Lỗi mở tài khoản

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Địa chỉ IP của bạn đã bị cấm tại tất cả các wiki.

Người cấm là [//meta.wikimedia.org/wiki/User:Vituzzu Vituzzu] (meta.wikimedia.org). Lý do được đưa ra là Amazon web services, including several abused [[:m:NOP|open proxies]].

  • Lúc bắt đầu cấm: 21:27, ngày 31 tháng 10 năm 2017
  • Thời hạn cấm: 21:27, ngày 31 tháng 10 năm 2020

Bạn có thể liên lạc với [//meta.wikimedia.org/wiki/User:Vituzzu Vituzzu] để thảo luận về vụ cấm này. Bạn chỉ có thể sử dụng tíng năng “Gửi thư cho người này” sau khi đặt địa chỉ thư điện tử hợp lệ trong tùy chọn tài khoản nếu chưa cấm sử dụng tính năng này. Địa chỉ IP hiện tại của bạn là 54.162.151.77, và dãy IP bị cấm là 54.162.0.0/16. Xin vui lòng bao gồm các chi tiết ở trên khi nào hỏi về vụ cấm này.

Trở lại Trang Chính.