Thời biểu của trình duyệt web

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là một thời gian biểu của các trình duyệt web từ đầu những năm 1990 đến nay. Trước khi có trình duyệt, nhiều công nghệ và hệ thống tồn tại để xem thông tin và truyền tải dữ liệu qua mạng toàn cầu. Đối với một lịch sử sâu trong các trình duyệt web trước đó xem các bài viết về trình duyệt web.

Biểu đồ[sửa | sửa mã nguồn]

1993–2014[sửa | sửa mã nguồn]

Bảng dưới đây ghi chép lại những ngày phát hành chính thức từ năm 1993 cho các trình duyệt web phổ biến.

1993 Lynx
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3 2.0*
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7 2.0.10
Tháng 8 2.0.11
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11 2.0.12
Tháng 12 2.1
1994 Lynx Mosaic Netscape Opera
Tháng 1
Tháng 2 2.2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5 2.3
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10 0.9*
Tháng 11 1.0β*
Tháng 12 1.0
1995 Lynx Netscape Opera IE
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3 1.1
Tháng 4 1.0
Tháng 5
Tháng 6 2.4
Tháng 7
Tháng 8 1.22 1.0*
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11 2.0
Tháng 12
1996 Lynx Netscape Opera IE Mac IE
Tháng 1 2.0B*
Tháng 2
Tháng 3 2.0
Tháng 4 2.0 2.0
Tháng 5 2.5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8 3.0 3.0 2.1
Tháng 9 2.6
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12 2.10
1997 Lynx Netscape Opera IE Mac IE
Tháng 1 3.0
Tháng 2 2.7
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6 4.0
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10 4.0
Tháng 11
Tháng 12 3.0
1998 Lynx Netscape Opera IE Mac IE
Tháng 1 4.0
Tháng 2
Tháng 3 2.8
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10 2.8.1 4.5
Tháng 11 3.5
Tháng 12
1999 Lynx Netscape Opera IE Mac IE Mozilla
Tháng 1 4.5
Tháng 2
Tháng 3 5.0 M3*
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6 2.8.2
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
2000 Lynx Netscape Opera IE Mac IE Mozilla
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3 5.0†
Tháng 4 2.8.3
Tháng 5
Tháng 6 4.0
Tháng 7 5.5
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11 6.0
Tháng 12 5.0 0.6
2001 Lynx Netscape Opera IE Mozilla
Tháng 1 0.7
Tháng 2 0.8
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5 0.9
Tháng 6
Tháng 7 2.8.4
Tháng 8 6.1
Tháng 9
Tháng 10 6.2 6.0
Tháng 11 6.0
Tháng 12
2002 Lynx Netscape Opera IE Chimera Mozilla Phoenix
Tháng 1
Tháng 2 0.1*
Tháng 3
Tháng 4 0.2
Tháng 5
Tháng 6 1.0
Tháng 7 0.4
Tháng 8 7.0 (& 4.8) 1.1
Tháng 9 6.0 SP1 0.5 0.1*
Tháng 10 0.4
Tháng 11 0.6 1.2
Tháng 12 0.5
2003 Lynx Netscape Opera IE Camino Mozilla Firebird Safari MyIE2
Tháng 1 7.0
Tháng 2
Tháng 3 0.7 1.3
Tháng 4 7.1
Tháng 5 0.6
Tháng 6 7.1 1.4 1.0*
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9 7.2
Tháng 10 1.5 0.7
Tháng 11
Tháng 12 .9*
2004 Lynx Netscape Opera IE Camino Mozilla Firefox Safari Maxthon
Tháng 1 1.6
Tháng 2 2.8.5 0.8
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5 7.5
Tháng 6 0.8 1.7 0.9
Tháng 7
Tháng 8 7.2 6.0 SP2
Tháng 9 0.10 (PR) 1.0*
Tháng 10
Tháng 11 1.0
Tháng 12
2005 Lynx Netscape Opera IE Camino Mozilla
SeaMonkey
Firefox Safari Maxthon Lunascape
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4 8.0 2.0
Tháng 5 8.0
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9 8.5 SM 1.0α* 1.5 3.0 (JPN)*
Tháng 10
Tháng 11 1.5
Tháng 12
2006 Lynx Netscape Opera IE Camino Mozilla
SeaMonkey
Firefox Safari Maxthon Lunascape
Tháng 1 8.1 SM 1.0
Tháng 2 1.0
Tháng 3 3 Lite/3 Pocket (JPN)
Tháng 4 M. 1.7.13†
Tháng 5
Tháng 6 9.0
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10 2.8.6 7.0 2.0
Tháng 11 4.0*
Tháng 12 9.1
2007 Lynx Netscape Opera IE Camino SeaMonkey Firefox Safari Maxthon Lunascape NetSurf
Tháng 1 1.1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4 9.2
Tháng 5 1.6 1.0*
Tháng 6 1.5 3.0
Tháng 7 2.0
Tháng 8 1.1
Tháng 9
Tháng 10 9.0
Tháng 11
Tháng 12
2008 Lynx Netscape Opera IE Camino SeaMonkey Firefox Safari Maxthon Lunascape NetSurf Iron
Tháng 1
Tháng 2 9.0.0.6†
Tháng 3 3.1 1.2
Tháng 4 1.6
Tháng 5
Tháng 6 9.5 3.0
Tháng 7
Tháng 8 Chrome
Tháng 9 0.2.149.27* 5.0 Alpha (JPN) 0.2.155*
Tháng 10 9.6
Tháng 11
Tháng 12 1.0 2.5 1.0
2009 Lynx Chrome Opera IE Camino SeaMonkey Firefox Safari Maxthon Lunascape NetSurf Iron
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3 8.0
Tháng 4 2.0
Tháng 5 2.0 2.1 2.0
Tháng 6 3.5 4.0
Tháng 7 2.8.7
Tháng 8
Tháng 9 3.0 10.0 5.1.5 3.0
Tháng 10 2.0
Tháng 11 10.10 2.0
Tháng 12 6.0
2010 Lynx Chrome Opera IE Camino SeaMonkey Firefox Safari Maxthon Lunascape NetSurf Iron
Tháng 1 4.0 3.6 4.0
Tháng 2
Tháng 3 10.50
Tháng 4 6.1.1 2.5
Tháng 5 5.0
Tháng 6 4.1, 5.0 5.0
Tháng 7 10.60 6.2
Tháng 8 3.0 6.3
Tháng 9 6.0 2.6 6.0
Tháng 10 7.0 7.0
Tháng 11
Tháng 12 8.0 11.0 8.0
2011 Lynx Chrome Opera IE Camino SeaMonkey Firefox Safari Maxthon Lunascape NetSurf Iron
Tháng 1 6.4.1
Tháng 2 9.0 9.0
Tháng 3 10.0 9.0 4.0 10.0
Tháng 4 11.0 11.10 2.7
Tháng 5 6.5 11.0
Tháng 6e 12.0 11.50 2.1 5.0 3.1
Tháng 7y 2.2 5.1 12.0
Tháng 8 13.0 6.0 13.0
Tháng 9 14.0 2.4 7.0 2.8 14.0
Tháng 10 15.0 3.2
Tháng 11 2.1 2.5 8.0 15.0
Tháng 12 16.0 11.60 2.6 9.0 3.3
2012 Lynx Chrome Opera IE Camino SeaMonkey Firefox Safari Maxthon Lunascape NetSurf Iron
Tháng 1 2.7 10.0
Tháng 2 17.0
Tháng 3 18.0 2.1.2† 2.8 11.0
Tháng 4 2.9 12.0 6.7.0 2.9 18.0
Tháng 5 19.0 19.0
Tháng 6e 12.00 2.10 13.0 3.4
Tháng 7y 20.0 2.11 14.0 6.0 20.0
Tháng 8 21.0 2.12 15.0 21.0
Tháng 9 22.0 6.8.0
Tháng 10 10.0 2.13 16.0 22.0
Tháng 11 23.0 12.10 2.14 17.0 3.5 23.0
Tháng 12 4.0
2013 Lynx Chrome Opera IE SeaMonkey Firefox Safari Maxthon Lunascape NetSurf Iron
Tháng 1 24.0 2.15 18.0 24.0
Tháng 2 25.0 2.16 19.0 6.8.2
Tháng 3 26.0 25.0
Tháng 4 12.15 2.17 20.0 3.0 26.0
Tháng 5 27.0 21.0 6.8.4 27.0
Tháng 6e 10.0.6 22.0 6.0.5 4.1
Tháng 7y 28.0 15.0 2.19 28.0
Tháng 8 29.0 2.20 23.0 6.8.8
Tháng 9 16.0 2.21 24.0 29.0
Tháng 10 30.0 17.0 11.0 2.22 25.0 7.0 30.0
Tháng 11 31.0 18.0 4.2
Tháng 12 2.23 26.0 6.8.10 31.0
2014 Lynx Chrome Opera IE SeaMonkey Firefox Safari Maxthon Lunascape NetSurf Iron
Tháng 1 32.0 19.0 32.0
Tháng 2 2.8.8 33.0 2.24 27.0 4.3
Tháng 3 20.0 2.25 28.0 33.0
Tháng 4 34.0 11.0.7 29.0 4.4 3.1 34.0
Tháng 5 35.0 21.0 2.26
Tháng 6e 22.0 30.0
Tháng 7y 36.0
    • Phiên bản đầu tiên
  • † Không có phiên bản tiếp theo được lên kế hoạch

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Early web browsers