Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ chấm dứt thế kỷ 10