Trang bản mẫu bị khóa vĩnh viễn

Bản mẫu:Chất lượng/màu sắc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Trang đổi hướng:

This template uses a single unnamed parameter to Đầu ra the colour used by each class type as a six digit hex code prefixed with a # symbol.

Cú pháp Đầu ra Màu sắc Cú pháp Đầu ra Màu sắc
{{chất lượng/màu sắc|FA}} transparent {{chất lượng/màu sắc|CL}} #6699ff
{{chất lượng/màu sắc|FL}} transparent {{chất lượng/màu sắc|SL}} transparent
{{chất lượng/màu sắc|FM}} transparent {{chất lượng/màu sắc|Book}} transparent
{{chất lượng/màu sắc|A}} #66ffff {{chất lượng/màu sắc|Category}} transparent
{{chất lượng/màu sắc|GA}} transparent {{chất lượng/màu sắc|Disambig}} transparent
{{chất lượng/màu sắc|B}} #b2ff66 {{chất lượng/màu sắc|Deferred}} transparent
{{chất lượng/màu sắc|C}} #ffff66 {{chất lượng/màu sắc|Draft}} transparent
{{chất lượng/màu sắc|Start}} transparent {{chất lượng/màu sắc|File}} transparent
{{chất lượng/màu sắc|Stub}} transparent {{chất lượng/màu sắc|Merge}} transparent
{{chất lượng/màu sắc|List}} transparent {{chất lượng/màu sắc|Needed}} transparent
{{chất lượng/màu sắc|NA}} #f5f5f5 {{chất lượng/màu sắc|Portal}} transparent
{{chất lượng/màu sắc|Bplus}} transparent {{chất lượng/màu sắc|Project}} transparent
{{chất lượng/màu sắc|Current}} transparent {{chất lượng/màu sắc|Redirect}} transparent
{{chất lượng/màu sắc|Future}} transparent {{chất lượng/màu sắc|Template}} transparent
{{chất lượng/màu sắc|SIA}} transparent {{chất lượng/màu sắc|User}} transparent
{{chất lượng/màu sắc|AL}} transparent {{chất lượng/màu sắc|Unassessed}} transparent
{{chất lượng/màu sắc|BL}} transparent

Dữ liệu bản mẫu

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Chất lượng

This template uses a single unnamed parameter to Đầu ra the colour used by each class type as a six digit hex code prefixed with a # symbol

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Class type1

One of FA, FL, FM, A, GA, B, C, Start, Stub, List, NA, Category, Current, Disambig, Audio, File, Future, Merge, Needed, Portal, Project, Redirect, Template, B+, Book, Deferred, SL, Unassessed, or User

Chuỗi dàitùy chọn

Xem thêm

Các loại chất lượng tiêu chuẩn
 FA   FL   FM   A 
{{chất lượng|FA}} {{chất lượng|FL}} {{chất lượng|FM}} {{chất lượng|A}}
 GA   B   C   Start 
{{chất lượng|GA}} {{chất lượng|B}} {{chất lượng|C}} {{chất lượng|Start}}
 Stub   List   NA   ??? 
{{chất lượng|Stub}} {{chất lượng|List}} {{chất lượng|NA}} {{chất lượng|Unassessed}}
Các loại chất lượng không tiêu chuẩn
 Current   Future   SIA   Deferred 
{{chất lượng|Current}} {{chất lượng|Future}} {{chất lượng|SIA}} {{chất lượng|Deferred}}
 AL   BL   CL   SL 
{{chất lượng|AL}} {{chất lượng|BL}} {{chất lượng|CL}} {{chất lượng|SL}}
 Book   Category   Disambig   Draft 
{{chất lượng|Book}} {{chất lượng|Category}} {{chất lượng|Disambig}} {{chất lượng|Draft}}
 File   Merge   Needed   Portal 
{{chất lượng|File}} {{chất lượng|Merge}} {{chất lượng|Needed}} {{chất lượng|Portal}}
 Project   Redirect   Template   User 
{{chất lượng|Project}} {{chất lượng|Redirect}} {{chất lượng|Template}} {{chất lượng|User}}
Các loại quan trọng
 Đặc biệt   Cao   Trung bình   Thấp 
{{độ quan trọng|Đặc biệt}} {{độ quan trọng|Cao}} {{độ quan trọng|Trung bình}} {{độ quan trọng|Thấp}}
 Dưới   NA   ??? 
{{độ quan trọng|Dưới}} {{độ quan trọng|NA}} {{độ quan trọng|Chưa xếp}}
Chất lượng
Độ quan trọng
Hỗn hợp
Các loại khác
Công cụ để thêm nhiều bản mẫu vào các trang đánh giá chất lượng