Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
34°51′30″B, 136°48′19″Đ