VISCII

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

VISCII (viết tắt của tiếng Anh VIetnamese Standard Code for Information Interchange, tức là "Mã chuẩn tiếng Việt để trao đổi thông tin") là một bảng mã do Nhóm Viet-Std (Vietnamese-Standard Working Group - Nhóm Nghiên cứu Tiêu chuẩn Tiếng Việt) thuộc TriChlor group tại California đề xướng vào năm 1992 và dùng để gõ tiếng Việt trên máy vi tính, chỉ dùng những chữ có dấu sẵn rồi. Dùng trong nhiều hệ điều hành MS-DOS, Windows, Unix, X-Windows, Mac OS,... mà không cần phải dùng một nhu liệu đặc biệt nào.

Bảng mã VISCII
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .A .B .C .D .E .F
 
0.
 
NUL
0
SOH
1

1EB2
ETX
3
EOT
4

1EB4

1EAA
BEL
7
BS
8
HT
9
LF
A
VT
B
FF
C
CR
D
SO
E
SI
F
 
1.
 
DLE
10
DC1
11
DC2
12
DC3
13

1EF6
NAC
15
SYN
16
ETB
17
CAN
18

1EF8
SUB
1A
ESC
1B
FS
1C
GS
1D

1EF4
US
1F
 
2.
 

20
!
21
"
22
#
23
$
24
%
25
&
26
'
27
(
28
)
29
*
2A
+
2B
,
2C
-
2D
.
2E
/
2F
 
3.
 
0
30
1
31
2
32
3
33
4
34
5
35
6
36
7
37
8
38
9
39
:
3A
;
3B
<
3C
=
3D
>
3E
?
3F
 
4.
 
@
40
A
41
B
42
C
43
D
44
E
45
F
46
G
47
H
48
I
49
J
4A
K
4B
L
4C
M
4D
N
4E
O
4F
 
5.
 
P
50
Q
51
R
52
S
53
T
54
U
55
V
56
W
57
X
58
Y
59
Z
5A
[
5B
\
5C
]
5D
^
5E
_
5F
 
6.
 
`
60
a
61
b
62
c
63
d
64
e
65
f
66
g
67
h
68
i
69
j
6A
k
6B
l
6C
m
6D
n
6E
o
6F
 
7.
 
p
70
q
71
r
72
s
73
t
74
u
75
v
76
w
77
x
78
y
79
z
7A
{
7B
|
7C
}
7D
~
7E
DEL
7F
 
8.
 

1EA0

1EAE

1EB0

1EB6

1EA4

1EA6

1EA8

1EAC

1EBC

1EB8

1EBE

1EC0

1EC2

1EC4

1EC6

1ED0
 
9.
 

1ED2

1ED4

1ED6

1ED8

1EE2

1EDA

1EDC

1EDE

1ECA

1ECE

1ECC

1EC8

1EE6
Ũ
168

1EE4

1EF2
 
A.
 
Õ
D5

1EAF

1EB1

1EB7

1EA5

1EA7

1EA9

1EAD

1EBD

1EB9
ế
1EBF

1EC1

1EC3

1EC5

1EC7

1ED1
 
B.
 

1ED3

1ED5

1ED7

1EE0
Ơ
1A0

1ED9

1EDD

1EDF

1ECB

1EF0

1EE8

1EEA

1EEC
ơ
1A1

1EDB
Ư
1AF
 
C.
 
À
C0
Á
C1
Â
C2
Ã
C3

1EA2
Ă
102

1EB3

1EB5
È
C8
É
C9
Ê
CA

1EBA
Ì
CC
Í
CD
Ĩ
128

1EF3
 
D.
 
Đ
110

1EE9
Ò
D2
Ó
D3
Ô
D4

1EA1

1EF7

1EEB

1EED
Ù
D9
Ú
DA

1EF9

1EF5
Ý
DD

1EE1
ư
1B0
 
E.
 
à
E0
á
E1
â
E2
ã
E3

1EA3
ă
103

1EEF

1EAB
è
E8
é
E9
ê
EA

1EBB
ì
EC
í
ED
ĩ
129

1EC9
 
F.
 
đ
111

1EF1
ò
F2
ó
F3
ô
F4
õ
F5

1ECF

1ECD

1EE5
ù
F9
ú
FA
ũ
169

1EE7
ý
FD

1EE3

1EEE

Trước đó, VISCII còn một bảng mã quy ước khác để gõ tiếng Việt và quy ước này cần có cài đặt font chữ VISCII mới đọc được. Thí dụ: Việt Nam đất nước mến yêu => Vi®t Nam ð¤t nß¾c mªn yêu, sẽ không đọc được nếu không có cài đặt font VISCII.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết bên ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]