Bước tới nội dung

Mô đun:Transclusion count

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu mô đun[tạo]
local p = {}

function p.fetch(frame)
	local template = nil
	local return_value = nil

	-- Use demo parameter if it exists, otherswise use current template name
	local namespace = mw.title.getCurrentTitle().namespace
	if frame.args["demo"] and frame.args["demo"] ~= "" then
		template = frame.args["demo"]
	elseif namespace == 10 then -- Template namespace
		template = mw.title.getCurrentTitle().text
	elseif namespace == 828 then -- Module namespace
		template = (mw.site.namespaces[828].name .. ":" .. mw.title.getCurrentTitle().text)
	end

	-- If in template or module namespace, look up count in /data
	if template ~= nil then
		namespace = mw.title.new(template, "Template").namespace
		if namespace == 10 or namespace == 828 then
			template = mw.ustring.gsub(template, "/doc$", "") -- strip /doc from end
			template = mw.ustring.gsub(template, "/tài liệu$", "") -- cho mô đun tại viwiki
			template = mw.ustring.gsub(template, "/sandbox$", "") -- strip /sandbox from end
			local index = mw.ustring.sub(mw.title.new(template).text, 1, 1)
			local status, data = pcall(function ()
				return(mw.loadData('Mô đun:Transclusion count/data/' .. (mw.ustring.find(index, "[A-Z]") and index or "other")))
			end) -- xếp tất cả Â, Ẩ, Đ, Ô, Ứ,... vào other
			if status then
				return_value = tonumber(data[template]) -- dùng " " thay cho "_"
			end
		end
	end
	
	-- If database value doesn't exist, use value passed to template
	if return_value == nil and frame.args[1] ~= nil then
		local arg1=mw.ustring.match(frame.args[1], '[%d,]+')
		if arg1 and arg1 ~= '' then
			return_value = tonumber(frame:callParserFunction('formatnum', arg1, 'R'))
		end
	end
	
	return return_value
end

return p