Bản mẫu:Sơ đồ Saturanga

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
{{{2}}}
[[Hình:chess {{{3}}}l44.png|25px|a8]] [[Hình:chess {{{4}}}l44.png|25px|b8]] [[Hình:chess {{{5}}}l44.png|25px|c8]] [[Hình:chess {{{6}}}l44.png|25px|d8]] [[Hình:chess {{{7}}}l44.png|25px|e8]] [[Hình:chess {{{8}}}l44.png|25px|f8]] [[Hình:chess {{{9}}}l44.png|25px|g8]] [[Hình:chess {{{10}}}l44.png|25px|h8]]
[[Hình:chess {{{11}}}l44.png|25px|a7]] [[Hình:chess {{{12}}}l44.png|25px|b7]] [[Hình:chess {{{13}}}l44.png|25px|c7]] [[Hình:chess {{{14}}}l44.png|25px|d7]] [[Hình:chess {{{15}}}l44.png|25px|e7]] [[Hình:chess {{{16}}}l44.png|25px|f7]] [[Hình:chess {{{17}}}l44.png|25px|g7]] [[Hình:chess {{{18}}}l44.png|25px|h7]]
[[Hình:chess {{{19}}}l44.png|25px|a6]] [[Hình:chess {{{20}}}l44.png|25px|b6]] [[Hình:chess {{{21}}}l44.png|25px|c6]] [[Hình:chess {{{22}}}l44.png|25px|d6]] [[Hình:chess {{{23}}}l44.png|25px|e6]] [[Hình:chess {{{24}}}l44.png|25px|f6]] [[Hình:chess {{{25}}}l44.png|25px|g6]] [[Hình:chess {{{26}}}l44.png|25px|h6]]
[[Hình:chess {{{27}}}l44.png|25px|a5]] [[Hình:chess {{{28}}}l44.png|25px|b5]] [[Hình:chess {{{29}}}l44.png|25px|c5]] [[Hình:chess {{{30}}}l44.png|25px|d5]] [[Hình:chess {{{31}}}l44.png|25px|e5]] [[Hình:chess {{{32}}}l44.png|25px|f5]] [[Hình:chess {{{33}}}l44.png|25px|g5]] [[Hình:chess {{{34}}}l44.png|25px|h5]]
[[Hình:chess {{{35}}}l44.png|25px|a4]] [[Hình:chess {{{36}}}l44.png|25px|b4]] [[Hình:chess {{{37}}}l44.png|25px|c4]] [[Hình:chess {{{38}}}l44.png|25px|d4]] [[Hình:chess {{{39}}}l44.png|25px|e4]] [[Hình:chess {{{40}}}l44.png|25px|f4]] [[Hình:chess {{{41}}}l44.png|25px|g4]] [[Hình:chess {{{42}}}l44.png|25px|h4]]
[[Hình:chess {{{43}}}l44.png|25px|a3]] [[Hình:chess {{{44}}}l44.png|25px|b3]] [[Hình:chess {{{45}}}l44.png|25px|c3]] [[Hình:chess {{{46}}}l44.png|25px|d3]] [[Hình:chess {{{47}}}l44.png|25px|e3]] [[Hình:chess {{{48}}}l44.png|25px|f3]] [[Hình:chess {{{49}}}l44.png|25px|g3]] [[Hình:chess {{{50}}}l44.png|25px|h3]]
[[Hình:chess {{{51}}}l44.png|25px|a2]] [[Hình:chess {{{52}}}l44.png|25px|b2]] [[Hình:chess {{{53}}}l44.png|25px|c2]] [[Hình:chess {{{54}}}l44.png|25px|d2]] [[Hình:chess {{{55}}}l44.png|25px|e2]] [[Hình:chess {{{56}}}l44.png|25px|f2]] [[Hình:chess {{{57}}}l44.png|25px|g2]] [[Hình:chess {{{58}}}l44.png|25px|h2]]
[[Hình:chess {{{59}}}l44.png|25px|a1]] [[Hình:chess {{{60}}}l44.png|25px|b1]] [[Hình:chess {{{61}}}l44.png|25px|c1]] [[Hình:chess {{{62}}}l44.png|25px|d1]] [[Hình:chess {{{63}}}l44.png|25px|e1]] [[Hình:chess {{{64}}}l44.png|25px|f1]] [[Hình:chess {{{65}}}l44.png|25px|g1]] [[Hình:chess {{{66}}}l44.png|25px|h1]]
{{{67}}}