Thể loại:Nhượng quyền truyền thông được giới thiệu năm 1996