pressure",
	scale  = 100,
	default = "hPa",
	link   = "Barye",
  },
  ["kg-f/cm2"] = {
	name1  = "kilôgam lực trên xentimét vuông",
	symbol  = "kg<sub>f</sub>/cm<sup>2</sup>",
	utype  = "pressure",
	scale  = 98066.5,
	default = "psi",
	link   = "Kilôgam lực",
  },
  ["kg/cm2"] = {
	name1  = "kilôgam trên xentimét vuông",
	symbol  = "kg/cm<sup>2</sup>",
	utype  = "pressure",
	scale  = 98066.5,
	default = "psi",
	link   = "Kilôgam lực",
  },
  ["kgf/cm2"] = {
	name1  = "kilôgam lực trên xentimét vuông",
	symbol  = "kgf/cm<sup>2</sup>",
	utype  = "pressure",
	scale  = 98066.5,
	default = "psi",
	link   = "Kilôgam lực",
  },
  ["ksi"] = {
	name1  = "kilôpound trên inch vuông",
	symbol  = "ksi",
	utype  = "pressure",
	scale  = 6894757.2931683613,
	default = "MPa",
	link   = "Pound trên inch vuông",
  },
  ["lbf/in2"] = {
	name1  = "pound lực trên inch vuông",
	symbol  = "lbf/in<sup>2</sup>",
	utype  = "pressure",
	scale  = 6894.7572931683608,
	default = "kPa kgf/cm2",
	link   = "Pound lực trên inch vuông",
  },
  ["mb"] = {
	name1  = "miliba",
	symbol  = "mb",
	utype  = "pressure",
	scale  = 100,
	default = "hPa",
	link   = "Ba (đơn vị)",
  },
  ["mbar"] = {
	name1  = "miliba",
	symbol  = "mbar",
	utype  = "pressure",
	scale  = 100,
	default = "hPa",
	link   = "Ba (đơn vị)",
  },
  ["mmHg"] = {
	name1  = "milimét thủy ngân",
	symbol  = "mmHg",
	utype  = "pressure",
	scale  = 133.322387415,
	default = "kPa",
  },
  ["Pa"] = {
	_name1  = "pascal",
	_symbol = "Pa",
	utype  = "pressure",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "psi",
	link   = "Pascal (đơn vị)",
  },
  ["psf"] = {
	name1  = "pound trên foot vuông",
	symbol  = "psf",
	utype  = "pressure",
	scale  = 47.880258980335839,
	default = "kPa",
	link   = "Pound trên inch vuông",
  },
  ["psi"] = {
	name1  = "pound trên inch vuông",
	symbol  = "psi",
	utype  = "pressure",
	scale  = 6894.7572931683608,
	default = "kPa",
	link   = "Pound trên inch vuông",
  },
  ["Torr"] = {
	name1  = "torr",
	symbol  = "Torr",
	utype  = "pressure",
	scale  = 133.32236842105263,
	default = "kPa",
  },
  ["N/cm2"] = {
	per   = { "N", "cm2" },
	utype  = "pressure",
	default = "psi",
  },
  ["N/m2"] = {
	per   = { "N", "m2" },
	utype  = "pressure",
	default = "psi",
  },
  ["g/cm2"] = {
	per   = { "g", "cm2" },
	utype  = "pressure",
	default = "lb/sqft",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["g/m2"] = {
	per   = { "g", "m2" },
	utype  = "pressure",
	default = "lb/sqft",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["kg/ha"] = {
	per   = { "kg", "ha" },
	utype  = "pressure",
	default = "lb/acre",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["kg/m2"] = {
	per   = { "kg", "m2" },
	utype  = "pressure",
	default = "lb/sqft",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["lb/1000sqft"] = {
	per   = { "lb", "1000sqft" },
	utype  = "pressure",
	default = "g/m2",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["lb/acre"] = {
	per   = { "lb", "acre" },
	utype  = "pressure",
	default = "kg/ha",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["lb/sqft"] = {
	per   = { "lb", "sqft" },
	utype  = "pressure",
	default = "kg/m2",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["lb/sqyd"] = {
	per   = { "lb", "sqyd" },
	utype  = "pressure",
	default = "kg/m2",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["LT/acre"] = {
	per   = { "LT", "acre" },
	utype  = "pressure",
	default = "t/ha",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["MT/ha"] = {
	per   = { "MT", "ha" },
	utype  = "pressure",
	default = "LT ST/acre",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["oz/sqft"] = {
	per   = { "oz", "sqft" },
	utype  = "pressure",
	default = "g/m2",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["oz/sqyd"] = {
	per   = { "oz", "sqyd" },
	utype  = "pressure",
	default = "g/m2",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["ST/acre"] = {
	per   = { "ST", "acre" },
	utype  = "pressure",
	default = "t/ha",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["t/ha"] = {
	per   = { "t", "ha" },
	utype  = "pressure",
	default = "LT ST/acre",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["tonne/acre"] = {
	per   = { "tonne", "acre" },
	utype  = "pressure",
	default = "tonne/ha",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["tonne/ha"] = {
	per   = { "tonne", "ha" },
	utype  = "pressure",
	default = "tonne/acre",
	multiplier= 9.80665,
  },
  ["kgfpsqcm"] = {
	target  = "kgf/cm2",
  },
  ["kgpsqcm"] = {
	target  = "kg/cm2",
  },
  ["kN/m2"] = {
	target  = "kPa",
  },
  ["lb/in2"] = {
	target  = "lbf/in2",
  },
  ["torr"] = {
	target  = "Torr",
  },
  ["Bq"] = {
	_name1  = "becơren",
	_symbol = "Bq",
	utype  = "radioactivity",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "pCi",
	link   = "Becquerel",
  },
  ["Ci"] = {
	_name1  = "curie",
	_symbol = "Ci",
	utype  = "radioactivity",
	scale  = 3.7e10,
	prefixes = 1,
	default = "GBq",
	link   = "Curie",
  },
  ["cm/h"] = {
	name1  = "xentimét trên giờ",
	symbol  = "cm/h",
	utype  = "speed",
	scale  = 2.7777777777777775e-6,
	default = "in/h",
	link   = "Mét trên giây",
  },
  ["cm/s"] = {
	name1  = "xentimét trên giây",
	symbol  = "cm/s",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.01,
	default = "in/s",
	link   = "Mét trên giây",
  },
  ["cm/year"] = {
	name1  = "xentimét trên năm",
	symbol  = "cm/năm",
	utype  = "speed",
	scale  = 3.168873850681143e-10,
	default = "in/year",
	link   = "Bậc độ lớn (tốc độ)",
  },
  ["foot/s"] = {
	name1  = "foot trên giây",
	symbol  = "ft/s",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.3048,
	default = "m/s",
	link   = "Feet trên giây",
  },
  ["ft/min"] = {
	name1  = "foot trên phút",
	symbol  = "ft/min",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.00508,
	default = "m/min",
	link   = "Feet trên giây",
  },
  ["ft/s"] = {
	name1  = "foot trên giây",
	symbol  = "ft/s",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.3048,
	default = "m/s",
	link   = "Feet trên giây",
  },
  ["furlong per fortnight"] = {
	name1  = "furlong mỗi hai tuần lễ",
	symbol  = "furlong per fortnight",
	usename = 1,
	utype  = "speed",
	scale  = 0.00016630952380952381,
	default = "km/h mph",
	link   = "Hệ đo lường FFF",
  },
  ["in/h"] = {
	name1  = "inch trên giờ",
	symbol  = "in/h",
	utype  = "speed",
	scale  = 7.0555555555555559e-6,
	default = "cm/h",
	link   = "Inch",
  },
  ["in/s"] = {
	name1  = "inch trên giây",
	symbol  = "in/s",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.0254,
	default = "cm/s",
	link   = "Inch",
  },
  ["in/year"] = {
	name1  = "inch trên năm",
	symbol  = "in/năm",
	utype  = "speed",
	scale  = 8.0489395807301024e-10,
	default = "cm/year",
	link   = "Bậc độ lớn (tốc độ)",
  },
  ["isp"] = {
	name1  = "giây",
	symbol  = "s",
	utype  = "speed",
	scale  = 9.80665,
	default = "km/s",
	link   = "Xung lực riêng",
  },
  ["km/h"] = {
	name1  = "kilômét trên giờ",
	symbol  = "km/h",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.27777777777777779,
	default = "mph",
	link   = "Kilômét trên giờ",
  },
  ["km/s"] = {
	name1  = "kilômét trên giây",
	symbol  = "km/s",
	utype  = "speed",
	scale  = 1000,
	default = "mi/s",
	link   = "Mét trên giây",
  },
  ["kn"] = {
	name1  = "hải lý trên giờ",
	symbol  = "kn",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.51444444444444448,
	default = "km/h mph",
	link   = "Hải lý trên giờ",
  },
  ["kNs/kg"] = {
	name1  = "kilônewtơn giây trên kilômét",
	symbol  = "kN·s/kg",
	utype  = "speed",
	scale  = 1000,
	default = "isp",
	link   = "Xung lực riêng",
  },
  ["m/min"] = {
	name1  = "mét trên phút",
	symbol  = "m/min",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.016666666666666666,
	default = "ft/min",
	link   = "Mét trên phút",
  },
  ["m/s"] = {
	name1  = "mét trên giây",
	symbol  = "m/s",
	utype  = "speed",
	scale  = 1,
	default = "ft/s",
	link   = "Mét trên giây",
  },
  ["Mach"] = {
	symbol  = "Mach",
	utype  = "speed",
	builtin = "mach",
	scale  = 0,
	iscomplex= true,
	default = "mph km/h",
	link   = "Số Mach",
  },
  ["mi/s"] = {
	name1  = "dặm Anh trên giây",
	symbol  = "mi/s",
	utype  = "speed",
	scale  = 1609.344,
	default = "km/s",
	link   = "Dặm Anh",
  },
  ["mm/h"] = {
	name1  = "milimét trên giờ",
	symbol  = "mm/h",
	utype  = "speed",
	scale  = 2.7777777777777781e-7,
	default = "in/h",
	link   = "Mét trên giây",
  },
  ["mph"] = {
	name1  = "dặm Anh trên giờ",
	symbol  = "mph",
	utype  = "speed",
	scale  = 0.44704,
	default = "km/h",
	link   = "Dặm Anh trên giờ",
  },
  ["Ns/kg"] = {
	name1  = "newtơn giây trên kilômét",
	symbol  = "N·s/kg",
	utype  = "speed",
	scale  = 1,
	default = "isp",
	link   = "Xung lực riêng",
  },
  ["si tsfc"] = {
	name1  = "gam trên kilônewtơn giây",
	symbol  = "g/(kN·s)",
	utype  = "speed",
	scale  = 9.9999628621379242e-7,
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "tsfc",
	link   = "Tiêu thụ nhiên liệu đẩy xe",
  },
  ["tsfc"] = {
	name1  = "pound trên pound lực giờ",
	symbol  = "lb/(lbf·h)",
	utype  = "speed",
	scale  = 2.832545036049801e-5,
	invert  = -1,
	iscomplex= true,
	default = "si tsfc",
	link   = "Tiêu thụ nhiên liệu đẩy xe",
  },
  ["cm/y"] = {
	target  = "cm/year",
  },
  ["cm/yr"] = {
	target  = "cm/year",
  },
  ["in/y"] = {
	target  = "in/year",
  },
  ["in/yr"] = {
	target  = "in/year",
  },
  ["knot"] = {
	target  = "kn",
  },
  ["knots"] = {
	target  = "kn",
  },
  ["kph"] = {
	target  = "km/h",
  },
  ["mi/h"] = {
	target  = "mph",
  },
  ["mm/s"] = {
	per   = { "mm", "s" },
	utype  = "speed",
	default = "in/s",
	link   = "mét trên giây",
  },
  ["C"] = {
	name1  = "độ Celsius",
	symbol  = "°C",
	usesymbol= 1,
	utype  = "temperature",
	scale  = 1,
	offset  = -273.15,
	iscomplex= true,
	istemperature= true,
	default = "F",
  },
  ["F"] = {
	name1  = "độ Fahrenheit",
	symbol  = "°F",
	usesymbol= 1,
	utype  = "temperature",
	scale  = 0.55555555555555558,
	offset  = 32-273.15*(9/5),
	iscomplex= true,
	istemperature= true,
	default = "C",
  },
  ["K"] = {
	name1  = "kelvin",
	symbol  = "K",
	usesymbol= 1,
	utype  = "temperature",
	scale  = 1,
	offset  = 0,
	iscomplex= true,
	istemperature= true,
	default = "C F",
  },
  ["keVT"] = {
	name1  = "kilôelectronvôn",
	symbol  = "keV",
	utype  = "temperature",
	scale  = 11.604505e6,
	offset  = 0,
	iscomplex= true,
	default = "MK",
	link   = "Electronvolt",
  },
  ["MK"] = {
	name1  = "mêgakelvin",
	symbol  = "MK",
	utype  = "temperature",
	scale  = 1e6,
	offset  = 0,
	iscomplex= true,
	default = "keVT",
	link   = "Kelvin",
  },
  ["R"] = {
	name1  = "độ Rankine",
	symbol  = "°R",
	usesymbol= 1,
	utype  = "temperature",
	scale  = 0.55555555555555558,
	offset  = 0,
	iscomplex= true,
	istemperature= true,
	default = "K F C",
  },
  ["Celsius"] = {
	target  = "C",
  },
  ["°C"] = {
	target  = "C",
  },
  ["°F"] = {
	target  = "F",
  },
  ["°R"] = {
	target  = "R",
  },
  ["C-change"] = {
	name1  = "thay đổi Celsius",
	symbol  = "°C",
	usesymbol= 1,
	utype  = "temperature change",
	scale  = 1,
	default = "F-change",
	link   = "độ Celsius",
  },
  ["F-change"] = {
	name1  = "thay đổi Fahrenheit",
	symbol  = "°F",
	usesymbol= 1,
	utype  = "temperature change",
	scale  = 0.55555555555555558,
	default = "C-change",
	link   = "độ Fahrenheit",
  },
  ["K-change"] = {
	name1  = "thay đổi kelvin",
	symbol  = "K",
	usesymbol= 1,
	utype  = "temperature change",
	scale  = 1,
	default = "F-change",
	link   = "Kelvin",
  },
  ["°C-change"] = {
	target  = "C-change",
  },
  ["°F-change"] = {
	target  = "F-change",
  },
  ["century"] = {
	name1  = "thế kỷ",
	symbol  = "ha",
	utype  = "time",
	scale  = 3155760000,
	default = "Gs",
  },
  ["d"] = {
	name1  = "day",
	symbol  = "d",
	utype  = "time",
	scale  = 86400,
	default = "ks",
  },
  ["decade"] = {
	name1  = "thập kỷ",
	symbol  = "daa",
	utype  = "time",
	scale  = 315576000,
	default = "Ms",
  },
  ["dog year"] = {
	name1  = "năm chó",
	symbol  = "yr chó",
	utype  = "time",
	scale  = 220903200,
	default = "years",
  },
  ["fortnight"] = {
	name1  = "đôi tuần lễ",
	symbol  = "fortnight",
	usename = 1,
	utype  = "time",
	scale  = 1209600,
	default = "week",
	link   = "Fortnight",
  },
  ["h"] = {
	name1  = "giờ",
	symbol  = "h",
	utype  = "time",
	scale  = 3600,
	default = "ks",
  },
  ["long billion year"] = {
	name1  = "ngàn tỷ năm",
	symbol  = "Ta",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600000000000000,
	default = "Es",
	link   = "Năm",
  },
  ["millennium"] = {
	name1  = "thiên niên kỷ",
	symbol  = "ka",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600000,
	default = "Gs",
  },
  ["milliard year"] = {
	name1  = "tỷ năm",
	symbol  = "Ga",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600000000000,
	default = "Ps",
	link   = "Năm",
  },
  ["million year"] = {
	name1  = "triệu năm",
	symbol  = "Ma",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600000000,
	default = "Ts",
	link   = "Năm",
  },
  ["min"] = {
	name1  = "phút",
	symbol  = "min",
	utype  = "time",
	scale  = 60,
	default = "s",
  },
  ["month"] = {
	name1  = "tháng",
	symbol  = "month",
	usename = 1,
	utype  = "time",
	scale  = 2629800,
	default = "Ms",
  },
  ["months"] = {
	name1  = "tháng",
	symbol  = "mo",
	utype  = "time",
	scale  = 2629800,
	default = "year",
  },
  ["s"] = {
	_name1  = "giây",
	_symbol = "s",
	utype  = "time",
	scale  = 1,
	prefixes = 1,
	default = "min",
	link   = "Giây",
  },
  ["short billion year"] = {
	name1  = "tỷ năm",
	symbol  = "Ga",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600000000000,
	default = "Ps",
	link   = "Năm",
  },
  ["short trillion year"] = {
	name1  = "ngàn tỷ năm",
	symbol  = "Ta",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600000000000000,
	default = "Es",
	link   = "Năm",
  },
  ["thousand million year"] = {
	name1  = "tỷ năm",
	symbol  = "Ga",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600000000000,
	default = "Ps",
	link   = "Năm",
  },
  ["wk"] = {
	name1  = "tuần",
	symbol  = "week",
	usename = 1,
	utype  = "time",
	scale  = 604800,
	default = "Ms",
  },
  ["year"] = {
	name1  = "năm",
	symbol  = "a",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600,
	default = "Ms",
  },
  ["years"] = {
	name1  = "năm",
	symbol  = "yr",
	utype  = "time",
	scale  = 31557600,
	default = "Ms",
  },
  ["byr"] = {
	target  = "short billion year",
  },
  ["day"] = {
	target  = "d",
  },
  ["days"] = {
	target  = "d",
  },
  ["dog yr"] = {
	target  = "dog year",
  },
  ["Gyr"] = {
	target  = "thousand million year",
  },
  ["hour"] = {
	target  = "h",
  },
  ["hours"] = {
	target  = "h",
  },
  ["kMyr"] = {
	target  = "thousand million year",
  },
  ["kmyr"] = {
	target  = "thousand million year",
  },
  ["kyr"] = {
	target  = "millennium",
  },
  ["long byr"] = {
	target  = "long billion year",
  },
  ["minute"] = {
	target  = "min",
  },
  ["minutes"] = {
	target  = "min",
  },
  ["mth"] = {
	target  = "month",
  },
  ["Myr"] = {
	target  = "million year",
  },
  ["myr"] = {
	target  = "million year",
  },
  ["second"] = {
	target  = "s",
  },
  ["seconds"] = {
	target  = "s",
  },
  ["tmyr"] = {
	target  = "thousand million year",
  },
  ["tryr"] = {
	target  = "short trillion year",
  },
  ["tyr"] = {
	target  = "millennium",
  },
  ["week"] = {
	target  = "wk",
  },
  ["weeks"] = {
	target  = "wk",
  },
  ["yr"] = {
	target  = "year",
  },
  ["kg.m"] = {
	name1  = "kilôgam mét",
	symbol  = "kg·m",
	utype  = "torque",
	scale  = 9.80665,
	default = "Nm lbft",
  },
  ["kgf.m"] = {
	name1  = "kilôgam lực mét",
	symbol  = "kgf·m",
	utype  = "torque",
	scale  = 9.80665,
	default = "Nm lbfft",
	link   = "Kilôgam mét",
  },
  ["kgm"] = {
	name1  = "kilôgam mét",
	symbol  = "kg·m",
	utype  = "torque",
	scale  = 9.80665,
	default = "Nm lbfft",
  },
  ["lb-fft"] = {
	name1  = "pound lực foot",
	symbol  = "ft·lb<sub>f</sub>",
	utype  = "torque",
	scale  = 1.3558179483314004,
	default = "Nm",
	link   = "Pound foot (mô men lực)",
  },
  ["lb.ft"] = {
	name1  = "pound lực foot",
	symbol  = "lb·ft",
	utype  = "torque",
	scale  = 1.3558179483314004,
	default = "Nm",
	link   = "Pound foot (mô men lực)",
  },
  ["lb.in"] = {
	name1  = "pound lực inch",
	symbol  = "lb·in",
	utype  = "torque",
	scale  = 0.1129848290276167,
	default = "mN.m",
	link   = "Pound foot (mô men lực)",
  },
  ["lbfft"] = {
	name1  = "pound lực foot",
	symbol  = "lbf·ft",
	utype  = "torque",
	scale  = 1.3558179483314004,
	default = "Nm",
	link   = "Pound foot (mô men lực)",
  },
  ["lbft"] = {
	name1  = "pound foot",
	symbol  = "lb·ft",
	utype  = "torque",
	scale  = 1.3558179483314004,
	default = "Nm",
	link   = "Pound foot (mô men lực)",
  },
  ["m.kg-f"] = {
	name1  = "mét kilôgam lực",
	symbol  = "m·kg<sub>f</sub>",
	utype  = "torque",
	scale  = 9.80665,
	default = "Nm lbfft",
	link   = "Kilôgam mét",
  },
  ["m.kgf"] = {
	name1  = "mét kilôgam lực",
	symbol  = "m·kgf",
	utype  = "torque",
	scale  = 9.80665,
	default = "Nm lbfft",
	link   = "Kilôgam mét",
  },
  ["mN.m"] = {
	name1  = "milinewtơn mét",
	symbol  = "mN·m",
	utype  = "torque",
	scale  = 0.001,
	default = "lb.in",
	link   = "Newton mét",
  },
  ["Nm"] = {
	name1  = "newtơn mét",
	symbol  = "N·m",
	utype  = "torque",
	alttype = "energy",
	scale  = 1,
	default = "lbfft",
	link   = "Newton mét",
  },
  ["kN/m"] = {
	per   = { "kN", "-m-stiff" },
	utype  = "torque",
	default = "lbf/in",
  },
  ["lbf/in"] = {
	per   = { "lbf", "-in-stiff" },
	utype  = "torque",
	default = "kN/m",
  },
  ["lb-f.ft"] = {
	target  = "lb-fft",
  },
  ["lb-f·ft"] = {
	target  = "lb-fft",
  },
  ["lbf.ft"] = {
	target  = "lbfft",
  },
  ["lbf·ft"] = {
	target  = "lbfft",
  },
  ["lb·ft"] = {
	target  = "lb.ft",
  },
  ["mkg-f"] = {
	target  = "m.kg-f",
  },
  ["mkgf"] = {
	target  = "m.kgf",
  },
  ["N.m"] = {
	target  = "Nm",
  },
  ["N·m"] = {
	target  = "Nm",
  },
  ["-12USoz(mL)serve"] = {
	symbol  = "khẩu&nbsp;phần 12&nbsp;fl&nbsp;oz&nbsp;Mỹ (355&nbsp;mL)",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00035488235475000004,
	default = "mL",
	link   = "Lon nước#Dung tích",
  },
  ["-12USoz(ml)serve"] = {
	symbol  = "khẩu&nbsp;phần 12&nbsp;fl&nbsp;oz&nbsp;Mỹ (355&nbsp;ml)",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00035488235475000004,
	default = "ml",
	link   = "Lon nước#Dung tích",
  },
  ["-12USozserve"] = {
	symbol  = "khẩu&nbsp;phần 12&nbsp;fl&nbsp;oz&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00035488235475000004,
	default = "mL",
	link   = "Lon nước#Dung tích",
  },
  ["acre foot"] = {
	name1  = "mẫu foot Anh",
	symbol  = "acre·ft",
	utype  = "volume",
	scale  = 1233.48183754752,
	default = "m3",
  },
  ["acre ft"] = {
	name1  = "mẫu foot Anh",
	symbol  = "acre·ft",
	utype  = "volume",
	scale  = 1233.48183754752,
	default = "m3",
  },
  ["AUtbsp"] = {
	name1  = "thìa canh Úc",
	symbol  = "tbsp&nbsp;Úc",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000020,
	default = "ml",
	link   = "thìa canh",
  },
  ["bdft"] = {
	name1  = "foot ván",
	symbol  = "bd&nbsp;ft",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0023597372167,
	default = "m3",
  },
  ["board feet"] = {
	name1  = "foot ván",
	symbol  = "board foot",
	usename = 1,
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0023597372167,
	default = "m3",
  },
  ["board foot"] = {
	name1  = "foot ván",
	symbol  = "board foot",
	usename = 1,
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0023597372167,
	default = "m3",
  },
  ["cc"] = {
	name1  = "xentimét khối",
	symbol  = "cc",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000001,
	default = "cuin",
  },
  ["CID"] = {
	name1  = "inch khối",
	symbol  = "cu&nbsp;in",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000016387064,
	default = "cc",
  },
  ["cord"] = {
	symbol  = "cord",
	utype  = "volume",
	scale  = 3.624556363776,
	default = "m3",
	link   = "Cord (đơn vị)",
  },
  ["cufoot"] = {
	name1  = "foot khối",
	symbol  = "cu&nbsp;ft",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.028316846592,
	default = "m3",
  },
  ["cuft"] = {
	name1  = "foot khối",
	symbol  = "cu&nbsp;ft",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.028316846592,
	default = "m3",
  },
  ["cuin"] = {
	name1  = "inch khối",
	symbol  = "cu&nbsp;in",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000016387064,
	default = "cm3",
  },
  ["cumi"] = {
	name1  = "dặm khối Anh",
	symbol  = "cu&nbsp;mi",
	utype  = "volume",
	scale  = 4168181825.440579584,
	default = "km3",
  },
  ["cuyd"] = {
	name1  = "yard khối",
	symbol  = "cu&nbsp;yd",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.764554857984,
	default = "m3",
  },
  ["firkin"] = {
	symbol  = "firkin",
	usename = 1,
	utype  = "volume",
	scale  = 0.04091481,
	default = "l impgal USgal",
  },
  ["foot3"] = {
	target  = "cufoot",
  },
  ["Goilbbl"] = {
	name1  = "tỷ thùng",
	symbol  = "Gbbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 158987294.928,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e6 ! e9 ! m3",
	link   = "Thùng (đơn vị)#Thùng dầu mỏ",
  },
  ["gr water"] = {
	name1  = "grain nước",
	symbol  = "gr H<sub>2</sub>O",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00000006479891,
	default = "cm3",
	link   = "Grain",
  },
  ["grt"] = {
	name1  = "tấn đăng ký",
	symbol  = "grt",
	utype  = "volume",
	scale  = 2.8316846592,
	default = "m3",
  },
  ["impbbl"] = {
	name1  = "thùng Anh",
	symbol  = "bbl&nbsp;Anh",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.16365924,
	default = "l impgal USgal",
	link   = "Barrel",
  },
  ["impbsh"] = {
	name1  = "giạ Anh",
	symbol  = "bsh&nbsp;Anh",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.03636872,
	default = "l impgal USdrygal",
	link   = "Giạ (Anh)",
  },
  ["impbu"] = {
	name1  = "giạ Anh",
	symbol  = "bu&nbsp;Anh",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.03636872,
	default = "m3",
	link   = "Giạ (Anh)",
  },
  ["impgal"] = {
	name1  = "galông Anh",
	symbol  = "gal&nbsp;Anh",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00454609,
	default = "l USgal",
	link   = "Gallon (Anh)",
  },
  ["impgi"] = {
	name1  = "gill",
	symbol  = "gi",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0001420653125,
	default = "ml USoz",
  },
  ["impkenning"] = {
	name1  = "kenning Anh",
	symbol  = "kenning",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.01818436,
	default = "l USdrygal",
	link   = "Kenning",
  },
  ["impoz"] = {
	name1  = "ounce chất lỏng Anh",
	symbol  = "fl&nbsp;oz&nbsp;Anh",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0000284130625,
	default = "ml USoz",
  },
  ["imppk"] = {
	name1  = "peck Anh",
	symbol  = "pk",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00909218,
	default = "l USdrygal",
	link   = "Peck",
  },
  ["imppt"] = {
	name1  = "pint Anh",
	symbol  = "pt&nbsp;Anh",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00056826125,
	default = "l",
	link   = "Pint (Anh)",
  },
  ["impqt"] = {
	name1  = "quart Anh",
	symbol  = "qt&nbsp;Anh",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0011365225,
	default = "ml USoz",
	link   = "Quart (Anh)",
	customary= 3,
  },
  ["kilderkin"] = {
	symbol  = "kilderkin",
	usename = 1,
	utype  = "volume",
	scale  = 0.08182962,
	default = "l impgal USgal",
  },
  ["koilbbl"] = {
	name1  = "ngàn thùng",
	symbol  = "kbbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 158.987294928,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! ! e3 ! m3",
	link   = "Barrel#Barrel dầu mỏ",
  },
  ["L"] = {
	_name1  = "lít",
	_symbol = "L",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.001,
	prefixes = 1,
	default = "impgal USgal",
	link   = "Lít",
  },
  ["l"] = {
	_name1  = "lít",
	_symbol = "l",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.001,
	prefixes = 1,
	default = "impgal USgal",
	link   = "Lít",
  },
  ["m3"] = {
	_name1  = "mét khối",
	_symbol = "m<sup>3</sup>",
	utype  = "volume",
	scale  = 1,
	prefixes = 3,
	default = "cuft",
	link   = "Mét khối",
  },
  ["Mbbl"] = {
	name1  = "ngàn thùng",
	symbol  = "Mbbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 158.987294928,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! ! m3",
	link   = "Barrel#Barrel dầu mỏ",
  },
  ["MMoilbbl"] = {
	name1  = "triệu thùng",
	symbol  = "MMbbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 158987.294928,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3",
	link   = "Barrel#Barrel dầu mỏ",
  },
  ["Moilbbl"] = {
	name1  = "triệu thùng",
	symbol  = "Mbbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 158987.294928,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e3 ! e6 ! m3",
	link   = "Barrel#Barrel dầu mỏ",
  },
  ["MTON"] = {
	name1  = "tấn đo lường",
	symbol  = "MTON",
	utype  = "volume",
	scale  = 1.13267386368,
	default = "m3",
  },
  ["MUSgal"] = {
	name1  = "triệu galông Mỹ",
	symbol  = "triệu gal&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 3785.411784,
	default = "Ml",
	link   = "Gallon",
  },
  ["oilbbl"] = {
	name1  = "thùng",
	symbol  = "bbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.158987294928,
	default = "m3",
	link   = "Barrel#Barrel dầu mỏ",
  },
  ["stere"] = {
	symbol  = "stère",
	usename = 1,
	utype  = "volume",
	scale  = 1,
	default = "cuft",
  },
  ["Toilbbl"] = {
	name1  = "ngàn tỷ thùng",
	symbol  = "Tbbl",
	utype  = "volume",
	scale  = 158987294928,
	default = "v * 1.58987294928 < 10 ! e9 ! e12 ! m3",
	link   = "Barrel#Barrel dầu mỏ",
  },
  ["USbbl"] = {
	name1  = "thùng Mỹ",
	symbol  = "bbl&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.119240471196,
	default = "l USgal impgal",
	link   = "Barrel",
  },
  ["USbeerbbl"] = {
	name1  = "thùng bia Mỹ",
	symbol  = "bbl&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.117347765304,
	default = "l USgal impgal",
	link   = "Barrel",
  },
  ["USbsh"] = {
	name1  = "giạ Mỹ",
	symbol  = "bsh&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.03523907016688,
	default = "l USdrygal impgal",
	link   = "Giạ (Mỹ)",
  },
  ["USbu"] = {
	name1  = "giạ Mỹ",
	symbol  = "bu&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.03523907016688,
	default = "l USdrygal impgal",
	link   = "Giạ (Mỹ)",
  },
  ["USdrybbl"] = {
	name1  = "thùng chất khô Mỹ",
	symbol  = "dry&nbsp;bbl&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.11562819898508,
	default = "m3",
	link   = "Barrel",
  },
  ["USdrygal"] = {
	name1  = "galông chất khô Mỹ",
	symbol  = "dry&nbsp;gal&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00440488377086,
	default = "l",
	link   = "Gallon",
  },
  ["USdrypt"] = {
	name1  = "pint chất khô Mỹ",
	symbol  = "dry&nbsp;pt&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0005506104713575,
	default = "ml",
	link   = "Pint",
  },
  ["USdryqt"] = {
	name1  = "quart chất khô Mỹ",
	symbol  = "dry&nbsp;qt&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.001101220942715,
	default = "ml",
	link   = "Quart",
  },
  ["USflgal"] = {
	name1  = "galông Mỹ",
	symbol  = "fl&nbsp;gal&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.003785411784,
	default = "l impgal",
	link   = "Gallon",
  },
  ["USgal"] = {
	name1  = "galông Mỹ",
	symbol  = "gal&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.003785411784,
	default = "l impgal",
	link   = "Gallon",
  },
  ["USgi"] = {
	name1  = "gill",
	symbol  = "gi",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0001182941183,
	default = "ml impoz",
  },
  ["USkenning"] = {
	name1  = "kenning Mỹ",
	symbol  = "kenning&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.01761953508344,
	default = "l impgal",
	link   = "Kenning",
  },
  ["USmin"] = {
	name1  = "minim Mỹ",
	symbol  = "min&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000000061611519921875,
	default = "ml",
	link   = "Minim",
  },
  ["USoz"] = {
	name1  = "ounce chất lỏng Mỹ",
	symbol  = "fl&nbsp;oz&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.0000295735295625,
	default = "ml",
  },
  ["USpk"] = {
	name1  = "peck Mỹ",
	symbol  = "pk&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.00880976754172,
	default = "l impgal",
	link   = "Peck",
  },
  ["USpt"] = {
	name1  = "pint Mỹ",
	symbol  = "pt&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000473176473,
	default = "l imppt",
	link   = "Pint",
  },
  ["USqt"] = {
	name1  = "quart Mỹ",
	symbol  = "qt&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000946352946,
	default = "ml",
	link   = "Quart",
	customary= 1,
  },
  ["USquart"] = {
	name1  = "quart Mỹ",
	symbol  = "qt&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 0.000946352946,
	default = "ml impoz",
	link   = "Quart",
  },
  ["UStbsp"] = {
	name1  = "thìa canh Mỹ",
	symbol  = "tbsp&nbsp;Mỹ",
	utype  = "volume",
	scale  = 1.4786764781250001e-5,
	default = "ml",
	link   = "thìa canh",
  },
  ["winecase"] = {
	name1  = "hộp",
	symbol  = "case",
	usename = 1,
	utype  = "volume",
	scale  = 0.009,
	default = "l",
	link   = "Hộp (hàng hóa)",
  },
  ["*U.S.drygal"] = {
	target  = "USdrygal",
	sp_us  = true,
	customary= 2,
  },
  ["*U.S.gal"] = {
	target  = "USgal",
	sp_us  = true,
	default = "L impgal",
	customary= 2,
  },
  ["+USdrygal"] = {
	target  = "USdrygal",
	customary= 1,
  },
  ["+usfloz"] = {
	target  = "USoz",
	link   = "Ounce chất lỏng",
	customary= 1,
  },
  ["+USgal"] = {
	target  = "USgal",
	customary= 1,
  },
  ["+USoz"] = {
	target  = "USoz",
	customary= 1,
  },
  ["@impgal"] = {
	target  = "impgal",
	link   = "Gallon",
	customary= 3,
  },
  ["acre feet"] = {
	target  = "acre ft",
  },
  ["acre-feet"] = {
	target  = "acre ft",
  },
  ["acre-ft"] = {
	target  = "acre ft",
  },
  ["acre.foot"] = {
	target  = "acre foot",
  },
  ["acre.ft"] = {
	target  = "acre ft",
  },
  ["acre·foot"] = {
	target  = "acre foot",
  },
  ["acre·ft"] = {
	target  = "acre ft",
  },
  ["bushels"] = {
	target  = "USbsh",
  },
  ["cid"] = {
	target  = "CID",
  },
  ["drybbl"] = {
	target  = "USdrybbl",
  },
  ["drygal"] = {
	target  = "+USdrygal",
  },
  ["drypt"] = {
	target  = "USdrypt",
  },
  ["dryqt"] = {
	target  = "USdryqt",
  },
  ["ft3"] = {
	target  = "cuft",
  },
  ["gal"] = {
	target  = "USgal",
  },
  ["gallon"] = {
	shouldbe = "Sử dụng %{USgal%} cho galông Mỹ hoặc %{impgal%} cho galông Anh (thay vì %{gallon%})",
  },
  ["gallons"] = {
	shouldbe = "Sử dụng %{USgal%} cho galông Mỹ hoặc %{impgal%} cho galông Anh (thay vì %{gallons%})",
  },
  ["Gcuft"] = {
	target  = "e9cuft",
  },
  ["impfloz"] = {
	target  = "impoz",
  },
  ["Impgal"] = {
	target  = "impgal",
  },
  ["in3"] = {
	target  = "cuin",
  },
  ["kcuft"] = {
	target  = "e3cuft",
  },
  ["kcum"] = {
	target  = "e3m3",
  },
  ["km³"] = {
	target  = "km3",
  },
  ["liter"] = {
	target  = "L",
	sp_us  = true,
  },
  ["liters"] = {
	target  = "L",
	sp_us  = true,
  },
  ["litre"] = {
	target  = "L",
  },
  ["litres"] = {
	target  = "L",
  },
  ["Mcuft"] = {
	target  = "e6cuft",
  },
  ["Mcum"] = {
	target  = "e6m3",
  },
  ["Mft3"] = {
	target  = "e6cuft",
  },
  ["mi3"] = {
	target  = "cumi",
  },
  ["m³"] = {
	target  = "m3",
  },
  ["Pcuft"] = {
	target  = "e15cuft",
  },
  ["pt"] = {
	shouldbe = "Sử dụng %{USpt%} cho pint Mỹ hoặc %{imppt%} cho pint Anh (thay vì %{pt%})",
  },
  ["qt"] = {
	shouldbe = "Sử dụng %{USqt%} cho quart Mỹ hoặc %{impqt%} cho quart Anh (thay vì %{qt%})",
  },
  ["Tcuft"] = {
	target  = "e12cuft",
  },
  ["Tft3"] = {
	target  = "e12cuft",
  },
  ["U.S.bbl"] = {
	target  = "USbbl",
	sp_us  = true,
	default = "l U.S.gal impgal",
  },
  ["U.S.beerbbl"] = {
	target  = "USbeerbbl",
	sp_us  = true,
	default = "l U.S.gal impgal",
  },
  ["U.S.bsh"] = {
	target  = "USbsh",
	sp_us  = true,
	default = "l U.S.drygal impgal",
  },
  ["U.S.bu"] = {
	target  = "USbu",
	sp_us  = true,
	default = "l U.S.drygal impgal",
  },
  ["U.S.drybbl"] = {
	target  = "USdrybbl",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.drygal"] = {
	target  = "USdrygal",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.drypt"] = {
	target  = "USdrypt",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.dryqt"] = {
	target  = "USdryqt",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.flgal"] = {
	target  = "USflgal",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.floz"] = {
	target  = "USoz",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.gal"] = {
	target  = "USgal",
	sp_us  = true,
	default = "L impgal",
  },
  ["u.s.gal"] = {
	target  = "USgal",
	sp_us  = true,
	default = "L impgal",
  },
  ["U.S.gi"] = {
	target  = "USgi",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.kenning"] = {
	target  = "USkenning",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.oz"] = {
	target  = "USoz",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.pk"] = {
	target  = "USpk",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.pt"] = {
	target  = "USpt",
	sp_us  = true,
  },
  ["U.S.qt"] = {
	target  = "USqt",
	sp_us  = true,
	default = "L impqt",
	customary= 2,
  },
  ["usbbl"] = {
	target  = "USbbl",
  },
  ["usbeerbbl"] = {
	target  = "USbeerbbl",
  },
  ["usbsh"] = {
	target  = "USbsh",
  },
  ["usbu"] = {
	target  = "USbu",
  },
  ["usdrybbl"] = {
	target  = "USdrybbl",
  },
  ["usdrygal"] = {
	target  = "+USdrygal",
  },
  ["usdrypt"] = {
	target  = "USdrypt",
  },
  ["usdryqt"] = {
	target  = "USdryqt",
  },
  ["USfloz"] = {
	target  = "USoz",
  },
  ["usfloz"] = {
	target  = "USoz",
  },
  ["USGAL"] = {
	target  = "USgal",
  },
  ["usgal"] = {
	target  = "USgal",
  },
  ["usgi"] = {
	target  = "USgi",
  },
  ["uskenning"] = {
	target  = "USkenning",
  },
  ["usoz"] = {
	target  = "USoz",
  },
  ["uspk"] = {
	target  = "USpk",
  },
  ["uspt"] = {
	target  = "USpt",
  },
  ["usqt"] = {
	target  = "USqt",
  },
  ["yd3"] = {
	target  = "cuyd",
  },
  ["cuft/sqmi"] = {
	per   = { "cuft", "sqmi" },
	utype  = "volume per unit area",
	default = "m3/km2",
  },
  ["m3/ha"] = {
	name1  = "mét khối trên hécta",
	symbol  = "m<sup>3</sup>/ha",
	utype  = "volume per unit area",
	scale  = 0.0001,
	default = "USbu/acre",
	link   = "Hecta",
  },
  ["m3/km2"] = {
	per   = { "m3", "km2" },
	utype  = "volume per unit area",
	default = "cuft/sqmi",
  },
  ["U.S.gal/acre"] = {
	per   = { "U.S.gal", "acre" },
	utype  = "volume per unit area",
	default = "m3/km2",
  },
  ["USbu/acre"] = {
	name1  = "giạ Mỹ trên mẫu Anh",
	symbol  = "US bushel per acre",
	usename = 1,
	utype  = "volume per unit area",
	scale  = 8.7077638761350888e-6,
	default = "m3/ha",
	link   = "Giạ",
  },
  ["USgal/acre"] = {
	per   = { "USgal", "acre" },
	utype  = "volume per unit area",
	default = "m3/km2",
  },
  ["miydftin"] = {
	combination= { "in", "ft", "yd", "mi" },
	multiple = { 12, 3, 1760 },
	utype  = "length",
  },
  ["mift"] = {
	combination= { "ft", "mi" },
	multiple = { 5280 },
	utype  = "length",
  },
  ["ydftin"] = {
	combination= { "in", "ft", "yd" },
	multiple = { 12, 3 },
	utype  = "length",
  },
  ["ydft"] = {
	combination= { "ft", "yd" },
	multiple = { 3 },
	utype  = "length",
  },
  ["ftin"] = {
	combination= { "in", "ft" },
	multiple = { 12 },
	utype  = "length",
  },
  ["footin"] = {
	combination= { "in", "foot" },
	multiple = { 12 },
	utype  = "length",
  },
  ["handin"] = {
	combination= { "in", "hand" },
	multiple = { 4 },
	utype  = "length",
  },
  ["lboz"] = {
	combination= { "oz", "lb" },
	multiple = { 16 },
	utype  = "mass",
  },
  ["stlb"] = {
	combination= { "lb", "st" },
	multiple = { 14 },
	utype  = "mass",
  },
  ["stlboz"] = {
	combination= { "oz", "lb", "st" },
	multiple = { 16, 14 },
	utype  = "mass",
  },
  ["st and lb"] = {
	combination= { "lb", "st" },
	multiple = { 14 },
	utype  = "mass",
  },
  ["acre ha"] = {
	combination= { "acre", "ha" },
	utype  = "area",
  },
  ["acre m2"] = {
	combination= { "acre", "m2" },
	utype  = "area",
  },
  ["acre sqm"] = {
	combination= { "acre", "sqm" },
	utype  = "area",
  },
  ["acre sqmi"] = {
	combination= { "acre", "sqmi" },
	utype  = "area",
  },
  ["cm2 in2"] = {
	combination= { "cm2", "sqin" },
	utype  = "area",
  },
  ["cm2 sqin"] = {
	combination= { "cm2", "sqin" },
	utype  = "area",
  },
  ["foot2 m2"] = {
	combination= { "foot2", "m2" },
	utype  = "area",
  },
  ["ft2 m2"] = {
	combination= { "ft2", "m2" },
	utype  = "area",
  },
  ["ha acre"] = {
	combination= { "ha", "acre" },
	utype  = "area",
  },
  ["ha sqmi"] = {
	combination= { "ha", "sqmi" },
	utype  = "area",
  },
  ["in2 cm2"] = {
	combination= { "sqin", "cm2" },
	utype  = "area",
  },
  ["in2 mm2"] = {
	combination= { "sqin", "mm2" },
	utype  = "area",
  },
  ["km2 acre sqmi"] = {
	combination= { "km2", "acre", "sqmi" },
	utype  = "area",
  },
  ["km2 mi2"] = {
	combination= { "km2", "sqmi" },
	utype  = "area",
  },
  ["km2 sqmi"] = {
	combination= { "km2", "sqmi" },
	utype  = "area",
  },
  ["m2 ft2"] = {
	combination= { "m2", "ft2" },
	utype  = "area",
  },
  ["m2 sqft"] = {
	combination= { "m2", "sqft" },
	utype  = "area",
  },
  ["mi2 ha"] = {
	combination= { "sqmi", "ha" },
	utype  = "area",
  },
  ["mi2 km2"] = {
	combination= { "sqmi", "km2" },
	utype  = "area",
  },
  ["mm2 in2"] = {
	combination= { "mm2", "sqin" },
	utype  = "area",
  },
  ["mm2 sqin"] = {
	combination= { "mm2", "sqin" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqfoot m2"] = {
	combination= { "sqfoot", "m2" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqft m2"] = {
	combination= { "sqft", "m2" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqft sqm"] = {
	combination= { "sqft", "m2" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqin cm2"] = {
	combination= { "sqin", "cm2" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqin mm2"] = {
	combination= { "sqin", "mm2" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqmi acre"] = {
	combination= { "sqmi", "acre" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqmi ha"] = {
	combination= { "sqmi", "ha" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqmi ha km2"] = {
	combination= { "sqmi", "ha", "km2" },
	utype  = "area",
  },
  ["sqmi km2"] = {
	combination= { "sqmi", "km2" },
	utype  = "area",
  },
  ["tsubo sqft"] = {
	combination= { "tsubo", "sqft" },
	utype  = "area",
  },
  ["lb/impgal lb/USgal"] = {
	combination= { "lb/impgal", "lb/USgal" },
	utype  = "density",
  },
  ["kWh/km kWh/mi"] = {
	combination= { "kWh/km", "kWh/mi" },
	utype  = "energy per unit length",
  },
  ["kWh/km MJ/km"] = {
	combination= { "kWh/km", "MJ/km" },
	utype  = "energy per unit length",
  },
  ["MJ/km kWh/km"] = {
	combination= { "MJ/km", "kWh/km" },
	utype  = "energy per unit length",
  },
  ["MJ/km kWh/mi"] = {
	combination= { "MJ/km", "kWh/mi" },
	utype  = "energy per unit length",
  },
  ["impgal/h USgal/h"] = {
	combination= { "impgal/h", "USgal/h" },
	utype  = "flow",
  },
  ["impgal/min USgal/min"] = {
	combination= { "impgal/min", "USgal/min" },
	utype  = "flow",
  },
  ["L/s impgal/min"] = {
	combination= { "L/s", "impgal/min" },
	utype  = "flow",
  },
  ["m3/s impgal/min"] = {
	combination= { "m3/s", "impgal/min" },
	utype  = "flow",
  },
  ["GN LT-f"] = {
	combination= { "GN", "LT-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["GN LT-f ST-f"] = {
	combination= { "GN", "LT-f", "ST-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["GN LTf"] = {
	combination= { "GN", "-LTf" },
	utype  = "force",
  },
  ["GN LTf STf"] = {
	combination= { "GN", "-LTf", "-STf" },
	utype  = "force",
  },
  ["GN ST-f"] = {
	combination= { "GN", "ST-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["GN ST-f LT-f"] = {
	combination= { "GN", "ST-f", "LT-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["GN STf"] = {
	combination= { "GN", "-STf" },
	utype  = "force",
  },
  ["GN STf LTf"] = {
	combination= { "GN", "-STf", "-LTf" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN lb-f"] = {
	combination= { "kN", "lb-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN lbf"] = {
	combination= { "kN", "lbf" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN LT-f"] = {
	combination= { "kN", "LT-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN LT-f ST-f"] = {
	combination= { "kN", "LT-f", "ST-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN LTf"] = {
	combination= { "kN", "-LTf" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN LTf STf"] = {
	combination= { "kN", "-LTf", "-STf" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN ST-f"] = {
	combination= { "kN", "ST-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN ST-f LT-f"] = {
	combination= { "kN", "ST-f", "LT-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN STf"] = {
	combination= { "kN", "-STf" },
	utype  = "force",
  },
  ["kN STf LTf"] = {
	combination= { "kN", "-STf", "-LTf" },
	utype  = "force",
  },
  ["LT-f ST-f"] = {
	combination= { "LT-f", "ST-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["LTf STf"] = {
	combination= { "-LTf", "-STf" },
	utype  = "force",
  },
  ["mN gr-f"] = {
	combination= { "mN", "gr-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["mN grf"] = {
	combination= { "mN", "grf" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN LT-f"] = {
	combination= { "MN", "LT-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN LT-f ST-f"] = {
	combination= { "MN", "LT-f", "ST-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN LTf"] = {
	combination= { "MN", "-LTf" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN LTf STf"] = {
	combination= { "MN", "-LTf", "-STf" },
	utype  = "force",
  },
  ["mN oz-f"] = {
	combination= { "mN", "oz-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["mN ozf"] = {
	combination= { "mN", "ozf" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN ST-f"] = {
	combination= { "MN", "ST-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN ST-f LT-f"] = {
	combination= { "MN", "ST-f", "LT-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN STf"] = {
	combination= { "MN", "-STf" },
	utype  = "force",
  },
  ["MN STf LTf"] = {
	combination= { "MN", "-STf", "-LTf" },
	utype  = "force",
  },
  ["N lb-f"] = {
	combination= { "N", "lb-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["N lbf"] = {
	combination= { "N", "lbf" },
	utype  = "force",
  },
  ["N oz-f"] = {
	combination= { "N", "oz-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["N ozf"] = {
	combination= { "N", "ozf" },
	utype  = "force",
  },
  ["nN gr-f"] = {
	combination= { "nN", "gr-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["nN grf"] = {
	combination= { "nN", "grf" },
	utype  = "force",
  },
  ["S/T-f L/T-f"] = {
	combination= { "S/T-f", "L/T-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["S/Tf L/Tf"] = {
	combination= { "S/Tf", "L/Tf" },
	utype  = "force",
  },
  ["ST-f LT-f"] = {
	combination= { "ST-f", "LT-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["STf LTf"] = {
	combination= { "-STf", "-LTf" },
	utype  = "force",
  },
  ["uN gr-f"] = {
	combination= { "µN", "gr-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["uN grf"] = {
	combination= { "µN", "grf" },
	utype  = "force",
  },
  ["µN gr-f"] = {
	combination= { "µN", "gr-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["µN grf"] = {
	combination= { "µN", "grf" },
	utype  = "force",
  },
  ["μN gr-f"] = {
	combination= { "µN", "gr-f" },
	utype  = "force",
  },
  ["μN grf"] = {
	combination= { "µN", "grf" },
	utype  = "force",
  },
  ["impgal/mi U.S.gal/mi"] = {
	combination= { "impgal/mi", "U.S.gal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["impgal/mi USgal/mi"] = {
	combination= { "impgal/mi", "USgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/L mpgimp"] = {
	combination= { "km/L", "mpgimp" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/l mpgimp"] = {
	combination= { "km/l", "mpgimp" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/L mpgU.S."] = {
	combination= { "km/L", "mpgU.S." },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/l mpgU.S."] = {
	combination= { "km/l", "mpgU.S." },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/L mpgUS"] = {
	combination= { "km/L", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/L mpgus"] = {
	combination= { "km/L", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/l mpgUS"] = {
	combination= { "km/l", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["km/l mpgus"] = {
	combination= { "km/l", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/100 km mpgimp"] = {
	combination= { "L/100 km", "mpgimp" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/100 km mpgimp"] = {
	combination= { "l/100 km", "mpgimp" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/100 km mpgU.S."] = {
	combination= { "L/100 km", "mpgU.S." },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/100 km mpgU.S."] = {
	combination= { "l/100 km", "mpgU.S." },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/100 km mpgUS"] = {
	combination= { "L/100 km", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/100 km mpgus"] = {
	combination= { "L/100 km", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/100 km mpgUS"] = {
	combination= { "l/100 km", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/100 km mpgus"] = {
	combination= { "l/100 km", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/km impgal/mi"] = {
	combination= { "L/km", "impgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/km impgal/mi"] = {
	combination= { "l/km", "impgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/km U.S.gal/mi"] = {
	combination= { "L/km", "U.S.gal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/km U.S.gal/mi"] = {
	combination= { "l/km", "U.S.gal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/km USgal/mi"] = {
	combination= { "L/km", "USgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["L/km usgal/mi"] = {
	combination= { "L/km", "usgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/km USgal/mi"] = {
	combination= { "l/km", "USgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["l/km usgal/mi"] = {
	combination= { "l/km", "usgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["mpgimp L/100 km"] = {
	combination= { "mpgimp", "L/100 km" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["mpgimp mpgU.S."] = {
	combination= { "mpgimp", "mpgU.S." },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["mpgimp mpgUS"] = {
	combination= { "mpgimp", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["mpgimp mpgus"] = {
	combination= { "mpgimp", "mpgus" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["mpgU.S. mpgimp"] = {
	combination= { "mpgU.S.", "mpgimp" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["mpgUS mpgimp"] = {
	combination= { "mpgus", "mpgimp" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["mpgus mpgimp"] = {
	combination= { "mpgus", "mpgimp" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["U.S.gal/mi impgal/mi"] = {
	combination= { "U.S.gal/mi", "impgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["USgal/mi impgal/mi"] = {
	combination= { "USgal/mi", "impgal/mi" },
	utype  = "fuel efficiency",
  },
  ["cm in"] = {
	combination= { "cm", "in" },
	utype  = "length",
  },
  ["fathom ft"] = {
	combination= { "fathom", "ft" },
	utype  = "length",
  },
  ["foot m"] = {
	combination= { "foot", "m" },
	utype  = "length",
  },
  ["ft km"] = {
	combination= { "ft", "km" },
	utype  = "length",
  },
  ["ft m"] = {
	combination= { "ft", "m" },
	utype  = "length",
  },
  ["ft mi"] = {
	combination= { "ft", "mi" },
	utype  = "length",
  },
  ["in cm"] = {
	combination= { "in", "cm" },
	utype  = "length",
  },
  ["in mm"] = {
	combination= { "in", "mm" },
	utype  = "length",
  },
  ["km ly"] = {
	combination= { "km", "ly" },
	utype  = "length",
  },
  ["km mi"] = {
	combination= { "km", "mi" },
	utype  = "length",
  },
  ["km mi ft"] = {
	combination= { "km", "mi", "ft" },
	utype  = "length",
  },
  ["km nmi"] = {
	combination= { "km", "nmi" },
	utype  = "length",
  },
  ["m foot"] = {
	combination= { "m", "foot" },
	utype  = "length",
  },
  ["m ft"] = {
	combination= { "m", "ft" },
	utype  = "length",
  },
  ["m yd"] = {
	combination= { "m", "yd" },
	utype  = "length",
  },
  ["mi ft"] = {
	combination= { "mi", "ft" },
	utype  = "length",
  },
  ["mi km"] = {
	combination= { "mi", "km" },
	utype  = "length",
  },
  ["mi nmi"] = {
	combination= { "mi", "nmi" },
	utype  = "length",
  },
  ["mm in"] = {
	combination= { "mm", "in" },
	utype  = "length",
  },
  ["nmi km"] = {
	combination= { "nmi", "km" },
	utype  = "length",
  },
  ["nmi mi"] = {
	combination= { "nmi", "mi" },
	utype  = "length",
  },
  ["nmi mi ft"] = {
	combination= { "nmi", "mi", "ft" },
	utype  = "length",
  },
  ["statmi km"] = {
	combination= { "smi", "km" },
	utype  = "length",
  },
  ["yd m"] = {
	combination= { "yd", "m" },
	utype  = "length",
  },
  ["g gr"] = {
	combination= { "g", "gr" },
	utype  = "mass",
  },
  ["g oz"] = {
	combination= { "g", "oz" },
	utype  = "mass",
  },
  ["gr mg"] = {
	combination= { "gr", "mg" },
	utype  = "mass",
  },
  ["kg lb"] = {
	combination= { "kg", "lb" },
	utype  = "mass",
  },
  ["kg lb st"] = {
	combination= { "kg", "lb", "st" },
	utype  = "mass",
  },
  ["kg Scwt"] = {
	combination= { "kg", "-Scwt" },
	utype  = "mass",
  },
  ["kg st"] = {
	combination= { "kg", "st" },
	utype  = "mass",
  },
  ["kg st lb"] = {
	combination= { "kg", "st", "lb" },
	utype  = "mass",
  },
  ["kg stlb"] = {
	combination= { "kg", "stlb" },
	utype  = "mass",
  },
  ["lb kg"] = {
	combination= { "lb", "kg" },
	utype  = "mass",
  },
  ["lb kg st"] = {
	combination= { "lb", "kg", "st" },
	utype  = "mass",
  },
  ["lb ozt"] = {
	combination= { "lb", "ozt" },
	utype  = "mass",
  },
  ["lb st"] = {
	combination= { "lb", "st" },
	utype  = "mass",
  },
  ["lb st kg"] = {
	combination= { "lb", "st", "kg" },
	utype  = "mass",
  },
  ["lb stlb"] = {
	combination= { "lb", "stlb" },
	utype  = "mass",
  },
  ["LT MT"] = {
	combination= { "LT", "MT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["LT MT ST"] = {
	combination= { "LT", "MT", "ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["LT ST"] = {
	combination= { "LT", "ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["LT ST MT"] = {
	combination= { "LT", "ST", "MT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["LT ST t"] = {
	combination= { "lt", "-ST", "t" },
	utype  = "mass",
  },
  ["LT t"] = {
	combination= { "LT", "t" },
	utype  = "mass",
  },
  ["LT t ST"] = {
	combination= { "lt", "t", "-ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["mg gr"] = {
	combination= { "mg", "gr" },
	utype  = "mass",
  },
  ["MT LT"] = {
	combination= { "MT", "LT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["MT LT ST"] = {
	combination= { "MT", "LT", "ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["MT ST"] = {
	combination= { "MT", "ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["MT ST LT"] = {
	combination= { "MT", "ST", "LT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["oz g"] = {
	combination= { "oz", "g" },
	utype  = "mass",
  },
  ["oz ozt"] = {
	combination= { "oz", "ozt" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ozt g"] = {
	combination= { "ozt", "g" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ozt kg"] = {
	combination= { "ozt", "kg" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ozt oz"] = {
	combination= { "ozt", "oz" },
	utype  = "mass",
  },
  ["st kg"] = {
	combination= { "st", "kg" },
	utype  = "mass",
  },
  ["st kg lb"] = {
	combination= { "st", "kg", "lb" },
	utype  = "mass",
  },
  ["st lb"] = {
	combination= { "st", "lb" },
	utype  = "mass",
  },
  ["st lb kg"] = {
	combination= { "st", "lb", "kg" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ST LT"] = {
	combination= { "ST", "LT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ST LT MT"] = {
	combination= { "ST", "LT", "MT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ST LT t"] = {
	combination= { "-ST", "lt", "t" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ST MT"] = {
	combination= { "ST", "MT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ST MT LT"] = {
	combination= { "ST", "MT", "LT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ST t"] = {
	combination= { "ST", "t" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ST t LT"] = {
	combination= { "-ST", "t", "lt" },
	utype  = "mass",
  },
  ["t LT"] = {
	combination= { "t", "LT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["t LT ST"] = {
	combination= { "t", "lt", "-ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["t Scwt"] = {
	combination= { "t", "-Scwt" },
	utype  = "mass",
  },
  ["t ST"] = {
	combination= { "t", "ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["t ST LT"] = {
	combination= { "t", "ST", "LT" },
	utype  = "mass",
  },
  ["ton"] = {
	combination= { "LT", "ST" },
	utype  = "mass",
  },
  ["/acre /ha"] = {
	combination= { "/acre", "/ha" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["/ha /acre"] = {
	combination= { "/ha", "/acre" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["/km2 sqmi"] = {
	combination= { "/km2", "/sqmi" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["/sqkm /sqmi"] = {
	combination= { "/sqkm", "/sqmi" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["/sqmi /sqkm"] = {
	combination= { "/sqmi", "/sqkm" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["PD/acre PD/ha"] = {
	combination= { "PD/acre", "PD/ha" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["PD/ha PD/acre"] = {
	combination= { "PD/ha", "PD/acre" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["PD/sqkm PD/sqmi"] = {
	combination= { "PD/sqkm", "PD/sqmi" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["PD/sqmi PD/sqkm"] = {
	combination= { "PD/sqmi", "PD/sqkm" },
	utype  = "per unit area",
  },
  ["kW bhp"] = {
	combination= { "kW", "bhp" },
	utype  = "power",
  },
  ["kW hp"] = {
	combination= { "kW", "hp" },
	utype  = "power",
  },
  ["kW PS"] = {
	combination= { "kW", "PS" },
	utype  = "power",
  },
  ["PS bhp"] = {
	combination= { "PS", "bhp" },
	utype  = "power",
  },
  ["PS hp"] = {
	combination= { "PS", "hp" },
	utype  = "power",
  },
  ["bar kPa"] = {
	combination= { "bar", "kPa" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["hPa inHg"] = {
	combination= { "hPa", "inHg" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["inHg psi"] = {
	combination= { "inHg", "psi" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa inHg"] = {
	combination= { "kPa", "inHg" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa kg-f/cm2"] = {
	combination= { "kPa", "kg-f/cm2" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa kg/cm2"] = {
	combination= { "kPa", "kgf/cm2" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa kgf/cm2"] = {
	combination= { "kPa", "kgf/cm2" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa lb/in2"] = {
	combination= { "kPa", "-lb/in2" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa mmHg"] = {
	combination= { "kPa", "mmHg" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa psi"] = {
	combination= { "kPa", "psi" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["kPa Torr"] = {
	combination= { "kPa", "Torr" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["LT ST/acre"] = {
	combination= { "LT/acre", "ST/acre" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["LT/acre ST/acre"] = {
	combination= { "LT/acre", "ST/acre" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["mmHg psi"] = {
	combination= { "mmHg", "psi" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["MPa kg-f/cm2"] = {
	combination= { "MPa", "kg-f/cm2" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["MPa kgf/cm2"] = {
	combination= { "MPa", "kgf/cm2" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["MPa ksi"] = {
	combination= { "MPa", "ksi" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["MPa psi"] = {
	combination= { "MPa", "psi" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["Torr psi"] = {
	combination= { "Torr", "psi" },
	utype  = "pressure",
  },
  ["foot/s m/s"] = {
	combination= { "foot/s", "m/s" },
	utype  = "speed",
  },
  ["ft/s m/s"] = {
	combination= { "ft/s", "m/s" },
	utype  = "speed",
  },
  ["km/h kn"] = {
	combination= { "km/h", "kn" },
	utype  = "speed",
  },
  ["km/h mph"] = {
	combination= { "km/h", "mph" },
	utype  = "speed",
  },
  ["kn km/h"] = {
	combination= { "kn", "km/h" },
	utype  = "speed",
  },
  ["kn m/s"] = {
	combination= { "kn", "m/s" },
	utype  = "speed",
  },
  ["kn mph"] = {
	combination= { "kn", "mph" },
	utype  = "speed",
  },
  ["m/s foot/s"] = {
	combination= { "m/s", "foot/s" },
	utype  = "speed",
  },
  ["m/s ft/s"] = {
	combination= { "m/s", "ft/s" },
	utype  = "speed",
  },
  ["m/s kn km/h"] = {
	combination= { "m/s", "kn", "km/h" },
	utype  = "speed",
  },
  ["m/s mph"] = {
	combination= { "m/s", "mph" },
	utype  = "speed",
  },
  ["mph km/h"] = {
	combination= { "mph", "km/h" },
	utype  = "speed",
  },
  ["mph kn"] = {
	combination= { "mph", "kn" },
	utype  = "speed",
  },
  ["C F"] = {
	combination= { "C", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C F K"] = {
	combination= { "C", "F", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C F R"] = {
	combination= { "C", "F", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C K"] = {
	combination= { "C", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C K F"] = {
	combination= { "C", "K", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C K R"] = {
	combination= { "C", "K", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C R"] = {
	combination= { "C", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C R F"] = {
	combination= { "C", "R", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["C R K"] = {
	combination= { "C", "R", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F C"] = {
	combination= { "F", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F C K"] = {
	combination= { "F", "C", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F C R"] = {
	combination= { "F", "C", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F K"] = {
	combination= { "F", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F K C"] = {
	combination= { "F", "K", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F K R"] = {
	combination= { "F", "K", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F R"] = {
	combination= { "F", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F R C"] = {
	combination= { "F", "R", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["F R K"] = {
	combination= { "F", "R", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K C"] = {
	combination= { "K", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K C F"] = {
	combination= { "K", "C", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K C R"] = {
	combination= { "K", "C", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K F"] = {
	combination= { "K", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K F C"] = {
	combination= { "K", "F", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K F R"] = {
	combination= { "K", "F", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K R"] = {
	combination= { "K", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K R C"] = {
	combination= { "K", "R", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K R F"] = {
	combination= { "K", "R", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °C"] = {
	combination= { "K", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °C °F"] = {
	combination= { "K", "°C", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °C °R"] = {
	combination= { "K", "°C", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °F"] = {
	combination= { "K", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °F °C"] = {
	combination= { "K", "°F", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °F °R"] = {
	combination= { "K", "°F", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °R"] = {
	combination= { "K", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °R °C"] = {
	combination= { "K", "°R", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["K °R °F"] = {
	combination= { "K", "°R", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R C"] = {
	combination= { "R", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R C F"] = {
	combination= { "R", "C", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R C K"] = {
	combination= { "R", "C", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R F"] = {
	combination= { "R", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R F C"] = {
	combination= { "R", "F", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R F K"] = {
	combination= { "R", "F", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R K"] = {
	combination= { "R", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R K C"] = {
	combination= { "R", "K", "C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["R K F"] = {
	combination= { "R", "K", "F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C K"] = {
	combination= { "°C", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C K °F"] = {
	combination= { "°C", "K", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C K °R"] = {
	combination= { "°C", "K", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C °F"] = {
	combination= { "°C", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C °F K"] = {
	combination= { "°C", "°F", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C °F °R"] = {
	combination= { "°C", "°F", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C °R"] = {
	combination= { "°C", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C °R K"] = {
	combination= { "°C", "°R", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°C °R °F"] = {
	combination= { "°C", "°R", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F K"] = {
	combination= { "°F", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F K °C"] = {
	combination= { "°F", "K", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F K °R"] = {
	combination= { "°F", "K", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F R"] = {
	combination= { "F", "R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F °C"] = {
	combination= { "°F", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F °C K"] = {
	combination= { "°F", "°C", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F °C °R"] = {
	combination= { "°F", "°C", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F °R"] = {
	combination= { "°F", "°R" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F °R K"] = {
	combination= { "°F", "°R", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°F °R °C"] = {
	combination= { "°F", "°R", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R K"] = {
	combination= { "°R", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R K °C"] = {
	combination= { "°R", "K", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R K °F"] = {
	combination= { "°R", "K", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R °C"] = {
	combination= { "°R", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R °C K"] = {
	combination= { "°R", "°C", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R °C °F"] = {
	combination= { "°R", "°C", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R °F"] = {
	combination= { "°R", "°F" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R °F K"] = {
	combination= { "°R", "°F", "K" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["°R °F °C"] = {
	combination= { "°R", "°F", "°C" },
	utype  = "temperature",
  },
  ["kgm lbft"] = {
	combination= { "kg.m", "lb.ft" },
	utype  = "torque",
  },
  ["lbft kgm"] = {
	combination= { "lb.ft", "kg.m" },
	utype  = "torque",
  },
  ["Nm kgm"] = {
	combination= { "N.m", "kg.m" },
	utype  = "torque",
  },
  ["Nm lb-fft"] = {
	combination= { "N.m", "lb-fft" },
	utype  = "torque",
  },
  ["Nm lbfft"] = {
	combination= { "Nm", "lbfft" },
	utype  = "torque",
  },
  ["Nm lbft"] = {
	combination= { "Nm", "lbft" },
	utype  = "torque",
  },
  ["cc L"] = {
	combination= { "cc", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["cm3 L"] = {
	combination= { "cm3", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["cuft m3"] = {
	combination= { "cuft", "m3" },
	utype  = "volume",
  },
  ["cuin USoz USpt"] = {
	combination= { "cuin", "USoz", "USpt" },
	utype  = "volume",
  },
  ["cuyd m3"] = {
	combination= { "cuyd", "m3" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e12impgal e12U.S.gal"] = {
	combination= { "e12impgal", "e12U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e12impgal e12USgal"] = {
	combination= { "e12impgal", "e12USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e3impgal e3U.S.gal"] = {
	combination= { "e3impgal", "e3U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e3impgal e3USgal"] = {
	combination= { "e3impgal", "e3USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e6impgal e6U.S.gal"] = {
	combination= { "e6impgal", "e6U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e6impgal e6USgal"] = {
	combination= { "e6impgal", "e6USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e9impgal e9U.S.gal"] = {
	combination= { "e9impgal", "e9U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e9impgal e9USgal"] = {
	combination= { "e9impgal", "e9USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["e9USgal e6m3"] = {
	combination= { "e9USgal", "e6m3" },
	utype  = "volume",
  },
  ["floz"] = {
	combination= { "impoz", "USoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hL impgal"] = {
	combination= { "hL", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hl impgal"] = {
	combination= { "hl", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hL impgal U.S.gal"] = {
	combination= { "hL", "impgal", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hl impgal U.S.gal"] = {
	combination= { "hl", "impgal", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hL impgal USgal"] = {
	combination= { "hL", "impgal", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hl impgal USgal"] = {
	combination= { "hl", "impgal", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hL U.S.gal"] = {
	combination= { "hL", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hl U.S.gal"] = {
	combination= { "hl", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hL U.S.gal impgal"] = {
	combination= { "hL", "U.S.gal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hl U.S.gal impgal"] = {
	combination= { "hl", "U.S.gal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hL USgal"] = {
	combination= { "hL", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hl USgal"] = {
	combination= { "hl", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hL USgal impgal"] = {
	combination= { "hL", "USgal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["hl USgal impgal"] = {
	combination= { "hl", "USgal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impfloz U.S.floz"] = {
	combination= { "impfloz", "U.S.floz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal cuyd"] = {
	combination= { "impgal", "cuyd" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal L"] = {
	combination= { "impgal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal l"] = {
	combination= { "impgal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal L U.S.drygal"] = {
	combination= { "impgal", "L", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal l U.S.drygal"] = {
	combination= { "impgal", "l", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal L U.S.gal"] = {
	combination= { "impgal", "L", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal l U.S.gal"] = {
	combination= { "impgal", "l", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal L USdrygal"] = {
	combination= { "impgal", "L", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal l USdrygal"] = {
	combination= { "impgal", "l", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal L USgal"] = {
	combination= { "impgal", "L", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal l USgal"] = {
	combination= { "impgal", "l", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal U.S.drygal"] = {
	combination= { "impgal", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal U.S.drygal L"] = {
	combination= { "impgal", "U.S.drygal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal U.S.drygal l"] = {
	combination= { "impgal", "U.S.drygal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal U.S.gal"] = {
	combination= { "impgal", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal U.S.gal L"] = {
	combination= { "impgal", "U.S.gal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal U.S.gal l"] = {
	combination= { "impgal", "U.S.gal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal USdrygal"] = {
	combination= { "impgal", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal USdrygal L"] = {
	combination= { "impgal", "USdrygal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal USdrygal l"] = {
	combination= { "impgal", "USdrygal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal USgal"] = {
	combination= { "impgal", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal usgal"] = {
	combination= { "impgal", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal USgal L"] = {
	combination= { "impgal", "USgal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal USgal l"] = {
	combination= { "impgal", "USgal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impgal yd3"] = {
	combination= { "impgal", "cuyd" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impoz mL"] = {
	combination= { "impoz", "mL" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impoz ml"] = {
	combination= { "impoz", "ml" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impoz U.S.oz"] = {
	combination= { "impoz", "U.S.oz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impoz USoz"] = {
	combination= { "impoz", "USoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impoz usoz"] = {
	combination= { "impoz", "USoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["imppt USpt"] = {
	combination= { "imppt", "USpt" },
	utype  = "volume",
  },
  ["impqt l"] = {
	combination= { "impqt", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L cuin"] = {
	combination= { "L", "cuin" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L drygal"] = {
	combination= { "L", "drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l drygal"] = {
	combination= { "l", "drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impgal"] = {
	combination= { "L", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l impgal"] = {
	combination= { "l", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impgal drygal"] = {
	combination= { "L", "impgal", "drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l impgal drygal"] = {
	combination= { "l", "impgal", "drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impgal U.S.drygal"] = {
	combination= { "L", "impgal", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l impgal U.S.drygal"] = {
	combination= { "l", "impgal", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impgal U.S.gal"] = {
	combination= { "L", "impgal", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l impgal U.S.gal"] = {
	combination= { "l", "impgal", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impgal USdrygal"] = {
	combination= { "L", "impgal", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impgal usdrygal"] = {
	combination= { "L", "impgal", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l impgal USdrygal"] = {
	combination= { "l", "impgal", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l impgal usdrygal"] = {
	combination= { "l", "impgal", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impgal USgal"] = {
	combination= { "L", "impgal", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l impgal USgal"] = {
	combination= { "l", "impgal", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L imppt"] = {
	combination= { "L", "imppt" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l imppt"] = {
	combination= { "l", "imppt" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L impqt"] = {
	combination= { "L", "impqt" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L U.S.drygal"] = {
	combination= { "L", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l U.S.drygal"] = {
	combination= { "l", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L U.S.drygal impgal"] = {
	combination= { "L", "U.S.drygal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l U.S.drygal impgal"] = {
	combination= { "l", "U.S.drygal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L U.S.gal"] = {
	combination= { "L", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l U.S.gal"] = {
	combination= { "l", "U.S.gal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L U.S.gal impgal"] = {
	combination= { "L", "U.S.gal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l U.S.gal impgal"] = {
	combination= { "l", "U.S.gal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L USdrygal"] = {
	combination= { "L", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L usdrygal"] = {
	combination= { "L", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l USdrygal"] = {
	combination= { "l", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l usdrygal"] = {
	combination= { "l", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L USdrygal impgal"] = {
	combination= { "L", "USdrygal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l USdrygal impgal"] = {
	combination= { "l", "USdrygal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L USgal"] = {
	combination= { "L", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L usgal"] = {
	combination= { "L", "usgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l USgal"] = {
	combination= { "l", "USgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l usgal"] = {
	combination= { "l", "usgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L USgal impgal"] = {
	combination= { "L", "USgal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["L usgal impgal"] = {
	combination= { "L", "USgal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l USgal impgal"] = {
	combination= { "l", "USgal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["l USpt"] = {
	combination= { "l", "USpt" },
	utype  = "volume",
  },
  ["m3 impgal"] = {
	combination= { "m3", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL impfloz"] = {
	combination= { "mL", "impfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml impfloz"] = {
	combination= { "ml", "impfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL impoz"] = {
	combination= { "mL", "impoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml impoz"] = {
	combination= { "ml", "impoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL U.S.floz"] = {
	combination= { "mL", "U.S.floz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml U.S.floz"] = {
	combination= { "ml", "U.S.floz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL U.S.oz"] = {
	combination= { "mL", "U.S.oz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml U.S.oz"] = {
	combination= { "ml", "U.S.oz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL USfloz"] = {
	combination= { "mL", "USfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL usfloz"] = {
	combination= { "mL", "usfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml USfloz"] = {
	combination= { "ml", "USfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml usfloz"] = {
	combination= { "ml", "usfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL USoz"] = {
	combination= { "mL", "USoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["mL usoz"] = {
	combination= { "mL", "usfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml USoz"] = {
	combination= { "ml", "USoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["ml usoz"] = {
	combination= { "ml", "usfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["MUSgal m3"] = {
	combination= { "MUSgal", "m3" },
	utype  = "volume",
  },
  ["oilbbl m3"] = {
	combination= { "oilbbl", "m3" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.drygal impgal"] = {
	combination= { "U.S.drygal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.drygal impgal L"] = {
	combination= { "U.S.drygal", "impgal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.drygal impgal l"] = {
	combination= { "U.S.drygal", "impgal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.drygal L"] = {
	combination= { "U.S.drygal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.drygal l"] = {
	combination= { "U.S.drygal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.drygal L impgal"] = {
	combination= { "U.S.drygal", "L", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.drygal l impgal"] = {
	combination= { "U.S.drygal", "l", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.floz impfloz"] = {
	combination= { "U.S.floz", "impfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal impgal"] = {
	combination= { "U.S.gal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal impgal L"] = {
	combination= { "U.S.gal", "impgal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal impgal l"] = {
	combination= { "U.S.gal", "impgal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal L"] = {
	combination= { "U.S.gal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal l"] = {
	combination= { "U.S.gal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal L impgal"] = {
	combination= { "U.S.gal", "L", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal l impgal"] = {
	combination= { "U.S.gal", "l", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.gal U.S.drygal"] = {
	combination= { "U.S.flgal", "U.S.drygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.oz impoz"] = {
	combination= { "U.S.oz", "impoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.oz mL"] = {
	combination= { "U.S.oz", "mL" },
	utype  = "volume",
  },
  ["U.S.oz ml"] = {
	combination= { "U.S.oz", "ml" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USdrygal impgal"] = {
	combination= { "USdrygal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USdrygal impgal L"] = {
	combination= { "USdrygal", "impgal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USdrygal impgal l"] = {
	combination= { "USdrygal", "impgal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USdrygal L"] = {
	combination= { "USdrygal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USdrygal l"] = {
	combination= { "USdrygal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USdrygal L impgal"] = {
	combination= { "USdrygal", "L", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USdrygal l impgal"] = {
	combination= { "USdrygal", "l", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USfloz impfloz"] = {
	combination= { "USfloz", "impfloz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal impgal"] = {
	combination= { "USgal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["usgal impgal"] = {
	combination= { "USgal", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal impgal L"] = {
	combination= { "USgal", "impgal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal impgal l"] = {
	combination= { "USgal", "impgal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal L"] = {
	combination= { "USgal", "L" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal l"] = {
	combination= { "USgal", "l" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal L impgal"] = {
	combination= { "USgal", "L", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal l impgal"] = {
	combination= { "USgal", "l", "impgal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal m3"] = {
	combination= { "USgal", "m3" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USgal USdrygal"] = {
	combination= { "USflgal", "USdrygal" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USoz impoz"] = {
	combination= { "USoz", "impoz" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USoz mL"] = {
	combination= { "USoz", "mL" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USoz ml"] = {
	combination= { "USoz", "ml" },
	utype  = "volume",
  },
  ["USqt impqt"] = {
	combination= { "USqt", "impqt" },
	utype  = "volume",
  },
}

---------------------------------------------------------------------------
-- Do not change the data in this table because it is created by running --
-- a script that reads the wikitext from a wiki page (see note above).  --
---------------------------------------------------------------------------
local default_exceptions = {
	-- Prefixed units with a default different from that of the base unit.
	-- Each key item is a prefixed symbol (unitcode for engineering notation).
	["cm<sup>2</sup>"] = "sqin",
	["dm<sup>2</sup>"] = "sqin",
	["e3acre"] = "km2",
	["e3m2"] = "e6sqft",
	["e6acre"] = "km2",
	["e6ha"] = "e6acre",
	["e6km2"] = "e6sqmi",
	["e6m2"] = "e6sqft",
	["e6sqft"] = "v * 9.290304 < 100 ! e3 ! e6 ! m2",
	["e6sqmi"] = "e6km2",
	["hm<sup>2</sup>"] = "acre",
	["km<sup>2</sup>"] = "sqmi",
	["mm<sup>2</sup>"] = "sqin",
	["aJ"] = "eV",
	["e3BTU"] = "MJ",
	["e6BTU"] = "GJ",
	["EJ"] = "kWh",
	["fJ"] = "keV",
	["GJ"] = "kWh",
	["MJ"] = "kWh",
	["PJ"] = "kWh",
	["pJ"] = "MeV",
	["TJ"] = "kWh",
	["YJ"] = "kWh",
	["yJ"] = "µeV",
	["ZJ"] = "kWh",
	["zJ"] = "meV",
	["e12cuft/a"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e9 ! e12 ! m3/a",
	["e12cuft/d"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e9 ! e12 ! m3/d",
	["e12m3/a"] = "Tcuft/a",
	["e12m3/d"] = "Tcuft/d",
	["e3cuft/a"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3/a",
	["e3cuft/d"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3/d",
	["e3cuft/s"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3/s",
	["e3m3/a"] = "v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft/a",
	["e3m3/d"] = "v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft/d",
	["e3m3/s"] = "v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft/s",
	["e3USgal/a"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! ! e3 ! m3/a",
	["e6cuft/a"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3/a",
	["e6cuft/d"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3/d",
	["e6cuft/s"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3/s",
	["e6m3/a"] = "v < 28.316846592 ! M ! G ! cuft/a",
	["e6m3/d"] = "v < 28.316846592 ! M ! G ! cuft/d",
	["e6m3/s"] = "v < 28.316846592 ! e6 ! e9 ! cuft/s",
	["e6USgal/a"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! e3 ! e6 ! m3/a",
	["e9cuft/a"] = "m3/a",
	["e9cuft/d"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e6 ! e9 ! m3/d",
	["e9m3/a"] = "v < 28.316846592 ! G ! T ! cuft/a",
	["e9m3/d"] = "v < 28.316846592 ! G ! T ! cuft/d",
	["e9m3/s"] = "v < 28.316846592 ! e9 ! e12 ! cuft/s",
	["e9USgal/a"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! e6 ! e9 ! m3/a",
	["e9USgal/s"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! e6 ! e9 ! m3/s",
	["nN"] = "gr-f",
	["µN"] = "gr-f",
	["mN"] = "oz-f",
	["am"] = "in",
	["cm"] = "in",
	["dam"] = "ft",
	["dm"] = "in",
	["e12km"] = "e12mi",
	["e12mi"] = "e12km",
	["e3AU"] = "ly",
	["e3km"] = "e3mi",
	["e3mi"] = "e3km",
	["e6km"] = "e6mi",
	["e6mi"] = "e6km",
	["e9km"] = "AU",
	["e9mi"] = "e9km",
	["Em"] = "mi",
	["fm"] = "in",
	["Gm"] = "mi",
	["hm"] = "ft",
	["km"] = "mi",
	["mm"] = "in",
	["Mm"] = "mi",
	["nm"] = "in",
	["Pm"] = "mi",
	["pm"] = "in",
	["Tm"] = "mi",
	["Ym"] = "mi",
	["ym"] = "in",
	["Zm"] = "mi",
	["zm"] = "in",
	["µm"] = "in",
	["e12lb"] = "v * 4.5359237 < 10 ! Mt ! Gt",
	["e3lb"] = "v * 4.5359237 < 10 ! kg ! t",
	["e3ozt"] = "v * 0.311034768 < 10 ! kg ! t",
	["e3t"] = "LT ST",
	["e6carat"] = "t",
	["e6lb"] = "v * 4.5359237 < 10 ! t ! kilotonne",
	["e6ozt"] = "lb kg",
	["e6ST"] = "Mt",
	["e6t"] = "LT ST",
	["e9lb"] = "v * 4.5359237 < 10 ! kilotonne ! Mt",
	["e9t"] = "LT ST",
	["Gg"] = "lb",
	["kg"] = "lb",
	["mg"] = "gr",
	["Mg"] = "LT ST",
	["ng"] = "gr",
	["µg"] = "gr",
	["mBq"] = "fCi",
	["kBq"] = "nCi",
	["MBq"] = "µCi",
	["GBq"] = "mCi",
	["TBq"] = "Ci",
	["PBq"] = "kCi",
	["EBq"] = "kCi",
	["fCi"] = "mBq",
	["pCi"] = "Bq",
	["nCi"] = "Bq",
	["µCi"] = "kBq",
	["mCi"] = "MBq",
	["kCi"] = "TBq",
	["MCi"] = "PBq",
	["ns"] = "µs",
	["µs"] = "ms",
	["ms"] = "s",
	["ks"] = "h",
	["Ms"] = "week",
	["Gs"] = "decade",
	["Ts"] = "millennium",
	["Ps"] = "million year",
	["Es"] = "thousand million year",
	["cL"] = "impoz usoz",
	["cl"] = "impoz usoz",
	["cm<sup>3</sup>"] = "cuin",
	["dL"] = "impoz usoz",
	["dl"] = "impoz usoz",
	["mm<sup>3</sup>"] = "cuin",
	["dm<sup>3</sup>"] = "cuin",
	["e12cuft"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e9 ! e12 ! m3",
	["e12impgal"] = "v * 4.54609 < 1000 ! T ! P ! l",
	["e12m3"] = "v < 28.316846592 ! T ! P ! cuft",
	["e12U.S.gal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! T ! P ! l",
	["e12USgal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! T ! P ! l",
	["e15cuft"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e12 ! e15 ! m3",
	["e15m3"] = "Pcuft",
	["e3bdft"] = "v * 0.23597372167 < 100 ! e3 ! e6 ! m3",
	["e3cuft"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! ! e3 ! m3",
	["e3impgal"] = "v * 4.54609 < 1000 ! k ! M ! l",
	["e3m3"] = "v < 28.316846592 ! k ! M ! cuft",
	["e3U.S.gal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! k ! M ! l",
	["e3USgal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! k ! M ! l",
	["e6bdft"] = "v * 0.23597372167 < 100 ! e3 ! e6 ! m3",
	["e6cuft"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e3 ! e6 ! m3",
	["e6cuyd"] = "v * 7.64554857984 < 10 ! e3 ! e6 ! m3",
	["e6impgal"] = "v * 4.54609 < 1000 ! M ! G ! l",
	["e6L"] = "USgal",
	["e6m3"] = "v < 28.316846592 ! M ! G ! cuft",
	["e6U.S.gal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! M ! G ! l",
	["e6USgal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! M ! G ! l",
	["e9bdft"] = "v * 0.23597372167 < 100 ! e6 ! e9 ! m3",
	["e9cuft"] = "v * 2.8316846592 < 100 ! e6 ! e9 ! m3",
	["e9impgal"] = "v * 4.54609 < 1000 ! G ! T ! l",
	["e9m3"] = "v < 28.316846592 ! G ! T ! cuft",
	["e9U.S.gal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! G ! T ! l",
	["e9USgal"] = "v * 3.785411784 < 1000 ! G ! T ! l",
	["GL"] = "cuft",
	["Gl"] = "cuft",
	["kL"] = "cuft",
	["kl"] = "cuft",
	["km<sup>3</sup>"] = "cumi",
	["mL"] = "impoz usoz",
	["ml"] = "impoz usoz",
	["Ml"] = "v < 28.316846592 ! e3 ! e6 ! cuft",
	["ML"] = "v < 28.316846592 ! e3 ! e6 ! cuft",
	["TL"] = "cumi",
	["Tl"] = "cumi",
	["µL"] = "cuin",
	["µl"] = "cuin",
}

---------------------------------------------------------------------------
-- Do not change the data in this table because it is created by running --
-- a script that reads the wikitext from a wiki page (see note above).  --
---------------------------------------------------------------------------
local link_exceptions = {
	-- Prefixed units with a linked article different from that of the base unit.
	-- Each key item is a prefixed symbol (not unitcode).
	["mm<sup>2</sup>"] = "Milimét vuông",
	["cm<sup>2</sup>"] = "Xentimét vuông",
	["dm<sup>2</sup>"] = "Đêximét vuông",
	["km<sup>2</sup>"] = "Kilômét vuông",
	["kJ"] = "Kilôjun",
	["MJ"] = "Mêgajun",
	["fm"] = "femtômét",
	["pm"] = "picômét",
	["nm"] = "nanômét",
	["µm"] = "micrômét",
	["mm"] = "milimét",
	["cm"] = "xentimét",
	["dm"] = "đêximét",
	["dam"] = "đềcamét",
	["hm"] = "hêctômét",
	["km"] = "kilômét",
	["Mm"] = "mêgamét",
	["Gm"] = "gigamét",
	["Tm"] = "têramét",
	["Pm"] = "pêtamét",
	["Em"] = "examét",
	["Zm"] = "zêtamét",
	["Ym"] = "yôtamét",
	["µg"] = "Micrôgam",
	["mg"] = "Miligam",
	["kg"] = "Kilôgam",
	["Mg"] = "Tấn",
	["yW"] = "Yóctôwatt",
	["zW"] = "Zéptôwatt",
	["aW"] = "Atôwatt",
	["fW"] = "Femtôwatt",
	["pW"] = "Picôwatt",
	["nW"] = "Nanôwatt",
	["µW"] = "Micrôwatt",
	["mW"] = "Miliwatt",
	["kW"] = "Kilôwatt",
	["MW"] = "Mêgawatt",
	["GW"] = "Gigawatt",
	["TW"] = "Têrawatt",
	["PW"] = "Pêtawatt",
	["EW"] = "Exawatt",
	["ZW"] = "Zêtawatt",
	["YW"] = "Yôtawatt",
	["as"] = "Atô giây",
	["fs"] = "Femtô giây",
	["ps"] = "Picô giây",
	["ns"] = "Nanô giây",
	["µs"] = "Micrô giây",
	["ms"] = "Mili giây",
	["ks"] = "Kilô giây",
	["Ms"] = "Mêga giây",
	["Gs"] = "Giga giây",
	["Ts"] = "Têra giây",
	["Ps"] = "Pêta giây",
	["Es"] = "Exa giây",
	["Zs"] = "Zêta giây",
	["Ys"] = "Yôta giây",
	["mm<sup>3</sup>"] = "Milimét khối",
	["cm<sup>3</sup>"] = "Xentimét khối",
	["dm<sup>3</sup>"] = "Đêximét khối",
	["dam<sup>3</sup>"] = "Đềcamét khối",
	["km<sup>3</sup>"] = "Kilômét khối",
	["µL"] = "Micrôlít",
	["µl"] = "Micrôlít",
	["mL"] = "Mililít",
	["ml"] = "Mililít",
	["cL"] = "Xentilít",
	["cl"] = "Xentilít",
	["dL"] = "Đêxilít",
	["dl"] = "Đêxilít",
	["daL"] = "Đềcalít",
	["dal"] = "Đềcalít",
	["hL"] = "Hêctôlít",
	["hl"] = "Hêctôlít",
	["kL"] = "Kilôlít",
	["kl"] = "Kilôlít",
	["ML"] = "Mêgalít",
	["Ml"] = "Mêgalít",
	["GL"] = "Gigalít",
	["Gl"] = "Gigalít",
	["TL"] = "Têralít",
	["Tl"] = "Têralít",
	["PL"] = "Pêtalít",
	["Pl"] = "Pêtalít",
}

return {
	all_units = all_units,
	default_exceptions = default_exceptions,
	link_exceptions = link_exceptions,
}