Bản mẫu:Count

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

0

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Trả về một số từ (0 hoặc 1) đến 10 cho thấy số lượng các tham số được xác định thông qua.  Hiện nay hỗ trợ tối đa 10 tham số.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Set base=0 or base=1 to change from the default value returned if there are no defined parameters.  (i.e. If no defined parameters, returns 0 by default (or 1 if base=1))

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

Lưu ý: {{ Count/testcase1}} kiểm tra làm tổ của bản mẫu gọi {{ Count}}.

Gọi Kết quả
{{ Count| A| B| | D}} 3
{{ Count/testcase1}} 0
{{ Count/testcase1| base=1}} 1
{{ Count/testcase1| base=0}} 0
{{ Count/testcase1| abc}} 1
{{ Count/testcase1| abc| base=0}} 1
{{ Count/testcase1| abc| base=1}} 1
{{ Count/testcase1| | DEF}} 1
{{ Count/testcase1| abc| DEF}} 2
{{ Count/testcase1| abc| DEF| }} 2
{{ Count/testcase1| abc| DEF| ghi}} 3
{{ Count/testcase1| abc| | ghi}} 2
{{ Count/testcase1| abc| DEF| ghi| JKL| mno| PQR| stu| VWX| yz#}} 9
{{ Count/testcase1| abc| DEF| ghi| JKL| mno| PQR| stu| VWX| yz@|  #$%}} 10
{{ Count/testcase1| abc| DEF| ghi| JKL| mno| PQR| stu| VWX| yz@|  #$%| ^&*| ()_| +:"| 123| 456| 789| 000}} 10   Chỉ đếm đến 10 ngay bây giờ!
{{ Count/testcase1| abc| | ghi| | mno| | stu| | yz@| }} 5
{{ Count/testcase1| | DEF| | JKL| | PQR| | VWX| |  #$%}} 5
{{ Count/testcase1| DEF| JKL| PQR| VWX|  #$%}} 5
{{ Count/testcase1| | | | | | | | | |  #$%}} 1
{{ Count/testcase1| | | | | | | | | }} 0
{{ Count/testcase1| | | | | | | | | | base=0}} 0
{{ Count/testcase1| | | | | | | | | | base=1}} 1
{{ Count/testcase1| base=0| | | | | | | | | }} 0
{{ Count/testcase1| base=1| | | | | | | | | }} 1
{{ Count/testcase1| base=0| | | | | | PQR| | | }} 1
{{ Count/testcase1| base=1| | | | | | PQR| | | }} 1

Xem thêm[sửa mã nguồn]