Bước tới nội dung

Bản mẫu:Liên kết tự động

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Để sử dụng tiêu bản này, đặt {{AutoLink|mục tiêu|văn bản}} (nếu không có tham số văn bản, tiêu bản sẽ xem nó chính là mục tiêu). Nếu đường dẫn tồn tại, một đường dẫn sẽ được tạo ra, nếu không nó sẽ không tạo. Tiêu bản này được tạo ra để tránh việc tạo ra các đường dẫn đỏ. Khi trang đó được tạo, đường dẫn sẽ hiện ra.

Tiêu bản này cũng được tạo ra để cho phép các tiêu bản chấp nhận ký tự thuần hoặc ký tự wiki làm tham số, tự động đặt đường dẫn đến giá trị nếu nó là ký tự, và một bài báo có tồn tại ở đó. (xem Infobox Australian Place)

Tiêu bản này không nên dùng ở trang chính vì đường dẫn đỏ là tốt.

Xem thêm