Phật giáo Nguyên thủy

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Phật giáo nguyên thủy)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Phật giáo Nguyên thủy,[1] hay còn gọi là Phật giáo Sơ kỳ,[2][3] Phật giáo sớm nhất,[4][5] Phật giáo gốc,[6] là Phật giáo theo lý thuyết đã tồn tại trước khi các tông phái Phật giáo ra đời.[web 1]

Nội dung và giáo lý của Phật giáo tiền giáo phái này phải được suy luận hay tái dựng lại từ các văn bản Phật học sơ kỳ, mà bản thân các văn bản này đã có tính chất giáo phái.

Kinh điển Phật giáo chỉ được ghi chép thành văn bản từ Hội nghị kết tập lần thứ ba, do vậy, các giáo lý Phật giáo Nguyên thủy chỉ được truyền miệng và ghi nhớ qua đọc tụng. Sau này, khi Phật giáo đã phân chia thành bộ, phái thì việc ghi chép kinh điển mới bắt đầu và do đó nhiều khả năng việc ghi chép bị ảnh hưởng của tư tưởng riêng của bộ phái mình. Điều này dẫn tới việc có những khác biệt nhất định về số lượng và nội dung kinh giữa Nikàya (của Thượng tọa bộ Phật giáo) và A-hàm (của Đại thừa Phật giáo).

Phật giáo Nguyên thủy tuy chưa phân chia thành bộ phái song cũng có nhiều bộ phận tăng đoàn khác nhau chịu ảnh hưởng của các tôn giáo khác. Lý do là nhiều học trò của Tất-đạt-đa Cồ-đàm trước khi đi theo ngài đã tu theo các giáo phái khác nhau. Ví dụ, Xá-lợi-phất (Sāriputta) và Mục-kiền-liên (Moggallāna) xuất thân trong các gia đình tín đồ Bà-la-môn rồi theo học Sanjaya Belatthiputta, người sáng lập một trong sáu tôn giáo mà Phật gọi là ngoại đạo. Hay như Ma-ha Ca-diếp (Mahākassapa) từng tu theo phái khổ hạnh (đầu đà). Mặt khác, trong thời kỳ đầu, người ta còn thấy sự chia rẽ trong tăng đoàn khi Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) nhiều lần tìm cách ám hại Phật để giành vị trí lãnh đạo tăng đoàn. Hay, sau khi Phật qua đời, trong hội nghị kết tập lần thứ nhất dường như đã có sự bất đồng giữa A-nan (Ananda) và Ma-ha Ca-diếp về việc giữ đạo theo lời Phật dạy (Pháp) hay vừa theo lời Phật vừa theo kỷ luật (Giới).

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Hurvitz 1976.
 2. ^ Nakamura 1989.
 3. ^ Hirakawa 1990.
 4. ^ Gombrich 1997, tr. 11-12.
 5. ^ Jong 1993, tr. 25.
 6. ^ Warder 1999.

Nguồn[sửa | sửa mã nguồn]

Nguồn ấn bản[sửa | sửa mã nguồn]

 • Akizuki, Ryōmin (1990), New Mahāyāna: Buddhism for a Post-modern World, Jain Publishing Company
 • Analayo (2016), “A Brief Criticism of the 'Two Paths to Liberation' Theory” (PDF), Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies, 11: 87–107
 • Anderson, Carol (1999), Pain and Its Ending: The Four Noble Truths in the Theravada Buddhist Canon, Routledge
 • Arbel, Keren (2017), Early Buddhist Meditation: The Four Jhanas as the Actualization of Insight, Routledge
 • Batchelor, Stephen (2012), “A Secular Buddhism”, Journal of Global Buddhism, 13: 87–107
 • Bronkhorst, Johannes (1993), The Two Traditions Of Meditation In Ancient India, Motilal Banarsidass Publ.
 • Bronkhorst, Johannes (1998), “Did the Buddha Believe in Karma and Rebirth?”, Journal of the International Association of Buddhist Studies, 21 (1)
 • Bucknell, Rod (1984), “The Buddhist to Liberation: An Analysis of the Listing of Stages”, The Journal of the International Association of Buddhist Studies, 7 (2)
 • Bucknell, Roderick S. (1999), “Conditioned Arising Evolves: Variation and Change in Textual Accounts of the Paticca-samupadda Doctrine”, Journal of the International Association of Buddhist Studies, 22 (2)
 • Buswell, Robert E. (2004), Encyclopedia of Buddhism, Macmillan
 • Carr, Brian; Mahalingam, Indira (1997), Companion Encyclopedia of Asian Philosophy, London; New York: Routledge, ISBN 978-0-415-03535-4
 • Conze, Edward (1967), Thirty years of Buddhis Studies. Selected essays by Edward Conze (PDF), Bruno Cassirer
 • Conze, Edward (2008), Buddhism. A Short History, Oneworld
 • Cousins, L. S. (1996), “The dating of the historical Buddha: a review article”, Journal of the Royal Asiatic Society, Third Series, 6 (1): 57–63, doi:10.1017/S1356186300014760
 • Cox, Collett (2004), Mainstream Buddhist Schools. In: Buswell (ed.), "MacMillan Encyclopedia of Buddhism", Macmillan
 • Davidson, Ronald M. (2003), Indian Esoteric Buddhism, Columbia University Press, ISBN 978-0-231-12618-2
 • Flood, Gavin; Olivelle, Patrick (2003), The Blackwell Companion to Hinduism, Blackwell
 • Frauwallner, Erich (1973), “Chapter 5. The Buddha and the Jina”, History of Indian Philosophy: The philosophy of the Veda and of the epic. The Buddha and the Jina. The Sāmkhya and the classical Yoga-system, Motilal Banarsidass
 • Gethin, R.M.L. (2001), The Buddhist Path to Awakening, Oneworld Publications
 • Gombrich, Richard F. (1997), How Buddhism Began, Munshiram Manoharlal
 • Gombrich, Richard (2009), “Chaper 9. Causation and non-random process”, What the Buddha Thought, Equinox
 • Harrison, Paul (2004), Mahasamghika School. In: Buswell (ed.), "MacMillan Encyclopedia of Buddhism", Macmillan
 • Harvey, Peter (2015), “The Conditioned Co-arising of Mental and Bodily Processes within Life and Between Lives”, trong Emmanuel, Steven M. (biên tập), A Companion to Buddhist Philosophy, John Wiley & Sons, ISBN 978-1-119-14466-3
 • Hirakawa (1990), History of Indian Buddhism, volume 1, Hawai'i University Press
 • Hurvitz, Leon (1976), Scripture of the Lotus Blossom of the Fine Dharma, Columbia University Press
 • Jones, Dhivan Thomas (2009), “New Light on the Twelve Nidanas”, Contemporary Buddhism, 10 (2), 10 (2): 241–259, doi:10.1080/14639940903239793
 • Jong, J.W. de (1993), “The Beginnings of Buddhism”, The Eastern Buddhist, 26 (2)
 • Jurewicz, Joanna (2000), “Playing with Fire: The pratityasamutpada from the perspective of Vedic thought” (PDF), Journal of the Pali Text Society, 26: 77–103
 • Kalupahana, David J. (1994), A history of Buddhist philosophy, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited
 • Lindtner, Christian (1997), “The Problem of Precanonical Buddhism”, Buddhist Studies Review, 14: 2
 • Lindtner, Christian (1999), “From Brahmanism to Buddhism”, Asian Philosophy, 9 (1): 5–37, doi:10.1080/09552369908575487
 • Lopez, Donald S. (1995), Buddhism in Practice (PDF), Princeton University Press
 • Matthews, Bruce (1986), Post-Classical Developments In The Concepts of Karma and Rebirth in Theravada Buddhism. In: Ronald W. Neufeldt (ed.), "Karma and rebirth: Post-classical developments", SUNY
 • Mun-keat, Choong (2000), The Fundamental Teachings of Early Buddhism. A comparative study based on the Sutranga portion of the Pali Sarpyutta-Nikaya and the Chinese Sarpyuktagama, Harrassowitz Verlag
 • Nakamura (1989), Indian Buddhism, Motilal Banarsidass
 • Nilakanta Sastri, K. A. (1988), Age of the Nandas and Mauryas, Motilal Banarsidass, ISBN 978-81-208-0466-1
 • Norman, K.R. (1992), The Four Noble Truths. In: "Collected Papers", vol 2:210-223, Pali Text Society, 2003
 • Norman, K.R. (1997), A Philological Approach to Buddhism. The Bukkyo Dendo Kybkai Lectures 1994 (PDF), School ofOriental and African Studies (University of London)
 • Polak, Grzegorz (2011), Reexamining Jhana: Towards a Critical Reconstruction of Early Buddhist Soteriology, UMCS
 • Potter, Karl H. (1996), Encyclopedia of Indian Philosophies Part VII: Abhidharma Buddhism to 150 A.D., Motilall Banarsidass
 • Ray, Reginald (1999), Buddhist Saints in India: A Study in Buddhist Values and Orientations, Oxford University Press
 • Reat, N. Ross (1998), The Salistamba Sutra, Motilal Banarsidass
 • Schmithausen, Lambert (1981), On some Aspects of Descriptions or Theories of 'Liberating Insight' and 'Enlightenment' in Early Buddhism". In: Studien zum Jainismus und Buddhismus (Gedenkschrift für Ludwig Alsdorf), hrsg. von Klaus Bruhn und Albrecht Wezler, Wiesbaden 1981, 199-250
 • Schmithausen, Lambert (1986), Critical Response. In: Ronald W. Neufeldt (ed.), "Karma and rebirth: Post-classical developments", SUNY
 • Schumann, Hans Wolfgang (1997) [1976], Boeddhisme. Stichter, scholen, systemen (Buddhismus - Stifter, Schulen und Systemen), Asoka
 • Shulman, Eviatar (2008), “Early Meanings of Dependent-Origination”, Journal of Indian Philosophy, 36: 297–317, doi:10.1007/s10781-007-9030-8 Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |year= / |date= mismatch (trợ giúp)
 • Svarghese, Alexander P. (2008), India: History, Religion, Vision And Contribution To The World
 • Vetter, Tilmann (1988), The Ideas and Meditative Practices of Early Buddhism, BRILL
 • Walsh, Maurice (1995), The Long Discourses of the Buddha. A Translation of the Digha Nikaya, Wisdom Publications
 • Warder, A.K. (2004), Indian Buddhism, 3rd Revised edition, Motilal Banarsidass Publ.
 • Wayman, Alex (1971), “Buddhist Dependent Origination”, History of Religions, 10 (3): 185–203, doi:10.1086/462628, JSTOR 1062009
 • Wayman, Alex (1984), “Dependent Origination - the Indo-Tibetan Vision”, Buddhist Insight: Essays, Motilal Banarsidass, ISBN 978-81-208-0675-7
 • Wayman, Alex (1990) [1984], “The Intermediate-State Dispute in Buddhism”, Buddhist Insight: Essays, Motilal Banarsidass, ISBN 978-81-208-0675-7
 • Wayman, Alex (1990), Budddhist Insight. Essays by Alex Wayman, Motilall Banarsidass
 • Williams, Paul (2000), Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations, Routledge
 • Wynne, Alexander (2007), The Origin of Buddhist Meditation, Routledge

Nguồn Web[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Sujato, Bhante (2012), Sects & Sectarianism: The Origins of Buddhist Schools, Santipada, ISBN 9781921842085