Xuất các trang

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bạn có thể xuất nội dung và lịch sử sửa đổi của một trang hay tập hợp trang nào đó vào trong các XML. Trong tương lai, cũng có thể nhập vào một mạng khác chạy phần mềm MediaWiki.

Để xuất nội dung các bài, gõ vào tên bài trong cửa sổ dưới đây, mỗi tên một hàng, và cho biết là bạn muốn chọn phiên bản hiện tại cùng với các phiên bản cũ của nó, với các dòng về lịch sử trang, hay chỉ phiên bản hiện hành với thông tin về lần sửa đổi cuối cùng.

Để xuất phiên bản hiện hành của một bài, có thể gắn tên bài vào địa chỉ của công cụ này, thí dụ Đặc biệt:Export/Xích lô để xuất bài Xích lô.