Mô đun:Shortcut/config

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu mô đun[tạo]
-- This module holds configuration data for [[Mô đun:Shortcut]].

return {

-- The heading at the top of the shortcut box. It accepts the following parameter:
-- $1 - the total number of shortcuts. (required)
['shortcut-heading'] = '[[Wikipedia:Viết tắt|Viết tắt]]',

-- The heading when |redirect=yes is given. It accepts the following parameter:
-- $1 - the total number of shortcuts. (required)
['redirect-heading'] = '[[Wikipedia:Trang đổi hướng|Đổi hướng]]',

-- The error message to display when a shortcut is invalid (is not a string, or
-- is the blank string). It accepts the following parameter:
-- $1 - the number of the shortcut in the argument list. (required)
['invalid-shortcut-error'] = 'viết tắt #$1 không hợp lệ (các viết tắt phải là ' ..
	'chuỗi gồm ít nhất một ký tự)',

-- The error message to display when no shortcuts or other displayable content
-- were specified. (required)
['no-content-error'] = 'Lỗi: không có viết tắt nào được chỉ định và tham số ' ..
	mw.text.nowiki('|msg=') ..
	' không được thiết lập.',

-- A category to add when the no-content-error message is displayed. (optional)
['no-content-error-category'] = 'Bản mẫu viết tắt thiếu tham số',
}