Trợ giúp:Giới thiệu về sửa đổi bằng Mã đánh dấu Wiki/3

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Sửa đổi trang
Kích hoạt chế độ sửa đổi

Định dạng
Giữ mọi thứ ngay ngắn

Liên kết và liên kết wiki
Kết nối các trang với nhau

Tạo bài viết mới
Xây dựng một trang từ nơi bắt đầu

Tổng kết
Xem lại những gì bạn đã được họcVideo hướng dẫn về những điều cơ bản của mã đánh dấu wiki, có gồm cả tạo liên kết

Liên kết Wiki (hay Wikilink) là một trong những thành phần chính của Wikipedia. Liên kết Wiki kết nối các trang với nhau, buộc chặt toàn bộ bách khoa toàn thư lại với nhau.

Nói chung, liên kết Wiki nên được bổ sung khi lần đầu nhắc đến một khái niệm quan trọng hoặc không quen thuộc trong một bài viết.

Thông thường, liên kết wiki sử dụng dấu ngoặc vuông, như thế này: [[trang đích]]. Bạn cũng có thể chèn chúng bằng cách nhấn vào biểu tượng Chain icon.

Nếu bạn muốn liên kết đến một bài viết, nhưng hiển thị một vài văn bản khác cho liên kết, bạn có thể dùng dấu | để phân chia các tham số (⇧ Shift+\):
[[trang đích|văn bản hiển thị]]

Bạn cũng có thể liên kết đến một phần cụ thể của trang bằng dấu thăng #:
[[Trang đích#Đề mục đích|văn bản hiển thị]]

Sau đây là một vài ví dụ:

Bạn đôi lúc cũng có thể gặp một số bản mẫu, bản mẫu cho phép thêm vào các yếu tố được sử dụng thường xuyên trên nhiều trang. Chúng được thêm vào các trang bằng những dấu ngoặc nhọn như sau: {{tên bản mẫu|tham số}}

Lấy ví dụ, để nhập thẻ [cần dẫn nguồn], bạn có thể nhập như sau: {{Cần chú thích|date=tháng 2 2024}}. Ấn vào biểu tượng Puzzle piece icon cũng tạo ra kết quả tương tự.