Khác biệt giữa các bản “Watt”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
n (r2.7.1) (Bot: Sửa ta:வாட் (அலகு))
:1 [[giga]]watt (GW) = 1 000 000 000 W
 
=== Các ước số-bội số trongcủa SIwatt ===
{{Ước==== số-BộiCác sốtiền trongtố kết hợp với SI|đơn vị=  watt|ký hiệu=W}}===
{| class="wikitable"
|-
! Tiền tố !! Kết hợp với đơn vị Watt !! Giá trị !! Cách đọc bội sô
|-
| [[yôta|Y]] || YW || 1 × 10<sup>24</sup> J || Yôtawatt
|-
| [[zêta|Z]] || ZW || 1 × 10<sup>21</sup> J || Zêtawatt
|-
| [[êxa|E]] || EW || 1 × 10<sup>18</sup> J || Êxawatt
|-
| [[pêta|P]] || PW || 1 × 10<sup>15</sup> J || Pêtawatt
|-
| [[têra|T]] || TW || 1 × 10<sup>12</sup> J || Têrawatt
|-
| [[giga|G]] || GW || 1 × 10<sup>9</sup> J || Gigawatt
|-
| [[mêga|M]] || MW || 1 × 10<sup>6</sup> J || Mêgawatt
|-
| [[kilô|k]] || kW || 1 × 10<sup>3</sup> J || klôwatt
|-
| [[héctô|h]] || hW || 1 × 10<sup>2</sup> J || héctôwatt
|-
| [[đêca|da]] || daW || 1 × 10<sup>1</sup> J || đêcawatt
 
|}
{| class="wikitable"
|-
! Tiền tố !! Kết hợp với đơn vị watt !! Giá trị !! Cách đọc ước sô
|-
| [[đêxi|d]] || dW || 1 × 10<sup>-1</sup> W || đêxiwatt
|-
| [[xenti|c]] || cW || 1 × 10<sup>-2</sup> W || xentiwatt
|-
| [[mili|m]] || mW || 1 × 10<sup>-3</sup> W || miliwatt
|-
| [[micrô|μ]] || μW || 1 × 10<sup>-6</sup> W || micrôwatt
|-
| [[nanô|n]] || nW || 1 × 10<sup>-9</sup> W || nanôwatt
|-
| [[picô|p]] || pW || 1 × 10<sup>-12</sup> W || picôwatt
|-
| [[femtô|f]] || fW || 1 × 10<sup>-15</sup> W || femtôwatt
|-
| [[atô|a]] || aW || 1 × 10<sup>-18</sup> W || atôwatt
|-
| [[zeptô|z]] || zW || 1 × 10<sup>-21</sup> W || zeptôwatt
|-
| [[yoctô|y]] || yJ || 1 × 10<sup>-24</sup> W || yóctôwatt
 
|}
==== Bảng thể hiện giá trị chuyền đổi từ các ước sô-bội số ở hàng dọc sang các ước số-bội số ở hàng ngang ====
{| class="wikitable"
|-
! Các bội số-ước số !! YW !! ZW !! EW !! PW !! TW !! GW !! MW !! kW !! hW !! daW !! W !!dW !! cW !! mW !! μW !! nW !! pW !! fW !! aW !! zW !! yW
|-
| YW || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 10<sup>22</sup> || 1 × 10<sup>23</sup> || 1 × 10<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>25</sup> || 1 × 26<sup>26</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup> || 1 × 10<sup>36</sup> || 1 × 10<sup>39</sup> || 1 × 10<sup>42</sup> || 1 × 10<sup>45</sup> || 1 × 10<sup>48</sup>
|-
| ZW || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>19</sup> || 1 × 10<sup>20</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 10<sup>22</sup> || 1 × 10<sup>23</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup> || 1 × 10<sup>36</sup> || 1 × 10<sup>39</sup> || 1 × 10<sup>42</sup> || 1 × 10<sup>45</sup>
|-
| EW || 1 × 10<sup>-6</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>16</sup> || 1 × 10<sup>17</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>19</sup> || 1 × 10<sup>20</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup> || 1 × 10<sup>36</sup> || 1 × 10<sup>39</sup> || 1 × 10<sup>42</sup>
|-
| PW || 1 × 10<sup>-9</sup> || 1 × 10<sup>-6</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>13</sup> || 1 × 10<sup>14</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>16</sup> || 1 × 10<sup>17</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup> || 1 × 10<sup>36</sup> || 1 × 10<sup>39</sup>
|-
| TW || 1 × 10<sup>-12</sup> || 1 × 10<sup>-9</sup> || 1 × 10<sup>-6</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>10</sup> || 1 × 10<sup>11</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>13</sup> || 1 × 10<sup>14</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup> || 1 × 10<sup>36</sup>
|-
| GW || 1 × 10<sup>-15</sup> || 1 × 10<sup>-12</sup> || 1 × 10<sup>-9</sup> || 1 × 10<sup>-6</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>7</sup> || 1 × 10<sup>8</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>10</sup> || 1 × 10<sup>11</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup> || 1 × 10<sup>33</sup>
|-
| MW || 1 × 10<sup>-18</sup> || 1 × 10<sup>-15</sup> || 1 × 10<sup>-12</sup> || 1 × 10<sup>-9</sup> || 1 × 10<sup>-6</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>4</sup> || 1 × 10<sup>5</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>7</sup> || 1 × 10<sup>8</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup> || 1 × 10<sup>30</sup>
|-
| kW || 1 × 10<sup>-21</sup> || 1 × 10<sup>-18</sup> || 1 × 10<sup>-15</sup> || 1 × 10<sup>-12</sup> || 1 × 10<sup>-9</sup> || 1 × 10<sup>-6</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>2</sup> || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>4</sup> || 1 × 10<sup>5</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 26<sup>24</sup> || 1 × 10<sup>27</sup>
|-
| hW || 1 × 10<sup>-22</sup> || 1 × 10<sup>-19</sup> || 1 × 10<sup>-16</sup> || 1 × 10<sup>-13</sup> || 1 × 10<sup>-10</sup> || 1 × 10<sup>-7</sup> || 1 × 10<sup>-4</sup> || 1 × 10<sup>-1</sup> || 1 || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>2</sup> || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>4</sup> || 1 × 10<sup>5</sup> || 1 × 10<sup>8</sup> || 1 × 10<sup>11</sup> || 1 × 10<sup>14</sup> || 1 × 10<sup>17</sup> || 1 × 10<sup>20</sup> || 1 × 10<sup>23</sup> || 1 × 10<sup>26</sup>
|-
| daW || 1 × 10<sup>-23</sup> || 1 × 10<sup>-20</sup> || 1 × 10<sup>-17</sup> || 1 × 10<sup>-14</sup> || 1 × 10<sup>-11</sup> || 1 × 10<sup>-8</sup> || 1 × 10<sup>-5</sup> || 1 × 10<sup>-2</sup> || 1 × 10<sup>-1</sup> || 1 || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>2</sup> || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>4</sup> || 1 × 10<sup>7</sup> || 1 × 10<sup>10</sup> || 1 × 10<sup>13</sup> || 1 × 10<sup>16</sup> || 1 × 10<sup>19</sup> || 1 × 10<sup>22</sup> || 1 × 10<sup>25</sup>
|-
| W || 1 × 10<sup>-24</sup> || 1 × 10<sup>-21</sup> || 1 × 10<sup>-18</sup> || 1 × 10<sup>-15</sup> || 1 × 10<sup>-12</sup> || 1 × 10<sup>-9</sup> || 1 × 10<sup>-6</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 × 10<sup>-2</sup> || 1 × 10<sup>-1</sup> || 1 × 10<sup>0</sup> || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>2</sup> || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup> || 1 × 10<sup>24</sup>
|-
| dW || 1 × 10<sup>-25</sup> || 1 × 10<sup>-22</sup> || 1 × 10<sup>-19</sup> || 1 × 10<sup>-16</sup> || 1 × 10<sup>-13</sup> || 1 × 10<sup>-10</sup> || 1 × 10<sup>-7</sup> || 1 × 10<sup>-4</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 × 10<sup>-2</sup> || 1 × 10<sup>-1</sup> || 1 || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>2</sup> || 1 × 10<sup>5</sup> || 1 × 10<sup>8</sup> || 1 × 10<sup>11</sup> || 1 × 10<sup>14</sup> || 1 × 10<sup>17</sup> || 1 × 10<sup>20</sup> || 1 × 10<sup>23</sup>
|-
| cW || 1 × 10<sup>-26</sup> || 1 × 10<sup>-23</sup> || 1 × 10<sup>-20</sup> || 1 × 10<sup>-17</sup> || 1 × 10<sup>-14</sup> || 1 × 10<sup>-11</sup> || 1 × 10<sup>-8</sup> || 1 × 10<sup>-5</sup> || 1 × 10<sup>-4</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 × 10<sup>-2</sup> || 1 × 10<sup>-1</sup> || 1 || 1 × 10<sup>1</sup> || 1 × 10<sup>4</sup> || 1 × 10<sup>7</sup> || 1 × 10<sup>10</sup> || 1 × 10<sup>13</sup> || 1 × 10<sup>16</sup> || 1 × 10<sup>19</sup> || 1 × 10<sup>22</sup>
|-
| mW || 1 × 10<sup>-27</sup> || 1 × 10<sup>-24</sup> || 1 × 10<sup>-21</sup> || 1 × 10<sup>-18</sup> || 1 × 10<sup>-15</sup> || 1 × 10<sup>-12</sup> || 1 × 10<sup>-9</sup> || 1 × 10<sup>-6</sup> || 1 × 10<sup>-5</sup> || 1 × 10<sup>-4</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 × 10<sup>-2</sup> || 1 × 10<sup>-1</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup> || 1 × 10<sup>21</sup>
|-
| μW || 1 × 10<sup>-30</sup> || 1 × 10<sup>-27</sup> || 1 × 10<sup>-23</sup> || 1 × 10<sup>-21</sup> || 1 × 10<sup>-18</sup> || 1 × 10<sup>-15</sup> || 1 × 10<sup>-12</sup> || 1 × 10<sup>-9</sup> || 1 × 10<sup>-8</sup> || 1 × 10<sup>-7</sup> || 1 × 10<sup>-6</sup> || 1 × 10<sup>-5</sup> || 1 × 10<sup>-4</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup> || 1 × 10<sup>18</sup>
|-
| nW || 1 × 10<sup>-33</sup> || 1 × 10<sup>-30</sup> || 1 × 10<sup>-27</sup> || 1 × 10<sup>-24</sup> || 1 × 10<sup>-21</sup> || 1 × 10<sup>-18</sup> || 1 × 10<sup>-15</sup> || 1 × 10<sup>-12</sup> || 1 × 10<sup>-11</sup> || 1 × 10<sup>-10</sup> || 1 × 10<sup>-9</sup> || 1 × 10<sup>-8</sup> || 1 × 10<sup>-7</sup> || 1 × 10<sup>-6</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup> || 1 × 10<sup>15</sup>
|-
| pW || 1 × 10<sup>-36</sup> || 1 × 10<sup>-33</sup> || 1 × 10<sup>-30</sup> || 1 × 10<sup>-27</sup> || 1 × 10<sup>-24</sup> || 1 × 10<sup>-21</sup> || 1 × 10<sup>-18</sup> || 1 × 10<sup>-15</sup> || 1 × 10<sup>-14</sup> || 1 × 10<sup>-13</sup> || 1 × 10<sup>-12</sup> || 1 × 10<sup>-11</sup> || 1 × 10<sup>-10</sup> || 1 × 10<sup>-9</sup> || 1 × 10<sup>-6</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup> || 1 × 10<sup>12</sup>
|-
| fW || 1 × 10<sup>-39</sup> || 1 × 10<sup>-36</sup> || 1 × 10<sup>-33</sup> || 1 × 10<sup>-30</sup> || 1 × 10<sup>-27</sup> || 1 × 10<sup>-24</sup> || 1 × 10<sup>-21</sup> || 1 × 10<sup>-18</sup> || 1 × 10<sup>-17</sup> || 1 × 10<sup>-16</sup> || 1 × 10<sup>-15</sup> || 1 × 10<sup>-14</sup> || 1 × 10<sup>-13</sup> || 1 × 10<sup>-12</sup> || 1 × 10<sup>-9</sup> || 1 × 10<sup>-6</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup> || 1 × 10<sup>9</sup>
|-
| aW || 1 × 10<sup>-42</sup> || 1 × 10<sup>-39</sup> || 1 × 10<sup>-36</sup> || 1 × 10<sup>-33</sup> || 1 × 10<sup>-30</sup> || 1 × 10<sup>-27</sup> || 1 × 10<sup>-24</sup> || 1 × 10<sup>-23</sup> || 1 × 10<sup>-22</sup> || 1 × 10<sup>-21</sup> || 1 × 10<sup>-20</sup> || 1 × 10<sup>-19</sup> || 1 × 10<sup>-18</sup> || 1 × 10<sup>-15</sup> || 1 × 10<sup>-12</sup> || 1 × 10<sup>-9</sup> || 1 × 10<sup>-6</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup> || 1 × 10<sup>6</sup>
|-
| zW || 1 × 10<sup>-45</sup> || 1 × 10<sup>-42</sup> || 1 × 10<sup>-39</sup> || 1 × 10<sup>-36</sup> || 1 × 10<sup>-33</sup> || 1 × 10<sup>-30</sup> || 1 × 10<sup>-27</sup> || 1 × 10<sup>-24</sup> || 1 × 10<sup>-23</sup> || 1 × 10<sup>-22</sup> || 1 × 10<sup>-21</sup> || 1 × 10<sup>-20</sup> || 1 × 10<sup>-19</sup> || 1 × 10<sup>-18</sup> || 1 × 10<sup>-15</sup> || 1 × 10<sup>-12</sup> || 1 × 10<sup>-9</sup> || 1 × 10<sup>-6</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1 || 1 × 10<sup>3</sup>
|-
| yW || 1 × 10<sup>-48</sup> || 1 × 10<sup>-45</sup> || 1 × 10<sup>-42</sup> || 1 × 10<sup>-39</sup> || 1 × 10<sup>-36</sup> || 1 × 10<sup>-33</sup> || 1 × 10<sup>-30</sup> || 1 × 10<sup>-27</sup> || 1 × 10<sup>-26</sup> || 1 × 10<sup>-25</sup> || 1 × 10<sup>-24</sup> || 1 × 10<sup>-23</sup> || 1 × 10<sup>-22</sup> || 1 × 10<sup>-21</sup> || 1 × 10<sup>-18</sup> || 1 × 10<sup>-15</sup> || 1 × 10<sup>-12</sup> || 1 × 10<sup>-9</sup> || 1 × 10<sup>-6</sup> || 1 × 10<sup>-3</sup> || 1
|}
 
[[Thể loại:Đơn vị đo công suất]]
784

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng

Không gian tên

Biến thể