Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 111
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:111

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 1.826 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 3 tác vụ (0,16%). Trung bình, thời gian chạy của bộ lọc là 0,07 ms, và nó sử dụng 1,6 điều kiện của giới hạn điều kiện.
Các điều kiện:
!("extendedconfirmed" in user_rights) & summary contains "Tạo với bản dịch của trang" & page_namespace != 2
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:16:19, ngày 11 tháng 10 năm 2021 bởi P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng