Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
47°2′45″B, 7°16′35″Đ