Wikipedia:Giải thưởng phục vụ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Viết tắt

Mức độ khen thưởng[sửa mã nguồn]

Tổng quan[sửa mã nguồn]

Yêu cầu[sửa mã nguồn]

Bảng sau đây liệt kê các yêu cầu cho từng cấp độ giải thưởng. Cả hai khoảng thời gian và tổng số sửa đổi phải được đáp ứng cho mỗi cấp độ giải thưởng.

° Giải thưởng Giải thưởng thay thế Số sửa đổi tối thiểu Thời gian gia nhập
1 BTV đã đăng kí Signator 1 1 day
2 BTV mới vào nghề Burba 200 1 tháng
3 BTV Sơ cấp Novato 1,000 3 tháng
4 BTV Nghiệp dư Grognard 2,000 6 tháng
5 BTV Trung cấp Grognard Extraordinaire 4,000 1 năm
6 BTV Kinh nghiệm Grognard Mirabilaire 6,000 1.5 năm
7 BTV Chuyên nghiệp Tutnum 8,000 2 năm
8 BTV Chuyên nghiệp II Grand Tutnum 12,000 2.5 năm
9 BTV Chuyên nghiệp III Most Perfect Tutnum 16,000 3 năm
10 BTV Chuyên nghiệp IV Tutnum of the Encyclopedia 20,000 3.5 năm
11 BTV Thâm niên Labutnum 24,000 4 năm
12 BTV Thâm niên II Most Pluperfect Labutnum 28,500 4.5 năm
13 BTV Thâm niên III Labutnum of the Encyclopedia 33,000 5 năm
14 BTV Thượng cấp Illustrious Looshpah 42,000 6 năm
15 BTV Thượng cấp II Auspicious Looshpah 51,000 7 năm
16 BTV Thượng cấp III Most Plusquamperfect Looshpah Laureate 60,000 8 năm
17 BTV Thượng cấp IV Looshpah Laureate of the Encyclopedia 78,000 10 năm
18 BTV Bô lão Lord High Togneme Vicarus 96,000 12 năm
19 BTV Bô lão Thượng cấp Lord High Togneme Laureate 114,000 14 năm
20 BTV Tiên Khởi Lord Gom, the Highest Togneme of the Encyclopedia 132,000 16 năm

Giải thích các yêu cầu[sửa mã nguồn]

Hình, hộp thành viên và biểu tượng góc trên[sửa mã nguồn]

BTV đã đăng kí (hay Người tân thủ)[sửa mã nguồn]

Thành viên này là BTV đã đăng kí
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV đã đăng kí}}
Bản mẫu:Người tân thủ
{{Người đã đăng kí}}
Bản mẫu:Hộp thành viên BTV đã đăng kí
{{Hộp thành viên BTV đã đăng kí}}


Bản mẫu:Hộp thành viên Người tân thủ

{{Hộp thành viên Người tân thủ}}


Bản mẫu:Ruy băng BTV đã đăng kí

{{Ruy băng BTV đã đăng kí}}Editorrib01.svg

[[File:Editorrib01.svg]]
Yêu cầu:
 • 1 sửa đổi và
 • 1 ngày phục vụ

Incremental service award ribbons are also available, starting at 50 sửa đổi và 8 ngày phục vụ.

BTV mới vào nghề (hay Burba)[sửa mã nguồn]

Thành viên này là BTV mới vào nghề
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV mới vào nghề}}
Bản mẫu:Burba
{{Burba}}
Bản mẫu:Hộp thành viên BTV mới vào nghề
{{Hộp thành viên BTV mới vào nghề}}


Bản mẫu:Burba Userbox

{{Burba Userbox}}


Bản mẫu:Ruy băng BTV mới vào nghề

{{Ruy băng BTV mới vào nghề}}Editorrib02.svg

[[File:Editorrib02.svg]]
Yêu cầu:
 • 200 sửa đổi và
 • 1 tháng phục vụ

Incremental service award ribbons are also available, starting at 400 sửa đổi và 1 month 15 ngày phục vụ.

BTV sơ cấp (hay Novato)[sửa mã nguồn]

Thành viên này là BTV sơ cấp
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV sơ cấp}}
Bản mẫu:Novato
{{Novato}}
Bản mẫu:Apprentice Editor Userbox
{{Apprentice Editor Userbox}}


Bản mẫu:Novato Userbox

{{Novato Userbox}}


Bản mẫu:Apprentice Editor Ribbon

{{Apprentice Editor Ribbon}}Editorrib03.svg

[[File:Editorrib03.svg]]
Yêu cầu:
 • 1,000 sửa đổi và
 • 3 tháng phục vụ

Incremental service award ribbons are also available, starting at 1,250 sửa đổi và 3 months 23 ngày phục vụ.

BTV nghiệp dư (hay Grognard)[sửa mã nguồn]

Thành viên này là BTV nghiệp dư
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV nghiệp dư}}
Bản mẫu:Grognard
{{Grognard}}

Bản mẫu:Journeyman Editor Userbox
{{Journeyman Editor Userbox}}


Bản mẫu:Grognard Userbox

{{Grognard Userbox}}


Bản mẫu:Journeyman Editor Ribbon

{{Journeyman Editor Ribbon}}Editorrib04.svg

[[File:Editorrib04.svg]]
Yêu cầu:
 • 2,000 sửa đổi và
 • 6 tháng phục vụ

Incremental service award ribbons are also available, starting at 2,500 sửa đổi và 7 months 15 ngày phục vụ.

Yeoman Editor (hay Grognard Extraordinaire)[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Yeoman Editor
{{Yeoman Editor}}
Bản mẫu:Grognard II
{{Grognard II}}
Bản mẫu:Yeoman Editor Userbox
{{Yeoman Editor Userbox}}


Bản mẫu:Grognard II Userbox

{{Grognard II Userbox}}


Bản mẫu:Yeoman Editor Ribbon

{{Yeoman Editor Ribbon}}Editorrib05.svg

[[File:Editorrib05.svg]]
Yêu cầu:
 • 4,000 sửa đổi và
 • 1 năm phục vụ

Incremental service award ribbons are also available, starting at 4,500 sửa đổi và 13 months 15 ngày phục vụ.

BTV Kinh nghiệm (hay Grognard Mirabilaire)[sửa mã nguồn]

"BTV Kinh nghiệm, được tặng thưởng vì đã đăng ký ít nhất 1,5 năm và thực hiện ít nhất 6.000 lần sửa đổi"
Thành viên này là BTV Kinh nghiệm
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV Kinh nghiệm}}
Bản mẫu:Grognard III
{{Grognard III}}
Bản mẫu:Experienced Editor Userbox
{{Experienced Editor Userbox}}


Bản mẫu:Grognard III Userbox

{{Grognard III Userbox}}


Bản mẫu:Experienced Editor Ribbon

{{Experienced Editor Ribbon}}Editorrib06.svg

[[File:Editorrib06.svg]]
Yêu cầu:
 • 6,000 sửa đổi và
 • 1.5 năm phục vụ

Veteran Editor (hay Tutnum)[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Veteran Editor
{{Veteran Editor}}
Bản mẫu:Tutnum
{{Tutnum}}
Bản mẫu:Veteran Editor Userbox
{{Veteran Editor Userbox}}


Bản mẫu:Tutnum Userbox

{{Tutnum Userbox}}


Bản mẫu:Veteran Editor Ribbon

{{Veteran Editor Ribbon}}Editorrib07.svg

[[File:Editorrib07.svg]]
Yêu cầu:
 • 8,000 sửa đổi và
 • 2 năm phục vụ

Veteran Editor II (hay Grand Tutnum)[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Veteran Editor II
{{Veteran Editor II}}
Bản mẫu:Tutnum II
{{Tutnum II}}
Bản mẫu:Veteran Editor II Userbox
{{Veteran Editor II Userbox}}


Bản mẫu:Tutnum II Userbox

{{Tutnum II Userbox}}


Bản mẫu:Veteran Editor II Ribbon

{{Veteran Editor II Ribbon}}Editorrib08.svg

[[File:Editorrib08.svg]]
Yêu cầu:
 • 12,000 sửa đổi và
 • 2.5 năm phục vụ

Veteran Editor III (hay Most Perfect Tutnum)[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Veteran Editor III
{{Veteran Editor III}}
Bản mẫu:Tutnum III
{{Tutnum III}}
Bản mẫu:Veteran Editor III Userbox
{{Veteran Editor III Userbox}}


Bản mẫu:Tutnum III Userbox

{{Tutnum III Userbox}}


Bản mẫu:Veteran Editor III Ribbon

{{Veteran Editor III Ribbon}}Editorrib09.svg

[[File:Editorrib09.svg]]
Yêu cầu:
 • 16,000 sửa đổi và
 • 3 năm phục vụ

Veteran Editor IV (hay Tutnum of the Encyclopedia)[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Veteran Editor IV
{{Veteran Editor IV}}
Bản mẫu:Tutnum IV
{{Tutnum IV}}
Bản mẫu:Veteran Editor IV Userbox
{{Veteran Editor IV Userbox}}


Bản mẫu:Tutnum IV Userbox

{{Tutnum IV Userbox}}


Bản mẫu:Veteran Editor IV Ribbon

{{Veteran Editor IV Ribbon}}Editorrib10.svg

[[File:Editorrib10.svg]]
Yêu cầu:
 • 20,000 sửa đổi và
 • 3.5 năm phục vụ

Senior Editor (hay Labutnum)[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Senior Editor
{{Senior Editor}}
Bản mẫu:Tutnum V
{{Labutnum}}
Bản mẫu:Senior Editor Userbox
{{Senior Editor Userbox}}


Bản mẫu:Labutnum Userbox

{{Labutnum Userbox}}


Bản mẫu:Senior Editor Ribbon

{{Senior Editor Ribbon}}Editorrib11.svg

[[File:Editorrib11.svg]]
Yêu cầu:
 • 24,000 sửa đổi và
 • 4 năm phục vụ

Senior Editor II (hay Most Pluperfect Labutnum)[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Senior Editor II
{{Senior Editor II}}
Bản mẫu:Labutnum II
{{Labutnum II}}
Bản mẫu:Senior Editor II Userbox
{{Senior Editor II Userbox}}


Bản mẫu:Labutnum II Userbox

{{Labutnum II Userbox}}


Bản mẫu:Senior Editor II Ribbon

{{Senior Editor II Ribbon}}Editorrib12.svg

[[File:Editorrib12.svg]]
Yêu cầu:
 • 28,500 sửa đổi và
 • 4.5 năm phục vụ

Senior Editor III (hay Labutnum of the Encyclopedia)[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Senior Editor III
{{Senior Editor III}}
Bản mẫu:Labutnum III
{{Labutnum III}}
Bản mẫu:Senior Editor III Userbox
{{Senior Editor III Userbox}}


Bản mẫu:Tutnum VII Userbox

{{Labutnum III Userbox}}


Bản mẫu:Senior Editor III Ribbon

{{Senior Editor III Ribbon}}Editorrib13.svg

[[File:Editorrib13.svg]]
Yêu cầu:
 • 33,000 sửa đổi và
 • 5 năm phục vụ

Master Editor (hay Illustrious Looshpah)[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Master Editor
{{Master Editor}}
Bản mẫu:Looshpah
{{Looshpah}}
Bản mẫu:Master Editor Userbox
{{Master Editor Userbox}}


Bản mẫu:Looshpah Userbox

{{Looshpah Userbox}}


Bản mẫu:Master Editor Ribbon

{{Master Editor Ribbon}}Editorrib14.svg

[[File:Editorrib14.svg]]
Yêu cầu:
 • 42,000 sửa đổi và
 • 6 năm phục vụ

Master Editor II (hay Auspicious Looshpah)[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Master Editor II
{{Master Editor II}}
Bản mẫu:Looshpah II
{{Looshpah II}}
Bản mẫu:Master Editor II Userbox
{{Master Editor II Userbox}}


Bản mẫu:Looshpah II Userbox

{{Looshpah II Userbox}}


Bản mẫu:Master Editor II Ribbon

{{Master Editor II Ribbon}}Editorrib15.svg

[[File:Editorrib15.svg]]
Yêu cầu:
 • 51,000 sửa đổi và
 • 7 năm phục vụ

Master Editor III (hay Most Plusquamperfect Looshpah Laureate)[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Master Editor III
{{Master Editor III}}
Bản mẫu:Looshpah III
{{Looshpah III}}
Bản mẫu:Master Editor III Userbox
{{Master Editor III Userbox}}


Bản mẫu:Looshpah III Userbox

{{Looshpah III Userbox}}


Bản mẫu:Master Editor III Ribbon

{{Master Editor III Ribbon}}Editorrib16.svg

[[File:Editorrib16.svg]]
Yêu cầu:
 • 60,000 sửa đổi và
 • 8 năm phục vụ

Master Editor IV (hay Looshpah Laureate of the Encyclopedia)[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Master Editor IV
{{Master Editor IV}}
Bản mẫu:Looshpah IV
{{Looshpah IV}}
Bản mẫu:Master Editor IV Userbox
{{Master Editor IV Userbox}}


Bản mẫu:Looshpah IV Userbox

{{Looshpah IV Userbox}}


Bản mẫu:Master Editor IV Ribbon

{{Master Editor IV Ribbon}}Editorrib17.svg

[[File:Editorrib17.svg]]
Yêu cầu:
 • 78,000 sửa đổi và
 • 10 năm phục vụ

Grandmaster Editor (hay Lord High Togneme Vicarus)[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Grandmaster Editor
{{Grandmaster Editor}}
Bản mẫu:Togneme
{{Togneme}}
Bản mẫu:Grandmaster Editor Userbox
{{Grandmaster Editor Userbox}}


Bản mẫu:Togneme Userbox

{{Togneme Userbox}}


Bản mẫu:Grandmaster Editor Ribbon

{{Grandmaster Editor Ribbon}}Editorrib18.svg

[[File:Editorrib18.svg]]
Yêu cầu:
 • 96,000 sửa đổi và
 • 12 năm phục vụ

Grandmaster Editor First-Class (hay Lord High Togneme Laureate)[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Grandmaster Editor FC
{{Grandmaster Editor FC}}
Bản mẫu:Togneme II
{{Togneme II}}
Bản mẫu:Grandmaster Editor FC Userbox
{{Grandmaster Editor FC Userbox}}


Bản mẫu:Togneme II Userbox

{{Togneme II Userbox}}


Bản mẫu:Grandmaster Editor FC Ribbon

{{Grandmaster Editor FC Ribbon}}Editorrib19.svg

[[File:Editorrib19.svg]]
Yêu cầu:
 • 114,000 sửa đổi và
 • 14 năm phục vụ

BTV Tiên Khởi (hay Lord Gom, the Highest Togneme of the Encyclopedia)[sửa mã nguồn]

Biên tập viên này là
BTV Tiên Khởi và được quyền trưng bày Ngôi sao Unobtainium với Ảnh toàn ký siêu sao Neutroni.
{{BTV Tiên Khởi}}
Bản mẫu:Gom
{{Gom}}
Bản mẫu:Vanguard Editor Userbox
{{Vanguard Editor Userbox}}


Bản mẫu:Gom Userbox

{{Gom Userbox}}


Bản mẫu:Vanguard Editor Ribbon

{{Vanguard Editor Ribbon}}Editorrib20.svg

[[File:Editorrib20.svg]]
Yêu cầu:
 • 132,000 sửa đổi và
 • 16 năm phục vụ