Danh sách loạt 4000

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Họ 4000 hay 4000 serieshọ mạch tích hợp chuẩn công nghiệp (IC) thực hiện một loạt các chức năng logic sử dụng công nghệ Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS), và ngày nay vẫn đang được sử dụng.[1]

Danh sách IC[sửa | sửa mã nguồn]

Mã hiệu Số PT Mô tả Datasheet
4000 2 Dual 3-input NOR gate + 1 inverter [1]
4001 4 Quad 2-input NOR gate [2]
4002 2 Dual 4-input NOR gate [3]
4006 1 18-stage shift register [4]
4007 2 Dual complementary pair + 1 inverter [5]
4008 1 4-bit binary full adder [6]
4009 6 Hex inverting buffer (replaced by 4049) [7]
4010 6 Hex non-inverting buffer (replaced by 4050) [8]
4011 4 Quad 2-input NAND gate [9]
4012 2 Dual 4-input NAND gate [10]
4013 2 Dual D-type flip-flop [11]
4014 1 8-stage shift register [12]
4015 2 Dual 4-stage shift register [13]
4016 4 Quad bilateral switch [14]
4017 1 Decade counter with 10 decoded outputs (5-stage Johnson counter) [15]
4018 1 Presettable divide-by-N counter [16]
4019 4 Quad AND/OR select gate [17]
4020 1 14-stage binary ripple counter [18]
4021 1 8-stage shift register [19]
4022 1 Octal counter with 8 decoded outputs (4-stage Johnson counter) [20]
4023 3 Triple 3-input NAND gate [21]
4024 1 7-stage binary ripple counter [22]
4025 3 Triple 3-input NOR gate [23]
4026 1 Decade counter with decoded 7-segment display outputs and display enable [24]
4027 2 Dual J-K master-slave flip-flop [25]
4028 1 BCD to decimal (1-of-10) decoder [26]
4029 1 Presettable up/down counter, binary or BCD-decade [27]
4030 4 Quad XOR gate (replaced by 4070) [28]
4031 1 64-stage shift register [29]
4032 3 Triple serial adder [30]
4033 1 Decade counter with decoded 7-segment display outputs and ripple blanking [31]
4034 1 8-stage bidirectional parallel/serial input/output register [32]
4035 1 4-stage parallel-in/parallel-out shift register [33]
4038 3 Triple serial adder [34]
4040 1 12-stage binary ripple counter [35]
4041 4 Quad true/complement buffer [36]
4042 4 Quad D-type latch [37]
4043 4 Quad NOR R/S latch with tri-state outputs [38]
4044 4 Quad NAND R/S latch with tri-state outputs [39]
4045 1 21-stage counter [40]
4046 1 Phase-locked loop with VCO [41]
4047 1 Monostable/astable multivibrator [42]
4048 1 Multifunctional expandable 8-input gate with tri-state output [43]
4049 6 Hex inverter [44]
4050 6 Hex buffer/converter (non-inverting) [45]
4051 1 8-channel analog multiplexer/demultiplexer [46]
4052 2 Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer [47]
4053 3 Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer [48]
4054 1 4-segment LCD driver [49]
4055 1 BCD to 7-segment decoder/LCD driver with "display-frequency" output [50]
4056 1 BCD to 7-segment decoder/LCD driver with strobed-latch function [51]
4059 1 Programmable divide-by-N counter [52]
4060 1 14-stage binary ripple counter and oscillator [53]
4062 ? Logic dual 3 majority gate ?
4063 1 4-bit digital comparator [54]
4066 4 Quad analog switch (low "ON" resistance) [55]
4067 1 16-channel analog multiplexer/demultiplexer (1-of-16 switch) [56]
4068 1 8-input NAND gate [57]
4069 6 Hex inverter [58]
4070 4 Quad 2-input XOR gate [59]
4071 4 Quad 2-input OR gate [60]
4072 2 Dual 4-input OR gate [61]
4073 3 Triple 3-input AND gate [62]
4075 3 Triple 3-input OR gate [63]
4076 4 Quad D-type register with tri-state outputs [64]
4077 4 Quad 2-input XNOR gate [65]
4078 1 8-input NOR/OR gate [66]
4081 4 Quad 2-input AND gate [67]
4082 2 Dual 4-input AND gate [68]
4085 2 Dual 2-wide, 2-input AND/OR invert (AOI) [69]
4086 ? Expandable 4-wide, 2-input AND/OR invert (AOI) [70]
4089 1 Binary rate multiplier [71]
4093 4 Quad 2-input Schmitt trigger NAND gate [72]
4094 1 8-stage shift-and-store bus [73]
4095 1 Gated J-K flip-flop (non-inverting) [74]
4096 1 Gated J-K flip-flop (inverting and non-inverting) [75]
4097 1 Differential 8-channel analog multiplexer/demultiplexer [76]
4098 2 Dual one-shot monostable [77]
4099 1 8-bit addressable latch [78]
4104 4 Quad low-to-high voltage translator with tri-state outputs [79]
4106 6 Hex Schmitt trigger
4160 1 Decade counter with asynchronous clear
4161 1 4-bit binary counter with asynchronous clear
4162 1 Decade counter with synchronous clear
4163 1 4-bit binary counter with synchronous clear
4175 4 Quad D-type flip-flop
4192 1 Presettable up-down counter
4500 1 Industrial control unit
4502 6 Hex inverting buffer (tri-state) [80]
4503 6 Hex non-inverting buffer with tri-state outputs [81]
4504 6 Hex voltage level shifter for TTL-to-CMOS or CMOS-to-CMOS operation [82]
4505 1 64-bit, 1-bit per word random access memory (RAM)
4508 2 Dual 4-bit latch with tri-state outputs [83]
4510 1 Presettable 4-bit BCD up/down counter [84]
4511 1 BCD to 7-segment latch/decoder/driver [85]
4512 1 8-input multiplexer (data selector) with tri-state output [86]
4513 1 BCD to 7-segment latch/decoder/driver (4511 plus ripple blanking)
4514 1 1-of-16 decoder/demultiplexer active HIGH output [87]
4515 1 1-of-16 decoder/demultiplexer active LOW output [88]
4516 1 Presettable 4-bit binary up/down counter
4517 2 Dual 64-stage shift register
4518 2 Dual BCD up counter [89]
4519 4 Quad 2-input multiplexer (data selector) [90]
4520 2 Dual 4-bit binary up counter [91]
4521 1 24-stage frequency divider
4522 1 Programmable BCD divide-by-N counter
4526 1 Programmable 4-bit binary down counter
4527 1 BCD rate multiplier [92]
4528 2 Dual retriggerable monostable multivibrator with reset [93]
4529 2 Dual 4-channel analog data selector/multiplexer [94]
4530 2 Dual 5-input majority logical gate
4531 1 12-bit parity tree
4532 1 8-bit priority encoder [95]
4536 1 Programmable timer [96]
4538 2 Dual retriggerable precision monostable multivibrator [97]
4539 2 Dual 4-input multiplexer [98]
4541 1 Programmable timer [99]
4543 1 BCD to 7-segment latch/decoder/driver with phase input [100]
4551 4 Quad 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
4553 1 3-digit BCD counter [101]
4555 2 Dual 1-of-4 decoder/demultiplexer active HIGH output [102]
4556 2 Dual 1-of-4 decoder/demultiplexer active LOW output [103]
4557 1 1-to-64 bit variable length shift register [104]
4558 1 BCD to 7-segment decoder (enable, RBI and provides active–high output)
4560 1 NBCD adder [105]
4562 1 128–bit static shift register
4566 1 Industrial time-base generator [106]
4569 1 Programmable divide-By-N, dual 4-Bit binary/BCD down counter
4572 6 Hex gate: quad NOT, single NAND, single NOR [107]
4583 2 Dual Schmitt trigger
4584 6 Hex inverting Schmitt trigger [108]
4585 1 4-bit digital comparator [109]
4724 1 8-bit addressable latch
4750 1 Frequency synthesizer [110]
4751 1 Universal divider
4794 1 8-stage shift-and-store register LED driver
4894 1 12-stage shift-and-store register LED driver
4938 2 Dual retriggerable precision monostable multivibrator with reset
4952 1 8-channel analog multiplexer/demultiplexer
40098 6 Hex 3-state inverting buffer
40100 1 32-bit left/right shift register [111]
40101 1 9-bit parity generator/checker
40102

1

Presettable 2-decade BCD down counter
40103 1 Presettable 8-bit binary down counter
40104 1 4-bit bidirectional parallel-in/parallel-out shift register (tri-state)
40105 1 4-bit x 16 word FIFO register [112]
40106 6 Hex inverting Schmitt trigger-(NOT gates) [113]
40107 2 Dual 2-input NAND buffer/driver
40108 1 4x4-bit (tri-state) synchronous triple-port register file
40109 4 Quad level shifter [114]
40110 1 Up/down counter latch decoder driver
40116 1 8-bit bidirectional CMOS-to-TTL level converter
40117 1 Programmable dual 4-bit terminator
40147 1 10-line to 4-line (BCD) priority encoder [115]
40160 1 Decade counter/asynchronous clear
40161 1 Binary counter/asynchronous clear
40162 1 4-bit synchronous decade counter with load, reset, and ripple carry output
40163 1 4-bit synchronous binary counter with load, reset, and ripple carry output
40174 6 Hex D-type flip-flop
40175 4 Quad D-type flip-flop
40181 1 4-bit 16-function arithmetic logic unit
40192 1 Presettable 4-bit up/down BCD counter [116]
40193 1 Presettable 4-bit up/down binary counter [117]
40194 1 4-bit bidirectional universal shift register [118]
40195 1 4-bit universal shift register
40208 1 4 x 4-bit (tri-state) synchronous triple-port register file
40240 1 Buffer/Line driver; inverting (tri-state)
40244 1 Buffer/line driver; non-inverting (tri-state)
40245 1 Octal bus transceiver; (tri-state) outputs
40257 4 Quad 2-line to 1-line data selector/multiplexer (tri-state)
40373 1 Octal D-type transparent latch (tri-state) [119]
40374 1 Octal D-type flip-flop; positive-edge trigger (tri-state) [120]
45106 1 frequency synthesizers

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Introduction to Digital Logic Gates. Electronics Tutorials, 2014. Truy cập 01 Apr 2015.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]