Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
40°15′0″B, 15°4′0″Đ