Liệt kê các ứng dụng OAuth

Duyệt các ứng dụng OAuth
Tên ứng dụng
IABotManagementConsole
Phiên bản tiêu dùng:
1.2
OAuth protocol version
OAuth 1.0a
Nhà xuất bản
Cyberpower678
Trạng thái
chấp nhận
Miêu tả
A web interface of tools that improve the DB, articles, or queues up IABot to run on a set of articles.
Dự án có liên quan
Tất cả các dự án trên mạng này
“URL gọi lại” OAuth
https://iabot.toolforge.org/oauthcallback.php
Allow consumer to specify a callback in requests and use "callback" URL above as a required prefix.
Không
Applicable grants
  • Hoạt động với tần số cao
Sửa đổi tốc độ cao
  • Tương tác với trang
Sửa đổi các trang đã tồn tại; Sửa đổi các trang bị khóa; Tạo, sửa đổi, và di chuyển trang