Bản mẫu:PlanetboxOrbit

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Trước khi sửa đổi bản mẫu, xin hãy thảo luận tại trang thảo luận dự án Thiên văn học. Cảm ơn bạn.
Tham số quỹ đạo
{{Planetbox orbit
| epoch = <!--epoch the orbit is valid for-->
| semimajor = <!--semimajor axis, in astronomical units (AU)-->
| semimajor_gm = <!--semimajor axis, in gigameters (Gm) (optional)-->
| semimajor_mas = <!--semimajor axis in milliarcseconds (mas) (optional)-->
| periastron = <!--periastron in astronomical units (AU)-->
| periastron_gm = <!--periastron in gigameters (Gm) (optional)-->
| apastron = <!--apastron in astronomical units (AU)-->
| apastron_gm = <!--apastron in gigameters (Gm) (optional)-->
| eccentricity = <!--orbital eccentricity-->
| period = <!--orbital period in days (optional, can use period_year instead)-->
| period_year = <!--orbital period in years (optional, can use period instead)-->
| period_hour = <!--orbital period in hours (optional, can use period instead)-->
| speed = <!--orbital speed in kilometers per second (km/s)-->
| inclination = <!--orbital inclination, in degrees-->
| node = <!--longitude of the node, in degrees-->
| arg_peri = <!--argument of periastron, in degrees-->
| mean_anomaly = <!--mean anomaly, in degrees (always specify epoch when using this field, which should only be used for dynamical fits)-->
| mean_longitude = <!--mean longitude, in degrees (always specify epoch when using this field, which should only be used for dynamical fits)-->
| t_peri = <!--time of periastron (Julian date, JD; can use t_peri_no_jd instead)-->
| t_peri_no_jd = <!--time of periastron (no calendar specified; can use t_peri instead)-->
| t_transit = <!--time of transit (Julian date, JD; can use t_transit_no_jd instead)-->
| t_transit_no_jd = <!--time of transit (no calendar specified; can use t_transit instead)-->
| t_eclipse = <!--time of eclipse (Julian date, JD; can use t_eclipse_no_jd instead)-->
| t_eclipse_no_jd = <!--time of eclipse (no calendar specified; can use t_eclipse instead)-->
| t_conj = <!--time of conjunction (Julian date, JD; can use t_conj_no_jd instead)-->
| t_conj_no_jd = <!--time of conjunction (no calendar specified; can use t_conj instead)-->
| semi-amp = <!--velocity semi-amplitude (m/s)-->
}}