Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tạo sửa lỗi chính tả dùng AWB cho tiếng Việt. Đang trong quá trình thử nghiệm. Có liên hệ với Wikipedia:Dự án/Bot/Sửa lỗi chính tả.

Sai chính tả[sửa | sửa mã nguồn]

<Typo word=". Những những" find="([Nn]hững)([Nn]hững)" replace=". $1 "/>

Viết tắt[sửa | sửa mã nguồn]

<Typo word="cm²" find="\bcm2\b" replace="cm<sup>2</sup>" />
<Typo word="m²" find="\bm2\b" replace="m<sup>2</sup>" />
<Typo word="m³" find="\bm3\b" replace="m<sup>3</sup>" />
<Typo word="cm³" find="\bcm3\b" replace="cm<sup>3</sup>" />
<Typo word="km²" find="\bkm2\b" replace="km<sup>2</sup>" />

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

A[sửa | sửa mã nguồn]

B[sửa | sửa mã nguồn]

C[sửa | sửa mã nguồn]

Viết hoa[sửa | sửa mã nguồn]

Văn hóa, ngôn ngữ và dân tộc[sửa | sửa mã nguồn]

Các công ty, tổ chức và thương hiệu[sửa | sửa mã nguồn]

<Typo word="Disney World" find="\b[dD]isney[wW]orld\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Disney World"/>
<Typo word="Disneyland (1)" find="\b[dD]isney(?:[−―–—\s]+[lL]|L)and\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Disneyland"/>
<Typo word="Disney(land) (2)" find="\bdisney(land)?\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Disney$1"/>
<Typo word="DreamWorks" find="\b[dD]ream(?:-[wW]|w|\sW)orks\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="DreamWorks"/>
<Typo word="Facebook" find="\b(?:face[bB]|FaceB)ook\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Facebook"/><!--avoid "facebook.com"-->
<Typo word="Firefox" find="\bfirefox\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Firefox"/>
<Typo word="GameSpot" find="\b[gG]amespot\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="GameSpot"/>
<Typo word="Hachette Book Group" find="\b[hH]atchette\s+[bB]ook\s+[gG]roup\b" replace="Hachette Book Group"/> 
<Typo word="Harvard" find="\bharvard\b(?!\.edu\b)(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Harvard"/>
<Typo word="IBM" find="\b[iI]bm\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="IBM"/>
<Typo word="iPad/iPod/iPhone" find="\b[iI]p(ads?|hones?|ods?)\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="iP$1"/>
<Typo word="iTunes" find="\b[iI]tunes\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="iTunes"/>
<Typo word="Microsoft" find="\b(?:micros|[mM]ic(?:ors|ro[S\$]))oft\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Microsoft"/>
<Typo word="Myspace" find="\bmyspace\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="Myspace"/><!--avoid "myspace.com"-->
<Typo word="NASCAR" find="\b[nN]ascar\b(?!\s(?:JF\b|Motorsport\b))(?![^\s\.]*\.\w)" replace="NASCAR"/>
<Typo word="TiVo" find="\b(?:Tiv|ti[vV])o(s?|'s)\b(?![^\s\.]*\.\w)" replace="TiVo$1"/>
<Typo word="YouTube" find="\b(?:you[−―–—\s]?[tT]|You(?:t|-[tT]|\s[tT]))ube\b(?<!</?youtube)(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})" replace="YouTube"/><!--avoid youtube.com & <youtube></youtube> tags from Wikia-->