Bước tới nội dung

Mô đun:Về-phân biệt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Implements {{about-distinguish}}.

local mHatnote = require('Mô đun:Hatnote')
local mHatlist = require('Mô đun:Hatnote list')
local mArguments --initialize lazily
local mTableTools = require('Mô đun:TableTools')
local checkType = require('libraryUtil').checkType
local p = {}

function p.aboutDistinguish (frame)
	mArguments = require('Mô đun:Arguments')
	local args = mArguments.getArgs(frame)
	return p._aboutDistinguish(args)
end

function p._aboutDistinguish(args, options)
	-- Type checks and defaults
	checkType('_aboutDistinguish', 1, args, 'table')
	if not args[1] then
		return mHatnote.makeWikitextError(
			'không có chủ đề được nói tới nào được cung cấp',
			'Bản mẫu:Về-phân biệt',
			args.category
		)
	end
	if not args[2] then
		return mHatnote.makeWikitextError(
			'không có trang cần phân biệt nào được cung cấp',
			'Bản mẫu:Về-phân biệt',
			args.category
		)
	end
	checkType('_aboutDistinguish', 2, options, 'table', true)
	options = options or {}
	local defaultOptions = {
		defaultPageType = 'Trang',
		namespace = mw.title.getCurrentTitle().namespace,
		pageTypesByNamespace = {
			[0] = 'Bài',
			[14] = 'Thể loại'
		},
		sectionString = 'đoạn'
	}
	for k, v in pairs(defaultOptions) do
		if options[k] == nil then options[k] = v end
	end

	-- Set pieces of initial "about" string
	local pageType = (args.section and options.sectionString) or
		options.pageTypesByNamespace[options.namespace] or
		options.defaultPageType
	args = mTableTools.compressSparseArray(args)
	local about = table.remove(args, 1)

	--Get pronoun from Wikidata. Really basic, but it should work.
	local pronouns = {
		['female'] = 'Cô ấy',
		['transgender female'] = "Cô ấy",
		['male'] = 'Anh ấy',
		['transgender male'] = 'Anh ấy',
		['default'] = 'Họ'
	}
	local wde = mw.wikibase.getEntity()
	local p31 = (wde and wde:formatPropertyValues('P31').value) == 'human'
	local p21 = wde and wde:formatPropertyValues('P21').value
	local pronoun = p31 and (pronouns[p21] or pronouns['default']) or 'Nó'

	--Assemble everything together and return
	local text = string.format(
		'%s này nói về %s. %s không nên bị nhầm lẫn với %s.',
		pageType,
		about,
		pronoun,
		mHatlist.orList(args, true)
	)
	return mHatnote._hatnote(text)
end

return p