Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
40°26′40″B, 79°57′12″T