Phân loại Động vật chân bụng (Bouchet & Rocroi, 2005)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Phân loại Động vật chân bụng dựa theo Philippe BouchetJean-Pierre Rocroi hiện là bảng phân loại được cập nhật mới nhất trong hệ thống phân loại của về các loài động vật chân bụng. Bảng phân loại này được công bố năm 2005 trên tạp chí Malacologia; lúc công bố nó chứa tất cả các họ ốc sên còn sống, cũng như các loài hóa thạch.

Đây là hệ thống phân loại hoàn chỉnh đầu tiên sử dụng các khái niệm nhánh, và kết quả này dựa trên nghiên cứu phát sinh loài phân tử. Ngược lại, hầu hết các sơ đồ phân loại cổ hơn đối với các động vật chân bụng dựa trên đặc điểm hình thái để phân loại chúng, và sử dụng cấp phân loại như bộ, liên bộ và phân bộ, là đặc trưng của các phân loại hiện đại vẫn được duy trì ttheo phân loại Linnaean.

Mục lục

Các nhánh chính[sửa | sửa mã nguồn]

Thông tin trong bảng phân loại này được biểu diễn theo sơ đồ tiếnh hóa. Nó giúp dễ nhớ tuy nhiên phân loại này mang tính chất tạm thời: một số phân loại vẫn chỉ ở cấp "nhóm" hoặc "nhóm không chính thức", và chúng có thể thay đổi khi có nhiều thông tin được cập nhật. Bản mẫu:Gastropoda taxonomy

Sơ đồ nhánh này dựa trên các thông tin sau:

Phân loại[sửa | sửa mã nguồn]

Dưới đây là danh sách phân loại chi tiết đến cấp liên họ và họ. Các tên nhánh không được canh thẳng dòng nhưng thứ bậc của chúng được thể hiện thông qua kích thước font chữ.

Vị trí phân loại không chắc chắn của nhuyễn thể Paleozoi[sửa | sửa mã nguồn]

(chỉ có ở dạng hóa thạch)

Vị trí không chắc chắn (Gastropoda hoặc Monoplacophora)[sửa | sửa mã nguồn]

Vị trí không chắc chắn của nhóm vỏ cuộn đẳng hướng (Gastropoda hoặc Monoplacophora)[sửa | sửa mã nguồn]

Vị trí không chắc chắn của nhóm vỏ cuộn không đẳng hướng (Gastropoda?)[sửa | sửa mã nguồn]

Phân loại cơ bản của Gastropoda[sửa | sửa mã nguồn]

(chỉ quan sát được ở dạng hóa thạch)

Nhánh Patellogastropoda[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Vetigastropoda[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Cocculiniformia[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Neritimorpha (= Neritopsina)[sửa | sửa mã nguồn]

Chứa các vị trí không chắc chắn của Palaeozoic Neritomorpha và các nhánh CyrtoneritimorphaCycloneritimorpha

Nhánh Cyrtoneritimorpha[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Cycloneritimorpha[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Caenogastropoda[sửa | sửa mã nguồn]

Chứa vị trí phân loại không chắc chắn của Caenogastropoda, nhóm không chính thức Architaenioglossa và các nhánh SorbeoconchaHypsogastropoda

Nhóm không chính thức Architaenioglossa[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Sorbeoconcha[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Hypsogastropoda[sửa | sửa mã nguồn]

Bao gồm các nhánh Littorinimorpha, Neogastropoda và nhóm không chính thức Ptenoglossa.

Nhánh Littorinimorpha[sửa | sửa mã nguồn]

Nhóm không chính thức Ptenoglossa[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Neogastropoda[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Heterobranchia[sửa | sửa mã nguồn]

Bao gồm các nhóm không chính thức Heterobranchia, OpisthobranchiaPulmonata

Nhóm không chính thức "Lower Heterobranchia" (= Allogastropoda)[sửa | sửa mã nguồn]

Nhóm không chính thức Opisthobranchia[sửa | sửa mã nguồn]

Bao gồm các nhánh Cephalaspidea, Thecosomata, Gymnosomata, Aplysiomorpha, Sacoglossa, Umbraculida, Nudipleura và các nhóm AcochlidiaceaCylindrobullida.

Nhánh Cephalaspidea[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Thecosomata[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Gymnosomata[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Aplysiomorpha (= Anaspidea)[sửa | sửa mã nguồn]

Group Acochlidiacea[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Sacoglossa[sửa | sửa mã nguồn]

Phân nhánh Oxynoacea[sửa | sửa mã nguồn]

Phân nhánh Placobranchacea[sửa | sửa mã nguồn]

Nhóm Cylindrobullida[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Umbraculida[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Nudipleura[sửa | sửa mã nguồn]

Phân nhánh Pleurobranchomorpha[sửa | sửa mã nguồn]

Phân nhánh Nudibranchia[sửa | sửa mã nguồn]

Bao gồm các nhánh EuctinidiaceaDexiarchia

Nhánh Euctenidiacea (= Holohepatica)[sửa | sửa mã nguồn]

Bao gồm các phân nhánh GnathodoridaceaDoridacea

Phân nhánh Gnathodoridacea[sửa | sửa mã nguồn]
Phân nhánh Doridacea[sửa | sửa mã nguồn]
Nhánh Dexiarchia (= Actenidiacea)[sửa | sửa mã nguồn]

Bao gồm các nhánh PseudoeuctenidiaceaCladobranchia

Nhánh Pseudoeuctenidiacea (= Doridoxida)[sửa | sửa mã nguồn]
Nhánh Cladobranchia (= Cladohepatica)[sửa | sửa mã nguồn]

Bao gồm các phân nhánh Euarminida, DendronotidaAeolidida

Phân nhánh Euarminida[sửa | sửa mã nguồn]
Phân nhánh Dendronotida[sửa | sửa mã nguồn]
Phân nhánh Aeolidida[sửa | sửa mã nguồn]

Các nhóm không chính thức Pulmonata[sửa | sửa mã nguồn]

Bao gồm các nhóm không chính thức Basommatophora và nhánh Eupulmonata

Nhóm không chính thức Basommatophora[sửa | sửa mã nguồn]

Bao gồm nhánh Hygrophila

Nhánh Hygrophila[sửa | sửa mã nguồn]

Nhánh Eupulmonata[sửa | sửa mã nguồn]

Bao gồm các nhánh SystellommatophoraStylommatophora

Nhánh Systellommatophora (= Gymnomorpha)[sửa | sửa mã nguồn]
Nhánh Stylommatophora[sửa | sửa mã nguồn]

Contains the subclades Elasmognatha, Orthurethra and the informal group Sigmurethra

Phân nhánh Elasmognatha[sửa | sửa mã nguồn]
Phân nhánh Orthurethra[sửa | sửa mã nguồn]
Nhóm không chính thức Sigmurethra[sửa | sửa mã nguồn]
limacoid clade[sửa | sửa mã nguồn]
Nhóm không chính thức Sigmurethra (tt.)[sửa | sửa mã nguồn]

Hai liên họ khác là một phần của nhánh Sigmurethra, nhưng chúng không thuộc nhánh limacoid:

Hình ảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]