Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tráng hầu”

 
# Tây Hán [[Triệu Sung Quốc|Doanh Bình Tráng hầu]]
# Tây Hán Phá Hồ Tráng Hầu [[Trần Thang]] ([[Vương Mãng]] truy tặng)
# Đông Hán [[Sầm Bành|Vũ Âm Tráng hầu]]
# Đông Hán [[Cảnh Bỉnh|Mĩ Dương Tráng hầu]] (có thụy hiệu khác là [[Hoàn Hầu]])
# Mâu Hương Tráng Hầu [[Hứa Chử]]: tướng nhà [[Tào Ngụy]].
Người dùng vô danh