Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
59°54′59″B, 30°19′7″Đ