Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Liệt hầu (thụy hiệu)”

* Tây Hán [[Vệ Thanh|Trường Bình Liệt hầu]]
* Tây Hán [[Khổng Quang|Bác Sơn Giản Liệt hầu]]
* [[Đông Hán]] [[Cảnh Huống|Du Mi Liệt hầu]]
* [[Tào Ngụy]] Trường Lạc Liệt hầu (hoặc Quý Thọ Liệt hầu) [[Tư Mã Khôi]] (trước là Cố Thủy [[Liệt tử]], đến thời Tây Tấn được phong làm Thái Nguyên [[Liệt Vương]])
* [[Đông Tấn]] Vĩnh Tu Liệt hầu [[Hoàn Y]] (trước từng làm Tuyên Thành Liệt Tử)
Người dùng vô danh