Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng

Nội dung mở rộng
{{{name}}}
[[File:{{{logo}}}|frameless|alt={{{logo_alt}}}|upright={{{logo_upright}}}|{{{logo_alt}}}]]
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright={{{upright}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
Cách dùng{{{function}}}
Hãng sản xuất{{{manufacturer}}}
Quốc gia xuất xứ{{{country-origin}}}
Chi phí chương trình{{{pcost}}}
Chi phí phóng{{{cpl}}} ({{{alt-cpl}}})
{{{cpl-year}}}
Kích cỡ
Chiều cao{{{height}}} ({{{alt-height}}})
Đường kính{{{diameter}}} ({{{alt-diameter}}})
Chiều rộng{{{width}}} ({{{alt-width}}})
Khối lượng{{{mass}}} ({{{alt-mass}}})
Tầng tên lửa{{{stages}}}
Sức tải {{{capacities}}}
Sức tải đến quỹ đạo Trái Đất tầm thấp{{{LEO-payload}}} ({{{alt-LEO}}})
Sức tải đến
{{{payload-location}}}
{{{payload}}} ({{{alt-payload}}})
Sức tải đến
{{{payload2-location}}}
{{{payload2}}} ({{{alt-payload2}}})
Sức tải đến
{{{payload3-location}}}
{{{payload3}}} ({{{alt-payload3}}})
Sức tải đến
{{{payload4-location}}}
{{{payload4}}} ({{{alt-payload4}}})
Sức tải đến
{{{payload5-location}}}
{{{payload5}}} ({{{alt-payload5}}})
Tên lửa liên quan
Họ tên lửa{{{family}}}
Chế từ{{{derived_from}}}
Được chế bởi{{{derivatives}}}
Các tên lửa tương đương{{{comparable}}}
Lịch sử
Hiện tại{{{status}}}
Nơi phóng{{{sites}}}
Tổng số lần phóng{{{launches}}}
Số lần phóng thành công{{{success}}}
Số lần phóng thất bại{{{fail}}}
Số lần phóng khác{{{partial}}}
Các lần phóng khác{{{other_outcome}}}
Số lần đáp{{{landings}}}
Ngày phóng đầu tiên{{{first}}}
Ngày phóng{{{only}}}
Các vật trong tên lửa{{{payloads}}}
{{{stagedata}}}
Tầng dưới ({{{diff}}}) - {{{boostername}}}
Số tầng{{{boosters}}}
Động cơ{{{boosterengines}}}
Sức đẩy từng tầng{{{boosterthrust}}} ({{{alt-boosterthrust}}})
Sức đẩy tổng{{{boosterTT}}} ({{{alt-boosterTT}}})
Xung lực riêng{{{boosterSI}}}
Thời gian bật{{{boostertime}}}
Nhiên liệu{{{boosterfuel}}}
Tầng ({{{alt2-diff}}}) {{{alt2-boostername}}}
Số tầng{{{alt2-boosters}}}
Động cơ{{{alt2-boosterengines}}}
Sức đẩy{{{alt2-boostersthrust}}} ({{{alt2-alt-boosterthrust}}})
Xung lực riêng{{{alt2-boosterSI}}}
Thời gian bật{{{alt2-boostertime}}}
Nhiên liệu{{{alt2-boosterfuel}}}
Tầng đầu tiên ({{{stage1diff}}}) - {{{stage1name}}}
Động cơ{{{stage1engines}}}
Sức đẩy{{{stage1thrust}}} ({{{alt-stage1thrust}}})
Xung lực riêng{{{stage1SI}}}
Thời gian bật{{{stage1time}}}
Nhiên liệu{{{stage1fuel}}}
Lượng nhiên liệu{{{stage1fueloxidizermassvolume}}}
Tầng thứ nhất ({{{stage1adiff}}}) - {{{stage1aname}}}
Động cơ{{{stage1aengines}}}
Sức đẩy{{{stage1athrust}}} ({{{alt-stage1athrust}}})
Xung lực riêng{{{stage1aSI}}}
Thời gian bật{{{stage1atime}}}
Nhiên liệu{{{stage1afuel}}}
Lượng nhiên liệu{{{stage1afueloxidizermassvolume}}}
Tầng thứ hai ({{{stage2diff}}}) - {{{stage2name}}}
Động cơ{{{stage2engines}}}
Sức đẩy{{{stage2thrust}}} ({{{alt-stage2thrust}}})
Xung lực riêng{{{stage2SI}}}
Thời gian bật{{{stage2time}}}
Nhiên liệu{{{stage2fuel}}}
Tầng thứ hai ({{{stage2adiff}}}) - {{{stage2aname}}}
Động cơ{{{stage2aengines}}}
Sức đẩy{{{stage2athrust}}} ({{{alt-stage2athrust}}})
Xung lực riêng{{{stage2aSI}}}
Thời gian bật{{{stage2atime}}}
Nhiên liệu{{{stage2afuel}}}
Tầng thứ ba ({{{stage3diff}}}) - {{{stage3name}}}
Động cơ{{{stage3engines}}}
Sức đẩy{{{stage3thrust}}} ({{{alt-stage3thrust}}})
Xung lực riêng{{{stage3SI}}}
Thời gian bật{{{stage3time}}}
Nhiên liệu{{{stage3fuel}}}
Tầng thứ ba ({{{stage3adiff}}}) - {{{stage3aname}}}
Động cơ{{{stage3aengines}}}
Sức đẩy{{{stage3athrust}}} ({{{alt-stage3athrust}}})
Xung lực riêng{{{stage3aSI}}}
Thời gian bật{{{stage3atime}}}
Nhiên liệu{{{stage3afuel}}}
Tầng thứ tư ({{{stage4diff}}}) - {{{stage4name}}}
Động cơ{{{stage4engines}}}
Sức đẩy{{{stage4thrust}}} ({{{alt-stage4thrust}}})
Xung lực riêng{{{stage4SI}}}
Thời gian bật{{{stage4time}}}
Nhiên liệu{{{stage4fuel}}}
Tầng thứ năm - {{{stage5name}}}
Động cơ{{{stage5engines}}}
Sức đẩy{{{stage5thrust}}} ({{{alt-stage5thrust}}})
Xung lực riêng{{{stage5SI}}}
Thời gian bật{{{stage5time}}}
Nhiên liệu{{{stage5fuel}}}
Tầng thứ sáu - {{{stage6name}}}
Động cơ{{{stage6engines}}}
Sức đẩy{{{stage6thrust}}} ({{{alt-stage6thrust}}})
Xung lực riêng{{{stage6SI}}}
Thời gian bật{{{stage6time}}}
Nhiên liệu{{{stage6fuel}}}
Nổ trên bệ phóng{{{destroyedbefore}}}
{{Thông tin hỏa tiễn
<!----Image and logos (optional)---->
|logo     = <!--logo filename (omit "Image:" prefix), required-->
|logo_upright = <!--logo filesize, e.g. "1" = normal width, "2" = double width, "0.5" = half width, optional-->
|image    = <!--image filename (omit "Image:" prefix), required-->
|upright   = <!--reduce width of portrait image to reduce overall infobox length, input "yes" to activate, optional-->
|caption   = <!--caption, optional-->

<!----Core parameters (required)---->
|name      = <!--Name(s) of the rocket, optional, defaults to page title-->
|function    = <!--Purpose of the rocket, required-->
|manufacturer  = <!--Manufacturer, required-->
|country-origin = <!--country of origin, optional-->

<!----Costs (optional)---->
|pcost  = <!--project cost, optional-->
|cpl   = <!--cost per launch, optional-->
|alt-cpl = <!--cost in alternative currency, optional-->
|cpl-year = <!--year of stated cost per launch-->

<!----Dimensions (required)---->
|height    = <!--height of the rocket in metres, use {{cvt|HEIGHT|m}}, required-->
|diameter   = <!--core diameter in metres, use {{cvt|DIAMETER|m}}, required-->
|width    = <!--width if not axisymmetric, use {{cvt|WIDTH|m}}, optional-->
|mass     = <!--mass of rocket in kilograms, use {{cvt|MASS|kg}}, required-->
|stages    = <!--number of stages, not including boosters-->

<!----Payloads (optional)---->
|capacities = <!--insert one of the following templates for each payload:-->
 {{Thông tin hỏa tiễn/hàng hóa
 |location = <!--Target orbit/trajectory, required. Please use [[Geostationary transfer orbit|GTO]] or [[Low Earth orbit|LEO]] instead of just [[GTO]] or [[LEO]].-->
 |altitude = <!--Altitude of the target orbit/trajectory in kilometres, use {{cvt|PAYLOAD|km}}, required-->
 |inclination = <!--Inclination of the target orbit/trajectory in degrees, required-->
 |mass  = <!--Payload mass in kilograms, use {{cvt|PAYLOAD|kg}}, required-->
 |volume = <!--Payload volume in cubic metres, use {{cvt|PAYLOAD|m}}, optional-->
 }}

<!----Associated rockets (optional)---->
|family   = <!--rocket family, optional-->
|derived_from = <!--rocket from which this rocket is derived, optional-->
|derivatives = <!--derived rockets, optional-->
|comparable = <!--similar, unrelated rockets, optional-->

<!----Launch history (required)---->
|status  = <!--current status (e.g. Active, Retired, etc), required-->
|sites  = <!--launch centres and pads, required-->
|launches = <!--total launches to date, optional-->
|success = <!--total successful launches, optional-->
|fail   = <!--total failed launches, optional-->
|partial = <!--total number of launches resulting in partial failure (e.g. incorrect orbit but still usable), optional-->
|destroyedbefore = <!--total number of rockets destroyed before/in preparation for launch-->
|other_outcome = <!--number of launches with unknown outcomes (or in progress), optional-->
|landings = <!--total number of landings, optional-->
|first  = <!--date of first flight, optional-->
|last   = <!--date of latest or final flight, optional-->
|only   = <!--launch date if only one was launched, optional-->
|payloads = <!--notable payloads, optional-->

<!--Stages/boosters (optional)-->
|stagedata  = <!--insert one of the following templates for each stage:-->

 {{Infobox rocket/stage
 |type    = <!--booster or stage (must be in lower case)-->
 |diff    = <!--variant of rocket this is used on, optional-->
 |stageno  = <!--position of stage in rocket, spelled out (e.g. First, Second, etc), required if type = stage-->
 |name    = <!--name of the stage/booster, optional-->
 |number   = <!--number of boosters, required if type = booster-->
 |length   = <!--length of a single booster/stage in metres, use {{cvt|LENGTH|m}}, optional-->
 |diameter  = <!--diameter of a single booster/stage in metres, use {{cvt|DIAMETER|m}}, optional-->
 |width   = <!--width of a single booster/stage if not axisymmetric, use {{cvt|WIDTH|m}}, optional-->
 |empty   = <!--empty mass of a single booster/stage in kilograms, use {{cvt|EMPTYMASS|kg}}, optional-->
 |gross   = <!--gross (fuelled) mass of a single booster/stage, use {{cvt|GROSSMASS|kg}}, optional--> 
 |propmass  = <!--propellant mass carried by a single booster/stage in kilograms, use {{cvt|PROPMASS|kg}}, optional--> 
 |engines  = <!--number and type of engines used on each individual booster/stage, required-->
 |solid   = <!--set to "yes" (lowercase) to change Engines to Motor for solid motors-->
 |thrust   = <!--thrust provided by a single booster/stage in kN, use {{cvt|THRUST|kN}}, required-->
 |total   = <!--total thrust for all boosters in kN, use {{cvt|THRUST|kN}}, optional-->
 |SI     = <!--specific impulse of an individual booster/stage, in seconds, use {{convert|ISP_IN_SECONDS|isp}}, optional-->
 |burntime  = <!--burn time, required-->
 |fuel    = <!--propellant (include fuel and oxidizer) used in stage/boosters, required-->
 }}
}}

Cách dùng cũ

Nội dung mở rộng
{{{name}}}
[[File:{{{logo}}}|frameless|alt={{{logo_alt}}}|upright={{{logo_upright}}}|{{{logo_alt}}}]]
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright={{{upright}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
Cách dùng{{{function}}}
Hãng sản xuất{{{manufacturer}}}
Quốc gia xuất xứ{{{country-origin}}}
Chi phí chương trình{{{pcost}}}
Chi phí phóng{{{cpl}}} ({{{alt-cpl}}})
{{{cpl-year}}}
Kích cỡ
Chiều cao{{{height}}} ({{{alt-height}}})
Đường kính{{{diameter}}} ({{{alt-diameter}}})
Chiều rộng{{{width}}} ({{{alt-width}}})
Khối lượng{{{mass}}} ({{{alt-mass}}})
Tầng tên lửa{{{stages}}}
Sức tải {{{capacities}}}
Sức tải đến quỹ đạo Trái Đất tầm thấp{{{LEO-payload}}} ({{{alt-LEO}}})
Sức tải đến
{{{payload-location}}}
{{{payload}}} ({{{alt-payload}}})
Sức tải đến
{{{payload2-location}}}
{{{payload2}}} ({{{alt-payload2}}})
Sức tải đến
{{{payload3-location}}}
{{{payload3}}} ({{{alt-payload3}}})
Sức tải đến
{{{payload4-location}}}
{{{payload4}}} ({{{alt-payload4}}})
Sức tải đến
{{{payload5-location}}}
{{{payload5}}} ({{{alt-payload5}}})
Tên lửa liên quan
Họ tên lửa{{{family}}}
Chế từ{{{derived_from}}}
Được chế bởi{{{derivatives}}}
Các tên lửa tương đương{{{comparable}}}
Lịch sử
Hiện tại{{{status}}}
Nơi phóng{{{sites}}}
Tổng số lần phóng{{{launches}}}
Số lần phóng thành công{{{success}}}
Số lần phóng thất bại{{{fail}}}
Số lần phóng khác{{{partial}}}
Các lần phóng khác{{{other_outcome}}}
Số lần đáp{{{landings}}}
Ngày phóng đầu tiên{{{first}}}
Ngày phóng{{{only}}}
Các vật trong tên lửa{{{payloads}}}
{{{stagedata}}}
Tầng dưới ({{{diff}}}) - {{{boostername}}}
Số tầng{{{boosters}}}
Động cơ{{{boosterengines}}}
Sức đẩy từng tầng{{{boosterthrust}}} ({{{alt-boosterthrust}}})
Sức đẩy tổng{{{boosterTT}}} ({{{alt-boosterTT}}})
Xung lực riêng{{{boosterSI}}}
Thời gian bật{{{boostertime}}}
Nhiên liệu{{{boosterfuel}}}
Tầng ({{{alt2-diff}}}) {{{alt2-boostername}}}
Số tầng{{{alt2-boosters}}}
Động cơ{{{alt2-boosterengines}}}
Sức đẩy{{{alt2-boostersthrust}}} ({{{alt2-alt-boosterthrust}}})
Xung lực riêng{{{alt2-boosterSI}}}
Thời gian bật{{{alt2-boostertime}}}
Nhiên liệu{{{alt2-boosterfuel}}}
Tầng đầu tiên ({{{stage1diff}}}) - {{{stage1name}}}
Động cơ{{{stage1engines}}}
Sức đẩy{{{stage1thrust}}} ({{{alt-stage1thrust}}})
Xung lực riêng{{{stage1SI}}}
Thời gian bật{{{stage1time}}}
Nhiên liệu{{{stage1fuel}}}
Lượng nhiên liệu{{{stage1fueloxidizermassvolume}}}
Tầng thứ nhất ({{{stage1adiff}}}) - {{{stage1aname}}}
Động cơ{{{stage1aengines}}}
Sức đẩy{{{stage1athrust}}} ({{{alt-stage1athrust}}})
Xung lực riêng{{{stage1aSI}}}
Thời gian bật{{{stage1atime}}}
Nhiên liệu{{{stage1afuel}}}
Lượng nhiên liệu{{{stage1afueloxidizermassvolume}}}
Tầng thứ hai ({{{stage2diff}}}) - {{{stage2name}}}
Động cơ{{{stage2engines}}}
Sức đẩy{{{stage2thrust}}} ({{{alt-stage2thrust}}})
Xung lực riêng{{{stage2SI}}}
Thời gian bật{{{stage2time}}}
Nhiên liệu{{{stage2fuel}}}
Tầng thứ hai ({{{stage2adiff}}}) - {{{stage2aname}}}
Động cơ{{{stage2aengines}}}
Sức đẩy{{{stage2athrust}}} ({{{alt-stage2athrust}}})
Xung lực riêng{{{stage2aSI}}}
Thời gian bật{{{stage2atime}}}
Nhiên liệu{{{stage2afuel}}}
Tầng thứ ba ({{{stage3diff}}}) - {{{stage3name}}}
Động cơ{{{stage3engines}}}
Sức đẩy{{{stage3thrust}}} ({{{alt-stage3thrust}}})
Xung lực riêng{{{stage3SI}}}
Thời gian bật{{{stage3time}}}
Nhiên liệu{{{stage3fuel}}}
Tầng thứ ba ({{{stage3adiff}}}) - {{{stage3aname}}}
Động cơ{{{stage3aengines}}}
Sức đẩy{{{stage3athrust}}} ({{{alt-stage3athrust}}})
Xung lực riêng{{{stage3aSI}}}
Thời gian bật{{{stage3atime}}}
Nhiên liệu{{{stage3afuel}}}
Tầng thứ tư ({{{stage4diff}}}) - {{{stage4name}}}
Động cơ{{{stage4engines}}}
Sức đẩy{{{stage4thrust}}} ({{{alt-stage4thrust}}})
Xung lực riêng{{{stage4SI}}}
Thời gian bật{{{stage4time}}}
Nhiên liệu{{{stage4fuel}}}
Tầng thứ năm - {{{stage5name}}}
Động cơ{{{stage5engines}}}
Sức đẩy{{{stage5thrust}}} ({{{alt-stage5thrust}}})
Xung lực riêng{{{stage5SI}}}
Thời gian bật{{{stage5time}}}
Nhiên liệu{{{stage5fuel}}}
Tầng thứ sáu - {{{stage6name}}}
Động cơ{{{stage6engines}}}
Sức đẩy{{{stage6thrust}}} ({{{alt-stage6thrust}}})
Xung lực riêng{{{stage6SI}}}
Thời gian bật{{{stage6time}}}
Nhiên liệu{{{stage6fuel}}}
Nổ trên bệ phóng{{{destroyedbefore}}}
<!--LEO payload (optional)-->
|LEO-payload = <!--Payload mass in kilograms to a typical Low Earth orbit, optional-->
|alt-LEO   = <!--Payload mass in pounds to a typical Low Earth orbit, optional-->
<!--Specific payload 1, obsolete-->
|payload-location = <!--Target orbit/trajectory, required-->
|payload      = <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload    = <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 2, obsolete-->
|payload2-location = <!--Target orbit/trajectory, required-->
|payload2     = <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload2   = <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 3, obsolete-->
|payload3-location = <!--Target orbit/trajectory, required-->
|payload3     = <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload3   = <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 4, obsolete-->
|payload4-location = <!--Target orbit/trajectory, required-->
|payload4     = <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload4   = <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 5, obsolete-->
|payload5-location = <!--Target orbit/trajectory, required-->
|payload5     = <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload5   = <!--Payload mass in pounds, optional-->


<!--First booster rockets, obsolete (use stagedata above)-->
|diff      = <!--variant of rocket these are used on, optional-->
|boostername  = <!--name of booster rockets, optional-->
|boosters    = <--number of booster rockets present, required-->
|boosterengines = <!--number and type of engines used on an individual booster, required-->
|boosterthrust = <!--thrust provided by a single booster in kN, required-->
|alt-boosterthurst = <!--thrust provided by a single booster in pounds-force, optional-->
|boosterTT   = <!--total thrust for all boosters in kN, optional-->
|alt-boosterTT = <!--total thrust for all boosters in pounds-force, optional-->
|boosterSI   = <!--specific impulse of an individual booster, in seconds, optional-->
|boostertime  = <!--burn time, required-->
|boosterfuel  = <!--propellant used in boosters, required-->
<!--Second booster rockets, obsolete (use stagedata above)-->
|alt-diff      = <!--variant of rocket these are used on, optional-->
|alt-boostername   = <!--name of booster rockets, optional-->
|alt-boosters    = <--number of booster rockets present, required-->
|alt-boosterengines = <!--number and type of engines used on an individual booster, required-->
|alt-boosterthrust  = <!-thrust provided by a single booster in kN, required-->
|alt-alt-boosterthurst = <!--thrust provided by a single booster in pounds-force, optional-->
|alt-boosterSI    = <!--specific impulse of an individual booster, in seconds, optional-->
|alt-boostertime   = <!--burn time, required-->
|alt-boosterfuel   = <!--propellant used in boosters, required-->
<!--Third booster rockets, obsolete (use stagedata above)-->
|alt2-diff      = <!--variant of rocket these are used on, optional-->
|alt2-boostername  = <!--name of booster rockets, optional-->
|alt2-boosters    = <--number of booster rockets present, required-->
|alt2-boosterengines = <!--number and type of engines used on an individual booster, required-->
|alt2-boosterthrust = <!-thrust provided by a single booster in kN, required-->
|alt2-alt-boosterthurst = <!--thrust provided by a single booster in pounds-force, optional-->
|alt2-boosterSI   = <!--specific impulse of an individual booster, in seconds, optional-->
|alt2-boostertime  = <!--burn time, required-->
|alt2-boosterfuel  = <!--propellant used in boosters, required-->
<!--First stage, obsolete (use stagedata above)-->
|stage1diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|stage1name   = <!--name of stage, optional-->
|stage1engines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage1thrust  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage1thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage1SI    = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage1time   = <!--burn time, required-->
|stage1fuel   = <!--propellant used in stage, required-->
|stage1fueloxidizermassvolume = <!--fuel and oxidizer mass and volume of stage, in tons and m³, optional-->
<!--Alternative first stage, obsolete (use stagedata above)-->
|stage1adiff  = <!--variant of rocket, optional-->
|stage1aname  = <!--name of stage, optional-->
|stage1aengines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage1athrust = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage1athurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage1aSI   = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage1atime  = <!--burn time, required-->
|stage1afuel  = <!--propellant used in stage, required-->
|stage1afueloxidizermassvolume = <!--fuel and oxidizer mass and volume of stage, in tons and m³, optional-->
<!--Second stage, obsolete (use stagedata above)-->
|stage2diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|stage2name   = <!--name of stage, optional-->
|stage2engines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage2thrust  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage2thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage2SI    = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage2time   = <!--burn time, required-->
|stage2fuel   = <!--propellant used in stage, required-->
<!--Alternative second stage, obsolete, use stagedata-->
|stage2adiff  = <!--variant of rocket, optional-->
|stage2aname  = <!--name of stage, optional-->
|stage2aengines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage2athrust = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage2athurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage2aSI   = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage2atime  = <!--burn time, required-->
|stage2afuel  = <!--propellant used in stage, required-->
<!--Third stage, obsolete, use stagedata-->
|stage3diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|stage3name   = <!--name of stage, optional-->
|stage3engines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage3thrust  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage3thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage3SI    = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage3time   = <!--burn time, required-->
|stage3fuel   = <!--propellant used in stage, required-->
<!--Alternative third stage, obsolete, use stagedata-->
|stage3adiff  = <!--variant of rocket, optional-->
|stage3aname  = <!--name of stage, optional-->
|stage3aengines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage3athrust = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage3athurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage3aSI   = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage3atime  = <!--burn time, required-->
|stage3afuel  = <!--fuel used in stage, required-->
<!--Fourth stage, obsolete, use stagedata-->
|stage4diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|stage4name   = <!--name of stage, optional-->
|stage4engines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage4thrust  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage4thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage4SI    = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage4time   = <!--burn time, required-->
|stage4fuel   = <!--propellant used in stage, required-->
<!--Fifth stage, obsolete, use stagedata-->
|stage5diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|stage5name   = <!--name of stage, optional-->
|stage5engines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage5thrust  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage5thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage5SI    = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage5time   = <!--burn time, required-->
|stage5fuel   = <!--propellant used in stage, required-->
<!--Sixth stage, obsolete, use stagedata-->
|stage6diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|stage6name   = <!--name of stage, optional-->
|stage6engines = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|stage6thrust  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage6thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|stage6SI    = <!--specific impulse of stage, in seconds, optional-->
|stage6time   = <!--burn time, required-->
|stage6fuel   = <!--propellant used in stage, required-->


|alt-height  = <!--height of the rocket in feet, optional-->
|alt-diameter = <!--core diameter in feet, optional-->
|alt-mass   = <!--mass of rocket in pounds, optional-->

<!--from payloads-->
 |pounds  = <!--Payload mass in pounds, optional-->

<!--from stages-->
 |alt-thrust = <!--thrust provided by a single booster/stage in pounds-force, optional-->
 |alt-total = <!--total thrust for all boosters in pounds-force, optional-->

Bản mẫu này sử dụng Wikidata khi chưa có thông tin ở trong mục, để:

 • liên kết và hợp tác với mọi người giữa các ngôn ngữ khác nhau;
 • cập nhật thông tin dễ hơn;
 • vân vân và vân vân :)

Các khoản mục ở Wikidata

[sửa mã nguồn]
Các bản mẫu sẽ được cập nhật dần dần theo thời gian, cứ từ từ :)

Danh sách các mục ứng với Wikidata

[sửa mã nguồn]
|logo     = [đánh vào]
|logo_upright = [đánh vào]
|image    = [đánh vào]
|upright   = [đánh vào]
|caption   = [đánh vào]

|name      = [nhãn ở Wikidata]
|function    = cách dùng (P366)
|manufacturer  = hãng sản xuất (P176) [với] của (P642)
|country-origin = quốc gia xuất xứ (P495)

|pcost  = chi phí (P2130) [nếu] có tiêu chuẩn (P1013) [có] toàn bộ (Q16868672)
|cpl   = chi phí (P2130) [nếu] có tiêu chuẩn (P1013) [có] phóng (Q797476)
|alt-cpl = [không dùng]
|cpl-year = chi phí (P2130) [nếu] có tiêu chuẩn (P1013) [có] năm (Q577)

|height    = chiều cao (P2048)
|diameter   = đường kính (P2386)
|width    = chiều rộng (P2049)
|mass     = khối lượng (P2067)
|stages    = gồm có (P527) [với] số lượng (P1114)

|capacities  = [Dùng Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn/hàng hóa, lấy giá trị ở |to= cho mã QID trên Wikidata]
 |location  = [qid input to |to=]
 |altitude  = điểm đến (P1444) [với] [|to=] [at] viễn điểm (P2243), choose this property because cao độ so với mực nước biển (P2044) limits to 100km and this is an often advertised value
 |inclination = điểm đến (P1444) [với] [|to=] [at] độ nghiêng quỹ đạo (P2045)
 |mass    = điểm đến (P1444) [với] [|to=] [at] sức tải (P4519) 
 |volume   = điểm đến (P1444) [với] [|to=] [at] thể tích (P2234)

|family    = là tập hợp con của (P279) [nếu] có tiêu chuẩn (P1013) [có] (Q109542585)
|derived_from = phỏng theo (P144)
|derivatives = tác phẩm phái sinh (P4969)
|comparable  = [đánh vào]

|status  = trạng thái công trình (P5817)
|sites  = khởi hành (P1427)
|launches = số lượng (P1114) [nếu] có tiêu chuẩn (P1013) [có] phóng (Q797476)
|success = số lượng (P1114) [nếu] mang đặc tính (P1552) [có] thành công (Q7632586)
|fail   = số lượng (P1114) [nếu] mang đặc tính (P1552) [có] thất bại (Q1121708)
|partial = số lượng (P1114) [nếu] mang đặc tính (P1552) [có] bị gây hỏng (Q28777323)
|destroyedbefore = [đánh vào]
|other_outcome  = sự kiện quan trọng (P793) [nếu] nguyên nhân (P828) [có] nổi bật (Q4993710)
|landings = số lượng (P1114) [nếu] mang đặc tính (P1552) [có] hạ cánh (Q844947)
|first  = sự kiện quan trọng (P793) [nếu] nguyên nhân (P828) [có] đầu tiên (Q19269277)
|last   = sự kiện quan trọng (P793) [nếu] nguyên nhân (P828) [có] cuối cùng (Q30013662)
|only   = ngày phóng tàu vũ trụ (P619)
|payloads = vật được vận chuyển (P3437)

|stagedata  = [Dùng Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn/tầng, lấy giá trị ở |to= cho mã QID trên Wikidata]
 |type    = [đánh vào]
 |diff    = một phần của (P361)
 |stageno  = [đánh vào]
 |name    = [nhãn ở Wikidata]
 |number   = số lượng (P1114) [nếu] có tiêu chuẩn (P1013) [có] [vehicle's QID]
 |length   = chiều cao (P2048)
 |diameter  = đường kính (P2386)
 |width   = chiều rộng (P2049)
 |empty   = khối lượng (P2067) [nếu] có tiêu chuẩn (P1013) [có] bản thể (Q254474)
 |gross   = khối lượng (P2067) [nếu] cùng với (P1706) [có] Thuốc phóng (Q1364934)
 |propmass  = khối lượng (P2067) [nếu] có tiêu chuẩn (P1013) [có] Thuốc phóng (Q1364934)
 |engines  = chạy bởi (P516) [với] số lượng (P1114)
 |solid   = [đánh vào]
 |thrust   = phản lực mạnh nhất (P2228) [nếu] có tiêu chuẩn (P1013) [có] bản thể (Q254474)
 |total   = phản lực mạnh nhất (P2228) [nếu] có tiêu chuẩn (P1013) [có] [vehicle's QID]
 |SI     = [đánh vào]
 |burntime  = độ dài thời gian (P2047) [nếu] có tiêu chuẩn (P1013) [có] cháy (Q133235)
 |fuel    = nguồn năng lượng (P618)

Danh sách các mục ứng với thuộc tính ở Wikidata

[sửa mã nguồn]
|logo     = [đánh vào]
|logo_upright = [đánh vào]
|image    = [đánh vào]
|upright   = [đánh vào]
|caption   = [đánh vào]

|name      = [nhãn ở Wikidata]
|function    = cách dùng (P366)
|manufacturer  = hãng sản xuất (P176)
|country-origin = quốc gia xuất xứ (P495)

|pcost  = [đánh vào]
|cpl   = [đánh vào]
|alt-cpl = [không dùng]
|cpl-year = [đánh vào]

|height    = chiều cao (P2048)
|diameter   = đường kính (P2386)
|width    = chiều rộng (P2049)
|mass     = khối lượng (P2067)
|stages    = [đánh vào]

|capacities  = [Dùng Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn/hàng hóa, lấy giá trị ở |to= cho mã QID trên Wikidata]
 |location  = [đánh vào]
 |altitude  = [đánh vào]
 |inclination = độ nghiêng quỹ đạo (P2045)
 |mass    = khối lượng (P2067)
 |volume   = [đánh vào]

|family    = [đánh vào]
|derived_from = phỏng theo (P144)
|derivatives = tác phẩm phái sinh (P4969)
|comparable  = [đánh vào]

|status  = [đánh vào]
|sites  = [đánh vào]
|launches = [đánh vào]
|success = [đánh vào]
|fail   = [đánh vào]
|partial = [đánh vào]
|destroyedbefore = [đánh vào]
|other_outcome  = [đánh vào]
|landings = [đánh vào]
|first  = [đánh vào]
|last   = [đánh vào]
|only   = ngày phóng tàu vũ trụ (P619)
|payloads = vật được vận chuyển (P3437)

|stagedata  = [Dùng Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn/tầng, lấy giá trị ở |to= cho mã QID trên Wikidata]
 |type    = [đánh vào]
 |diff    = [đánh vào]
 |stageno  = [đánh vào]
 |name    = [nhãn ở Wikidata]
 |number   = [đánh vào]
 |length   = chiều cao (P2048)
 |diameter  = đường kính (P2386)
 |width   = chiều rộng (P2049)
 |empty   = [đánh vào]
 |gross   = [đánh vào]
 |propmass  = [đánh vào]
 |engines  = chạy bởi (P516)
 |solid   = [đánh vào]
 |thrust   = phản lực mạnh nhất (P2228)
 |total   = [đánh vào]
 |SI     = [đánh vào]
 |burntime  = [đánh vào]
 |fuel    = [đánh vào]