Kiểm toán tài chính

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Kiểm toán)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Kế toán
Các khái niệm cơ bản
Kế toán viên · Niên độ kế toán · Dồn tích · Ghi sổ · Các cơ sở tièn mặt và dồn tích · Dự báo dòng tiền · Sơ đồ tài khoản · Nhật ký chung · Nhật ký đặc biệt · Kế toán sức mua mặt hàng không đổi · Giá vốn hàng bán · Điều kiện tín dụng · Nợ và Có · Hệ thống ghi sổ kép · Kế toán theo giá thị trường · FIFO và LIFO · GAAP / IFRS · Sổ cái chung · Ưu đãi · Giá gốc · Nguyên tắc phù hợp · Ghi nhận doanh thu · Cân đối
Các lĩnh vực kế toán
Chi phí · Tài chính · Pháp lý · Quỹ · Quản trị · Thuế (Hoa Kỳ) · Thuế (Việt Nam)
Các báo cáo tài chính
Cân đối kế toán · Lưu chuyển tiền tệ · Kết quả kinh doanh · Báo cáo lợi nhuận giữu lại · Lưu ý · Thảo luận và phân tích quản lý · XBRL
Kiểm toán
Báo cáo kiểm toán · Kiểm toán tài chính · GAAS / ISA · Kiểm toán nội bộ · Luật Sarbanes–Oxley
Các chứng nhận kế toán
CA · CPA · CCA · CGA · CMA · CAT · CIIA · IIA · CTP

Kiểm toán tài chính là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành. Kiểm toán tài chính cần được phân biệt với kiểm toán công nghệ thông tin.

Điều kiện thực hiện[sửa | sửa mã nguồn]

Công tác kiểm toán do cơ quan chuyên môn gồm các chuyên gia có trình độ nghiệp vụ thích hợp được pháp luật thừa nhận hoặc các công ty kiểm toán độc lập thực hiện. Tùy theo các loại hình kiểm toán mà việc thực hiện kiểm toán được thực hiện bằng mệnh lệnh hành chính hoặc là các giao kết kinh tế, dân sự.

Các dạng của kiểm toán[sửa | sửa mã nguồn]

Kiểm toán độc lập[sửa | sửa mã nguồn]

Thuật ngữ này đề cập đến các công ty kiểm toán tư nhân. Các doanh nghiệp khi có nhu cầu kiểm toán thì sẽ phải bỏ tiền ra để thuê kiểm toán. Chi phí của việc thuê kiểm toán không nhỏ. Công ty không tự dưng bỏ tiền ra thuê kiểm toán về kiểm tra công ty mình. Đối với một số công ty thì việc kiểm toán là bắt buộc. Các công ty kiểm toán hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm toán của mình.

Kiểm toán nội bộ[sửa | sửa mã nguồn]

Kiểm toán nội bộ là bộ phận kiểm toán trong công ty, kiểm tra độ chính xác và minh bạch của hoat động kế toán trong công ty. Kiểm toán nội bộ làm việc dưới quyền Ban Giám đốc.

Kiểm toán nhà nước[sửa | sửa mã nguồn]

Kiểm toán nhà nước là một đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm tra sự minh bạch, đúng đắn trong hoạt động kế toán ở các doanh nghiệp nhà nước hoặc các công ty doanh nghiệp có vốn của nhà nước.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]