Mô đun:Further

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[tạo]
--[[
-- Mô đun này tạo ra một liên kết "Xem thêm thông tin: a, b và c". Nó thực hiện
-- Bản mẫu {{further}}.
--]]

local mHatnote = require('Mô đun:Hatnote')
local mHatlist = require('Mô đun:Hatnote list')
local mTableTools -- lazily initialise
local mArguments -- lazily initialise
local p = {}

function p.further(frame)
	mTableTools = require('Mô đun:TableTools')
	mArguments = require('Mô đun:Arguments')
	local args = mArguments.getArgs(frame, {parentOnly = true})
	local pages = mTableTools.compressSparseArray(args)
	if #pages < 1 then
		return mHatnote.makeWikitextError(
			'không có trang được chỉ định',
			'Bản mẫu:Xem thêm thông tin#Các lỗi',
			args.category
		)
	end
	local options = {
		selfref = args.selfref
	}
	return p._further(pages, options)
end

function p._further(pages, options)
	local text = 'Xem thêm thông tin: ' .. mHatlist.andList(pages, true)
	return mHatnote._hatnote(text, options)
end

return p