Bước tới nội dung

Bản mẫu:Trả lời

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Bản mẫu:Reply to)

@Ví dụ:

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng để liên kết một hoặc nhiều tên người dùng, ở dạng "@Username:", để kích hoạt một thông báo cho người dùng mà bạn đang trả lời trong một cuộc thảo luận. Thông báo sẽ thành công chỉ khi bạn ký tên vào bài đăng của mình trong cùng lần sửa đổi mà bạn sử dụng bản mẫu này. Nếu bạn nhầm lẫn khi đặt bản mẫu này hoặc khi ký, hãy xem Trợ giúp: Sửa lỗi ping không thành công. Đây là bản mẫu thay thế cho {{talkback}}. Nó hoạt động trên bất kỳ trang thảo luận hoặc trang không gian tên Wikipedia nào.

Bạn không thể nhập trực tiếp ký hiệu "@" để thông báo cho người dùng về câu trả lời của mình, bạn phải sử dụng mẫu được ghi ở đây hoặc tạo thủ công wikilink tới trang người dùng của họ.
Biểu tượng "@" được bản mẫu này sử dụng chỉ cho mục đích hiển thị.

Bản mẫu này đặc biệt hữu ích trong các cuộc thảo luận không được đặt thành luồng, để cho biết bình luận của người dùng nào đang được nhắc đến. Nếu bạn cảm thấy rằng bản mẫu này cá nhân hoá cuộc thảo luận một cách không cần thiết, bạn vẫn có thể sử dụng bản mẫu {{talkback}} trên trang thảo luận thành viên để cho biết rằng bạn đã trả lời một bình luận. Địa chỉ IP chỉ được thông báo nếu bạn đăng bài lên trang thảo luận thành viên của họ.

Cách sử dụng

{{reply to|Tên người dùng}} Tin nhắn văn bản. ~~~~

Các chỉnh sửa có thêm bản mẫu này phải đáp ứng yêu cầu sau để thông báo hoạt động:

 • Sửa đổi phải thêm các dòng văn bản mới, không chỉ chỉnh sửa các dòng hiện có.
 • Sửa đổi phải được ký bằng cách thêm ~~~~ vào cuối tin nhắn.
  • Nếu bạn đã chỉ định chữ ký tùy chỉnh, chữ ký đó phải chứa một liên kết wiki thuần túy ([[ ]]) đến trang người dùng, trang thảo luận của người dùng hoặc trang đóng góp; nó không thể được nhúng trong một mẫu.
 • Sửa đổi phải nằm hoàn toàn trong một phần hiện có (không thể có tiêu đề phần mới ở giữa) hoặc bắt đầu một phần mới (bắt đầu bằng một tiêu đề phần mới).
  • Chỉ các phần từ cấp 2 trở lên mới được tính.
 • Nếu số lượng người dùng được ping vượt quá 50, sẽ không có thông báo nào được gửi.

Xem Wikipedia:Thông báomw:Help:Echo#Technical details để biết thêm thông tin.

Không cần phải sử dụng bản mẫu này để ping người dùng nếu bạn đã liên kết tới tên người dùng từ bài viết của bạn, và cũng không cần khi đăng trên trang thảo luận của chính họ.

@Tên người dùng Tin nhắn văn bản. ~~~~ KHÔNG HOẠT ĐỘNG

Một người nhận

Sử dụng cú pháp như sau:

{{reply to|Tên người dùng}} Tin nhắn văn bản. ~~~~

Ví dụ, {{Reply to|Jimbo Wales}} sẽ biến thành "@Jimbo Wales:" và thông báo đến Jimbo Wales.

Bình luận phải có chữ ký và thuộc một phần có tiêu đề của trang không gian tên "Thảo luận" hoặc "Wikipedia" thì thông báo mới hoạt động.

Nhiều người nhận

Bạn có thể trả lời cho tối đa 50 người cùng một lúc.

⚠ Cảnh báo: Nếu tổng số người dùng sẽ được ping trong một sửa đổi vượt quá 50, sẽ không có thông báo nào được gửi. Đây là một giới hạn phần mềm và áp dụng cho toàn bộ sửa đổi, ngay cả khi việc đề cập được chia thành nhiều bản mẫu. Nếu bạn cần ping hơn 50 người dùng, sẽ cần chia thành nhiều lượt sửa đổi, và mỗi lần sửa đổi cần thêm dòng mới và có chữ ký của bạn.

Sử dụng cú pháp như sau:

{{reply to|Thành viên 1|Thành viên 2|Thành viên 3|Thành viên 4|Thành viên 5|Thành viên 6|Thành viên 7|Thành viên 8|Thành viên 9|Thành viên 10|...}} Tin nhắn văn bản. ~~~~

Ví dụ, {{reply to|Ví dụ|Jimbo Wales}} cho kết quả:

@Ví dụJimbo Wales:

Chỉ định một biệt danh

Bạn có thể hiển thị bất kỳ văn bản nào thay thế cho tên người dùng bằng cách sử dụng |labelX=, trong đó X là chỉ số của một tham số vị trí, tính từ 1. Ví dụ:

"{{reply to|Ví dụ|label1=Exemplar|Ví dụ 2|label2=John}}" cho kết quả "@ExemplarJohn:"

Bạn cũng có thể sử dụng |label= thay cho |label1=. Ví dụ:

"{{reply to|Ví dụ|label=John}}" cho kết quả "@John:"

Chỉ định một tiền tố

Để thay đổi tiền tố "@", sử dụng |prefix=tiền tố tùy chỉnh. Ví dụ:

"{{reply to|Ví dụ|prefix=Xin chào }}" cho kết quả "Xin chào Ví dụ:"

Hoặc bạn có thể hoàn toàn loại bỏ tiền tố bằng cách sử dụng |prefix=. Ví dụ:

"{{reply to|Ví dụ|prefix=}}" cho kết quả "Ví dụ:"

Tùy chỉnh dấu câu

Theo mặc định, bản mẫu sẽ chèn một dấu hai chấm sau tên cuối cùng. Để thay đổi, chỉ định ký tự bắt buộc bằng cách sử dụng tham số |p=. Ví dụ:

"{{reply to|Ví dụ|p=—}}" cho kết quả "@Ví dụ"

Tham số bỏ qua dấu cách ở đầu hoặc cuối. Sử dụng thay thế bằng  . Ví dụ:

"{{reply to|Ví dụ|p= –}} Tin nhắn văn bản" cho kết quả "@Ví dụ – Tin nhắn văn bản"

Để bỏ dấu hai chấm, sử dụng tham số với một giá trị trống:

"{{reply to|Ví dụ|p=}}" cho kết quả "@Ví dụ"

Tùy chỉnh liên từ

Theo mặc định, bản mẫu sẽ sử dụng từ "và" giữa các cái tên. Để thay đổi, chỉ định liên từ bắt buộc bằng cách sử dụng tham số |c=. Ví dụ:

"{{reply to|Ví dụ|Ví dụ 2|c=hoặc}}" cho kết quả "@Ví dụ hoặc Ví dụ 2:"

Để bỏ liên từ, sử dụng tham số với một giá trị trống:

"{{reply to|Ví dụ|Ví dụ 2|c=}}" cho kết quả "@Ví dụ, Ví dụ 2:"

Hoặc đừng sử dụng!

Nếu bạn đang sử dụng |prefix=|p= với nhau để chỉ hiển thị một tên người dùng, thì không cần phải sử dụng bản mẫu này. Đơn giản chỉ cần mã [[Thành viên:tên người dùng|]] hoặc {{u|tên người dùng}}. Việc này sẽ tạo ra các thông báo tương tự như được tạo ra bởi bản mẫu.

Thông báo lỗi

Chưa nhập tên thành viên

Thỉnh thoảng, khi tên người dùng của người nhận có chứa một dấu bằng, ví dụ {{reply to|test=test}}, sẽ hiển thị:

Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên.
Để khắc phục điều này, chỉ cần thêm 1= trước tên người dùng, 2= trước tên người dùng thứ hai, 3= trước tên người dùng thứ ba vân vân:

{{reply to|1=test=test}}

Nhiều hơn 50 tên được chỉ định

Nếu chỉ định hơn 50 tên trong bản mẫu, sẽ hiển thị:

Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Nhiều hơn 50 tên được chỉ định.

Đây là một hạn chế của hệ thống thông báo, như được văn bản hóa tại Sổ tay:Echo. Lưu ý rằng giới hạn của hệ thống là mỗi lần sửa đổi, vì vậy nếu tách danh sách dài thành hai bản mẫu sẽ tránh được thông báo lỗi này, nhưng sẽ không có thông báo nào được gửi. Trong trường hợp hiếm hoi mà bạn cần thông báo cho hơn 50 người, sẽ cần thực hiện trong nhiều lần sửa đổi.

Các trang đổi hướng

Xem thêm

 • Mô đun:Reply to – mô đun Lua trên mà bản mẫu này được nền tảng
 • {{user link}} – Liên kết đến trang thành viên duy nhất (không có dấu hiệu @ và dấu hai chấm)
 • {{noping}} – Liên kết tên thành viên mà không cần kích hoạt hệ thống thông báo tiếng vang
 • {{to}} – Sử dụng "To" (với một không gian) lúc bắt đầu thay vì ký hiệu @
 • {{talkback}} – Cho phép thành viên để trực tiếp sự chú ý của thành viên khác để một cuộc thảo luận thông qua một thông báo
 • Sổ tay:Echo – Trang hướng dẫn sử dụng cho tính năng Tiếng vang cơ bản cung cấp các thông báo