Lý Phong

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Lý Phong có thể là một trong những nhân vật sau:

  • Lý Phong, quan viên nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc
  • Lý Phong (chữ Hán: 李丰, ? – 197), không rõ tên tự, không rõ người ở đâu, tướng dưới quyền quân phiệt Viên Thuật cuối đời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Năm Kiến An thứ 2 (197), Viên Thuật xưng đế; tháng 9 ÂL, ông ta đưa quân xâm phạm Trần Lưu. Tào Tháo tự đem quân đón đánh, Thuật bỏ chạy, để lại bọn Kiều Nhuy, Lý Phong, Lương Cương, Nhạc Tựu đoạn hậu. Bọn họ lui về giữ Thọ Xuân, Tào Tháo vây đánh. Cuối cùng thành vỡ, 4 tướng đều bị giết. Tham khảo tại Trần Thọ - Tam quốc chí quyển 1, Ngụy thư 1 - Vũ đế kỷ.
  • Lý Phong (chữ Hán: 李丰), người Nam Dương, Kinh Châu (nay là Nam Dương, Hà Nam) tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Năm 230, cha của ông là Lý Nghiêm được phong làm Phiêu Kỵ Đại tướng Quân, rồi soái lĩnh quân đội đến Hán Trung. Vì Lý Nghiêm phạm tội khi quân, lừa dối chúa thượng sau khi không hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển quân nhu trong chiến dịch, Gia Cát Lượng thượng biểu lên triều đình xin gia phong cho Lý Phong làm Giang Châu Đô Đốc đốc quân, thay thế Lý Nghiêm quản lý mọi sự vụ ở hậu phương. Sau khi Lý Nghiêm mất, Lý Phong tiếp tục phục vụ Thục Hán và được phong làm Chu Đề Thái thú.