Bản mẫu:Tick

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

☑Y

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Bản mẫu này chèn một dấu tick () vào dòng văn bản, thể hiện sự đồng ý hoặc các nghĩa khẳng định khác như chấp nhận, hoàn tất... Bản mẫu này không phù hợp để sử dụng trong bài viết.

Dấu tick có kích thước mặc định là 20px. Để thay đổi kích thước dấu tick, sử dụng thêm tham số không tên tại vị trí 1 như ví dụ sau:

{{tick|30}}

Có thể sử dụng thêm ham số |color= để đổi màu dấu :

mã màu cho ra ghi chú
green grn gn mặc định
lightgreen lgreen lgrn lgn
red rd r
darkred dkred drd dr
pink pnk pk
orange or o
yellow yel y
blue blu u
lightblue lblue lblu lb
cyan cy c
purple pur pu
brown brn bn
black blk k
grey gray gry gy thực ra là hơi trong suốt